Home

Arrest van het Hof van 3 oktober 1984.

Arrest van het Hof van 3 oktober 1984.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 19 DECEMBER 1983 , HEEFT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KRACHTENS ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD STREKKENDE TOT VASTSTELLING DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN NR . 79/1071 VAN DE RAAD VAN 6 DECEMBER 1979 HOUDENDE WIJZIGING VAN RICHTLIJN NR . 76/308 BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE BIJSTAND INZAKE DE INVORDERING VAN SCHULDVORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE VERRICHTINGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET FINANCIERINGSSTELSEL VAN HET EUROPEES ORIENTATIE- EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , ALSMEDE VAN LANDBOUWHEFFINGEN EN DOUANERECHTEN ( PB L 331 VAN 1979 , BLZ . 10 ).

2 RICHTLIJN NR . 79/1071 BREIDT HET BIJ RICHTLIJN NR . 76/308 VAN DE RAAD VAN 15 MAART 1976 ( PB L 73 VAN 1976 , BLZ . 18 ) INGEVOERDE STELSEL VAN WEDERZIJDSE BIJSTAND TUSSEN DE LID-STATEN INZAKE DE INVORDERING VAN SCHULDVORDERINGEN UIT TOT DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( BTW ). ARTIKEL 3 VAN RICHTLIJN NR . 79/1071 BEPAALT , DAT DE LID-STATEN DE NODIGE MAATREGELEN IN WERKING DOEN TREDEN OM UITERLIJK OP 1 JANUARI 1981 AAN DEZE RICHTLIJN TE VOLDOEN .

3 DE ITALIAANSE REGERING ONTKENT NIET DAT ZIJ DIE VERPLICHTING NIET IS NAGEKOMEN . ZIJ VERKLAART DAT DE VERTRAGING BIJ DE UITVOERING VAN DE RICHTLIJN TE WIJTEN IS AAN DE OMSTANDIGHEID , DAT HET DAARTOE BIJ HET ITALIAANSE PARLEMENT INGEDIENDE WETSONTWERP WEGENS HET EINDE VAN DE LEGISLATUURPERIODE NIET KON WORDEN GOEDGEKEURD . ZIJ VOEGT HIERAAN TOE , DAT THANS EEN NIEUW WETSONTWERP WORDT OPGESTELD OM DE BETROKKEN RICHTLIJN ZO SNEL MOGELIJK TEN UITVOER TE LEGGEN .

4 DEZE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN HET AAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK VERWETEN VERZUIM NIET ONGEDAAN MAKEN . HET IS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF DAT EEN LID-STAAT ZICH , TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-EERBIEDIGING VAN VERPLICHTINGEN EN TERMIJNEN DIE IN DE RICHTLIJNEN VAN DE GEMEENSCHAP BESLOTEN LIGGEN , NIET TEN EXCEPTIEVE OP NATIONALE BEPALINGEN , PRAKTIJKEN OF TOESTANDEN KAN BEROEPEN .

5 DERHALVE MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN NR . 79/1071 VAN DE RAAD VAN 6 DECEMBER 1979 , DE KRACHTENS HET VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

KOSTEN

6 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERWEERSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE , VERSTAAT :

1 . DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN NR . 79/1071 VAN DE RAAD VAN 6 DECEMBER 1979 HOUDENDE WIJZIGING VAN RICHTLIJN NR . 76/308 BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE BIJSTAND INZAKE DE INVORDERING VAN SCHULDVORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE VERRICHTINGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET FINANCIERINGSSTELSEL VAN HET EUROPEES ORIENTATIE- EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , ALSMEDE VAN LANDBOUWHEFFINGEN EN DOUANERECHTEN , IS DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

2.VERWEERSTER WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE .

EEN LID-STAAT KAN ZICH NIET TEN EXCEPTIEVE OP NATIONALE BEPALINGEN , PRAKTIJKEN OF TOESTANDEN BEROEPEN , TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-EERBIEDIGING VAN VERPLICHTINGEN EN TERMIJNEN DIE IN DE RICHTLIJNEN VAN DE GEMEENSCHAP BESLOTEN LIGGEN .

LID-STATEN - VERPLICHTINGEN - UITVOERING VAN RICHTLIJNEN - NIET-NAKOMING - RECHTVAARDIGING - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 169 )

IN ZAAK 279/83 ,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . BERARDIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . BESCHEL , EVENEENS LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

ITALIAANSE REPUBLIEK , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR REGERING , IN DE PERSOON VAN A . SQUILLANTE , KAMERPRESIDENT BIJ DE RAAD VAN STATE , HOOFD VAN DE DIENST DIPLOMATIEKE GESCHILLEN , VERDRAGEN EN WETGEVING VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR O . FIUMARA , AVVOCATO DELLO STATO , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER ITALIAANSE AMBASSADE , RUE MARIE-ADELAIDE 5 ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT VASTSTELLING DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN NR . 79/1071 VAN DE RAAD VAN 6 DECEMBER 1979 HOUDENDE WIJZIGING VAN RICHTLIJN NR . 76/308 BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE BIJSTAND INZAKE DE INVORDERING VAN SCHULDVORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT VERRICHTINGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET FINANCIERINGSSTELSEL VAN HET EUROPEES ORIENTATIE- EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , ALSMEDE VAN LANDBOUWHEFFINGEN EN DOUANERECHTEN , ( PB L 331 VAN 1979 , BLZ . 10 ),