Home

Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 1982.

Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 1982.

1 VOLGENS ARTIKEL 185 EEG-VERDRAG HEEFT EEN BIJ HET HOF VAN JUSTITIE INGESTELD BEROEP GEEN SCHORSENDE WERKING . HET HOF KAN ECHTER , INDIEN DE OMSTANDIGHEDEN ZULKS VEREISEN , OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE BESTREDEN HANDELING GELASTEN . VOLGENS ARTIKEL 86 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING KAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESCHIKKING WORDEN ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDE , DAT DE VERZOEKER ZEKERHEID STELT TOT EEN BEDRAG EN OP DE WIJZE , ALS OP GROND VAN DE OMSTANDIGHEDEN BEPAALD .

2 HET ONDERHAVIGE VERZOEK IN KORT GEDING STREKT TOT OPSCHORTING VAN VERZOEKSTERS VERPLICHTING TOT BETALING VAN DE HAAR OPGELEGDE GELDBOETE . ARTIKEL 8 VAN HET DISPOSITIEF VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING BEPAALT DAT , MOCHT EEN DER VEROORDEELDE ONDERNEMINGEN BEROEP INSTELLEN BIJ HET HOF VAN JUSTITIE , DE INVORDERING VAN DE DOOR DIE ONDERNEMING TE BETALEN GELDBOETE WORDT OPGESCHORT OP VOORWAARDE DAT ZIJ VOOR HET BEDRAG DAARVAN EEN BANKGARANTIE VERSCHAFT .

3 DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE COMMISSIE ER NAAR EIGEN ZEGGEN TOE HEBBEN GEBRACHT HAAR VROEGERE PRAKTIJK INZAKE DE OPSCHORTING VAN DE INVORDERING VAN GELDBOETES IN GEVAL VAN BEROEP DOOR DE VEROORDEELDE ONDERNEMING TE WIJZIGEN , RECHTVAARDIGEN HAAR HUIDIGE HOUDING . BEHALVE IN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN , MOET HET VERLENEN VAN OPSCHORTING DAN OOK WORDEN ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDE DAT ZEKERHEID WORDT GESTELD .

4 UIT DE DOOR VERZOEKSTER VERSTREKTE GEGEVENS BETREFFENDE HAAR SITUATIE , EN MEDE GELET OP DE GROEP VAN ONDERNEMINGEN WAARTOE ZIJ BEHOORT , BLIJKT NIET DAT IN CASU UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN VOORHANDEN ZIJN OP GROND WAARVAN OPSCHORTING ZONDER ZEKERHEIDSTELLING ZOU KUNNEN WORDEN VERLEEND . VERZOEKSTER DIENT EVENWEL EEN REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN GEGUND OM AAN DIE VOORWAARDE TE VOLDOEN .

DE PRESIDENT ,

UITSPRAAK DOENDE BIJ VOORRAAD ,

BESCHIKT :

1 . DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 8 VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 2 DECEMBER 1981 ( IV/25.757/HASSELBLAD ) WORDT TEN AANZIEN VAN VERZOEKSTER OPGESCHORT , OP VOORWAARDE DAT ZIJ DE COMMISSIE VOOR 30 JUNI 1982 EEN VASTE EN ONHERROEPELIJKE BANKGARANTIE AANBIEDT , VERSCHAFT DOOR EEN IN EEN LID-STAAT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE BANK .

2 . MOCHT OP VOORNOEMDE DATUM NIET AAN DIE VOORWAARDE ZIJN VOLDAAN , DAN VERLIEST DE ONDERHAVIGE BESCHIKKING OP DIEZELFDE DAG HAAR WERKING .

3 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

KORT GEDING - OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING - OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING VAN BESCHIKKING WAARBIJ GELDBOETE WORDT OPGELEGD - VOORWAARDEN VOOR VERLENING - ZEKERHEIDSTELLING

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 185 ; REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ARTIKEL 86 , PARAGRAAF 2 )

IN ZAAK 86/82 R ,

HASSELBLAD ( GB ) LIMITED , TE LONDEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR DERINGER , TESSIN , HERRMANN EN SEDEMUND , ADVOCATEN TE KEULEN , EN W . T . STOCKLER , SOLICITOR TE LONDEN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ DE VEREINS- UND WESTBANK INTERNATIONALE SA , BOULEVARD ROYAL 25 ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . TEMPLE LANG ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING KRACHTENS DE ARTIKELEN 185 EN 192 , VIERDE ALINEA , EEG-VERDRAG EN ARTIKEL 83 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING ,