Home

Arrest van het Hof van 30 september 1986.

Arrest van het Hof van 30 september 1986.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 8 NOVEMBER 1983 , HEBBEN J . P . AMBROSETTI EN ANDERE AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN HUN SALARISAFREKENINGEN OVER DE MAAND DECEMBER 1982 , HOUDENDE VASTSTELLING VAN NA TE BETALEN SALARIS KRACHTENS VERORDENING NR . 3139/82 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 22 NOVEMBER 1982 ( PB 1982 , L 331 , BLZ . 1 ), EN , VOOR ZOVEEL NODIG , TOT NIETIGVERKLARING VAN DE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE BESLUITEN TOT AFWIJZING VAN HUN KLACHTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT . OM DE NIETIGVERKLARING WORDT VERZOCHT VOOR ZOVER HET NA TE BETALEN SALARIS OVER DE PERIODE VANAF 1 JULI 1980 NIET IS VERMEERDERD MET DE IN CASU GEVORDERDE , VOLGENS HET GEBRUIKELIJKE PERCENTAGE BEREKENDE VERTRAGINGSRENTE . HET BEROEP STREKT VOORTS TOT VEROORDELING VAN DE COMMISSIE TOT BETALING VAN COMPENSATOIRE INTERESSEN VOOR HET TUSSENTIJDS OPGETREDEN KOOPKRACHTVERLIES .

2 OP 20 JANUARI 1981 STELDE DE RAAD OP GROND VAN ARTIKEL 65 AMBTENARENSTATUUT VERORDENING NR . 187/81 VAST , HOUDENDE AANPASSING VAN DE BEZOLDIGINGEN EN DE PENSIOENEN VAN DE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEELSLEDEN DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , ALSMEDE VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN WELKE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE BEZOLDIGINGEN EN PENSIOENEN ( PB 1981 , L 21 , BLZ . 18 ); HIJ WEEK HIERBIJ AF VAN HET DESBETREFFENDE VOORSTEL VAN DE COMMISSIE VAN 9 DECEMBER 1980 .

3 AANSLUITEND OP DEZE VERORDENING STELDE DE RAAD OP 10 FEBRUARI 1981 VERORDENING NR . 397/81 VAST , HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE TABELLEN VAN DE SALARISSEN ALSMEDE VAN DE ANDERE ONDERDELEN VAN DE BEZOLDIGING ( PB 1981 , L 46 , BLZ . 1 ).

4 OP 16 MAART 1981 STELDE DE COMMISSIE BEROEP IN TOT NIETIGVERKLARING VAN VERORDENING NR . 187/81 EN DE ARTIKELEN 1 , SUB A , 2 , SUB A EN B , EN 11 , EERSTE ALINEA , VAN VERORDENING NR . 397/81 .

5 BIJ ARREST VAN 6 OKTOBER 1982 ( ZAAK 59/81 , COMMISSIE/RAAD , JURISPR . 1982 , BLZ . 3329 ) HEEFT HET HOF VERORDENING NR . 187/81 EN DE VOORNOEMDE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 397/81 NIETIGVERKLAARD .

6 TER UITVOERING VAN DIT ARREST HEEFT DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE VAN 29 OKTOBER 1982 , OP 22 NOVEMBER 1982 VERORDENING NR . 3139/82 VASTGESTELD .

7 TER UITVOERING VAN DEZE VERORDENING HEEFT DE COMMISSIE HET OVER DE PERIODE VAN 1 JULI 1980 TOT AAN DE DAG VAN BETALING NA TE BETALEN SALARIS VASTGESTELD EN UITBETAALD .

8 ELK DER VERZOEKERS HEEFT MET GEBRUIKMAKING VAN EEN STANDAARDFORMULIER EEN KLACHT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT INGEDIEND , STELLENDE DAT REKENING MOEST WORDEN GEHOUDEN MET HET KOOPKRACHTVERLIES OVER DE PERIODE WAAROP HET KRACHTENS VERORDENING NR . 3139/82 VAN DE RAAD VASTGESTELDE ACHTERSTALLIGE SALARIS BETREKKING HAD , EN GEVRAAGD OM BETALING VAN DE VERTRAGINGSRENTE DIE ZIJNS INZIENS OVER DE NABETALINGEN WAS VERSCHULDIGD .

9 NA DE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE AFWIJZING VAN DIE KLACHTEN HEBBEN VERZOEKERS HET ONDERHAVIGE BEROEP INGESTELD .

10 BIJ ARREST VAN DE DERDE KAMER VAN 4 JULI 1985 IS HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD VOOR ZOVER HET STREKTE TOT BETALING VAN COMPENSATOIRE INTERESSEN , EN IS DE ZAAK VOOR DE BEHANDELING VAN DE OVERIGE VORDERINGEN VAN VERZOEKERS NAAR HET VOLTALLIGE HOF VERWEZEN .

11 VOLGENS VERZOEKERS HAD HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG HET NABETAALDE SALARIS MOETEN VERMEERDEREN MET RENTE WEGENS DE VERTRAGING WAARMEE HET WERD UITBETAALD .

12 VERZOEKERS VERWIJZEN VOOR HUN STELLING NAAR ARTIKEL 62 AMBTENARENSTATUUT , VOLGENS HETWELK EEN AMBTENAAR DOOR HET ENKELE FEIT VAN ZIJN AANSTELLING RECHT HEEFT OP DE BEZOLDIGING DIE AAN ZIJN RANG EN SALARISTRAP IS VERBONDEN , EN HIERVAN GEEN AFSTAND KAN DOEN , EN NAAR ARTIKEL 16 , EERSTE ALINEA , VAN BIJLAGE VII BIJ HET STATUUT , BEPALENDE DAT DE BEZOLDIGING OP DE VIJFTIENDE VAN ELKE MAAND VOOR DE LOPENDE MAAND AAN DE AMBTENAAR WORDT UITBETAALD . VOLGENS HEN VOLGT UIT DEZE BEPALINGEN , DAT HUN BEZOLDIGING IN GEVAL VAN TE LATE BETALING MOET WORDEN VERMEERDERD MET VERTRAGINGSRENTE .

13 HET NIET BETALEN VAN VERTRAGINGSRENTE ZOU VOORTS IN STRIJD ZIJN MET ARTIKEL 65 , LID 1 , AMBTENARENSTATUUT , WAARBIJ EEN PROCEDURE VOOR DE JAARLIJKSE HERZIENING VAN HET BEZOLDIGINGSNIVEAU VAN DE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEELSLEDEN IS INGESTELD , WELKE HERZIENING PLAATSVINDT VOLGENS CRITERIA DIE ONTWIKKELD ZIJN AAN DE HAND VAN METHODES WELKE OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE DOOR DE RAAD ZIJN AANVAARD . IN CASU ZOU DE RAAD MET VERORDENING NR . 3139/82 HEBBEN VASTGESTELD DAT DE GEMEENSCHAPSAMBTENAREN RECHT HADDEN OP EEN SALARISAANPASSING VANAF 1 JULI 1980 . HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG HAD DE GEMEENSCHAPSAMBTENAREN DAAROM VERTRAGINGSRENTE MOETEN BETALEN WEGENS HET FEIT DAT DEZE BEDRAGEN HUN PAS BIJNA TWEE JAAR NA DE STATUTAIRE VERVALDATUM WERDEN UITBETAALD .

14 VOLGENS DE COMMISSIE BEPAALT ARTIKEL 62 AMBTENARENSTATUUT ENKEL IN ALGEMENE ZIN DAT AMBTENAREN RECHT HEBBEN OP HUN BEZOLDIGING EN DAT ZIJ VAN DAT RECHT GEEN AFSTAND KUNNEN DOEN ; DIT IMPLICEERT NIET , DAT DE INHOUD VAN HET RECHT OP BEZOLDIGING NIET MET INACHTNEMING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN ZOU KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD . IMMERS , ARTIKEL 62 ZEGT NIETS OVER HET BEDRAG VAN DE BEZOLDIGING ; DE VASTSTELLING DAARVAN WORDT GEREGELD DOOR DE ARTIKELEN 63 , 64 , 65 EN 66 VAN HET STATUUT . DE COMMISSIE IS VOORTS VAN OORDEEL , DAT ARTIKEL 65 , LID 1 , DE RAAD VRIJLAAT IN ZIJN KEUZE VAN DE MEEST PASSENDE MIDDELEN EN VORMEN VOOR DE VORMGEVING VAN EEN BEZOLDIGINGSBELEID ; HET VOERT GEEN STELSEL VAN AUTOMATISCHE INDEXERING OF VERHOGING IN , MAAR EENVOUDIG EEN AANPASSINGSPROCEDURE DIE DE RAAD EEN GROTE BELEIDSVRIJHEID LAAT . ARTIKEL 65 , LID 1 , AMBTENARENSTATUUT VERPLICHTTE DE COMMISSIE BIJGEVOLG NIET , OM HET INGEVOLGE VERORDENING NR . 3139/82 NA TE BETALEN SALARIS EIGENER BEWEGING TE VERMEERDEREN MET VERTRAGINGSRENTE , NU DIE VERORDENING ZELF NIET IN BETALING VAN DERGELIJKE RENTE VOORZIET .

15 OPGEMERKT ZIJ , DAT DE ARTIKELEN 62 AMBTENARENSTATUUT EN 16 VAN BIJLAGE VII BIJ DIT STATUUT , WAAROP VERZOEKERS ZICH BEROEPEN , ENKEL BEPALEN OP WELK MOMENT HET INGEVOLGE DE GELDENDE REGELINGEN VERSCHULDIGDE SALARIS MOET WORDEN BETAALD . ZIJ VOORZIEN NIET IN BETALING VAN RENTE IN GEVAL VAN VERTRAGING BIJ DE INWERKINGTREDING VAN VERORDENINGEN WAARBIJ HET SALARIS VAN DE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEELSLEDEN MET TERUGWERKENDE KRACHT WORDT VASTGESTELD . ARTIKEL 65 , LID 1 , AMBTENARENSTATUUT STELT SLECHTS EEN PROCEDURE IN VOOR EEN JAARLIJKS ONDERZOEK MET HET OOG OP DE AANPASSING VAN DE AMBTENARENSALARISSEN . DIT ONDERZOEK BEGINT IN SEPTEMBER , NEEMT NORMALITER ENKELE MAANDEN IN BESLAG EN LEIDT TOT EEN VERORDENING DIE NOODZAKELIJKERWIJZE TERUGWERKENDE KRACHT HEEFT TOT DE DAARAAN VOORAFGAANDE EERSTE JULI . ONDANKS HET FEIT DAT EEN DERGELIJKE VERORDENING NOODZAKELIJKERWIJZE TERUGWERKENDE KRACHT HEEFT , VOORZIET GENOEMD ARTIKEL ECHTER NIET IN DE BETALING VAN VERTRAGINGSRENTE .

16 BIJGEVOLG MOETEN DE MIDDELEN ONTLEEND AAN SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 62 EN 65 , LID 1 , AMBTENARENSTATUUT , WORDEN AFGEWEZEN .

17 VERVOLGENS STELLEN VERZOEKERS , DAT DE COMMISSIE HUN VERTRAGINGSRENTE MOEST BETALEN OP GROND VAN HET IN DE RECHTSSTELSELS VAN DE LID-STATEN BESTAANDE EN DOOR ' S HOFS RECHTSPRAAK ERKENDE ALGEMENE BEGINSEL , DAT VERTRAGING IN DE NAKOMING VAN EEN GELDELIJKE VERBINTENIS DE VERPLICHTING TOT BETALING VAN VERTRAGINGSRENTE MEEBRENGT . HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG ZOU GEHOUDEN ZIJN VERTRAGINGSRENTE TE BETALEN WANNEER DE IN ARTIKEL 65 , LID 1 , AMBTENARENSTATUUT BEDOELDE VERORDENING MET ZEER AANZIENLIJKE OVERSCHRIJDING VAN DE NORMALE TERMIJN WORDT VASTGESTELD ; JUIST DIT ZOU IN CASU HET GEVAL ZIJN , AANGEZIEN VERORDENING NR . 3139/82 BIJNA TWEE JAAR TE LAAT IS GEKOMEN .

18 VOLGENS DE COMMISSIE KAN VERTRAGINGSRENTE BEHOUDENS UITZONDERINGEN OP GROND VAN WETTELIJKE BEPALINGEN DIE DE RENTE VAN RECHTSWEGE DOEN INGAAN , SLECHTS WORDEN GEVORDERD NA INGEBREKESTELLING . AAN DEZE VOORWAARDE ZOU IN CASU NIET ZIJN VOL DAAN , NU GEEN VAN DE BEPALINGEN VAN HET AMBTENARENSTATUUT VOORZIET IN DE BETALING VAN VERTRAGINGSRENTE VAN RECHTSWEGE EN VERZOEKERS DEZE VOOR DE BETALING VAN DE HOOFDVORDERING OOK NIET HEBBEN GEVORDERD .

19 DIENAANGAANDE ZIJ ERAAN HERINNERD , DAT EEN VERPLICHTING OM VERTRAGINGSRENTE TE BETALEN , HOE DAN OOK SLECHTS DENKBAAR IS WANNEER HET BEDRAG VAN DE HOOFDVORDERING VASTSTAAT OF ALTHANS OP GROND VAN VASTSTAANDE OBJECTIEVE GEGEVENS KAN WORDEN BEPAALD . IN CASU KON ER VAN EEN VASTSTAANDE OF BEPAALBARE VORDERING PAS SPRAKE ZIJN BIJ DE INWERKINGTREDING VAN VERORDENING NR . 3139/82 .

20 DE BEVOEGDHEID VAN DE RAAD EX ARTIKEL 65 AMBTENARENSTATUUT OM DE BEZOLDIGINGEN EN PENSIOENEN VAN DE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEELSLEDEN AAN TE PASSEN EN DE EROP TOEPASSELIJKE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN VAST TE STELLEN , SLUIT IMMERS EEN ZEKERE DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID IN ; OVER DE HOOGTE VAN DIE AANPASSINGEN EN COEFFICIENTEN BESTAAT GEEN ENKELE ZEKERHEID ZOLANG DE RAAD DIE BEVOEGDHEID NIET HEEFT UITGEOEFEND EN DE DESBETREFFENDE VERORDENING NIET HEEFT VASTGESTELD . IN ZIJN ARREST VAN 6 OKTOBER 1982 HEEFT HET HOF WELISWAAR BESLIST , DAT DE RAAD BIJ DE UITOEFENING VAN ZIJN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID MET BEPAALDE FACTOREN REKENING MOET HOUDEN , DOCH ANDERS DAN VERZOEKERS BEWEREN , HEEFT HET NOCH DE BEDRAGEN BEPAALD DIE INGEVOLGE ARTIKEL 65 AMBTENARENSTATUUT DAADWERKELIJK AAN DE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEELSLEDEN VERSCHULDIGD WAREN , NOCH DE OBJECTIEVE FACTOREN AANGEWEZEN AAN DE HAND WAARVAN DIE BEDRAGEN MET VOLDOENDE NAUWKEURIGHEID KONDEN WORDEN VASTGESTELD .

21 EVENZO MOET HET ARGUMENT WORDEN VERWORPEN , DAT HET FEIT DAT VERORDENING NR . 3139/82 TERUGWERKENDE KRACHT HAD , DE ERKENTENIS INHOUDT DAT ELKE AMBTENAAR OP ELKE STATUTAIR BEPAALDE DATUM VOOR DE BETALING VAN DE BEZOLDIGING REEDS AANSPRAAK OP EEN WELBEPAALD BEDRAG HAD . VOOR DE INWERKINGTREDING VAN VERORDENING NR . 3139/82 STOND IMMERS HET BEDRAG VAN DE HOOFDSCHULD NIET VAST ; VOOR DE PERIODE NA DIE INWERKINGTREDING IS DOOR VERZOEKERS GEEN VERTRAGING IN DE BETALING VAN DE KRACHTENS DIE VERORDENING VERSCHULDIGDE BEDRAGEN GESTELD .

22 WEL ZOU DE VRAAG KUNNEN RIJZEN , OF ER EEN VERPLICHTING TOT BETALING VAN VERTRAGINGSRENTE HAD KUNNEN ONTSTAAN WANNEER DE VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE SALARISSCHULD ZONDER GOEDE GRONDEN WAS VERTRAAGD . IN CASU EVENWEL HEEFT DE RAAD ZICH MET SPOED GECONFORMEERD AAN ' S HOFS ARREST VAN 6 OKTOBER 1982 EN OP 22 NOVEMBER 1982 VERORDENING NR . 3139/82 VASTGESTELD .

23 BIJGEVOLG IS ER IN CASU GEEN REDEN VOOR BETALING VAN VERTRAGINGSRENTE . DE VORDERINGEN VAN VERZOEKERS , DIE BIJ VOORNOEMD ARREST VAN DE DERDE KAMER VAN 4 JULI 1985 VOOR BEHANDELING NAAR HET VOLTALLIGE HOF WAREN VERWEZEN , MOETEN DERHALVE WORDEN AFGEWEZEN . HET BEROEP MOET DUS IN ZIJN GEHEEL WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 ) VERWERPT HET BEROEP .

2 ) VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

EEN VERPLICHTING OM VERTRAGINGSRENTE TE BETALEN IS SLECHTS DENKBAAR INDIEN HET BEDRAG VAN DE HOOFDVORDERING VASTSTAAT OF ALTHANS OP GROND VAN VASTSTAANDE OBJECTIEVE GEGEVENS KAN WORDEN BEPAALD . DE BEVOEGDHEID VAN DE RAAD EX ARTIKEL 65 AMBTENARENSTATUUT OM DE BEZOLDIGINGEN EN PENSIOENEN VAN DE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEELSLEDEN AAN TE PASSEN EN DE EROP TOEPASSELIJKE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN VAST TE STELLEN , SLUIT EEN ZEKERE DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID IN . OVER DE HOOGTE VAN DIE AANPASSINGEN EN COEFFICIENTEN BESTAAT GEEN ENKELE ZEKERHEID ZOLANG DE RAAD DIE BEVOEGDHEID NIET HEEFT UIT GEOEFEND EN DE DESBETREFFENDE VERORDENING NIET HEEFT VASTGESTELD . WANNEER NIET AAN DEZE VOORWAARDE IS VOLDAAN EN DE SALARISNABETALINGEN ZONDER ONGERECHTVAARDIGDE VERTRAGING NA VASTSTELLING VAN BEDOELDE VERORDENING ZIJN UITGEVOERD , DAN BEHOEFT OVER DEZE BETALINGEN GEEN VERTRAGINGSRENTE TE WORDEN BEREKEND .

EEN ANDERE VRAAG IS , OF ER EEN VERPLICHTING TOT BETALING VAN VERTRAGINGSRENTE KAN ONTSTAAN WANNEER DE VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE SALARISSCHULD ZONDER GOEDE GRONDEN IS VERTRAAGD .

AMBTENAREN - BEZOLDIGING - JAARLIJKSE AANPASSING - SALARISNABETALINGEN - RECHT OP VERTRAGINGSRENTE - GEEN RECHT BIJ GEBREKE VAN VASTSTAANDE OF BEPAALBARE VORDERING

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKEL 65 )

KOSTEN

24 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN , ZO DIT IS GEVORDERD . VOLGENS ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BLIJVEN ECHTER DE KOSTEN DOOR DE INSTELLINGEN TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN PERSONEELSLEDEN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT , TE HAREN LASTE .

IN ZAAK 247/83 ,

J . P . AMBROSETTI EN ANDEREN , AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , BIJGESTAAN EN VERTEGENWOORDIGD DOOR J.-N . LOUIS , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ N . DECKER , ADVOCAAT ALDAAR , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,

VERZOEKERS ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR D . GOULOUSSIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR C . VERBRAEKEN , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . BESCHEL , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT

ONWETTIG- EN NIETIGVERKLARING VAN

- DE VAN VERWEERSTER AFKOMSTIGE SALARISAFREKENINGEN OVER DE MAAND DECEMBER 1982 , VOOR ZOVER DEZE EEN AFREKENING BEVATTEN TER ZAKE VAN NA TE BETALEN SALARIS KRACHTENS VERORDENING NR . 3139/82 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 22 NOVEMBER 1982 , ZONDER DAT DEZE NABETALING IS VERMEERDERD MET RENTE TER VERGOEDING VAN DE DOOR VERZOEKERS GELEDEN VERMOGENSSCHADE ;

- VOOR ZOVEEL NODIG , DE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE AFWIJZING VAN DE DOOR VERZOEKERS KRACHTENS ARTIKEL 90 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT INGEDIENDE KLACHTEN ;

VEROORDELING VAN VERWEERSTER TOT VERGOEDING VAN DE DOOR VERZOEKERS GELEDEN VERMOGENSSCHADE DOOR BETALING VAN EEN BEDRAG , DOOR HET HOF VAST TE STELLEN OP DE SOM VAN DE VOLGENS HET GEBRUIKELIJKE PERCENTAGE BEREKENDE RENTE OVER DE ACHTERSTALLIGE BEDRAGEN , VANAF DE RESPECTIEVE VERVALDATA TOT DE DAG VAN BETALING ;

VEROORDELING VAN VERWEERSTER IN DE KOSTEN VAN HET GEDING KRACHTENS ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ALSMEDE , KRACHTENS ARTIKEL 73 , SUB B , VAN DIT REGLEMENT , IN DE IN VERBAND MET DE PROCEDURE GEMAAKTE NOODZAKELIJKE KOSTEN , MET NAME DE REIS- EN VERBLIJFKOSTEN EN HET HONORARIUM VAN DE ADVOCAAT ,