Home

Arrest van het Hof van 18 september 1984.

Arrest van het Hof van 18 september 1984.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , INGEDIEND TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 3 OKTOBER 1983 , HEEFT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KRACHTENS ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD STREKKENDE TOT VASTSTELLING DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE MAATREGELEN TE TREFFEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN NR . 78/1026 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 , EN DOOR NIET DE VOLLEDIGE TENUITVOERLEGGING TE VERZEKEREN VAN RICHTLIJN NR . 78/1027 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 , DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

2 RICHTLIJN NR . 78/1026 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 ( PB L 362 VAN 1978 , BLZ . 1 ) HEEFT BETREKKING OP DE ONDERLINGE ERKENNING VAN DIPLOMA ' S , CERTIFICATEN EN ANDERE TITELS VAN DIERENARTS , EN BEHELST TEVENS MAATREGELEN TOT VERGEMAKKELIJKING VAN DE DAADWERKELIJKE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN VESTIGING EN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN .

3 RICHTLIJN NR . 78/1027 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 ( PB L 362 VAN 1978 , BLZ . 7 ) HEEFT BETREKKING OP DE COORDINATIE VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DIERENARTS ; ZIJ IS MET NAME BEDOELD OM DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE OPLEIDINGEN DER DIERENARTSEN IN DE LID-STATEN TE VERZEKEREN , TEN EINDE DE ONDERLINGE ERKENNING VAN DE DIPLOMA ' S , CERTIFICATEN EN ANDERE TITELS MOGELIJK TE MAKEN .

4 BEIDE RICHTLIJNEN BEPALEN - RESPECTIEVELIJK IN ARTIKEL 18 , LID 1 , EN IN ARTIKEL 3 , LID 1 - , DAT DE LID-STATEN BINNEN TWEE JAAR NA KENNISGEVING , DIT WIL ZEGGEN UITERLIJK OP 20 DECEMBER 1980 , DE MAATREGELEN TREFFEN DIE NODIG ZIJN OM AAN DE RICHTLIJNEN TE VOLDOEN , EN DAT ZIJ DE COMMISSIE DAARVAN ONVERWIJLD IN KENNIS STELLEN .

5 TOEN DE COMMISSIE VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK GEEN ENKELE MEDEDELING ONTVING , LEIDDE ZIJ BIJ BRIEF VAN 14 DECEMBER 1981 DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG IN . IN ANTWOORD OP DIE BRIEF DEELDE DE PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK BIJ DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN DE COMMISSIE OP 29 MAART 1982 MEE , DAT DE MINISTERRAAD TERZAKE EEN WETSONTWERP HAD GOEDGEKEURD .

6 DE COMMISSIE KON MET HET ANTWOORD VAN DE ITALIAANSE REGERING GEEN VREDE NEMEN , DAAR ER NOG STEEDS GEEN WETTEKST WAS VASTGESTELD ; ZIJ BRACHT OP 21 JUNI 1982 EEN MET REDENEN OMKLEED ADVIES UIT , WAARAAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK BINNEN EEN MAAND GEVOLG DIENDE TE GEVEN . BIJ BRIEF VAN 30 SEPTEMBER 1982 DEED DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE COMMISSIE DE TEKST VAN BEDOELD WETSONTWERP TOEKOMEN , MET DE MEDEDELING DAT HET ONTWERP OP 13 MAART 1982 BIJ HET PARLEMENT WAS INGEDIEND EN DAT DE COMMISSIE VOOR CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN EEN GUNSTIG ADVIES HAD UITGEBRACHT .

7 VASTSTELLENDE DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK GENERLEI MAATREGEL HAD GETROFFEN VOOR HET VOLGEN VAN BOVENBEDOELDE RICHTLIJNEN , HEEFT DE COMMISSIE HET ONDERHAVIGE BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING INGESTELD .

DE CONCLUSIES VAN HET BEROEPSCHRIFT MET BETREKKING TOT DE NIET-UITVOERING VAN RICHTLIJN NR . 78/1026 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978

8 DE ITALIAANSE REGERING BETWIST NIET , DAT ZIJ AAN HAAR VERPLICHTING OM DEZE RICHTLIJN TEN UITVOER TE LEGGEN , NIET HEEFT VOLDAAN . ZIJ HERINNERT ER EVENWEL AAN , DAT ZIJ BIJ HET PARLEMENT EEN WETSONTWERP HEEFT INGEDIEND HOUDENDE DE BEPALINGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE RICHTLIJN . WEGENS DE VERVROEGDE KAMERONTBINDING KON DE PARLEMENTAIRE PROCEDURE ECHTER NIET WORDEN AFGEROND . DE GOEDKEURINGSPROCEDURE ZOU DERHALVE OPNIEUW MOETEN WORDEN INGELEID .

9 DIE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN EVENWEL NIET AFDOEN AAN DE AAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK VERWETEN NIET-NAKOMING . HET IS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF DAT EEN LID-STAAT ZICH NIET KAN BEROEPEN OP BEPALINGEN , PRAKTIJKEN OF OMSTANDIGHEDEN IN ZIJN NATIONALE RECHTSORDE , TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING VAN UIT COMMUNAUTAIRE RICHTLIJNEN VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN .

10 MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE MAATREGELEN TE TREFFEN DE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN NR . 78/1026 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 , DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

DE CONCLUSIES VAN HET BEROEPSCHRIFT MET BETREKKING TOT DE NIET-VOLLEDIGE TENUITVOERLEGGING VAN RICHTLIJN NR . 78/1027 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978

11 GEDURENDE DE PRECONTENTIEUZE PROCEDURE HEEFT DE ITALIAANSE REGERING ZICH STEEDS BEPAALD TOT DE VERKLARING , DAT MET HET OOG OP DE OMZETTING VAN DE BETROKKEN RICHTLIJN EEN WET WERD VOORBEREID WAARBIJ DE REGERING DE BEVOEGDHEID ZOU WORDEN GEGEVEN TOT HET TREFFEN VAN DE NOODZAKELIJKE MAATREGELEN . EERST IN HAAR VERWEERSCHRIFT HEEFT ZIJ ECHTER TE KENNEN GEGEVEN , DAT DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE RICHTLIJN REEDS TEN VOLLE VERWEZENLIJKT IS MET DE GELDENDE REGELING INZAKE DE OPLEIDINGEN EN DE DIPLOMA ' S VAN DIERENARTS , NEERGELEGD IN DECREET NR . 987 VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK VAN 23 OKTOBER 1969 ( GU NR . 1 VAN 2 . 1 . 1970 ). DIT DECREET ZOU VOORZIEN IN EEN UNIVERSITAIRE OPLEIDING VAN VIJF JAAR , IN BIJLAGE DE VAKKEN VERMELDEN DIE IN DE OPLEIDING TOT DOCTOR IN DE DIERGENEESKUNDE WORDEN ONDERWEZEN , EN ZOU VOLDOEN AAN DE IN ARTIKEL 1 EN IN DE BIJLAGE VAN RICHTLIJN NR . 78/1027 VAN DE RAAD GESTELDE VOORWAARDEN .

12 IN REPLIEK HEEFT DE COMMISSIE AKTE GENOMEN VAN HET BESTAAN VAN DECREET NR . 987 VAN 23 OKTOBER 1969 , MAAR TE KENNEN GEGEVEN DAT DE DAARIN NEERGELEGDE BEPALINGEN HAARS INZIENS NIET DE VOLLEDIGE TENUITVOERLEGGING VAN DE RICHTLIJN VERZEKEREN ; IN DE BIJLAGE BIJ HET DECREET , HOUDENDE DE ONDERWIJSPROGRAMMA ' S VOOR HET BEHALEN VAN HET DIPLOMA VAN DOCTOR IN DE DIERGENEESKUNDE IN ITALIE , ZOUDEN DRIE VAKKEN ONTBREKEN DIE VOORKOMEN IN DE BIJLAGE BIJ RICHTLIJN NR . 78/1027 , HOUDENDE EEN GEHARMONISEERD STUDIEPROGRAMMA VOOR DIERENARTSEN , TE WETEN PREVENTIEVE GENEESKUNDE , LEVENSMIDDELENHYGIENE EN -TECHNOLOGIE ALSMEDE ETHOLOGIE EN DIERENBESCHERMING .

13 ER DIENT AKTE VAN TE WORDEN GENOMEN , DAT DE COMMISSIE TER TERECHTZITTING HEEFT ERKEND DAT HET DECREET VAN 27 OKTOBER 1969 VOOR HET ONDERWIJS IN DE PREVENTIEVE GENEESKUNDE VOLDOENDE UITVOERING GEEFT AAN DE RICHTLIJN . DE CONCLUSIES VAN DE COMMISSIE STREKKEN ZICH DERHALVE ALLEEN UIT TOT HET ONTBREKEN , IN HET ITALIAANSE STUDIEPROGRAMMA VOOR DIERENARTSEN , VAN DE VAKKEN ' ' LEVENSMIDDELENHYGIENE EN -TECHNOLOGIE ' ' EN ' ' ETHOLOGIE EN DIERENBESCHERMING ' ' .

14 ER ZIJ OP GEWEZEN , DAT IN DE AANHEF VAN DE BIJLAGE BIJ RICHTLIJN NR . 78/1027 WORDT VERKLAARD : ' ' HET STUDIEPROGRAMMA DAT TOT DE DIPLOMA ' S , CERTIFICATEN EN ANDERE TITELS VAN DIERENARTSEN LEIDT , OMVAT TENMINSTE DE HIERNA VOLGENDE VAKKEN . HET ONDERWIJS IN EEN OF MEER VAN DEZE VAKKEN KAN ALS ONDERDEEL VAN OF IN SAMENHANG MET DE OVERIGE VAKKEN WORDEN VERSTREKT . ' ' DIT BETEKENT NIET , DAT DE BENAMINGEN WAARMEE DE VAKKEN IN HET STUDIEPROGRAMMA VOOR DIERENARTSEN WORDEN AANGEDUID , LETTERLIJK IN DE INTERNE RECHTSORDES MOETEN WORDEN OVERGENOMEN ; VEREIST IS SLECHTS EEN DERMATE GETROUWE WEERGAVE , DAT DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE OPLEIDINGEN IN DE DIVERSE LID-STATEN VERZEKERD IS TEN EINDE DE ONDERLINGE ERKENNING VAN DE DIPLOMA ' S MOGELIJK TE MAKEN .

15 MET BETREKKING TOT HET VAK ' ' LEVENSMIDDELENHYGIENE EN -TECHNOLOGIE ' ' HEEFT DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK VERKLAARD , DAT HET VERWERVEN VAN VOLDOENDE KENNIS IN DE ZIN VAN DE RICHTLIJN WORDT GEWAARBORGD DOOR HET VERPLICHT ONDERWIJS IN HET IN GROEP 18 VAN DE BIJLAGE BIJ HET DECREET VERMELDE VAK ' ' INSPECTIE EN KEURING VAN LEVENSMIDDELEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG ' ' . DIE INSPECTIES EN KEURINGEN ZOUDEN NOODZAKELIJKERWIJS KENNIS VEREISEN VAN DE TECHNIEKEN AANGEWEND BIJ HET PRODUCEREN EN IN HET VERKEER BRENGEN VAN VOOR CONSUMPTIE BESTEMDE LEVENSMIDDELEN .

16 ER ZIJ OP GEWEZEN DAT , GELIJK DE COMMISSIE HEEFT BETOOGD EN OOK TER TERECHTZITTING IS GEBLEKEN , HET VAK VERMELD IN GROEP 18 VAN DE BIJLAGE BIJ HET ITALIAANSE DECREET NR . 987 SLECHTS GEDEELTELIJK OVEREENSTEMT MET HET IN DE RICHTLIJN GENOEMDE VAK ' ' LEVENSMIDDELENHYGIENE EN -TECHNOLOGIE ' ' . DE COMMISSIE HEEFT ER VOORTS TERECHT OP GEWEZEN DAT BEPAALDE MATERIES , DIE RECHTSTREEKS VERBAND HOUDEN MET LEVENSMIDDELENHYGIENE EN -TECHNOLOGIE , IN DECREET NR . 987 ZIJN VERMELD ALS BIJVAKKEN EN VOOR DE STUDENTEN DIERGENEESKUNDE KEUZEVAKKEN VORMEN . DIE STUDENTEN KUNNEN DAN OOK ZONDER MEER IN HET BEZIT KOMEN VAN HET DIPLOMA VAN DOCTOR IN DE DIERGENEESKUNDE ZONDER VOLLEDIG ONDERWIJS IN DAT VAK , HETGEEN ONVERENIGBAAR IS MET DE IN ARTIKEL 1 VAN DE RICHTLIJN GESTELDE VEREISTEN .

17 DE COMMISSIE IS DERHALVE TERECHT VAN OORDEEL , DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK RICHTLIJN NR . 78/1027 OP DIT PUNT NIET VOLLEDIG TEN UITVOER HEEFT GELEGD .

18 MET BETREKKING TOT HET VAK ' ' ETHOLOGIE EN DIERENBESCHERMING ' ' , VERMELD IN DE 3E GROEP VAN DE BIJLAGE BIJ RICHTLIJN NR . 78/1027 , HEEFT DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK BETOOGD DAT HET VERWERVEN VAN VOLDOENDE KENNIS VAN DIT VAK IS VERZEKERD DOOR HET VERPLICHT ONDERWIJS IN DE VAKKEN VERMELD IN DE 5E GROEP VAN DE BIJLAGE BIJ DECREET NR . 987 , DIE ALS VOLGT IS GEFORMULEERD :

' ' ZOOTECHNIEK :

1 . HYGIENE , UITERLIJKE ASPECTEN DER DIEREN , ETNOLOGIE ;

2 . GENETICA EN FOKKERIJ ' ' .

19 TER TERECHTZITTING IS GEBLEKEN , DAT DE VAKKEN VERMELD IN DE 5E GROEP VAN DE BIJLAGE BIJ DECREET NR . 987 NIET OVEREENSTEMMEN MET HET VAK ' ' ETHOLOGIE EN DIERENBESCHERMING ' ' IN DE ZIN VAN DE BIJLAGE BIJ RICHTLIJN NR . 78/1027 VAN DE RAAD . ZOALS VOORZIEN IN DE RICHTLIJN , HEEFT DIT VAK HOOFDZAKELIJK BETREKKING OP HET ONDERWIJS OP HET GEBIED VAN HET GEDRAG VAN DIEREN , TERWIJL IN DE VAKKEN VERMELD IN DE 5E GROEP VAN HET ITALIAANSE STUDIEPROGRAMMA DE STUDIE VAN DE VEESTAPEL EN DE VOORTPLANTINGS- EN FOKTECHNIEKEN CENTRAAL STAAN .

20 IN DIE OMSTANDIGHEDEN HEEFT DE COMMISSIE TERECHT GEOORDEELD , DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK RICHTLIJN NR . 78/1027 VAN DE RAAD OP DIT PUNT EVENMIN VOLLEDIG TEN UITVOER HEEFT GELEGD .

21 DIENVOLGENS MOET WORDEN VASTGESTELD :

- DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE MAATREGELEN TE TREFFEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN NR . 78/1026 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 , DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN ;

- DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR NIET DE VOLLEDIGE TENUITVOERLEGGING TE VERZEKEREN VAN RICHTLIJN NR . 78/1027 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 EN DOOR NA TE LATEN , HET ONDERWIJS IN DE VAKKEN ' ' ETHOLOGIE EN DIERENBE SCHERMING ' ' EN ' ' LEVENSMIDDELENHYGIENE EN -TECHNOLOGIE ' ' IN HAAR STUDIEPROGRAMMA VOOR DIERENARTSEN VERPLICHT TE STELLEN , DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE , VERKLAART :

1 . DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE MAATREGELEN TE TREFFEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN NR . 78/1026 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 , IS DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS HET VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

2 . DOOR NIET DE VOLLEDIGE TENUITVOERLEGGING TE VERZEKEREN VAN RICHTLIJN NR . 78/1027 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 EN DOOR NA TE LATEN , HET ONDERWIJS IN DE VAKKEN ' ' ETHOLOGIE EN DIERENBESCHERMING ' ' EN ' ' LEVENSMIDDELENHYGIENE EN -TECHNOLOGIE ' ' IN HAAR STUDIEPROGRAMMA VOOR DIERENARTSEN VERPLICHT TE STELLEN , IS DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS HET VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

3 . DE ITALIAANSE REPUBLIEK WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE .

EEN LID-STAAT KAN ZICH NIET BEROEPEN OP BEPALINGEN , PRAKTIJKEN OF OMSTANDIGHEDEN IN ZIJN NATIONALE RECHTSORDE , TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING VAN UIT COMMUNAUTAIRE RICHTLIJNEN VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN EN TERMIJNEN .

LID-STATEN - VERPLICHTINGEN - UITVOERING VAN RICHTLIJNEN - NIETNAKOMING - RECHTVAARDIGING - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 169 )

KOSTEN

22 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERWEERSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 221/83 ,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . BERARDIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . BESCHEL , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

ITALIAANSE REPUBLIEK , VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR P . G . FERRI , AVVOCATO DELLO STATO , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER ITA- LIAANSE AMBASSADE ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT VASTSTELLING DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE MAATREGELEN TE TREFFEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGEN VAN RICHTLIJN NR . 78/1026 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 INZAKE DE ONDERLINGE ERKENNING VAN DIPLOMA ' S , CERTIFICATEN EN ANDERE TITELS VAN DIERENARTS , TEVENS HOUDENDE MAATREGELEN TOT VERGEMAKKELIJKING VAN DE DAADWERKELIJKE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN VESTIGING EN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN ( PB L 362 VAN 1978 , BLZ . 1 ), EN DOOR NIET DE VOLLEDIGE TENUITVOERLEGGING TE VERZEKEREN VAN RICHTLIJN NR . 78/1027 VAN DE RAAD VAN 18 DECEMBER 1978 INZAKE DE COORDINATIE VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DIERENARTS ( PB L 362 VAN 1978 , BLZ . 7 ), DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN ,