Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 oktober 1984.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 oktober 1984.

1 BIJ ARREST VAN 30 JUNI 1983 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 7 JULI 1983 , HEEFT DE COUR D ' APPEL TE ROUEN KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN PREJUDICIELE VRAAG GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ).

2 DEZE VRAAG IS GEREZEN IN HET KADER VAN EEN HOGER BEROEP , DOOR DE CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE ROUEN INGESTELD TEGEN EEN VONNIS VAN DE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE , WAARBIJ EERSTGENOEMDE WAS VEROORDEELD OM AAN GEINTIMEERDE IN HET HOOFDGEDING IN DE PERIODE JANUARI TOT EN MET MAART 1978 GEMAAKTE ZIEKTEKOSTEN TE VERGOEDEN EN EEN DAGVERGOEDING WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID TE BETALEN .

3 GEINTIMEERDE IN HET HOOFDGEDING , DIE DE DUITSE NATIONALITEIT BEZIT , ZEGDE OP 30 JUNI 1977 HAAR BETREKKING IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OP . OP 1 AUGUSTUS 1977 SCHREEF ZIJ ZICH ALS WERKZOEKENDE IN BIJ DE DUITSE DIENSTEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING . IN SEPTEMBER 1977 VOEGDE ZIJ ZICH BIJ HAAR MAN IN FRANKRIJK , ALWAAR ZIJ ZICH DEFINITIEF VESTIGDE EN ZICH INSCHREEF BIJ DE AGENCE NATIONALE POUR L ' EMPLOI . GEDURENDE DRIE MAANDEN ONTVING ZIJ DE DUITSE WERKLOOSHEIDSUITKERING ; DAARNA GENOOT ZIJ EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING VAN HET BEVOEGDE FRANSE ORGAAN , DE ASSEDIC .

4 DE CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE WEIGERDE HAAR VERGOEDING VAN ZIEKTEKOSTEN , STELLENDE DAT HET RECHT VAN WERKLOZE MIGRERENDE WERKNEMERS OP UITKERINGEN IN VERBAND MET ZIEKTE EN MOEDERSCHAP INGEVOLGE ARTIKEL 25 VAN VERORDENING NR . 1408/71 AFHING VAN HET RECHT OP EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING . VOLGENS DE CAISSE PRIMAIRE HAD GEINTIMEERDE IN HET HOOFDGEDING GEEN RECHT OP EEN FRANSE WERKLOOSHEIDSUITKERING , OMDAT ZIJ VOOR HET INTREDEN VAN HAAR WERKLOOSHEID NIET IN FRANKRIJK HAD GEWERKT .

5 MET HET OOG OP DE BESLISSING VAN DIT GESCHIL HEEFT DE COUR D ' APPEL DE BEHANDELING VAN DE ZAAK GESCHORST EN HET HOF DE VOLGENDE VRAAG VOORGELEGD :

' ' IS DE VERKRIJGING VAN DE IN ARTIKEL 71 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 14 JUNI 1971 BEDOELDE UITKERINGEN IN HET DOOR LID 1 , SUB B-II , VAN DIT ARTIKEL VOORZIENE GEVAL MEDE AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDE , DAT DE BETROKKENE IN DE BEVOEGDE LID-STAAT WOONDE VOOR HET EINDE VAN HET LAATSTE TIJDVAK VAN ARBEID IN EEN ANDERE DAN DE BEVOEGDE LID-STAAT?

' '

6 DE BEPALING WAARVAN UITLEGGING WORDT GEVRAAGD , DIENT IN HAAR CONTEXT TE WORDEN GEPLAATST . ZIJ MAAKT DEEL UIT VAN HOOFDSTUK 6 VAN VERORDENING NR . 1408/71 , DAT GAAT OVER WERKLOOSHEID . INGEVOLGE HET SYSTEEM VAN DIT HOOFDSTUK MOET EEN WERKNEMER ZICH VOOR DE VERKRIJGING VAN DE VOORZIENE WERKLOOSHEIDSUITKERING WENDEN TOT HET BEVOEGDE ORGAAN VAN DE LID-STAAT WAAR HIJ HET LAATST WAS TEWERKGESTELD . VERLAAT DE WERKLOZE DEZE LID-STAAT OM WERK TE ZOEKEN , DAN BLIJFT HIJ NOG DRIE MAANDEN IN HET GENOT VAN DEZE UITKERING , DIE TEN LASTE BLIJFT VAN HET BEVOEGDE ORGAAN VAN DE LID-STAAT WAAR HIJ HET LAATSTE WAS TEWERKGESTELD . NA AFLOOP VAN DEZE DRIE MAANDEN MOET DE WERKLOZE NAAR DIE LID-STAAT TERUGKEREN OM IN HET GENOT VAN EEN UITKERING TE BLIJVEN .

7 ARTIKEL 71 , LID 1 , MAAKT EEN UITZONDERING OP DEZE REGEL VOOR ' ' DE WERKLOZE DIE TIJDENS HET VERRICHTEN VAN ZIJN LAATSTE WERKZAAMHEDEN OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE DAN DE BEVOEGDE LID-STAAT WOONDE ' ' . IN DAT GEVAL KAN DE BETROKKENE ZICH , AL NAAR GELANG HET GEVAL , TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE INSTANTIES VAN DE LID-STAAT WAAR HIJ WOONT OF VAN DE LID-STAAT WAAR HIJ ZIJN LAATSTE WERKZAAMHEDEN HEEFT VERRICHT , EN KOMT HIJ OOK NA DE PERIODE VAN DRIE MAANDEN NOG IN AANMERKING VOOR EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING . DEZE BEPALING DIENT TER BESCHERMING VAN GRENSARBEIDERS EN ANDERE WERKNEMERS DIE IN EEN ANDERE LID-STAAT WONEN DAN DIE WAARIN ZIJ WERKEN .

8 IN DEZE BEPALING BEDOELT DIE GEMEENSCHAPSWETGEVER MET ' ' BEVOEGDE STAAT ' ' DE LID-STAAT WAAR ZICH HET BEVOEGDE ORGAAN BEVINDT , DAT WIL ZEGGEN DE LID-STAAT WAAR DE BETROKKENE HET LAATST HEEFT GEWERKT . DEZE BEPALING HEEFT DUS ENKEL BETREKKING OP WERKNEMERS DIE IN EEN ANDERE LID-STAAT WOONDEN DAN DIE WAAR ZIJ HUN LAATSTE WERKZAAMHEDEN VERRICHTTEN .

9 AAN DE NATIONALE RECHTER DIENT DUS TE WORDEN GEANTWOORD , DAT ARTIKEL 71 VAN VERORDENING NR . 1408/71 NIET VAN TOEPASSING IS OP WERKLOZEN DIE TIJDENS HET VERRICHTEN VAN HUN LAATSTE WERKZAAMHEDEN WOONDEN IN DE LID-STAAT WAAR ZIJ WERKTEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE COUR D ' APPEL TE ROUEN BIJ ARREST VAN 30 JUNI 1983 VOORGELEGDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

ARTIKEL 71 VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 IS NIET VAN TOEPASSING OP WERKLOZEN DIE TIJDENS HET VERRICHTEN VAN HUN LAATSTE WERKZAAMHEDEN WOONDEN IN DE LID-STAAT WAAR ZIJ WERKTEN .

ARTIKEL 71 VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD IS NIET VAN TOEPASSING OP WERKLOZEN DIE TIJDENS HET VERRICHTEN VAN HUN LAATSTE WERKZAAMHEDEN WOONDEN IN DE LID-STAAT WAAR ZIJ WERKTEN .

SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - WERKLOOSHEID - WERKLOZE DIE TIJDENS LAATSTE WERKZAAMHEDEN WOONDE IN LID-STAAT WAAR HIJ WERKTE - TOEPASSING VAN ARTIKEL 71 VAN VERORDENING NR . 1408/71 - NEEN

( VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD , ARTIKEL 71 )

KOSTEN

10 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING VAN HAAR OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 128/83 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE COUR D ' APPEL TE ROUEN , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DE ROUEN

EN

A . GUYOT ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ,