Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 oktober 1984.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 oktober 1984.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 25 JULI 1983 , HEEFT DE VENNOOTSCHAP ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ( ALPA ) KRACHTENS ARTIKEL 33 EGKS-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE , HAAR MEEGEDEELD BIJ BRIEF VAN 22 JUNI 1983 , HOUDENDE WEIGERING OM VERZOEKSTER TE BESCHOUWEN ALS EEN ONDERNEMING IN DE ZIN VAN HET STELSEL VAN PRODUKTIEQUOTA , EN AFWIJZING UIT DIEN HOOFDE VAN HET VERZOEK OM AANPASSING VAN VERZOEKSTERS PRODUKTIEQUOTA .

2 ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ BESCHIKKING NR . 2751/82/EGKS VAN 6 OKTOBER 1982 ( PB , L 291 VAN 1982 , BLZ . 8 ), BEPAALT DAT ONDERNEMINGEN OM AANPASSING VAN HUN QUOTUM VOOR PRODUKTEN VAN CATEGORIE V KUNNEN VERZOEKEN , INDIEN , ONDER MEER , DE TOTALE PRODUKTIE VAN DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE PRODUKTEN IN 1981 700 000 TON NIET HEEFT OVERSCHREVEN EN DE PRODUKTIE VAN DE CATEGORIEEN IV , V EN VI EEN AANZIENLIJK PERCENTAGE VAN DE PRODUKTIE VAN DE ONDERNEMING UITMAAKT .

3 DIENAANGAANDE STAAT VAST , DAT DE USINOR-GROEP , WAARVAN DE PRODUKTIE MEER DAN 700 000 TON BEDRAAGT , NIET IN AANMERKING KON KOMEN VOOR AANPASSING VAN HAAR REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS VOOR PRODUKTEN VAN CATEGORIE V . DAARENTEGEN MEENDE HAAR DOCHTERONDERNEMING ALPA AAN ALLE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 14 TE VOLDOEN , WESHALVE ZIJ BIJ AANGETEKENDE BRIEF VAN 26 MEI 1983 VERZOCHT OM TOEPASSING VAN DEZE BEPALING . DE COMMISSIE WEES DIT VERZOEK ECHTER AF , OP GROND DAT ALPA IN FEITE DEEL UITMAAKT VAN DE USINOR-GROEP , WELKE DE ENIGE ADRESSAAT VAN DE QUOTAREGELING IS EN BIJGEVOLG DE ENIGE DIE OM TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 KAN VERZOEKEN .

4 HET IS DEZE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE , HAAR MEEGEDEELD OP 22 JUNI 1983 , WAARVAN VERZOEKSTER THANS NIETIGVERKLARING VRAAGT .

5 VOLGENS VERZOEKSTER HEEFT DE COMMISSIE TEN ONRECHTE TOEPASSING GEGEVEN AAN ARTIKEL 2 , LID 4 , VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS VAN 30 JUNI 1982 ( PB L 191 VAN 1982 , BLZ . 1 ), VOLGENS HETWELK ' ' EEN CONCENTRATIE VAN ONDERNEMINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 66 VAN HET VERDRAG ALS EEN ENKELE ONDERNEMING IN DE ZIN VAN DEZE BESCHIKKING WORDT BESCHOUWD . ' '

6 VERZOEKSTER IS EEN 100 % DOCHTERONDERNEMING VAN DE VENNOOTSCHAP USINOR , DOCH BEZIT RECHTSPERSOONLIJKHEID NAAR FRANS RECHT . ZIJ IS DE ENIGE ONDERNEMING VAN DE GROEP , DIE PRODUKTEN VAN CATEGORIE V ( BETONSTAAL ) PRODUCEERT .

7 VERZOEKSTER BETOOGT DAT DE COMMISSIE BIJ DE BEHANDELING VAN VERZOEKEN OM QUOTA-AANPASSING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 , REKENING DIENT TE HOUDEN MET DE SITUATIE VAN IEDERE ONDERNEMING VAN DE GROEP AFZONDERLIJK EN NIET MET DIE VAN DE CONCENTRATIE VAN ONDERNEMINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 66 EGKS-VERDRAG ALS GEHEEL .

DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP

8 DE COMMISSIE BETWIST DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP , OP GROND DAT DE BRIEF VAN 22 JUNI GEEN BESCHIKKING IS WAARTEGEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING KAN WORDEN INGESTELD ; ZIJ ZOU SLECHTS INFORMATIE VERSTREKKEN OMTRENT DE REDENEN WAAROM ALPA ' S VERZOEK NIET IN OVERWEGING KON WORDEN GENOMEN . HET BEROEP ZOU VOORTS NIET-ONTVANKELIJK ZIJN VOOR ZOVER HET IS GEBASEERD OP ONWETTIGHEID VAN DE ARTIKELEN 2 , LID 4 , EN 14 VAN DE ALGEMENE BESCHIKKING , TERWIJL DE BRIEF VAN 22 JUNI GEEN BETREKKING HEEFT OP DE TOEPASSING VAN EEN DEZER BEPALINGEN .

9 DIT BETOOG MOET WORDEN VERWORPEN . DE BRIEF VAN 22 JUNI VORMDE IMMERS ONTEGENZEGLIJK HET ANTWOORD VAN DE COMMISSIE OP VERZOEKSTERS VERZOEK OM TOEPASSING VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 . ANDERZIJDS IS HET JUIST , ZOALS HET HOF OVERWOOG IN ZIJN ARREST VAN 28 OKTOBER 1981 ( KRUPP , GEVOEGDE ZAKEN 275/80 EN 24/81 , JURISPR . 1981 , BLZ . 2489 ), DAT ' ' OFSCHOON DE VERZOEKENDE PARTIJ , IN HET KADER VAN EEN TEGEN EEN INDIVIDUELE BESCHIKKING GERICHTE , TOT NIETIGVERKLARING STREKKENDE VORDERING , DE ONRECHTMATIGHEID MAG INROEPEN VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE BESCHIKKINGEN DIE IN DE LITIGIEUZE INDIVIDUELE BESCHIKKING TOEPASSING HEBBEN GEVONDEN , ZIJ DIE WEG SLECHTS KAN BEWANDELEN , WANNEER DE INDIVIDUELE BESCHIKKING OP DE BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE VOORSCHRIFTEN BERUST ' ' . NIETTEMIN KAN IN CASU NIET WORDEN ONTKEND DAT DE INDIVIDUELE BESCHIKKING WAARVAN VERZOEKSTER NIETIGVERKLARING VORDERT , ALTHANS TEN DELE IS GEBASEERD OP DE LITIGIEUZE BEPALINGEN VAN DE ALGEMENE BESCHIKKING .

10 HIERUIT VOLGT DAT HET BEROEP ONTVANKELIJK IS .

TEN GRONDE

11 VERZOEKSTER BETOOGT DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING MOET WORDEN NIETIGVERKLAARD , DAAR ZIJ IS GEBASEERD OP TWEE ONTWETTIGE BEPALINGEN , TE WETEN ARTIKEL 2 , LID 4 , VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 , DAT TEN ONRECHTE TOESTAAT EEN DOCHTERONDERNEMING GELIJK TE STELLEN MET DE GROEP WAARTOE ZIJ BEHOORT , EN ARTIKEL 14 VAN DEZELFDE BESCHIKKING , DAT , DOOR IN HET GEVAL VAN CONCENTRATIES VAN ONDERNEMINGEN DE MOGELIJKHEID TOT AANPASSING VAN QUOTA SLECHTS AAN DE GROEP ZELF TE BIEDEN , DE TOT EEN DERGELIJKE GROEP BEHORENDE ONDERNEMINGEN DISCRIMINEERT TEN OPZICHTE VAN ZELFSTANDIGE ONDERNEMINGEN .

12 VERZOEKSTER BETWIST DUS IN DE EERSTE PLAATS DE WETTIGHEID VAN ARTIKEL 2 , LID 4 , VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 , OP GROND DAT DE COMMISSIE ZICH IN HET KADER VAN ANDERE SITUATIES DAN DIE BEDOELD IN ARTIKEL 66 EGKS-VERDRAG NIET MAG BASEREN OP DE DEFINITIE VAN GROEP VAN ONDERNEMINGEN , WELKE HET VERDRAG GEEFT IN HET VERBAND VAN DE REGELING VAN FUSIES EN CONCENTRATIES , NOCH DE IN ARTIKEL 80 EGKS-VERDRAG GEGEVEN DEFINITIE VAN ONDERNEMING NAAST ZICH MAG NEERLEGGEN . VERZOEKSTER HERINNERT ERAAN , DAT HET BEGRIP ONDERNEMING IN DE ZIN VAN HET VERDRAG SAMENVALT MET HET BEGRIP NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON ( ARREST VAN 22 . 3 . 1961 , GEVOEGDE ZAKEN 42 EN 49/59 , SNUPAT , JURISPR . 1961 , BLZ . 109 ).

13 DIT MIDDEL MOET WORDEN VERWORPEN . DE COMMISSIE IMMERS HEEFT DE HAAR BIJ ARTIKEL 58 EGKS-VERDRAG VERLEENDE BEVOEGDHEID NIET OVERSCHREDEN DOOR OM PRAKTISCHE REDENEN TE BESLUITEN DAT DE ONDERNEMING DIE LEIDING GEEFT AAN DE PRODUKTIE-ACTIVITEIT VAN DE GROEP , DE ADRESSAAT VAN DE QUOTAREGELING ZAL ZIJN , HETGEEN OVERIGENS DIE ONDERNEMING DE MOGELIJKHEID LAAT OM DE QUOTA BINNEN DE GROEP TE VERDELEN OP DE WIJZE DIE HET BEST BEANTWOORDT AAN EEN DOELTREFFEND BEHEER VAN DE PRODUKTIE . DOOR ALDUS INGEVOLGE HAAR BESCHIKKING NR . 1696/82 DE QUOTAREGELING TE RICHTEN TOT DE CONCENTRATIE VAN ONDERNEMINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 66 EGKS-VERDRAG , HEEFT DE COMMISSIE ANDERZIJDS VOLSTREKT GEEN INBREUK GEMAAKT OP DE DEFINITIE VAN ONDERNEMING IN ARTIKEL 80 EGKS-VERDRAG , ZOALS DIE MET NAME DOOR ' S HOFS RECHTSPRAAK IS VERDUIDE LIJKT , AANGEZIEN DOOR EEN DERGELIJKE BESCHIKKING NIET WORDT AFGEDAAN AAN DE EIGEN RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE ONDERNEMINGEN VAN DE GROEP OF AAN HUN BEVOEGDHEID OM ZELF DE HEN INDIVIDUEEL BETREFFENDE PROCEDURES TE VOEREN .

14 IN DE TWEEDE PLAATS BETOOGT VERZOEKSTER , DAT DE COMMISSIE BIJ DE BEHANDELING VAN VERZOEKEN OM QUOTA-AANPASSING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 REKENING MOET HOUDEN MET DE SITUATIE VAN IEDERE ONDERNEMING VAN DE GROEP AFZONDERLIJK , EN NIET MET DIE VAN DE CONCENTRATIE VAN ONDERNEMINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 66 EGKS-VERDRAG ALS GEHEEL . HET DOOR DE COMMISSIE VOORGESTANE STELSEL ZOU NAMELIJK LEIDEN TOT DISCRIMINATIE TUSSEN GEINTEGREERDE EN ZELFSTANDIGE ONDERNEMINGEN . DAT STELSEL ZOU BOVENDIEN IN HET NADEEL WERKEN VAN ONDERNEMINGEN DIE EEN HERSTRUCTURERINGSINSPANNING HEBBEN GEDAAN , ZOALS IN HET GEVAL VAN USINOR , DIE HAAR MARKTAANDEEL TEN GUNSTE VAN HAAR CONCURRENTEN KLEINER HEEFT ZIEN WORDEN .

15 VERZOEKSTER MEENT BIJGEVOLG , DAT OFWEL HAAR DE MOGELIJKHEID MOET WORDEN TOEGEKEND OM EVENALS EEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMING OM EEN AANPASSING TE VRAGEN , OFWEL DE IN ARTIKEL 14 GESTELDE LIMIET VAN 700 000 TON MOET WORDEN GESCHRAPT , OPDAT DE USINOR-GROEP VAN DE REGELING GEBRUIK KAN MAKEN .

16 OOK DIT MIDDEL FAALT . DAAR DE COMMISSIE ARTIKEL 2 , LID 4 , JUIST HEEFT TOEGEPAST DOOR EEN GEZAMENLIJK QUOTUM VOOR DE USINOR-GROEP VAST TE STELLEN , HAD ZIJ UITERAARD HET RECHT OM , REKENING HOUDEND MET DE RESULTATEN VAN DE GROEP ALS ZODANIG , AANPASSING VAN DE QUOTA TE WEIGEREN DAN WEL TOE TE STAAN . DAARMEE HEEFT DE COMMISSIE ENKEL ZORGGEDRAGEN VOOR EEN GELIJKE BEHANDELING VAN GROEPEN VAN GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN EN VAN INDIVIDUELE ONDERNEMINGEN MET MEER PRODUKTIEBEDRIJVEN .

17 BIJ EEN INDIVIDUEEL ONDERZOEK VAN DE NOODZAAK VAN AANPASSING VAN DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS OF -HOEVEELHEDEN VAN IEDERE ONDERNEMING OP GROND VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 , IS DE COMMISSIE BOVENDIEN GERECHTIGD ONDERSCHEID TE MAKEN TUSSEN DE ONDERNEMINGEN NAAR GELANG VAN HUN OMVANG , DOOR DE BEPALING VAN EEN PRODUKTIEPLAFOND TER IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMINGEN DIE VAN DE REGELING GEBRUIK KUNNEN MAKEN . KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN DIE UITSLUITEND PRODUKTEN VAN DE CATEGORIEEN IV , V EN VI VERVAARDIGEN , ZULLEN HET IMMERS MOEILIJKER HEBBEN OM IN DE HUIDIGE CONJUNCTUUR TE OVERLEVEN , DAN ONDERNEMINGEN DIE DE MOEILIJKHEDEN DIE ZIJ BIJ PRODUKTEN VAN CATEGORIE V ONDERVINDEN , KUNNEN COMPENSEREN MET HUN PRODUKTIE IN ANDERE SECTOREN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP .

2 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

1 . OFSCHOON DE VERZOEKENDE PARTIJ , IN HET KADER VAN EEN TEGEN EEN INDIVIDUELE BESCHIKKING GERICHTE , TOT NIETIGHEID STREKKENDE VORDERING , DE ONRECHTMATIGHEID MAG INROEPEN VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE BESCHIKKINGEN DIE IN DE LITIGIEUZE BESCHIKKING TOEPASSING HEBBEN GEVONDEN , KAN ZIJ DIE WEG SLECHTS BEWANDELEN , WANNEER DE INDIVIDUELE BESCHIK KING OP DE BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE VOORSCHRIFTEN BERUST .

2 . DE COMMISSIE HEEFT DE HAAR BIJ ARTIKEL 58 EGKS-VERDRAG VERLEENDE BEVOEGDHEID NIET OVERSCHREDEN DOOR OM PRAKTISCHE REDENEN TE BESLUITEN DAT DE ONDERNEMING DIE LEIDING GEEFT AAN DE PRODUKTIE-ACTIVITEIT VAN DE GROEP DE ADRESSAAT VAN DE QUOTAREGELING ZAL ZIJN , HETGEEN OVERIGENS DIE ONDERNEMING DE MOGELIJKHEID LAAT OM DE QUOTA BINNEN DE GROEP TE VERDELEN OP DE WIJZE DIE HET BEST BEANTWOORDT AAN EEN DOELTREFFEND BEHEER VAN DE PRODUKTIE . DOOR ALDUS INGEVOLGE HAAR BESCHIKKING NR . 1696/82 DE QUOTAREGELING TE RICHTEN TOT DE CONCENTRATIE VAN ONDERNEMINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 66 EGKS-VERDRAG , HEEFT DE COMMISSIE ANDERZIJDS VOLSTREKT GEEN INBREUK GEMAAKT OP DE DEFINITIE VAN ONDERNEMING IN ARTIKEL 80 EGKS-VERDRAG , ZOALS DIE MET NAME DOOR ' S HOFS RECHTSPRAAK IS VERDUIDELIJKT , AANGEZIEN DOOR EEN DERGELIJKE BESCHIKKING NIET WORDT AFGEDAAN AAN DE EIGEN RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE ONDERNEMIN GEN VAN DE GROEP OF AAN HUN BEVOEGDHEID OM ZELF DE HEN INDIVIDUEEL BETREFFENDE PROCEDURES TE VOEREN .

3 . DAAR DE COMMISSIE ARTIKEL 2 , LID 4 , VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 JUIST HEEFT TOEGEPAST DOOR EEN GEZAMENLIJK QUOTUM VOOR EEN GROEP ONDERNEMINGEN VAST TE STELLEN , HAD ZIJ UITERAARD HET RECHT OM , REKENING HOUDEND MET DE RESULTATEN VAN DE GROEP ALS ZODANIG , AANPASSING VAN DE QUOTA TE WEIGEREN DAN WEL TOE TE STAAN . DAARMEE HEEFT DE COMMISSIE ENKEL ZORG GEDRAGEN VOOR EEN GELIJKE BEHANDELING VAN GROEPEN VAN GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN EN VAN INDIVIDUELE ONDERNEMINGEN MET MEER PRODUKTIEBEDRIJVEN .

1 . EXCEPTIE VAN ONWETTIGHEID - HANDELINGEN TEN AANZIEN WAARVAN EXCEPTIE VAN ONWETTIGHEID MOGELIJK IS - BEPALINGEN VAN ALGEMENE EGKS-BESCHIKKINGEN - BEPALINGEN INDIVIDUELE BESCHIKKING

( EGKS-VERDRAG , ARTIKEL 36 , DERDE ALINEA )

2 . EGKS - PRODUKTIE - STELSEL VAN PRODUKTIEQUOTA VOOR STAAL - BETROKKEN ONDERNEMINGEN - CONCENTRATIE VAN ONDERNEMINGEN - BEGRIP - VERWIJZING NAAR ARTIKEL 66 EGKS-VERDRAG - TOELAATBAARHEID - ADRESSAAT VAN QUOTA - ONDERNEMING DIE LEIDING GEEFT AAN PRODUKTIE-ACTIVITEIT VAN GROEP

( EGKS-VERDRAG , ARTIKELEN 58 , 66 EN 80 ; ALGEMENE BESCHIKKING NR . 1696/82 , ARTIKEL 2 , LID 4 )

3 . EGKS - PRODUKTIE - STELSEL VAN PRODUKTIEQUOTA VOOR STAAL - AANPASSING VAN QUOTUM VOOR GROEP ONDERNEMINGEN - REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS

( ALGEMENE BESCHIKKING NR . 1696/82 , ARTIKEL 2 , LID 4 , EN ARTIKEL 14 )

KOSTEN

18 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 151/83 ,

SOCIETE ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ' ' ALPA ' ' , VERTEGENWOORDIGD DOOR L . FUNCK-BRENTANO , ADVOCAAT TE PARIJS , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . NEUEN-KAUFFMAN , ADVOCAAT ALDAAR , RUE PHILIPPE-II 21 ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR F . BENYON , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE WEIGERING VAN DE COMMISSIE OM VERZOEKSTER TE BESCHOUWEN ALS EEN ONDERNEMING IN DE ZIN VAN HET STELSEL VAN PRODUKTIEQUOTA ,