Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 januari 1986.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 januari 1986.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 2 JULI 1984 , HEEFT LARS BO RASMUSSEN , AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN IN DE RANG A 6 , BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 27 JUNI 1984 , VOOR ZOVER DAARBIJ ZIJN HERPLAATSING IN ZIJN VROEGERE AMBT IS GEWEIGERD . VOORTS WENST VERZOEKER DAT DE COMMISSIE WORDT VERPLICHT HEM TEWERK TE STELLEN IN EEN AMBT VAN ZIJN CATEGORIE , OVEREENKOMEND MET ZIJN RANG , ERVARING EN KUNDIGHEDEN , EN VOOR HET GEVAL DAT DE COMMISSIE DEZE VERPLICHTING NIET ZOU NAKOMEN , DAT ZIJ WORDT VEROORDEELD TOT BETALING VAN EEN DOOR HET HOF TE BEPALEN DAGVERGOEDING . DAARENBOVEN VORDERT VERZOEKER EEN PASSENDE VERGOEDING VOOR DE MORELE SCHADE DIE HIJ HEEFT GELEDEN TEN GEVOLGE VAN DE ONREGELMATIGHEDEN IN ZIJN ADMINISTRATIEVE POSITIE , WAARDOOR DE NORMALE ONTWIKKELING VAN ZIJN LOOPBAAN IN GEVAAR IS GEBRACHT .

DE FEITELIJKE GRONDSLAG VAN HET BEROEP

2 VERZOEKER , GEGRADUEERDE IN DE ECONOMISCHE EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN , IS OP 1 MAART 1975 AANGESTELD ALS ADMINISTRATEUR IN DE RANG A 6 BIJ HET BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLIKATIES , WAAR HIJ BIJ DE AFDELING ' ' PUBLIKATIES ' ' WAS BELAST MET DE SAMENSTELLING VAN DE MAANDELIJKSE EN JAARLIJKSE REGISTERS OP HET PUBLIKATIEBLAD .

3 IN VERBAND MET DE INVOERING VAN NIEUWE WERKMETHODEN BIJ HET PUBLIKATIEBUREAU , MET NAME NA DE AUTOMATISERING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE REGISTERS , EN WEGENS DE BEPERKTE BEVORDERINGSMOGELIJKHEDEN WERD GEZOCHT NAAR EEN NIEUWE ORIENTATIE VOOR DE LOOPBAAN VAN VERZOEKER . MET INSTEMMING VAN DE BELANGHEBBENDE WIST DE DIRECTEUR VAN HET PUBLIKATIEBUREAU TE BEWERKEN , DAT DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK VERZOEKER VOOR EEN JAAR BIJ ZIJN DIENST OPNAM . ADMINISTRATIEF BLEEF VERZOEKER RESSORTEREN ONDER HET PUBLIKATIEBUREAU , DAT ZIJN SALARIS BLEEF BETALEN . DEZE TERBESCHIKKINGSTELLING , DIE OP EEN EENVOUDIGE AFSPRAAK TUSSEN DE TWEE BETROKKEN DIENSTEN BERUSTTE , WERD OP 17 MAART 1982 VERLENGD IN AFWACHTING VAN EEN DEFINITIEVE ADMINISTRATIEVE OPLOSSING .

4 VERZOEKER DRUKTE HERHAALDELIJK ZIJN BEZORGDHEID UIT OVER ZIJN ONZEKERE EN PRECAIRE ADMINISTRATIEVE SITUATIE , DIE NADELIG WAS VOOR DE ONTWIKKELING VAN ZIJN LOOPBAAN , EN VERZOCHT OM EEN OFFICIELE TEWERKSTELLING BIJ HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK .

5 DE NIEUWE DIRECTEUR VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK MAAKTE PER 15 MAART 1983 EEN EINDE AAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING , OP GROND DAT DE PRESTATIES VAN VERZOEKER ONVOLDOENDE WAREN . OM PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE REDENEN WEIGERDE VERZOEKER DAAROP ENKELE POSTEN DIE HEM WERDEN AANGEBODEN , ZOALS EEN PLAATSING BIJ HET RAADGEVEND COMITE EGKS EN EEN OVERGANG NAAR DG V IN BRUSSEL .

6 IN 1983 GING HIJ AKKOORD MET PLAATSING BIJ DE TALENDIENST VAN DG IX TE LUXEMBURG , OM ZICH VOOR TE BEREIDEN OP EEN INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK DAT ZIJN OVERGANG NAAR DE GROEP VOOR DE TALENDIENST MOGELIJK ZOU MAKEN . IN JULI VAN HETZELFDE JAAR WEIGERDE HIJ ECHTER AAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK LA DEEL TE NEMEN , DAT VOLGENS DE COMMISSIE SPECIAAL VOOR HEM WAS INGERICHT ; ALS REDEN GAF HIJ OP , DAT HIJ DE VOORKEUR GAF AAN EEN OPLOSSING VOOR ZIJN ADMINISTRATIEVE SITUATIE BINNEN DE CATEGORIE A .

7 TIJDENS DE PERIODE VAN ZIJN TERBESCHIKKINGSTELLING BIJ HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK EN ZIJN PLAATSING BIJ DG IX WAREN REGELMATIG BEOORDELINGSRAPPORTEN OVER VERZOEKER OPGESTELD , WAARIN ZIJN WERKZAAMHEDEN WERDEN OMSCHREVEN EN ZIJN FUNCTIONEREN OVER HET GEHEEL GENOMEN POSITIEF WERD BEOORDEELD . VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1983 WERD HIJ VOORGEDRAGEN VOOR BEVORDERING TOT DE RANG A 5 .

8 OP 30 NOVEMBER 1983 DIENDE VERZOEKER EEN KLACHT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 90 , LID 2 , VAN HET STATUUT IN BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE COMMISSIE , WAARIN HIJ DEZE VERZOCHT :

- ZIJN ADMINISTRATIEVE SITUATIE TE REGULARISEREN , EN

- HEM TE BEVORDEREN TOT DE RANG A 5 .

9 IN HAAR ANTWOORD VAN 27 JUNI 1984 , WAARTEGEN HET ONDERHAVIGE BEROEP IS GERICHT , ERKENDE DE COMMISSIE DAT HAAR INSPANNINGEN OM VOOR VERZOEKER EEN AMBT TE VINDEN DAT MET ZIJN ERVARING EN KUNDIGHEDEN OVEREENKWAM , NOG GEEN SUCCES HADDEN GEHAD . ZIJ MAAKTE HEM EVENWEL ATTENT OP DE AANKONDIGING VAN EEN INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK VOOR EEN POST LA 7/LA 6 BIJ DE DEENSE VERTAALAFDELING TE LUXEMBURG .

DE ONTVANKELIJKHEID

10 DE COMMISSIE DRAAGT TWEE MIDDELEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID VOOR .

11 VOLGENS DE COMMISSIE IS HET BEROEP NIET ONTVANKELIJK , VOOR ZOVER HET STREKT TOT HERPLAATSING VAN VERZOEKER IN ZIJN VROEGER AMBT BIJ HET PUBLIKATIEBUREAU , AANGEZIEN HIEROM NIET VERZOCHT IS IN DE TOT DE COMMISSIE GERICHTE KLACHT EN DIT DUS OOK NIET IS GEWEIGERD .

12 GELIJK HET HOF OVERWOOG IN ZIJN ARREST VAN 1 JULI 1976 ( ZAAK 58/75 , SERGY , JURISPR . 1976 , BLZ . 1139 ), HEEFT ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT TOT DOEL , EEN MINNELIJKE SCHIKKING VAN EEN GESCHIL TUSSEN AMBTENAREN OF ANDERE PERSONEELSLEDEN EN DE ADMINISTRATIE MOGELIJK TE MAKEN EN TE BEVORDEREN , EN IS HET DAARTOE VAN BELANG DAT DE ADMINISTRATIE KENNIS KAN NEMEN VAN DE GRIEVEN OF VERLANGENS VAN DE BELANGHEBBENDE ; HET ARTIKEL BEOOGT ECHTER NIET , DE OMVANG VAN EEN EVENTUEEL BEROEP IN RECHTE NAUWKEURIG EN DEFINITIEF AF TE BAKENEN , ZOLANG DE GROND OF HET VOORWERP VAN DE KLACHT IN DAT STADIUM MAAR GEEN WIJZIGING ONDERGAAT .

13 OOK AL IS HET JUIST , DAT HET VERZOEK OM HERPLAATSING IN ZIJN VROEGER AMBT IN VERZOEKERS KLACHT NIET UITDRUKKELIJK IS GEFORMULEERD , HET LIGT WEL BESLOTEN IN ZIJN ALGEMEEN VERZOEK OM ZIJN ADMINISTRATIEVE SITUATIE TE REGULARISEREN . AANGEZIEN ER GEEN ENKELE FORMELE , IN HET STATUUT VOORZIENE ADMINISTRATIEVE MAATREGEL WAS GETROFFEN OM VERZOEKER OP REGELMATIGE WIJZE NAAR EEN ANDERE DIENST OVER TE PLAATSEN , EN GELET OP HETGEEN VERZOEKER BIJ EERDERE GELEGENHEDEN TE KENNEN HAD GEGEVEN , MOEST HET DE COMMISSIE DUIDELIJK ZIJN DAT HIJ , MET ZIJN VERZOEK OM ' ' REGULARISATIE VAN ZIJN ADMINISTRATIEVE SITUATIE ' ' , WILDE ZEGGEN DAT HIJ WEER TEWERKGESTELD WENSTE TE WORDEN IN EEN MET ZIJN CATEGORIE EN RANG OVEREENKOMEND AMBT , IN DE EERSTE PLAATS BIJ DE DIENST WAARTOE HIJ OFFICIEEL STEEDS WAS BLIJVEN BEHOREN .

14 ER IS MITSDIEN VOLDAAN AAN DE VEREISTEN VAN ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT , ZODAT HET EERSTE MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID MOET WORDEN AFGEWEZEN .

15 IN HAAR TWEEDE MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID BETOOGT DE COMMISSIE DAT HAAR BESLUIT VAN 27 JUNI 1984 NIET BEZWAREND IS VOOR VERZOEKER . ZIJ ZOU AAN ZIJN KLACHT GEVOLG HEBBEN GEGEVEN DOOR HEM TE WIJZEN OP HET INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK VOOR EEN VERTALERSPOST , EN HEM ALDUS IN KENNIS TE STELLEN VAN EEN MOGELIJKHEID OM EEN MET ZIJN BEKWAAMHEDEN OVEREENKOMEND AMBT TE VERKRIJGEN .

16 VERZOEKER BETOOGT DAT HIJ IS AANGEWORVEN VOOR EEN ADMINISTRATEURSPOST BIJ EEN ADMINISTRATIEVE DIENST , EN ZEGT DAT DE MOGELIJKHEID OM DEEL TE NEMEN AAN EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VOOR EEN VERTALERSPOST GEEN ANTWOORD WAS OP ZIJN VERZOEK OM EEN AMBT DAT MET ZIJN RANG EN KUNDIGHEID OVEREENKWAM ; GEZIEN ZIJN UNIVERSITAIRE OPLEIDING , WAS HIJ IMMERS NIET BEPAALD VOOR EEN VERTALERSFUNCTIE VOORBESTEMD .

17 DEZE ARGUMENTEN VAN PARTIJEN ONDERSTELLEN EEN BEOORDELING VAN DE GEGRONDHEID VAN DE EIS , WELKE BEOORDELING KENNELIJK DE GROND VAN DE ZAAK BETREFT EN WAAROP DUS NIET BEHOORT TE WORDEN INGEGAAN IN HET STADIUM VAN DE ONTVANKELIJKHEIDSVRAAG .

18 BIJGEVOLG DIENT OOK DIT MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID TE WORDEN AFGEWEZEN .

TEN GRONDE

19 TOT STAVING VAN ZIJN BEROEP VOERT VERZOEKER IN WEZEN VIER MIDDELEN AAN , ONTLEEND AAN :

- SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 5 EN 7 VAN HET STATUUT , DOORDAT HIJ NIET TE WERK IS GESTELD IN EEN FUNCTIE OVEREENKOMEND MET DE RANG DIE HIJ IN ZIJN CATEGORIE BEKLEEDT ;

- SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN , DOORDAT , IN STRIJD MET ARTIKEL 25 VAN HET STATUUT , HET BESLUIT WAARBIJ HIJ BIJ HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK IS GEPLAATST , EN DE LATERE BESLUITEN NIET ZIJN NEERGELEGD IN SCHRIFTELIJKE , MET REDENEN OMKLEDE INDIVIDUELE BESLUITEN , NIET ZIJN BEKENDGEMAAKT OP DE AANKONDIGINGSBORDEN NOCH IN HET MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL ;

- SCHENDING VAN ARTIKEL 38 VAN HET STATUUT EN HET BEGINSEL VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN , DOORDAT HIJ MOCHT AANNEMEN DAT HET GING OM EEN TIJDELIJKE DETACHERING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 37 , AAN HET EIND WAARVAN HIJ WEER IN ZIJN VROEGER AMBT ZOU TERUGKEREN ;

- SCHENDING VAN ARTIKEL 45 VAN HET STATUUT EN VAN HET NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL , DOORDAT HIJ , WEGENS HET UITBLIJVEN VAN TEWERKSTELLING IN EEN BIJ ZIJN CATEGORIE EN RANG BEHOREND AMBT , GEEN TAKEN KON VERRICHTEN DIE EEN VERGELIJKING VAN ZIJN VERDIENSTEN MET DIE VAN ANDERE AMBTENAREN - ZULKS MET HET OOG OP BEVORDERING - MOGELIJK ZOUDEN HEBBEN GEMAAKT .

MIDDELEN ONTLEEND AAN SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 5 EN 7 VAN HET STATUUT

20 VERZOEKER BETWIST NIET , DAT TEN GEVOLGE VAN DE REORGANISATIE VAN HET PUBLIKATIEBUREAU EN DE INVOERING VAN AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING EEN NIEUWE ORIENTATIE VAN ZIJN LOOPBAAN NOODZAKELIJK WAS . HIJ VERWIJT DE COMMISSIE ECHTER DAT ZIJ GEEN ANDER AMBT VAN ZIJN CATEGORIE , OVEREENKOMEND MET ZIJN RANG EN OPLEIDING , VOOR HEM HEEFT WETEN TE VINDEN .

21 VOORTS STELT VERZOEKER , DAT IN DE FUNCTIES WAARIN HIJ ACHTEREENVOLGENS WAS TEWERKGESTELD , GEEN ECHT WERK VAN HEM WERD VERLANGD . HET VERTAALWERK DAT HIJ BIJ DG IX TE DOEN HAD GEKREGEN , HAD NAUWELIJKS EEN UUR PER DAG GEVERGD . DUSDOENDE ZOU DE COMMISSIE HET ALGEMEEN BEGINSEL VAN RECHT OP ARBEID HEBBEN GESCHONDEN .

22 DE COMMISSIE BETOOGT , DAT VERZOEKER ZEER WEL WIST DAT EEN NORMAAL VERLOOP VAN ZIJN LOOPBAAN BIJ HET PUBLIKATIEBUREAU ONMOGELIJK WAS GEWORDEN , EN DAT HIJ DAAROM GEHEEL VRIJWILLIG DE FUNCTIES HAD AANVAARD BIJ DE ANDERE DIENSTEN WAARBIJ HIJ VOORLOPIG WAS TEWERKGESTELD IN AFWACHTING VAN EEN DEFINITIEVE OPLOSSING VOOR ZIJN ADMINISTRATIEVE SITUATIE DOOR ZIJN OVERGANG NAAR EEN ANDERE DIENST OF GROEP . WEGENS ZIJN TALENKENNIS ZOU HIJ BIJZONDER GESCHIKT ZIJN GEWEEST VOOR EEN LOOPBAAN IN DE GROEP VOOR DE TALENDIENST . NA ZIJN VERTREK BIJ HET PUBLIKATIEBUREAU ZOU HEM STEEDS WERK ZIJN GEGEVEN DAT OVEREENKWAM MET ZIJN OPLEIDING EN , VOORAL , MET ZIJN KENNIS . DE COMMISSIE ZOU HAAR PLICHT HEBBEN GEDAAN DOOR VERZOEKER TE WIJZEN OP DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VAN EEN NIEUWE LOOPBAAN EN DOOR EEN EVENTUELE OVERGANG TE VERGEMAKKELIJKEN . DAT TOT OP HEDEN GEEN OPLOSSING IS GEVONDEN , ZOU TE WIJTEN ZIJN AAN VERZOEKERS WEIGERING OM MEE TE WERKEN EN OOK ZELF DE NODIGE MOEITE TE DOEN .

23 VOLGENS DE COMMISSIE HEEFT EEN AMBTENAAR GEEN RECHT OP EEN BEPAALDE POST EN KAN HIJ IN IEDER AMBT VAN ZIJN CATEGORIE TEWERK WORDEN GESTELD , AL NAAR WAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG IN HET BELANG VAN DE DIENST ACHT . OP DE COMMISSIE ZOU GEEN RESULTAATSVERPLICHTING RUSTEN EN ZIJ ZOU AAN HAAR VERPLICHTINGEN HEBBEN VOLDAAN DOOR ALLES TE DOEN OM DE BELANGHEBBENDE IN STAAT TE STELLEN TE SOLLICITEREN NAAR EEN BIJ ZIJN OPLEIDING EN KENNIS PASSEND AMBT .

24 IN ZIJN ARREST VAN 21 MEI 1981 ( ZAAK 60/80 , KINDERMANN , JURISPR . 1981 , BLZ . 1329 ) OVERWOOG HET HOF WELISWAAR , DAT ARTIKEL 7 VAN HET STATUUT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG EEN ZEER RUIME DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VERLEENT OM EEN AMBTENAAR IN HET BELANG VAN DE DIENST TEWERK TE STELLEN IN EEN AMBT DAT BIJ ZIJN RANG PAST , MAAR ANDERZIJDS ERKENDE HET IN ZIJN ARREST VAN 22 OKTOBER 1981 ( ZAAK 218/80 , KRUSE , JURISPR . 1981 , BLZ . 2417 ), DAT DE AMBTENAAR MAG VERLANGEN DAT HET HEM OPGEDRAGEN WERK OVEREENKOMT MET ZIJN RANG EN AMBT .

25 ONDER DIT VOORBEHOUD HEEFT DE AMBTENAAR , OVEREENKOMSTIG DE EISEN VAN DE DIENST , ELKE TEWERKSTELLING WAAR OOK IN DE GEMEENSCHAP TE AANVAARDEN , OP IEDERE PLAATS WAAR ZIJN INSTELLING HAAR ARBEID VERRICHT ( ARREST VAN 24.2.1951 , GEVOEGDE ZAKEN 161 EN 162/80 , CARBOGNANI , JURISPR . 1981 , BLZ . 543 ). IN ZIJN ARRESTEN VAN 28 MEI 1970 ( ZAAK 36/69 , PECO , JURISPR . 1970 , BLZ . 370 ) EN 28 SEPTEMBER 1983 ( ZAAK 193/82 , ROSANI , JURISPR . 1983 , BLZ . 2841 ) OORDEELDE HET HOF , DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG MAG VERWACHTEN DAT HOOGGEPLAATSTE AMBTENAREN VOLDOENDE AANPASSINGSVERMOGEN BEZITTEN OM AMBTEN VAN VERSCHILLENDE AARD UIT TE OEFENEN . DAARNAAST DIENT TE WORDEN VASTGESTELD DAT DE AANVANKELIJK DOOR VERZOEKER UITGEOEFENDE FUNCTIE , WAARIN HIJ HERPLAATST WENST TE WORDEN , NIET MEER BESTAAT , EN DAT VOOR ZIJN VROEGER AMBT THANS ANDERE KENNIS VEREIST IS DAN OP HET OGENBLIK WAAROP HIJ WERD AANGEWORVEN . AANGEZIEN VERZOEKER IN DE CATEGORIE A IS AANGEWORVEN , DIENT HIJ ZEKER EEN DERGELIJK AANPASSINGSVERMOGEN TE BEZITTEN EN ZIJN BEOORDELINGSRAPPORTEN TONEN TROUWENS IN HET BIJZONDER ZIJN KENNIS VAN VERSCHILLENDE GEMEENSCHAPSTALEN AAN . VERZOEKER HEEFT OVERIGENS NOOIT GEWEIGERD DE HEM OPGEDRAGEN WERKZAAMHEDEN , IN HET BIJZONDER DIE VAN TAALKUNDIGE AARD , TE VERRICHTEN , MAAR INTEGENDEEL GETRACHT ZIJN LOOPBAAN EEN ANDERE RICHTING TE GEVEN DOOR OVER TE GAAN NAAR DE GROEP VOOR DE TALENDIENST , EN ZULKS REEDS IN 1978 , TOEN HIJ DEELNAM AAN EEN INTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK VOOR EEN REVISEURSPOST . ZIJN LATERE WEIGERING OM DEEL TE NEMEN AAN VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN VOOR DE GROEP LA , LIJKT VOORNAMELIJK TE ZIJN VOORTGEKOMEN UIT ZIJN WENS OM TOT DE RANG A 5 DOOR TE DRINGEN . IN DEZE OMSTANDIGHEDEN KAN DE COMMISSIE NIET WORDEN VERWETEN DAT ZIJ VERZOEKER VERTAALWERKZAAMHEDEN HEEFT OPGEDRAGEN , WANT HOEWEL DEZE VERSCHILDEN VAN DIE WELKE VERZOEKER OORSPRONKELIJK VERRICHTTE , WAREN ZIJ NIET ONVERENIGBAAR MET ZIJN RANG EN BOVENDIEN BEDOELD OM EEN NIEUWE ORIENTATIE VAN ZIJN LOOPBAAN TE VERGEMAKKELIJKEN .

26 WEL WETEND DAT EEN NIEUWE ORIENTATIE VAN ZIJN LOOPBAAN NOODZAKELIJK WAS , HAD VERZOEKER , OVEREENKOMSTIG DE EIS DIE HET HOF HEEFT GESTELD IN HET VERBAND VAN DE HERPLAATSING VAN AMBTENAREN NA EEN VERLOF OM REDENEN VAN PERSOONLIJKE AARD ( ARREST VAN 5.5.1983 , ZAAK 785/79 , PIZZIOLO , JURISPR . 1983 , BLZ . 1343 ), VOLDOENDE IJVER AAN DE DAG MOETEN LEGGEN OM EEN ANDER AMBT TE VINDEN . HOEWEL HIJ DE VOORLOPIGE PLAATSINGEN AANVAARDDE , HEEFT VERZOEKER , NAAR UIT HET DOSSIER BLIJKT , NOOIT ACTIEF MEEGEWERKT AAN EEN DEFINITIEVE OPLOSSING , DOORDAT HIJ WEIGERDE TE SOLLICITEREN NAAR DE AMBTEN WAAROP HIJ OPMERKZAAM WERD GEMAAKT .

27 HET MIDDEL ONTLEEND AAN SCHENDING VAN HET ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT OP ARBEID , HOUDT IN DAT DE COMMISSIE , MET NAME NA VERZOEKERS TEWERKSTELLING BIJ DG IX , HEM GEEN ECHTE TAAK ZOU HEBBEN GEGEVEN . DAARGELATEN OF EEN DERGELIJK BEGINSEL IN HET GEMEENSCHAPSRECHT BESTAAT , MOET WORDEN OPGEMERKT DAT BLIJKENS EEN TER TERECHTZITTING OVERGELEGDE NOTA VAN HET PLAATSVERVANGEND HOOFD VAN DE DEENSE VERTAALAFDELING VERZOEKER ONGEVEER 40 BLADZIJDEN PER MAAND VERTAALDE . OFSCHOON MOEILIJK VALT TE BEOORDELEN HOEVEEL BLADZIJDEN EEN VERTALER KAN VERTALEN , MET NAME GELET OP DE MOEILIJKHEID EN HET TECHNISCH KARAKTER VAN DE TE VERTALEN DOCUMENTEN , KAN MEN NIET ZEGGEN DAT VERZOEKER TIJDENS ZIJN TEWERKSTELLING BIJ DG IX NIETS OM HANDEN HAD . BIJ DE BEOORDELING VAN DE HEM OPGEDRAGEN HOEVEELHEID WERK MOET TEVENS REKENING WORDEN GEHOUDEN MET HET FEIT DAT VERZOEKER IN CASU NIET WAS AANGESTELD OP EEN VERTALERSPOST , MAAR DAT HIJ ENKEL BIJ EEN TALENDIENST WAS GEPLAATST OM ZICH MET HET WERK VERTROUWD TE MAKEN , ZODAT HIJ NAAR EEN AMBT BIJ DE GROEP VOOR DE TALENDIENST ZOU KUNNEN SOLLICITEREN .

28 IN DEZE OMSTANDIGHEDEN MIST HET MIDDEL FEITELIJKE GRONDSLAG .

MIDDEL ONTLEEND AAN SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN ( ARTIKEL 25 VAN HET STATUUT )

29 VERZOEKER STELT DAT , KRACHTENS ARTIKEL 25 VAN HET STATUUT , DE MAATREGELEN WAARBIJ HIJ EERST BIJ HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK EN LATER BIJ DG IX WERD TEWERKGESTELD , EVENALS DE MAATREGEL WAARBIJ WERD GEWEIGERD HEM TE HERPLAATSEN BIJ HET PUBLIKATIEBUREAU , BESLUITEN ZIJN DIE MET REDENEN HADDEN MOETEN WORDEN OMKLEED EN BEKENDGEMAAKT OP DE AANKONDIGINGSBORDEN IN DE GEBOUWEN VAN DE INSTELLING WAARTOE HIJ BEHOORT , ALSOOK IN HET MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL DER GEMEENSCHAPPEN .

30 DE COMMISSIE BETWIST DE TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 25 , OP GROND DAT DE BETROKKEN MAATREGELEN IN WEZEN VAN VOORBIJGAANDE AARD WAREN , GEEN BESLUITEN WAREN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 25 EN VERZOEKER NIET BEZWAARDEN . HIJ ZOU BOVENDIEN STEEDS MET DE DIVERSE MAATREGELEN , WAARVAN DE AARD EN BEWEEGREDENEN HEM BEKEND WAREN , HEBBEN INGESTEMD .

31 UIT HET ONDERZOEK VAN DE FEITEN BLIJKT DAT DE OPEENVOLGENDE PLAATSINGSMAATREGELEN GEEN BESLUITEN WAREN MET BETREKKING TOT AANSTELLING , BENOEMING IN VASTE DIENST , BEVORDERING , OVERPLAATSING , VASTSTELLING VAN DE ADMINISTRATIEVE SITUATIE OF BEEINDIGING VAN DE DIENST VAN EEN AMBTENAAR IN DE ZIN VAN ARTIKEL 25 , LID 3 . DEZE MET ZIJN VOLLEDIGE INSTEMMING GETROFFEN MAATREGELEN HADDEN BETREKKING OP DE INTERNE ORGANISATIE VAN DE DIENST EN BRACHTEN GEEN WIJZIGING IN ZIJN RECHTSPOSITIE ; EVENMIN WAREN HET BEZWARENDE BESLUITEN IN DE ZIN VAN LID 2 VAN DAT ARTIKEL .

32 BIJGEVOLG IS ARTIKEL 25 NIET VAN TOEPASSING EN MOET HET MIDDEL WORDEN AFGEWEZEN .

MIDDEL ONTLEEND AAN SCHENDING VAN ARTIKEL 38 VAN HET STATUUT

33 VERZOEKER STELT , DAT ZIJN PLAATSING BIJ HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK EN VERVOLGENS BIJ DG IX EEN VORM VAN DETACHERING WAS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 37 , LID 1 , SUB A , VAN HET STATUUT . OP BASIS VAN HET BEGINSEL VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN MOCHT HIJ VERWACHTEN DAT DE COMMISSIE HEM ZOU HERPLAATSEN , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 38 , SUB G .

34 DE COMMISSIE BETWIST DAT HET OM EEN DETACHERING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 37 GING , EN VERKLAART DAT DE JUISTE AARD VAN DE DIVERSE PLAATSINGEN VERZOEKER WEL BEKEND WAS , ZODAT ARTIKEL 38 NIET VAN TOEPASSING WAS .

35 GELIJK HIERBOVEN OPGEMERKT , IS DOOR DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN GEEN WIJZIGING GEBRACHT IN DE RECHTSPOSITIE VAN VERZOEKER . NAAR UIT ZIJN REACTIES OP DE VERSCHILLENDE PLAATSINGEN BLIJKT , WAS HIJ ZICH WELBEWUST VAN DE TIJDELIJKE EN VOORBIJGAANDE AARD VAN DIE MAATREGELEN , DIE STEEDS MET ZIJN VOLLEDIGE INSTEMMING ZIJN GENOMEN OM EEN DEFINITIEVE OPLOSSING IN ZIJN BELANG VOOR TE BEREIDEN .

36 MITSDIEN WAS ER GEEN SPRAKE VAN DETACHERING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 37 VAN HET STATUUT , EN IN DE HOUDING VAN DE COMMISSIE WAS ER NIETS WAT VERZOEKER KON DOEN GELOVEN DAT DE BETROKKEN MAATREGELEN DAAROP NEERKWAMEN .

37 HET MIDDEL ONTLEEND AAN SCHENDING VAN ARTIKEL 38 MIST BIJGEVOLG FEITELIJKE GRONDSLAG .

MIDDEL ONTLEEND AAN SCHENDING VAN ARTIKEL 45 EN HET NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL

38 VERZOEKER STELT DAT HIJ NA ZIJN VERTREK BIJ HET PUBLIKATIEBUREAU GEEN WELOMSCHREVEN TAKEN MEER HEEFT GEHAD , DIE EEN VERGELIJKING VAN ZIJN VERDIENSTEN MET DIE VAN ANDERE AMBTENAREN - ZULKS MET HET OOG OP BEVORDERING - MOGELIJK ZOUDEN MAKEN .

39 DE COMMISSIE ANTWOORDT HIEROP , DAT DE VERSCHILLENDE PLAATSINGSMAATREGELEN NIET TOT GEVOLG HEBBEN GEHAD DAT VERZOEKERS VERDIENSTEN BIJ DE UITVOERING VAN DE HEM OPGEDRAGEN WERKZAAMHEDEN NIET MEER WERDEN BEOORDEELD . IN DE BEOORDELINGSRAPPORTEN DIE OVER HEM ZIJN OPGESTELD , IS REKENING GEHOUDEN MET DE VERSCHILLENDE DOOR HEM VERRICHTE WERKZAAMHEDEN .

40 ZO ZOU VERZOEKER VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1983 VOOR BEVORDERING ZIJN VOORGEDRAGEN . DAT HIJ VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1984 NIET IS VOORGEDRAGEN , ZOU ENKEL TE WIJTEN ZIJN AAN DE NEGATIEVE BEOORDELING VAN DE BEOORDELAAR .

41 HET HOF STELT VAST DAT BLIJKENS HET DOSSIER , ER ONDANKS DE UITEENLOPENDE WERKZAAMHEDEN DIE AAN VERZOEKER WAREN OPGEDRAGEN , REGELMATIG BEOORDELINGSRAPPORTEN OVER HEM ZIJN OPGESTELD , DIE DE BEOORDELING VAN ZIJN VERDIENSTEN MET HET OOG OP EEN BEVORDERING MOGELIJK MAAKTEN .

42 WAAR DE EVALUATIE VAN DE VERDIENSTEN VAN AMBTENAREN MET HET OOG OP HUN BEVORDERING BEHOORT - BEHOUDENS KENNELIJKE FOUTEN , DIE IN CASU NIET ZIJN GESTELD - TOT DE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG , IS SCHENDING VAN ARTIKEL 45 , LID 1 , NIET AANGETOOND . AANGEZIEN OVER VERZOEKER , JUIST ALS OVER DE ANDERE AMBTENAREN , BEOORDELINGSRAPPORTEN ZIJN OPGESTELD , MIST HET VERWIJT VAN DISCRIMINERENDE BEHANDELING FEITELIJKE GRONDSLAG .

43 DIT MIDDEL MOET DAN OOK WORDEN AFGEWEZEN .

44 BIJGEVOLG MOET HET BEROEP ONGEGROND WORDEN VERKLAARD , ZOWEL VOOR ZOVER HET STREKT TOT NIETIGVERKLARING VAN DE GESTELDE WEIGERING OM VERZOEKER ONVERWIJLD TE HERPLAATSEN BIJ HET BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLIKATIES , ALS VOOR ZOVER HET STREKT TOT VERGOEDING VOOR DE MORELE SCHADE DIE VERZOEKER ZOU HEBBEN GELEDEN DOOR DE ONDERBREKING VAN DE NORMALE ONTWIKKELING VAN ZIJN LOOPBAAN . HETZELFDE GELDT VOOR ZOVER HET BEROEP STREKT TOT VERKRIJGING VAN EEN VERKLARING VOOR RECHT , DAT DE COMMISSIE GEHOUDEN IS VERZOEKER TE WERK TE STELLEN IN EEN ECHT AMBT VAN ZIJN CATEGORIE , OVEREENKOMEND MET ZIJN RANG IN DE HIERARCHIE , ZIJN ERVARING EN ZIJN KUNDIGHEDEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 ) VERWERPT HET BEROEP .

2 ) VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

1 . DOOR TE BEPALEN DAT EEN BEROEP OP HET HOF VAN JUSTITIE SLECHTS ONTVANKELIJK IS INDIEN MEN ZICH VAN TEVOREN MET EEN KLACHT TOT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG HEEFT GEWEND EN INDIEN OP DEZE KLACHT EEN BESLUIT TOT AFWIJZING IS GENOMEN , HEEFT ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT TOT DOEL , EEN MINNELIJKE SCHIKKING VAN EEN GESCHIL TUSSEN AMBTENAREN OF ANDERE PERSONEELSLEDEN EN DE ADMINISTRATIE MOGELIJK TE MAKEN EN TE BEVORDEREN ; OM AAN DIT VEREISTE TE VOLDOEN IS HET VAN BELANG , DAT DE ADMINISTRATIE KENNIS KAN NEMEN VAN DE GRIEVEN OF VERLANGENS VAN DE BELANGHEBBENDE ; HET ARTIKEL BEOOGT ECHTER NIET , DE OMVANG VAN EEN EVENTUEEL BEROEP IN RECHTE NAUWKEURIG EN DEFINITIEF AF TE BAKENEN , ZOLANG DE GROND OF HET VOORWERP VAN DE KLACHT IN DAT STADIUM MAAR GEEN WIJZIGING ONDERGAAT .

2 . ARTIKEL 7 VAN HET STATUUT VERLEENT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG EEN ZEER RUIME DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID OM EEN AMBTENAAR IN HET BELANG VAN DE DIENST TEWERK TE STELLEN IN EEN AMBT DAT BIJ ZIJN RANG PAST . DE AMBTENAAR HEEFT , OVEREENKOMSTIG DE EISEN VAN DE DIENST , ELKE TEWERKSTELLING WAAR OOK IN DE GEMEENSCHAP TE AANVAARDEN , OP IEDERE PLAATS WAAR ZIJN INSTELLING HAAR ARBEID VERRICHT , ONDER VOORBEHOUD DAT HIJ MAG VERLANGEN DAT HET HEM OPGEDRAGEN WERK OVEREENKOMT MET ZIJN RANG EN AMBT .

IN HET BIJZONDER WORDT ARTIKEL 7 VAN HET STATUUT NIET GESCHONDEN , WANNEER DE AMBTENAAR WERKZAAMHEDEN WORDEN OPGEDRAGEN , DIE WELISWAAR VERSCHILLEN VAN DIE WELKE HIJ OORSPRONKELIJK VERRICHTTE , DOCH NIET ONVERENIGBAAR ZIJN MET ZIJN RANG EN BEDOELD OM EEN NIEUWE ORIENTATIE VAN ZIJN LOOPBAAN TE VERGEMAKKELIJKEN .

1 . AMBTENAREN - BEROEP - VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE KLACHT - GELIJKHEID VAN GROND EN VOORWERP VAN KLACHT

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKELEN 90 EN 91 )

2 . AMBTENAREN - TEWERKSTELLING - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG - DRAAGWIJDTE - VERPLICHTING VAN AMBTENAAR OM ELKE BIJ ZIJN RANG PASSENDE TEWERKSTELLING TE AANVAARDEN

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKEL 7 )

KOSTEN

45 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VAN DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . VOLGENS ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BLIJVEN ECHTER DE KOSTEN DOOR DE INSTELLINGEN TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN PERSONEELSLEDEN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT , TE HAREN LASTE .

IN ZAAK 173/84 ,

LARS BO RASMUSSEN , AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , WONEND TE DALHEIM ( LUXEMBURG ), VERTEGENWOORDIGD DOOR J.-N . LOUIS , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN N . DECKER , ADVOCAAT ALDAAR , AVENUE MARIE-THERESE 16 ,

VERZOEKER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH HOOFDADVISEUR H . ETIENNE EN HAAR JURIDISCH ADVISEUR D . GOULOUSSIS ALS GEMACHTIGDEN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G . KREMLIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE WEIGERING VAN DE COMMISSIE OM VERZOEKER ONVERWIJLD IN ZIJN AMBT TE HERPLAATSEN , ALSMEDE TOT SCHADEVERGOEDING ,