Home

Beschikking van de president van het Hof van 19 juli 1983.

Beschikking van de president van het Hof van 19 juli 1983.

1 VOLGENS ARTIKEL 185 EEG-VERDRAG HEEFT EEN BIJ HET HOF VAN JUSTITIE INGESTELD BEROEP GEEN SCHORSENDE WERKING . HET HOF KAN ECHTER , INDIEN HET VAN OORDEEL IS DAT DE OMSTANDIGHEDEN ZULKS VEREISEN , OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESTREDEN HANDELING GELASTEN . INGEVOLGE DE ARTIKELEN 185 EN 186 EEG-VERDRAG KAN HET TEVENS ALLE NODIGE ANDERE VOORLOPIGE MAATREGELEN GELASTEN .

2 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF KUNNEN DERGELIJKE MAATREGELEN SLECHTS IN OVERWEGING WORDEN GENOMEN INDIEN DE OMSTANDIGHEDEN , ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS , OP GROND WAARVAN ZIJ WORDEN GEVORDERD , ZE AANVANKELIJK GERECHTVAARDIGD DOEN VOORKOMEN . DAARENBOVEN MOETEN ZIJ SPOEDEISEND ZIJN IN DIE ZIN , DAT HET NOODZAKELIJK IS DAT ZIJ NOG VOOR DE BESLISSING TEN GRONDE WORDEN GENOMEN EN EFFECT SORTEREN , OM TE VOORKOMEN DAT DE PARIJ DIE EROM VRAAGT , ERNSTIGE EN ONHERSTELBARE SCHADE LIJDT ; TEN SLOTTE MOETEN ZIJ VOORLOPIG ZIJN IN DIE ZIN , DAT ZIJ NIET PREJUDICIEREN OP DE BESLISSING TEN GRONDE .

3 HET IN DE HOOFDZAAK BESTREDEN BESLUIT IS ZELF EEN VOORLOPIGE MAATREGEL , GENOMEN IN HET KADER VAN DE PROCEDURE VAN VERORDENING NR . 3017/79 VAN DE RAAD VAN 20 DECEMBER 1979 BETREFFENDE BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN INVOER MET DUMPING OF SUBSIDIERING UIT LANDEN DIE GEEN LID ZIJN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ( PB L 339 VAN 1979 , BLZ . 1 ). VOLGENS DIE VERORDENING BETAAT DE PROCEDURE TOT VASTSTELLING VAN EEN ANTI-DUMPINGRECHT UIT VERSCHEIDENE FASEN , WAARONDER DE VASTSTELLING , NA EEN ONDERZOEK WAARBIJ DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN WORDEN BETROKKEN , VAN EEN VOORLOPIG ANTI-DUMPINGRECHT .

4 DE INSTELLING VAN DIT VOORLOPIG RECHT GESCHIEDT IN TWEE ETAPPES , DIE ZIJN GEREGELD IN DE ARTIKELEN 11 EN 12 VAN GENOEMDE VERORDENING . HET EERSTE LID VAN ARTIKEL 11 BEPAALT , DAT WANNEER UIT EEN VOORLOPIG ONDERZOEK BLIJKT DAT DUM PING OF SUBSIDIERING BESTAAT EN DAT ER VOLDOENDE BEWIJZEN ZIJN VOOR DAARDOOR VEROORZAAKTE SCHADE , EN DE BELANGEN VAN DE GEMEENSCHAP EEN OPTREDEN NOODZAKELIJK MAKEN OM TE VOORKOMEN DAT SCHADE WORDT VEROORZAAKT GEDURENDE DE PROCEDURE , DOOR DE COMMISSIE OP VERZOEK VAN EEN LID-STAAT OF UIT EIGEN BEWEGING EEN VOORLOPIG ANTI-DUMPINGRECHT OF EEN VOORLOPIG COMPENSEREND RECHT WORDT INGESTELD .

5 IN DAT GEVAL DIENT VOOR DE INVOER TOT VERBRUIK VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN IN DE GEMEENSCHAP EEN WAARBORG TEN BELOPE VAN HET BEDRAG VAN HET VOORLOPIG RECHT TE WORDEN GESTELD .

6 VOLGENS HET VIJFDE LID VAN ARTIKEL 11 BEDRAAGT DE GELDIGHEIDSDUUR VAN VOORLOPIGE RECHTEN VIER MAANDEN ; DEZE TERMIJN KAN ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN MET TWEE MAANDEN WORDEN VERLENGD .

7 BIJ DE BESLISSING OVER DE INSTELLING VAN EEN DEFINITIEF RECHT BEPAALT DE RAAD TEVENS , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN LOS VAN DE VRAAG OF ER EEN DEFINITIEF RECHT MOET WORDEN INGESTELD , WELK DEEL VAN HET VOORLOPIG RECHT DEFINITIEF WORDT GEIND ( ARTIKEL 12 , LID 2A EN B ). TOT DEFINITIEVE INNING VAN HET VOORLOPIG RECHT KAN NIET WORDEN BESLOTEN , TENZIJ UIT DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE FEITEN BLIJKT VAN DUMPING OF SUBSIDIERING EN VAN SCHADE OF DREIGING VAN AANMERKELIJKE SCHADE , DIE BIJ GEBREKE VAN VOORLOPIGE MAATREGELEN TOT AANMERKELIJKE SCHADE ZOU HEBBEN GELEID . IN HET ONDERHAVIGE GEVAL MOET DIE BESLISSING WORDEN GENOMEN VOOR 17 OKTOBER OF , BIJ VERLENGING VAN DE TERMIJN , VOOR 17 DECEMBER 1983 .

8 IN HET LICHT VAN DEZE BIJZONDERHEDEN VAN DE PROCEDURE MOET WORDEN ONDERZOCHT OF AAN DE VOORWAARDEN VOOR OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BESTREDEN BESLUIT IS VOLDAAN .

9 DAARBIJ KAN NIET VOORBIJ WORDEN GEZIEN AAN DE ERNST VAN DE GRIEVEN VAN VERZOEKSTER . AFGEZIEN VAN DE VRAAG BETREFFENDE DE ONTVANKELIJKHEID VAN BEROEPEN TEGEN DIT TYPE BESLUITEN , WELKE VRAAG DOOR ' S HOFS RECHTSPRAAK NOG NIET VOLLEDIG IS OPGELOST , KAN SERIEUS WORDEN BETWIJFELD OF DE COMMISSIE , DOOR UIT TE GAAN VAN EEN SAMENGESTELDE WAARDE , TERWIJL DE PRIJZEN NAAR HET SCHIJNT DOOR VRAAG EN AANBOD WORDEN BEPAALD , EN DIE SAMENGESTELDE WAARDE TE BERE KENEN AAN DE HAND VAN DE PRODUKTIEKOSTEN IN EEN DERDE LAND WAARVAN MEN ZICH KAN AFVRAGEN OF HET ZELF NIET IN DE IN ARTIKEL 2 B , LID 4 , BEDOELDE SITUATIE VERKEERT , DE CRITERIA VAN LID 5 OP PASSENDE EN REDELIJKE WIJZE HEEFT TOEGEPAST . GELET OP DE IN KORT GEDING VERSTREKTE TOELICHTINGEN IS EVENMIN DUIDELIJK WELKE OMSTANDIGHEDEN DE COMMISSIE ERTOE HEBBEN GEBRACHT HET VOORLOPIG ANTI-DUMPINGRECHT OP 7 % VAST TE STELLEN .

10 OFSCHOON DUS STELLIG IS VOLDAAN AAN DE EERSTE VOORWAARDE WAARONDER VOORLOPIGE MAATREGELEN KUNNEN WORDEN GENOMEN , DIENT NOG TE WORDEN ONDERZOCHT OF DE GEVRAAGDE OPSCHORTING SPOEDEISEND EN NOODZAKELIJK IS TER VOORKOMING VAN ERNSTIGE EN ONHERSTELBARE SCHADE , IN VORENBEDOELDE ZIN , VOOR VERZOEKSTER .

11 DEZE SCHADE BESTAAT VOLGENS VERZOEKSTER IN HET GEVAAR VAN VERSTORING VAN DE DOOR HAAR TOT STAND GEBRACHTE HANDELSSTROMEN ALS GEVOLG VAN HET FEIT DAT , ZOLANG HET VOORLOPIG RECHT VAN KRACHT IS , ZEKERHEID MOET WORDEN GESTELD BIJ DE INVOER TOT VERBRUIK VAN HET NIKKEL IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT .

12 ER ZIJ OP GEWEZEN , DAT DE RAAD VOLGENS DE PROCEDURE VAN VERORDENING NR . 3017/79 BINNENKORT ZAL MOETEN BESLISSEN ZOWEL OVER DE INSTELLING VAN EEN DEFINITIEF RECHT ALS OVER DE DEFINITIEVE INNING VAN HET VOORLOPIG RECHT . OFSCHOON DIT OP ZICHZELF DE MOGELIJKHEID OM DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESTREDEN MAATREGEL OP TE SCHORTEN , NIET UITSLUIT , DIENT DE RECHTER IN KORT GEDING DE BIJZONDERHEDEN VAN DE BETROKKEN PROCEDURE IN AANMERKING TE NEMEN EN REKENING TE HOUDEN MET DE BEVOEGDHEDEN DIE DE RAAD NA KENNISNEMING VAN ALLE GEGEVENS EN MET NAME VAN HETGEEN TIJDENS HET ONDERHAVIGE KORT GEDING AAN HET LICHT IS GEKOMEN , BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN ZAL HEBBEN UIT TE OEFENEN .

13 IN TUSSENTIJD IS DE COMMISSIE NIET ENKEL VERPLICHT HAAR ONDERZOEK VOORT TE ZETTEN , TENEINDE DE RAAD IN STAAT TE STELLEN TE BESLISSEN OF AL DAN NIET VAN DUMPING SPRAKE IS , DOCH TEVENS OM , GELET OP DE BIJZONDERHEDEN VAN HET GEVAL , DE PRIJSONTWIKKELING OP DE MARKT VAN HET MET VOORLOPIG RECHT BELASTE PRODUKT VAN DAG TOT DAG TE VOLGEN MET HET OOG OP DE VRAAG OF DIT RECHT - OF HET HUIDIGE PERCENTAGE ERVAN - GEHANDHAAFD MOET BLIJVEN . ER ZIJN TERMEN AANWEZIG HAAR TE GELASTEN IN DEZE ZIN TE HANDELEN .

14 AFGAANDE OP DE IN KORT GEDING VERSTREKTE GEGEVENS EN DE KENMERKEN VAN DE MARKT VAN HET BETROKKEN PRODUKT , LIJKT ER VOOR HET OVERIGE WEINIG GEVAAR TE BESTAAN DAT HANDHAVING VAN HET VOORLOPIG RECHT DE HANDELSSTROMEN BLIJVEND ZOU VERSTOREN . NIET IS KOMEN VAST TE STAAN , DAT VERZOEKSTER DEZE SCHADE NIET ZOU KUNNEN VOORKOMEN DOOR MAATREGELEN TE TREFFEN DIE BINNEN HET KADER BLIJVEN VAN HAAR VERPLICHTING OM HET NODIGE BIJ TE DRAGEN TER BEPERKING VAN DE GESTELDE SCHADE .

15 DE ENIGE BELEMMERING VAN VERZOEKSTERS VERKOOPMOGELIJKHEDEN BESTAAT IN WEZEN DUS IN DE VERPLICHTING EEN ZEKERHEID TE STELLEN . DE KOSTEN VAN DEZE ZEKERHEIDSSTELLING KUNNEN , NAAR PARTIJEN HEBBEN VERKLAARD , WORDEN GERAAMD OP 1 A 2 % VAN HET BEDRAG VAN HET TE GARANDEREN VOORLOPIG RECHT . ZELFS WANNEER VERZOEKSTER , DIE DE ENIGE EXPORTEUR VAN DE SOVJETPRODUKTIE IS , DE KOSTEN VAN DEZE ZEKERHEIDSSTELLING VOORLOPIG VOOR HAAR EIGEN REKENING MOET NEMEN TENEINDE HAAR PRODUKTEN TIJDENS DE GELDINGSDUUR VAN HET VOORLOPIG RECHT TE KUNNEN AFZETTEN , KAN DIT NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ERNSTIGE EN ONHERSTELBARE SCHADE DIE DE OPSCHORTING VAN EEN IN EEN INGEWIKKELDE ECONOMISCHE CONTEXT GENOMEN BESLUIT ZOU RECHTVAARDIGEN . HET GAAT HIER IMMERS OM EEN SCHADE DIE IN VOORKOMEND GEVAL IN HET KADER VAN HET DOOR VERZOEKSTER INGESTELDE BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING KAN WORDEN VERGOED .

16 MITSDIEN DIENT HET VERZOEK VOOR HET OVERIGE TE WORDEN AFGEWEZEN EN DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN IN DIT STADIUM TE WORDEN AANGEHOUDEN .

DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE BIJ VOORRAAD ,

BESCHIKT :

1 . DE COMMISSIE IS VERPLICHT DE PRIJSONTWIKKELING OP DE MARKT VAN HET MET HET VOORLOPIG RECHT BELASTE PRODUKT VAN DAG TOT DAG TE VOLGEN MET HET OOG OP DE VRAAG OF DIT RECHT - OF HET HUIDIGE PRECENTAGE ERVAN - GEHANDHAAFD MOET BLIJVEN .

2.HET BEROEP WORDT VOOR HET OVERIGE AFGEWEZEN .

3.DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING EN ANDERE VOORLOPIGE MAATREGELEN DIE HET HOF INGEVOLGE DE ARTIKELEN 185 EN 186 EEG-VERDRAG KAN GELASTEN , KUNNEN SLECHTS IN OVERWEGING WORDEN GENOMEN INDIEN DE OMSTANDIGHEDEN , ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS , OP GROND WAARVAN ZIJ WORDEN GEVORDERD , ZE AANVANKELIJK GERECHTVAARDIGD DOEN VOORKOMEN . DAAREN BOVEN MOETEN ZIJ SPOEDEISEND ZIJN IN DIE ZIN , DAT HET NOODZAKELIJK IS DAT ZIJ NOG VOOR DE BESLISSING TEN GRONDE WORDEN GENOMEN EN EFFECT SORTEREN , OM TE VOORKOMEN DAT DE PARTIJ DIE EROM VRAAGT , ERNSTIGE EN ONHERSTELBARE SCHADE LIJDT ; TENSLOTTE MOETEN ZIJ VOORLOPIG ZIJN IN DIE ZIN , DAT ZIJ NIET PREJUDICIEREN OP DE BESLISSING TEN GRONDE .

KORT GEDING - OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - VOORWAARDEN VOOR VERLENING

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 185 EN 187 ; REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ARTIKEL 83 , PAR 2 )

IN ZAAK 120/83 R ,

V/O RAZNOIMPORT , TE MOSKOU ( USSR ), VERTEGENWOORDIGD DOOR F . JACOBS , BARRISTER VAN DE MIDDLE TEMPLE , EN D . HALL , SOLICITOR VAN LINKLATERS AND PAINES TE LONDEN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN ELVINGER EN HOSS , GRAND ' RUE 84 ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR P . KUYPER , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE BIJ O . MONTALTO , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING NR . 1613/83 VAN DE COMMISSIE VAN 15 JUNI 1983 HOUDENDE INSTELLING VAN EEN VOORLOPIG ANTI-DUMPINGRECHT OP DE INVOER VAN NIET-GELEGEERD RUW NIKKEL IN DE VORM VAN KATHODEN VERKREGEN DOOR ELEKTROLYSE , NIET OF IN VIERKANTE PLATEN GESNEDEN , VAN OORSPRONG UIT DE SOVJETUNIE ( PB L 159 VAN 1983 , BLZ . 43 ),