Home

Beschikking van de president van het Hof van 20 mei 1983.

Beschikking van de president van het Hof van 20 mei 1983.

11 INGEVOLGE ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DIENT VERZOEKER DE OMSTANDIGHEDEN TE STELLEN WAARUIT BLIJKT VAN HET SPOEDEISENDE KARAKTER VAN HET VERZOEK , EN DE FEITELIJKE EN RECHTSMIDDELEN AAN TE VOEREN OP GROND WAARVAN DE VOORLOPIGE MAATREGEL WAARTOE WORDT GECONCLUDEERD , AANVANKELIJK GERECHTVAARDIGD VOORKOMT .

12 ZONDER DAT BEHOEFT TE WORDEN INGEGAAN OP DE IN DIE BEPALING GENOEMDE TWEEDE VOORWAARDE , KAN WORDEN VOLSTAAN MET DE OPMERKING , DAT VERZOEKER IN CASU NIETS HEEFT AANGEVOERD WAARUIT DE SPOEDEISENDHEID VAN DE VERLANGDE MAATREGEL ZOU KUNNEN BLIJKEN .

13 UIT DE IN DIT STADIUM VERSTREKTE INLICHTINGEN BLIJKT IMMERS DAT VERZOEKER , OMDAT HIJ MET ZIJN POST IS OVERGEPLAATST EN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING TEGEN BEIDE BESLUITEN IS GERICHT , ZICH BIJ SLAGEN VAN ZIJN BEROEP AUTOMATISCH WEER ZAL BEVINDEN IN DE SITUATIE VAN VOOR DE GEWRAAKTE MAATREGELEN .

14 HET VERZOEK TOT SCHORSING VAN DE BESTREDEN BESLUITEN MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER , KRACHTENS ARTIKEL 96 , PARAGRAAF 1 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING WAARNEMEND VOOR DE PRESIDENT VAN HET HOF ,

BESCHIKT :

1 . HET VERZOEK WORDT AFGEWEZEN .

2.DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

KORT GEDING - OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN VOOR VERLENING

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 )

IN ZAAK 69/83 R ,

CHARLES LUX , AMBTENAAR VAN DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , WONENDE EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG , RUE BERTHOLET 17 , VERTEGENWOORDIGD DOOR E . LEBRUN , ADVOCAAT TE BRUSSEL ,

VERZOEKER ,

TEGEN

REKENKAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR SECRETARIS J.-A . STOLL ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR L . DEFALQUE , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE HARER VESTIGING TE LUXEMBURG , RUE ALDRINGEN 29 ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK IN KORT GEDING TOT SCHORSING VAN EEN BESLUIT VAN DE REKENKAMER TOT WIJZIGING VAN DE VERDELING VAN DE AMBTEN TUSSEN DE SECTOR VAN DE VOORZITTER EN DE SECTOR PERSONEELSUITGAVEN EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN , ALSMEDE VAN EEN BESLUIT VAN DE VOORZITTER VAN DE REKENKAMER OM VERZOEKER BIJ LAATSTGENOEMDE SECTOR TE WERK TE STELLEN ,