Home

Beschikking van de president van het Hof van 17 januari 1983.

Beschikking van de president van het Hof van 17 januari 1983.

21 VOLGENS ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 , STAAT HET AAN DE VERZOEKER DE OMSTANDIGHEDEN TE OMSCHRIJVEN WAARUIT BLIJKT VAN HET SPOEDEISENDE KARAKTER VAN HET VERZOEK , ALSMEDE DE MIDDELEN , ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS , OP GROND WAARVAN DE VOORLOPIGE MAATREGEL WAARTOE HIJ CONCLUDEERT , AANVANKELIJK GERECHTVAARDIGD VOORKOMT .

22 WAT HET SPOEDEISEND KARAKTER BETREFT , VOLSTAAT HET TE VERWIJZEN NAAR DE MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE DERDE KAMER VAN 20 JULI 1981 . NU HET PARLEMENT ALLE VOOR HEM UIT DE NIETIGVERKLARING VAN HET EERSTE ONTSLAGBESLUIT VOLGENDE FINANCIELE VERPLICHTINGEN HEEFT GEHONOREERD OF HEEFT AANGEBODEN TE HONOREREN , VERSCHILT VERZOEKERS SITUATIE IN WEZEN NIET VAN DIE TEN TIJDE VAN HET EERSTE VERZOEK OM EEN VOORLOPIGE MAATREGEL .

23 WAT DE GEGRONDHEID VAN HET VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING BETREFT , ZIJ EROP GEWEZEN DAT HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 6 OKTOBER 1982 HET EERSTE ONTSLAG HEEFT NIETIGVERKLAARD WEGENS INBREUK OP HET CONTRADICTOIRE KARAKTER VAN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 34 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT , DOCH HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BEOORDELINGSRAPPORT HEEFT VERWORPEN . DOOR VERZOEKER ALLE STUKKEN TER KENNIS TE BRENGEN WAAROP ZIJN ONTSLAG IS GEBASEERD , DAARONDER BEGREPEN DE STUKKEN DIE HEM VOORHEEN NIET WAREN MEEGEDEELD , HEEFT HET PARLEMENT IN ZOVERRE HET ARREST VAN 6 OKTOBER 1982 UITGEVOERD .

24 DOOR ZIJNERZIJDS TE WEIGEREN ZIJN OPMERKINGEN TE MAKEN OVER DE HEM ALDUS MEEGEDEELDE STUKKEN , HEEFT VERZOEKER GEPOOGD TE VERHINDEREN DAT HET CONTRADICTOIRE KARAKTER VAN DE PROCEDURE , WAARVAN HET ARREST VAN 6 OKTOBER 1982 HET BELANG HEEFT BEKLEMTOOND , TOT ZIJN RECHT KOMT . DUSDOENDE HEEFT HIJ ALTHANS VOORSHANDS DE SCHIJN GEWEKT , GEEN VERWEER TE HEBBEN TEGEN DE KRITIEK DIE OP ZIJN GEDRAG TIJDENS DE PROEFPERIODE IS GEFORMULEERD .

25 MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD , DAT VERZOEKER ZELF EEN SITUATIE HEEFT GECREEERD WAARIN DE VOORWAARDEN DIE VOLGENS ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING EEN VOORLOPIGE MAATREGEL TE ZIJNEN GUNSTE HADDEN KUNNEN RECHTVAARDIGEN , ONTBREKEN .

DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER , WAARNEMEND VOOR DE PRESIDENT VAN HET HOF INGEVOLGE DE ARTIKELEN 96 , PARAGRAAF 1 , 85 , TWEEDE ALINEA , EN 11 , TWEEDE ALINEA , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING ,

BESCHIKT :

1 . HET VERZOEK OM OPSCHORTING VAN HET TEN AANZIEN VAN VERZOEKER GENOMEN ONTSLAGBESLUIT VAN 6 DECEMBER 1982 WORDT AFGEWEZEN .

2 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

KORT GEDING - OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - VOORWAARDEN VOOR VERLENING

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 )

IN ZAAK 347/82 R ,

JOSE ALVAREZ , VOORMALIG AMBTENAAR OP PROEF BIJ HET EUROPEES PARLEMENT , VERTEGENWOORDIGD DOOR V . BIEL , ADVOCAAT TE LUXEMBURG , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TE DIENS KANTORE , RUE DES GLACIS 18A ,

VERZOEKER ,

TEGEN

EUROPEES PARLEMENT , VERTEGENWOORDIGD DOOR M . PETER , HOOFD VAN DE DIENST JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN , BIJGESTAAN DOOR A . BONN , ADVOCAAT TE LUXEMBURG , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TE DIENS KANTORE , COTE D ' EICH 22 ,

VERWEERDER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 6 DECEMBER 1982 OM VERZOEKER TE ONTSLAAN ,