Home

Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 1984.

Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 1984.

BIJ OP 23 DECEMBER 1983 TER GRIFFIE VAN HET HOF INGESCHREVEN VERZOEKSCHRIFT HEBBEN GAARM EN 24 ANDERE VERZOEKERS EEN SCHADEACTIE KRACHTENS DE ARTIKELEN 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG INGESTELD , BIJ WELK VERZOEKSCHRIFT NIET WAREN GEVOEGD DE IN ARTIKEL 38 , PARAGRAAF 5 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BEDOELDE STUKKEN , TE WETEN DE STATUTEN VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN EN HET BEWIJS DAT DE AAN DE ADVOCAAT GEGEVEN VOLMACHT OP REGELMATIGE WIJZE WERD VERSTREKT DOOR EEN DAARTOE GERECHTIGDE VERTEGENWOORDIGER .

BIJ BRIEF VAN 19 JANUARI 1984 HEEFT DE GRIFFIER VAN HET HOF OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 38 , PARAGRAAF 7 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VERZOEKERS UITGENODIGD DIE STUKKEN VOOR 28 JANUARI 1984 OVER TE LEGGEN . DE STATUTEN EN PROCURATIES VAN 16 VERZOEKERS ZIJN OP 13 JANUARI 1984 TER GRIFFIE VAN HET HOF INGEKOMEN EN DIE VAN DRIE ANDERE VERZOEKERS OP 7 JUNI 1984 . DOOR DE NAVOLGENDE VERZOEKERS WAS OP DIE DATUM GEEN ENKEL STUK OVERGELEGD :

12 . UNI PRO VEND

15.GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DE PRIMEUR DU BASSIN DE L ' ADOUR

19.SOREP - SYNDICAT POUR L ' ORGANISATION ECONOMIQUE DES PRODUCTIONS

22.GROUPEMENT DE PRODUCTEURS DU SUD-EST DE FRUITS ET LEGUMES POUR LA CONSERVE ET LE MARCHE DU FRAIS

24.SYNDICAT POUR L ' ORGANISATION ECONOMIQUE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU ROUSSILLON

25.SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LEGUMES ET FRUITS DE LA BASSE-VALLEE DU GARDON .

BIJ BRIEF VAN 19 JUNI 1984 HEEFT DE GRIFFIER VAN HET HOF AAN VERZOEKERS NRS . 12 , 15 , 19 , 22 , 24 EN 25 VOOR OVERLEGGING VAN BEDOELDE STUKKEN EEN OP 26 JUNI 1984 AFLOPENDE TERMIJN GELATEN , MET DE AANWIJZING DAT EEN BEROEP NADIEN ' ' KRACHTENS ARTIKEL 38 , PARAGRAAF 7 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING ALS NIET-ONTVANKELIJK ZOU KUNNEN WORDEN BESCHOUWD , ' '

BIJ BRIEF VAN 22 JUNI 1984 HEEFT DE ADVOCAAT VAN VERZOEKERS WELISWAAR DE ONTVANGST VAN DE BRIEF VAN DE GRIFFIER VAN 19 JUNI 1984 BEVESTIGD , DOCH GEENSZINS DOEN BLIJKEN VAN DE BEDOELING VAN VERZOEKERS BEDOELDE STUKKEN OVER TE LEGGEN , NOCH OOK GEWAG GEMAAKT VAN MOEILIJKHEDEN WAARVOOR ZIJ ZICH BIJ DE EERBIEDIGING VAN DE GESTELDE TERMIJN GESTELD ZOUDEN ZIEN .

VOLGENS ARTIKEL 38 , PARGRAAF 7 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING KAN HET TOT NIET-ONTVANKELIJKHEID LEIDEN , WANNEER EEN VERZOEKSCHRIFT NIET BEANTWOORDT AAN DE VOORWAARDEN , IN DE PARAGRAFEN 2-6 VAN ARTIKEL 38 VAN GENOEMD REGLEMENT GESTELD , EN HET VERZOEKSCHRIFT NIET BINNEN EEN DAARTOE DOOR DE GRIFFIER GESTELDE REDELIJKE TERMIJN WORDT GEREGULARISEERD DAN WEL DE VERLANGDE STUKKEN NIET BINNEN TERMIJN WORDEN OVERGELEGD .

BEDOELDE TERMIJN WAS IN CASU AANVANKELIJK BEPAALD OP 28 JANUARI 1984 ; NADIEN IS ZIJ VERLENGD TOT 26 JUNI 1984 . VERZOEKERS HEBBEN DUS RUIMSCHOOTS DE TIJD GEHAD BEDOELDE STUKKEN OVER TE LEGGEN .

DERHALVE DIENT HET OP 23 DECEMBER 1983 INGESTELDE BEROEP NIET ONTVANKELIJK TE WORDEN VERKLAARD , VOOR ZOVER BETREFFENDE VERZOEKERS DIE HUN STATUUT EN HUN VOLMACHT NIET HEBBEN OVERGELEGD .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

SAMENGESTELD ALS VOLGT : T . KOOPMANS , KAMERPRESIDENT , G . BOSCO EN R . JOLIET , RECHTERS

GEHOORD DE ADVOCAAT-GENERAAL SIR GORDON SLYNN ,

VERKLAART NIET ONTVANKELIJK DE BEROEPEN INGESTELD DOOR VERZOEKERS

12 . UNI PRO VEND

15.GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DE PRIMEUR DU BASSIN DE L ' ADOUR

19.SOREP - SYNDICAT POUR L ' ORGANISATION ECONOMIQUE DES PRODUCTIONS

22.GROUPEMENT DE PRODUCTEURS DU SUD-EST DE FRUITS ET LEGUMES POUR LA CONSERVE ET LE MARCHE DU FRAIS

24.SYNDICAT POUR L ' ORGANISATION ECONOMIQUE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU ROUSSILLON

25.SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LEGUMES ET FRUITS DE LA BASSE-VALLEE DU GARDON .

PROCEDURE - ONVOLLEDIG VERZOEKSCHRIFT - UITNODIGING TOT HERSTEL VAN VERZUIM - AFWEZIGHEID HERSTEL - NIET-ONTVANKELIJKHEID

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ARTIKEL 38 , PAR 7 )

IN ZAAK 289/83 ,

1 . GAARM - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS AGRICOLES POUR L ' ORGANISATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES POMMES DE TERRE ET LEGUMES DE LA REGION MALOUINE

2.ASSOCIATION DES PRIMEURISTES DE LA REGION MALOUINE

3.UNION DES COOPERATIVES DE PAIMPOL ET TREGUIER

4.COOPERATIVE AGRICOLE ' ' LA PAIMPOLAISE ' '

5.COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE BRETAGNE

6.SOCOPRIM - SYNDICAT INDEPENDANT DES PRIMEURISTES

7.SYPA - SYNDICAT SPECIALISE DES PRODUCTEURS DE LEGUMES DE L ' ARMOR

8.UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU NORD-FINISTERE

9.SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ' ' LA BAIE ' '

10.SICA DES PRODUCTEURS DE LEGUMES DU MORBIHAN

11.SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DE PRIMEUR DE PONT- L ' ABBE

12.UNI PRO VEND

13.SICOMA

14.SICAFEL DU CLAIRACAIS

15.GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DE PRIMEUR DU BASSIN DE L ' ADOUR

16.COOPERATIVE MARAICHERE DE L ' ILE DE RE

17.COOPERATIVE AGRICOLE DE NOIRMOUTIER

18.SYNDICAT DE DEFENSE DE LA POMME DE TERRE , DU CHOU-FLEUR ET AUTRES LEGUMES DE LA REGION DE CHATEAURENARD

19.SOREP - SYNDICAT POUR L ' ORGANISATION ECONOMIQUE DES PRODUCTIONS

20.SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVAILLON PROVENCE PRIMEURS

21.FRUICOPROVENCE

22.GROUPEMENT DE PRODUCTEURS DU SUD-EST DE FRUITS ET LEGUMES POUR LA CONSERVE ET LE MARCHE DU FRAIS

23.UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES DE FRUITS ET LEGUMES DES PYRENEES- ORIENTALES

24.SYNDICAT POUR L ' ORGANISATION ECONOMIQUE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU ROUSSILLON

25.SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LEGUMES ET FRUITS DE LA BASSE-VALLEE DU GARDON ,

VERZOEKERS ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

VERWEERSTER .