Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 maart 1985.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 maart 1985.

1 BIJ TWEE BESCHIKKINGEN VAN 9 MAART 1984 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 28 MAART DAARAANVOLGEND , HEEFT DE ECONOMISCHE POLITIERECHTER IN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN ZELFDE PREJUDICIELE VRAAG GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD VAN 25 JANUARI 1983 HOUDENDE BEPAALDE TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR HET BEHOUD VAN DE VISBESTANDEN ( PB 1983 , L 24 , BLZ . 14 ).

2 DEZE VRAAG IS GEREZEN IN TWEE STRAFZAKEN TEGEN I . BOUT EN ZONEN BV ( HIERNA : BOUT ). DEZE WORDT STRAFRECHTELIJK VERVOLGD TER ZAKE VAN OVERTREDING VAN VOORNOEMD ARTIKEL 14 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD , DOORDAT ZIJ MET EEN VAARTUIG MET EEN TONNAGE VAN MEER DAN 70 BRT BINNEN DE 12-MIJLSZONE LANGS DE NEDERLANDSE KUST MET BOOMKORNETTEN HEEFT GEVIST OP TONG EN/OF SCHOL .

3 DAAR IN DE TWEE VERWIJZINGSBESCHIKKINGEN DEZELFDE VRAAG IS GESTELD , HEEFT HET HOF BIJ BESCHIKKING VAN 26 SEPTEMBER 1984 BESLOTEN DE ZAKEN VOOR DE BEHANDELING EN HET ARREST TE VOEGEN .

4 DE ECONOMISCHE POLITIERECHTER IN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG , BIJ WIE HET HOOFDGEDING AANHANGIG IS , MERKT OP , DAT UIT VOORNOEMDE VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD NIET BLIJKT , OP WELKE WIJZE DAN WEL KRACHTENS WELKE VOORSCHRIFTEN DE TONNAGE VAN 70 BRT DIENT TE WORDEN VASTGESTELD . VERVOLGENS STELT HIJ VAST , DAT DE DESTIJDS DOOR DE NEDERLANDSE WETGEVING VOORGESCHREVEN METINGSMETHODE ZOALS BEPAALD BIJ HET VERDRAG VAN OSLO VAN 20 JUNI 1947 NOPENS EEN EENVORMIG STELSEL VOOR DE METING VAN ZEESCHEPEN , DE MOGELIJKHEID BIEDT DAT DE BRT-TONNAGE VOOR IDENTIEKE VISSERSSCHEPEN MET DEZELFDE GRONDMATEN KAN VERSCHILLEN , NIET OP GROND VAN WATERVERPLAATSING OF SNELHEID DAN WEL WERKELIJKE INHOUD , MAAR OP GROND VAN DE BREEDTE VAN SPANTEN EN VRANGEN . DAARDOOR ZOU HET MOGELIJK ZIJN DAT VISSERSSCHEPEN VAN GELIJKE AARD EN TYPE VERSCHILLEND WORDEN BEHANDELD . VOLGENS DE NEDERLANDSE RECHTER ZOU DIT KUNNEN LEIDEN TOT DISCRIMINATIE TUSSEN NEDERLANDSE VAARTUIGEN IN DIE ZIN , DAT HET ENE WEL IN DE KUSTZONE OU MOGEN VISSEN , TERWIJL DAT VOOR EEN ANDER , IDENTIEK VAARTUIG VERBODEN ZOU ZIJN . DEZE MOGELIJKHEID HEEFT HEM ERTOE GEBRACHT HET HOF DE VOLGENDE VRAAG TE STELLEN :

' ' OP WELKE WIJZE DIENT HET TONNAGE VAN VISSERSSCHEPEN TE WORDEN VASTGESTELD IN HET KADER VAN EEG-VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD VAN 25 JANUARI 1983 , HOUDENDE BEPAALDE TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR HET BEHOUD VAN DE VISBESTANDEN ?

' '

5 GELIJK DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN DE NEDERLANDSE REGERING TERECHT HEBBEN OPGEMERKT , BEVAT HET GEMEENSCHAPSRECHT GEEN VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE METHODE TER BEREKENING VAN DE TONNAGE VAN DE 70 BRT BEDOELD IN ARTIKEL 14 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD . NU EEN GEMEENSCHAPSREGELING ONTBREEKT , DIENEN DE LID-STATEN ZELF TE BEPALEN WELKE BEREKENINGSMETHODE MOET WORDEN GEHANTEERD .

6 MET BETREKKING TOT HET DOOR DE VERWIJZENDE RECHTER GESIGNALEERDE RISICO VAN ONGELIJKE BEHANDELING VAN IDENTIEKE VAARTUIGEN , MOET HIER WORDEN VOLSTAAN MET DE VASTSTELLING DAT DEZE MOGELIJKHEID NIET VOORTVLOEIT UIT DE IN VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD GESTELDE LIMIET VAN 70 BRT , DOCH UITSLUITEND UIT DE DOOR HET NATIONALE RECHT VOORGESCHREVEN BEREKENINGSMETHODE .

7 MITSDIEN MOET OP DE VRAAG VAN DE ECONOMISCHE POLITIERECHTER IN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG WORDEN GEANTWOORD , DAT HET BIJ DE HUIDIGE STAND VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT AAN DE LID-STATEN STAAT , DE METHODE TE BEPALEN VOLGENS WELKE DE IN ARTIKEL 14 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD VAN 25 JANUARI 1983 HOUDENDE BEPAALDE TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR HET BEHOUD VAN DE VISBESTANDEN , ALS LIMIET GESTELDE TONNAGE VAN 70 BRT MOET WORDEN BEREKEND .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE ECONOMISCHE POLITIERECHTER IN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG BIJ BESCHIKKINGEN VAN 9 MAART 1984 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

BIJ DE HUIDIGE STAND VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT STAAT HET AAN DE LID-STATEN , DE METHODE TE BEPALEN VOLGENS WELKE DE IN ARTIKEL 14 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD VAN 25 JANUARI 1983 HOUDENDE BEPAALDE TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR HET BEHOUD VAN DE VISBESTANDEN , ALS LIMIET GESTELDE TONNAGE VAN 70 BRT MOET WORDEN BEREKEND .

BIJ DE HUIDIGE STAND VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT STAAT HET AAN DE LID-STATEN , DE METHODE TE BEPALEN VOLGENS WELKE DE IN ARTIKEL 14 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD VAN 25 JANUARI 1983 HOUDENDE BE PAALDE TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR HET BEHOUD VAN DE VISBESTANDEN , ALS LIMIET GESTELDE TONNAGE VAN 70 BRT MOET WORDEN BEREKEND .

VISSERIJ - INSTANDHOUDING VAN RIJKDOMMEN VAN DE ZEE - TECHNISCHE INSTANDHOUDINGSMAATREGELEN - TONNAGE VISSERSSCHEPEN - BEREKENINGSMETHODE - BEPALING DOOR LID-STATEN

( VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD , ARTIKEL 14 , LID 3 )

KOSTEN

8 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN WEGENS INDIENING VAN HUN OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 86 EN 87/84 ,

BETREFFENDE GELIJKLUIDENDE VERZOEKEN AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE ECONOMISCHE POLITIERECHTER IN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MID- DELBURG , IN DE ALDAAR DIENENDE STRAFZAKEN TEGEN

I . BOUT EN ZONEN BV ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 171/83 VAN DE RAAD VAN 25 JANUARI 1983 HOUDENDE BEPAALDE TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR HET BEHOUD VAN DE VISBESTANDEN ( PB 1983 , L 24 , BLZ . 14 ),