Home

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 mei 1987.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 mei 1987.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 1*OKTOBER 1984, HEEFT DE VENNOOTSCHAP NTN*TOYO BEARING COMPANY LIMITED, TE OSAKA, JAPAN ( HIERNA : NTN ), KRACHTENS ARTIKEL*173 EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN VERORDENING NR.*2089/84 VAN DE RAAD VAN 19*JULI 1984, WAARBIJ EEN DEFINITIEF ANTI-DUMPINGRECHT WERD INGESTELD OP DE INVOER VAN KOGELLAGERS MET EEN BUITENDIAMETER VAN TEN HOOGSTE 30*MM, VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN SINGAPORE ( PB*1984, L*193, BLZ.*1 ).

2 BIJ VERORDENING NR.*744/84 VAN 19*MAART 1984 ( PB*1984, L*79, BLZ.*8 ) HAD DE COMMISSIE EEN VOORLOPIG ANTI-DUMPINGRECHT INGESTELD OP DE INVOER VAN DEZE KLEINE KOGELLAGERS, VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN SINGAPORE .

3 VOOR DE RELEVANTE VERORDENINGEN, DE FEITEN EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING VERWEZEN . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERONDER SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DIT VOOR DE REDENERING VAN HET HOF NOODZAKELIJK IS .

DE ONTVANKELIJKHEID

4 DE RAAD ACHT HET BEROEP SLECHTS ONTVANKELIJK, VOOR ZOVER HET TEGEN HET AAN VERZOEKSTER OPGELEGDE ANTI-DUMPINGRECHT IS GERICHT . AANGEZIEN DE BESTREDEN HANDELING EEN VERORDENING IS, ZOUDEN ALLEEN DE BEPALINGEN DIE VERZOEKSTER RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKEN, HET VOORWERP VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING KUNNEN UITMAKEN .

5 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF ( ZIE INZONDERHEID HET ARREST VAN 21 FEBRUARI 1984, GEVOEGDE ZAKEN 239/82 EN 275/82, ALLIED CORPORATION EN ANDEREN, JURISPR.*1984, BLZ.*1005 ) KUNNEN HANDELINGEN WAARBIJ ANTI-DUMPINGRECHTEN WORDEN INGESTELD KRACHTENS VERORDENING NR.*3017/79 VAN DE RAAD VAN 20*DECEMBER*1979 BETREFFENDE BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN INVOER MET DUMPING OF SUBSIDIERING UIT LANDEN DIE GEEN LID ZIJN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ( PB*1979, L*339, BLZ.*1 ), PRODUKTIE - EN EXPORTONDERNEMINGEN DIE KUNNEN AANTONEN DAT HUN IDENTITEIT UIT DE HANDELINGEN VAN DE COMMISSIE OF RAAD BLIJKT DAN WEL DAT HET VOORONDERZOEK HEN HEEFT BETROFFEN, RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL*173, TWEEDE ALINEA, EEG-VERDRAG . DE RAAD BETWIST NIET, DAT VERZOEKSTER DOOR DE BESTREDEN VERORDENING, WAARIN ZIJ MET NAME WORDT GENOEMD, RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL WORDT GERAAKT .

6 ER MOET ECHTER OP WORDEN GEWEZEN, DAT DE BESTREDEN VERORDENING GEEN ALGEMENE REGELS VASTSTELT, DIE VOOR EEN HELE GROEP VAN HANDELAREN GELDEN ZONDER ONDERSCHEID TUSSEN HEN TE MAKEN; INTEGENDEEL, AAN EEN AANTAL MET NAME GENOEMDE, IN JAPAN EN SINGAPORE GEVESTIGDE FABRIKANTEN OF EXPORTEURS VAN KLEINE KOGELLAGERS, EVENALS AAN ANDERE, NIET AANGEDUIDE, ONDERNEMINGEN DIE IN DEZE LANDEN DEZELFDE ACTIVITEIT VERRICHTEN, WORDEN UITEENLOPENDE ANTI-DUMPINGRECHTEN OPGELEGD . ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN WORDT VERZOEKSTER ENKEL DOOR DIE BEPALINGEN VAN DE BESTREDEN VERORDENING INDIVIDUEEL GERAAKT, DIE HAAR EEN BIJZONDER ANTI-DUMPINGRECHT OPLEGGEN EN DE HOOGTE ERVAN VASTSTELLEN, EN NIET DOOR DIE, WAARBIJ ANTI-DUMPINGRECHTEN AAN ANDERE ONDERNEMINGEN WORDEN OPGELEGD .

7 UIT HET VOORAFGAANDE VOLGT, DAT DE DOOR DE RAAD OPGEWORPEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID DIENT TE SLAGEN EN DAT HET BEROEP ALS NIET-ONTVANKELIJK MOET WORDEN VERWORPEN, VOOR ZOVER HET STREKT TOT NIETIGVERKLARING VAN VERORDENING NR.*2089/84 IN HAAR GEHEEL . DAARENTEGEN MOET HET BEROEP ONTVANKELIJK WORDEN VERKLAARD EN DE GEGRONDHEID ERVAN WORDEN ONDERZOCHT, VOOR ZOVER HET STREKT TOT NIETIGVERKLARING VAN DIE BEPALINGEN VAN DE BESTREDEN VERORDENING, DIE UITSLUITEND VERZOEKSTER BETREFFEN .

TEN GRONDE

8 VERZOEKSTER VOERT VERSCHEIDENE MIDDELEN AAN DIE, GELET OP DE VERSCHILLENDE NAAR VOREN GEBRACHTE ARGUMENTEN, KUNNEN WORDEN GERANGSCHIKT ALS VOLGT :

- EEN MIDDEL KLAAGT EROVER, DAT DE METHODE VAN BEREKENING VAN DE DUMPINGMARGE ONWETTIG EN WILLEKEURIG IS;

- EEN MIDDEL IS ONTLEEND AAN DE ONWETTIGHEID VAN DE WEIGERING OM REKENING TE HOUDEN MET DE PRIJSVERHOGINGEN DIE WERDEN DOORGEVOERD NA DE PERIODE VAN ONDERZOEK;

- EEN MIDDEL KLAAGT EROVER, DAT DE CATEGORISCHE AFWIJZING VAN DE AANGEBODEN PRIJSVERBINTENISSEN ONWETTIG EN NIET GEMOTIVEERD IS;

- EEN MIDDEL IS ONTLEEND AAN DE ONEVENREDIGHEID TUSSEN HET INGESTELDE ANTI-DUMPINGRECHT EN DE DOOR DE BETROKKEN BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP GELEDEN SCHADE .

I - DE METHODE VAN BEREKENING VAN DE DUMPINGMARGE IS ONWETTIG EN WILLEKEURIG

9 VOOR EEN GOED BEGRIP VAN DE DRAAGWIJDTE VAN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN DIE VERZOEKSTER IN DIT VERBAND AANVOERT, MOET ER IN DE EERSTE PLAATS OP WORDEN GEWEZEN DAT VOLGENS ARTIKEL*2, LEDEN 2 EN 3, SUB*A, VAN VERORDENING NR.*3017/79 VAN DE RAAD TEN AANZIEN VAN EEN PRODUKT WORDT GEACHT DUMPING PLAATS TE VINDEN, INDIEN DE PRIJS VAN HET PRODUKT BIJ UITVOER NAAR DE GEMEENSCHAP LAGER IS DAN DE NORMALE WAARDE VAN EEN SOORTGELIJK PRODUKT, DIT WIL ZEGGEN DE PRIJS DIE BIJ NORMALE HANDELSTRANSACTIES MOET WORDEN BETAALD VOOR HET SOORTGELIJKE PRODUKT BESTEMD VOOR VERBRUIK IN HET LAND VAN UITVOER . LUIDENS ARTIKEL*2, LID*13, SUB*A, VAN DE VERORDENING MOET ONDER DUMPINGMARGE WORDEN VERSTAAN "HET BEDRAG WAARMEE DE NORMALE WAARDE DE PRIJS BIJ UITVOER OVERSCHRIJDT ".

10 UIT DEZE BEPALINGEN VOLGT, DAT DE UITVOERPRIJS EN DE NORMALE WAARDE DE FACTOREN VORMEN, DOOR VERGELIJKING WAARVAN DE DUMPINGMARGE WORDT VASTGESTELD . ARTIKEL*2, LID*13, SUB*B EN*C, VAN VERORDENING NR.*3017/79 LUIDT : "WANNEER DE PRIJZEN VARIEREN, KAN DE MARGE VAN DUMPING WORDEN VASTGESTELD PER TRANSACTIE OF UITGAANDE VAN DE MEEST TOEGEPASTE, REPRESENTATIEVE OF GEWOGEN GEMIDDELDE PRIJZEN; WANNEER DE MARGES VAN DUMPING VARIEREN, KUNNEN GEWOGEN GEMIDDELDEN WORDEN VASTGESTELD ".

11 BLIJKENS PARAGRAAF*11 VAN DE CONSIDERANS VAN DE BESTREDEN VERORDENING WERD DE NORMALE WAARDE IN HET ONDERHAVIGE GEVAL VASTGESTELD OP BASIS VAN EEN GEWOGEN GEMIDDELDE VAN DE PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT . DE UITVOERPRIJS WERD VASTGESTELD VOLGENS EEN TRANSACTIEGEWIJZE METHODE ( PARAGRAAF*16 VAN DE CONSIDERANS ). UIT DE STUKKEN BLIJKT, DAT BIJ DEZE METHODE DE UITVOERPRIJZEN DIE HOGER WAREN DAN DE NORMALE WAARDE, WERDEN BESCHOUWD ALSOF ZE GELIJK WAREN AAN DE NORMALE WAARDE, EN DAT VAN ALLE VASTGESTELDE UITVOERPRIJZEN, OF ZE NU BENEDEN DE NORMALE WAARDE LAGEN DAN WEL ER GELIJK AAN WAREN, EEN GEWOGEN GEMIDDELDE WERD BEREKEND . VERVOLGENS WERD DE DUMPINGMARGE BEREKEND DOOR DE NORMALE WAARDE, BEREKEND VOLGENS DE METHODE VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE, TE VERGELIJKEN MET DE UITVOERPRIJS, BEREKEND VOLGENS DE METHODE PER TRANSACTIE .

12 VERZOEKSTER STELT VOOREERST, DAT HET GEBRUIK VAN VERSCHILLENDE METHODEN VOOR HET BEREKENEN VAN DE NORMALE WAARDE EN VAN DE UITVOERPRIJS ONWETTIG IS .

13 IN DE EERSTE PLAATS MOET WORDEN VASTGESTELD, DAT DE METHODEN VOOR HET BEREKENEN VAN DE NORMALE WAARDE EN VAN DE UITVOERPRIJS ZIJN OPGESOMD IN RESPECTIEVELIJK ARTIKEL*2, LEDEN 3 TOT EN MET 7, EN ARTIKEL*2, LID*8, VAN VERORDENING NR.*3017/79 . DEZE BEPALINGEN VOORZIEN EVENWEL ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR IN VERSCHEIDENE, ONDERLING VERSCHILLENDE METHODEN VOOR DE BEREKENING VAN ELK LID VAN DE VERGELIJKING .

14 DAT DE IN AANMERKING KOMENDE BEREKENINGSMETHODEN VAN ELKAAR ONAFHANKELIJK ZIJN, WORDT BEVESTIGD DOOR ARTIKEL*2, LID*13, SUB*B EN*C, VAN VERORDENING NR.*3017/79, DIE ALLEEN MAAR DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR HET BEREKENEN VAN DE DUMPINGMARGE VERMELDEN; ER WORDT NIET IN BEPAALD, DAT VOOR DE BEREKENING VAN DE NORMALE WAARDE EN VAN DE UITVOERPRIJS GELIJKSOORTIGE OF IDENTIEKE METHODEN MOETEN WORDEN GEBRUIKT .

15 IN DE TWEEDE PLAATS MOET WORDEN GEWEZEN OP ARTIKEL*2, LID*9, VAN VERORDENING NR.*3017/79, LUIDENDE :

"TEN EINDE EEN DEUGDELIJKE VERGELIJKING MOGELIJK TE MAKEN, MOETEN DE PRIJS BIJ UITVOER EN DE NORMALE WAARDE OP EEN VERGELIJKBARE GRONDSLAG BERUSTEN VOOR WAT BETREFT DE FYSIEKE HOEDANIGHEDEN VAN HET PRODUKT, DE HOEVEELHEDEN EN DE VERKOOPVOORWAARDEN ."

16 UIT DEZE BEPALING VOLGT IN DE EERSTE PLAATS, DAT ZIJ BEOOGT DE CORRECTIES AAN TE GEVEN DIE OP DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS KUNNEN WORDEN AANGEBRACHT NADAT DEZE VOLGENS DE DAARTOE VOORZIENE METHODEN ZIJN BEREKEND, EN IN DE TWEEDE PLAATS DAT DE VOORZIENE CORRECTIES, ZOALS DE ACHTSTE OVERWEGING VAN VERORDENING NR.*3017/79 DUIDELIJK MAAKT, UITSLUITEND BETREKKING HEBBEN OP DE AANGETROFFEN VERSCHILLEN TUSSEN DE BINNENLANDSE MARKT EN DE EXPORTMARKT TEN AANZIEN VAN DE FYSIEKE HOEDANIGHEDEN EN DE HOEVEELHEDEN VAN DE PRODUKTEN, DE VERKOOPVOORWAARDEN EN HET HANDELSSTADIUM .

17 VERORDENING NR.*3017/79 VERLANGT DERHALVE NIET, DAT DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS VOLGENS IDENTIEKE METHODEN WORDEN BEREKEND .

18 VOORTS BETOOGT VERZOEKSTER, DAT DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE DIE DE COMMISSIE VOOR DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS HEEFT TOEGEPAST, TOT GEVOLG HEEFT DAT ENKEL REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE UITVOERPRIJZEN DIE LAGER ZIJN DAN DE NORMALE WAARDE . DEZE METHODE ZOU DERHALVE WILLEKEURIG ZIJN EN DE BEREKENING VAN DE DUMPINGMARGE VERVALSEN .

19 IN DIT VERBAND MOET WORDEN OPGEMERKT, DAT VOOR DE KEUZE TUSSEN DE VERSCHILLENDE IN ARTIKEL*2, LID*13, SUB*B, VAN VERORDENING NR.*3017/79 VERMELDE BEREKENINGSMETHODEN INGEWIKKELDE ECONOMISCHE SITUATIES MOETEN WORDEN BEOORDEELD . ZOALS HET HOF ONDER MEER HEEFT GEOORDEELD IN HET ARREST VAN 11*JULI 1985 ( ZAAK 42/84, REMIA, JURISPR.*1985, BLZ.*2545 ), DIENT HET ZICH BIJ DE TOETSING VAN EEN DERGELIJKE BEOORDELING DERHALVE TE BEPERKEN TOT DE VRAAG, OF DE PROCEDUREVOORSCHRIFTEN IN ACHT ZIJN GENOMEN, OF DE FEITEN OP GROND WAARVAN DE BETWISTE KEUZE IS GEMAAKT, JUIST ZIJN VASTGESTELD, EN OF GEEN SPRAKE IS VAN EEN KENNELIJKE ONJUISTE BEOORDELING VAN DEZE FEITEN DAN WEL VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID .

20 DE ARGUMENTATIE VAN VERZOEKSTER KOMT EROP NEER, DAT DE INSTELLINGEN DE FEITEN KENNELIJK ONJUIST ZOUDEN HEBBEN BEOORDEELD DOOR VOOR DE VASTSTELLING VAN DE DUMPINGMARGE EEN METHODE TE HANTEREN, DIE GEEN REKENING HOUDT MET UITVOERPRIJZEN DIE HOGER ZIJN DAN DE NORMALE WAARDE, EN DERHALVE TOT EEN ONBILLIJK RESULTAAT LEIDT .

21 DEZE ARGUMENTATIE KAN NIET WORDEN AANVAARD . IN DE EERSTE PLAATS MOET WORDEN VASTGESTELD DAT, ANDERS DAN VERZOEKSTER BEWEERT, BIJ DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE DE TRANSACTIES TEGEN HOGERE PRIJZEN DAN DE NORMALE WAARDE NIET BUITEN DE BEREKENING VAN DE DUMPINGMARGE WORDEN GEHOUDEN . DEZE PRIJZEN WORDEN HIER ENKEL FICTIEF OP HET NIVEAU VAN DE NORMALE WAARDE GESTELD, MAAR WORDEN VERVOLGENS WEL DEGELIJK IN DE BEREKENING VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE VAN ALLE OP DE UITVOERMARKT TOEGEPASTE PRIJZEN OPGENOMEN .

22 VERVOLGENS MOET ER OP WORDEN GEWEZEN, DAT DE VRIJHEID VAN KEUZE TUSSEN DE IN ARTIKEL*2, LID*13, SUB*B, VAN VERORDENING NR.*3017/79 GENOEMDE METHODEN JUIST MOET VERZEKEREN, DAT DIE METHODE WORDT GEKOZEN DIE VOOR HET DOEL VAN DE PROCEDURE TOT INSTELLING VAN EEN ANTI-DUMPINGRECHT HET MEEST GESCHIKT IS . VOLGENS DE ARTIKELEN*2, LID*1, EN*4, LID*1, VAN DEZE VERORDENING IS HET DOEL VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE, DE SCHADE OF DE DREIGING VAN SCHADE VOOR EEN GEVESTIGDE BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP TEN GEVOLGE VAN DUMPING OP TE HEFFEN .

23 ALLEEN MET DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE KUNNEN BEPAALDE MANIPULATIES WORDEN ONDERVANGEN, WAARBIJ DUMPING WORDT GECAMOUFLEERD DOOR VERSCHILLENDE PRIJZEN TOE TE PASSEN, DIE NU EENS HOGER DAN WEER LAGER ZIJN DAN DE NORMALE WAARDE . IN EEN DERGELIJKE SITUATIE ZOU TOEPASSING VAN DE METHODE VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE NIET BEANTWOORDEN AAN HET DOEL VAN DE ANTI-DUMPINGPROCEDURE, AANGEZIEN DEZE METHODE ER IN WEZEN TOE ZOU LEIDEN, DAT DE VERKOPEN TEGEN DUMPINGPRIJZEN DOOR DE VERKOPEN TEGEN ZOGENOEMDE "NEGATIEVE" DUMPINGPRIJZEN WERDEN VERHULD, EN DE DOOR DE BETROKKEN BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP GELEDEN SCHADE IN VOLLE OMVANG ZOU BLIJVEN BESTAAN .

24 BIJGEVOLG MOET WORDEN VASTGESTELD, DAT DE COMMISSIE DE ONDERHAVIGE FEITEN NIET KENNELIJK ONJUIST HEEFT BEOORDEELD DOOR DE DUMPINGMARGE TE BEREKENEN VOLGENS DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE; DIT MIDDEL MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

II - ONWETTIGHEID VAN DE WEIGERING OM REKENING TE HOUDEN MET DE PRIJSVERHOGINGEN DIE WERDEN DOORGEVOERD NA DE PERIODE VAN ONDERZOEK

25 VERZOEKSTER BETOOGT, DAT ZIJ NA DE INSTELLING VAN VOORLOPIGE ANTI-DUMPINGRECHTEN BIJ VERORDENING NR.*744/84 DE RAAD IN KENNIS HEEFT GESTELD VAN DE PRIJSVERHOGINGEN DIE ZIJ MET ONMIDDELLIJKE INGANG HAD DOORGEVOERD; DE RAAD HEEFT MET DEZE PRIJSVERHOGINGEN EVENWEL GEEN REKENING GEHOUDEN EN TOCH DEFINITIEVE ANTI-DUMPINGRECHTEN INGESTELD . MET NAME DE AANGEGEVEN REDEN VOOR HET NIET IN AANMERKING NEMEN VAN DE VRIJWILLIGE PRIJSVERHOGINGEN -*TE WETEN DAT DEZE HADDEN PLAATSGEVONDEN NA DE PERIODE WAAROP HET ONDERZOEK BETREKKING HAD *- ACHT ZIJ ONGELDIG, OMDAT DAARMEE HET VERSCHIL TUSSEN VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE ANTI-DUMPINGRECHTEN ZOU WORDEN MISKEND . BOVENDIEN ZOU HET BEGRIP PERIODE WAAROP HET ONDERZOEK BETREKKING HEEFT, WAAROVER IN VERORDENING NR.*3017/79 NERGENS WORDT GESPROKEN, STRIJDIG ZIJN MET ARTIKEL*2*A VAN DEZE VERORDENING, KRACHTENS HETWELK DE DOOR DE BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP GELEDEN SCHADE MOET WORDEN BEOORDEELD NAAR HET TIJDSTIP WAAROP DE GOEDEREN DE GEMEENSCHAP BINNENKOMEN . TEN SLOTTE ZOU ARTIKEL*13 VAN DEZE VERORDENING ZIJN GESCHONDEN, VOLGENS HETWELK EEN LAGER RECHT MOET WORDEN INGESTELD INDIEN DIT VOLDOENDE IS OM DE SCHADE OP TE HEFFEN .

26 VASTGESTELD MOET WORDEN, DAT VERORDENING NR.*3017/79 NERGENS BEPAALT DAT REKENING WORDT GEHOUDEN MET VRIJWILLIGE PRIJSVERHOGINGEN DIE PLAATSVINDEN NA DE PERIODE WAAROP HET ONDERZOEK BETREKKING HEEFT . HET BESLUITVORMINGSPROCES TER ZAKE OMVAT EEN ONDERZOEK, WAARVAN ARTIKEL*7 VAN DE VERORDENING DE AANVANG EN HET VERLOOP REGELT . DIT ONDERZOEK BEOOGT DOOR MIDDEL VAN EEN CONTRADICTOIRE PROCEDURE TE KOMEN TOT EEN ONOMSTOTELIJKE VASTSTELLING VAN DE FEITEN ALS GRONDSLAG VOOR HET BESLUIT, DE PROCEDURE TE BEEINDIGEN DAN WEL ANTI-DUMPINGRECHTEN IN TE STELLEN . TEVENS BLIJKT UIT DE OVERWEGINGEN*14 EN*15 VAN DEZELFDE VERORDENING, DAT DE ONDERZOEKPROCEDURE GEEN BELEMMERING MAG VORMEN VOOR EEN SNEL EN DOELTREFFEND OPTREDEN VAN DE GEMEENSCHAP . OM DEZE TWEE DOELSTELLINGEN MET ELKAAR IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN, IS HET NOODZAKELIJK DAT DE PERIODE WAAROP HET ONDERZOEK BETREKKING HEEFT, WAARIN DE VAST TE STELLEN FEITEN ZICH HEBBEN VOORGEDAAN, EEN WELBEPAALDE EN IN DE TIJD BEPERKTE DUUR HEEFT .

27 MET BETREKKING TOT DE BEWEERDE SCHENDING VAN DE ARTIKELEN*2*A EN*13 VAN VERORDENING NR.*3017/79, WAARIN DE INSTELLING VAN EEN ANTI-DUMPINGRECHT AFHANKELIJK WORDT GESTELD VAN HET BESTAAN VAN SCHADE, MOET EROP WORDEN GEWEZEN DAT PRIJSVERHOGINGEN WAARTOE WORDT BESLOTEN NA DE PERIODE WAAROP HET ONDERZOEK BETREKKING HEEFT, IN VOORKOMEND GEVAL AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT EEN NIEUW ONDERZOEK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL*14 VAN VERORDENING NR.*3017/79 OF TOT TERUGBETALING VAN DE GEINDE RECHTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL*15 VAN DEZELFDE VERORDENING . BIJGEVOLG KAN NIET WORDEN AANVAARD, DAT DE ANTI-DUMPINGPROCEDURE NIET ZOU MOGEN WORDEN BEEINDIGD OF DAT EEN BESLUIT TOT INSTELLING VAN EEN DEFINITIEF ANTI-DUMPINGRECHT NIET ZOU MOGEN WORDEN GENOMEN OP DE ENKELE GROND, DAT DE AAN HET VOORLOPIGE ANTI-DUMPINGRECHT ONDERWORPEN ONDERNEMINGEN NA DE PERIODE WAAROP HET ONDERZOEK BETREKKING HAD, HUN PRIJZEN VRIJWILLIG HEBBEN VERHOOGD .

28 DIT MIDDEL MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

III - DE CATEGORISCHE AFWIJZING VAN DE AANGEBODEN PRIJSVERBINTENISSEN IS ONWETTIG EN NIET GEMOTIVEERD

29 VERZOEKSTER STELT, DAT DE IN PARAGRAAF*24 VAN DE CONSIDERANS VAN DE BESTREDEN VERORDENING VERVATTE AFWIJZING VAN IEDERE VERBINTENIS ONWETTIG IS . HAAR VOORSTELLEN ZOUDEN NIET INHOUDELIJK ZIJN ONDERZOCHT MAAR OP VOORHAND ZIJN AFGEWEZEN, WAT DES TE MINDER GERECHTVAARDIGD WAS, OMDAT ZIJ HAAR VERBINTENISSEN STEEDS ZOU ZIJN NAGEKOMEN . VOLGENS VERZOEKSTER STAAT HET WELISWAAR AAN DE INSTELLINGEN OM TE BEOORDELEN OF EEN AANBOD AANVAARDBAAR IS, DOCH DIENEN ZIJ EEN AFWIJZING NIETTEMIN OP BASIS VAN EEN INDIVIDUEEL ONDERZOEK TE MOTIVEREN, WAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL NIET IS GEBEURD .

30 IN DE EERSTE PLAATS BLIJKT UIT DE PROCESSTUKKEN, DAT DE DOOR VERZOEKSTER AANGEBODEN VERBINTENISSEN ZIJN AFGEWEZEN NA EEN INDIVIDUEEL ONDERZOEK, IN DE LOOP WAARVAN ZIJ IN DE GELEGENHEID IS GESTELD OM HAAR STANDPUNT OVER DE KRITIEK VAN DE RAAD OP HAAR VOORSTELLEN KENBAAR TE MAKEN .

31 MET BETREKKING TOT DE GESTELDE ONTOEREIKENDE MOTIVERING MOET EROP WORDEN GEWEZEN, DAT VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF ( MET NAME HET ARREST VAN 26*JUNI*1986, ZAAK 203/85, NICOLET INSTRUMENT, JURISPR.*1986 ) DE DOOR ARTIKEL*190 EEG-VERDRAG VERLANGDE MOTIVERING DE REDENERING VAN DE COMMUNAUTAIRE INSTANTIE WAARVAN DE BESTREDEN HANDELING AFKOMSTIG IS, DUIDELIJK EN ONDUBBELZINNIG DIENT TE DOEN UITKOMEN, OPDAT DE BELANGHEBBENDEN DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN VAN DE GENOMEN MAATREGEL KUNNEN KENNEN EN HUN RECHTEN KUNNEN VERDEDIGEN, EN HET HOF ZIJN TOEZICHT KAN UITOEFENEN .

32 AAN DIT VEREISTE WORDT IN CASU VOLDAAN DOOR DE IN PARAGRAAF*24 VAN DE CONSIDERANS VAN DE BESTREDEN VERORDENING UITEENGEZETTE GRONDEN, WAARUIT BLIJKT DAT DE ERVARING MET PRIJSVERBINTENISSEN IN DE SECTOR KOGELLAGERS HEEFT AANGETOOND DAT VERBINTENISSEN GEEN BEVREDIGENDE OPLOSSING VORMEN VOOR DE PROBLEMEN DIE DUMPINGPRAKTIJKEN IN DEZE SECTOR VEROORZAKEN .

33 TEN SLOTTE DIENT TE WORDEN VASTGESTELD, DAT DE INSTELLINGEN ALDUS DE VOORSCHRIFTEN CORRECT HEBBEN TOEGEPAST EN DE TAAK HEBBEN VERVULD DIE HUN DOOR DE COMMUNAUTAIRE REGELING IS OPGEDRAGEN .

34 IMMERS, GEEN BEPALING VAN VERORDENING NR.*3017/79 VERPLICHT DE INSTELLINGEN TOT HET AANVAARDEN VAN PRIJSVERBINTENISSEN DIE WORDEN AANGEBODEN . UIT ARTIKEL*10 VAN DEZE VERORDENING BLIJKT INTEGENDEEL, DAT DE INSTELLINGEN IN HET KADER VAN HUN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID BESLISSEN, OF DERGELIJKE VERBINTENISSEN KUNNNEN WORDEN AANVAARD . NTN HEEFT NIET AANGETOOND, DAT DE INSTELLINGEN HUN BEOORDELINGSMARGE ZOUDEN HEBBEN OVERSCHREDEN DOOR DE AANGEBODEN VERBINTENISSEN OP DE IN PARAGRAAF*24 VAN DE CONSIDERANS VAN DE BESTREDEN VERORDENING AANGEGEVEN GRONDEN AF TE WIJZEN .

35 DIT MIDDEL MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

IV - SCHENDING VAN HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

36 DOOR DE DOOR DE BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP GELEDEN SCHADE TE BASEREN OP DE TOENAME VAN DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN EEN BEPAALD TYPE KLEINE KOGELLAGERS IN 1982 EN 1983, HEEFT DE COMMISSIE VOLGENS VERZOEKSTER AANGEGEVEN, DAT HET INSTELLEN VAN EEN ANTI-DUMPINGRECHT OP ALLE KLEINE KOGELLAGERS NIET GERECHTVAARDIGD WAS; BIJGEVOLG ZOU HET BEGINSEL, DAT DE HOOGTE VAN HET OPGELEGDE ANTI-DUMPINGRECHT EVENREDIG DIENT TE ZIJN AAN DE GELEDEN SCHADE, NIET IN ACHT ZIJN GENOMEN .

37 BLIJKENS DE PARAGRAFEN*23 TOT 32 VAN DE CONSIDERANS VAN VERORDENING NR.*744/84, WAARNAAR IN PARAGRAAF*21 VAN DE CONSIDERANS VAN DE BESTREDEN VERORDENING WORDT VERWEZEN, REFEREERT DE COMMISSIE WELISWAAR IN HET BIJZONDER AAN DE TOENAME VAN DE INVOER VAN "EEN BEPERKT AANTAL BASISTYPEN" VAN KLEINE KOGELLAGERS, MAAR HEEFT ZIJ TEVENS AANGETOOND DAT DE TOTALE VERKOOP VAN DE DOOR DE BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP GEPRODUCEERDE KOGELLAGERS TUSSEN 1979 EN 1983 MET 13,3% WAS GEDAALD EN DAT HET MARKTAANDEEL VAN DEZE BEDRIJFSTAK IN DEZELFDE PERIODE WAS GEDAALD VAN 72% TOT 60,9 %. ZIJ HEEFT VERDER AANGETOOND, DAT DOOR DEZE SITUATIE AAN DE BETROKKEN BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP AANZIENLIJKE SCHADE IS TOEGEBRACHT, ZOWEL IN FINANCIEEL OPZICHT ALS WAT DE WERKGELEGENHEID BETREFT .

38 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN KAN HET INSTELLEN VAN EEN ANTI-DUMPINGRECHT OP DE INVOER VAN ALLE KLEINE KOGELLAGERS UIT JAPAN NIET IN STRIJD MET HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL WORDEN GEACHT .

39 DIT LAATSTE MIDDEL MOET DERHALVE ALS ONGEGROND WORDEN VERWORPEN . MITSDIEN MOET HET BEROEP IN ZIJN GEHEEL WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( VIJFDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 ) VERWERPT HET BEROEP .

2 ) VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN, DAARONDER BEGREPEN DIE VAN DE INTERVENIENTEN .

1 . HANDELINGEN WAARBIJ ANTI-DUMPINGRECHTEN WORDEN INGESTELD KRACHTENS VERORDENING NR.*3017/79, KUNNEN PRODUKTIE - EN EXPORTONDERNEMINGEN DIE KUNNEN AANTONEN DAT HUN IDENTITEIT UIT DE HANDELINGEN VAN DE COMMISSIE OF DE RAAD BLIJKT DAN WEL DAT HET VOORONDERZOEK HEN HEEFT BETROFFEN, RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL*173, TWEEDE ALINEA, EEG-VERDRAG .

WANNEER DE BESTREDEN VERORDENING ECHTER UITEENLOPENDE ANTI-DUMPINGRECHTEN OPLEGT AAN EEN AANTAL MET NAME GENOEMDE, IN BEPAALDE DERDE LANDEN GEVESTIGDE FABRIKANTEN OF EXPORTEURS, EVENALS AAN ANDERE, NIET AANGEDUIDE ONDERNEMINGEN DIE IN DEZE LANDEN DEZELFDE ACTIVITEIT VERRICHTEN, WORDT EEN ONDERNEMING ENKEL DOOR DIE BEPALINGEN INDIVIDUEEL GERAAKT, DIE HAAR EEN BIJZONDER ANTI-DUMPINGRECHT OPLEGGEN EN DE HOOGTE ERVAN VASTSTELLEN, EN NIET DOOR DIE, WAARBIJ ANTI-DUMPINGRECHTEN AAN ANDERE ONDERNEMINGEN WORDEN OPGELEGD .

2 . ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR . 3017/79 VERLANGT NIET DAT, IN HET KADER VAN DE PROCEDURE DIE TOT DE VASTSTELLING VAN ANTI-DUMPINGRECHTEN LEIDT, DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS, WAARVAN DE VERGELIJKING DE BASIS VORMT VOOR DE VASTSTELLING VAN DE DUMPINGMARGE, VOLGENS IDENTIEKE METHODEN WORDEN BEREKEND .

VOOR DE KEUZE TUSSEN DE VERSCHILLENDE, IN ARTIKEL 2, LID*13, SUB*B, VAN VERORDENING NR.*3017/79 VERMELDE METHODEN VOOR DE BEREKENING VAN DE DUMPINGMARGE MOETEN INGEWIKKELDE ECONOMISCHE SITUATIES WORDEN BEOORDEELD BIJ DE TOETSING WAARVAN DE RECHTER ZICH DIENT TE BEPERKEN TOT DE VRAAG, OF DE PROCEDUREVOORSCHRIFTEN IN ACHT ZIJN GENOMEN, OF DE IN AANMERKING GENOMEN FEITEN JUIST ZIJN VASTGESTELD, EN OF GEEN SPRAKE IS VAN EEN KENNELIJK ONJUISTE BEOORDELING VAN DEZE FEITEN DAN WEL VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID .

ANDERS DAN MET DE METHODE VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE KUNNEN MET DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE, BIJ DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS BEPAALDE MANIPULATIES WORDEN ONDERVANGEN, WAARBIJ DUMPING WORDT GECAMOUFLEERD DOOR VERSCHILLENDE PRIJZEN TOE TE PASSEN, DIE NU EENS HOGER, DAN WEER LAGER ZIJN DAN DE NORMALE WAARDE . IN EEN DERGELIJKE SITUATIE LEVERT DE TOEPASSING VAN DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE, GEZIEN HET DOEL VAN DE INSTELLING VAN ANTI-DUMPINGRECHTEN, GEEN KENNELIJK ONJUISTE BEOORDELING VAN DE FEITEN OP .

3 . HET KAN NIET WORDEN AANVAARD, DAT DE ANTI-DUMPINGPROCEDURE NIET ZOU MOGEN WORDEN BEEINDIGD OF DAT EEN BESLUIT TOT INSTELLING VAN EEN DEFINITIEF ANTI-DUMPINGRECHT NIET ZOU MOGEN WORDEN GENOMEN OP DE ENKELE GROND, DAT DE AAN HET VOORLOPIGE ANTI-DUMPINGRECHT ONDERWORPEN ONDENEMINGEN HUN PRIJZEN VRIJWILLIG HEBBEN VERHOOGD NA DE PERIODE WAAROP HET ONDERZOEK BETREKKING HAD, EN DIE EEN WELBEPAALDE EN NOODZAKELIJKERWIJS IN DE TIJD BEPERKTE DUUR HEEFT .

DEZE PRIJSVERHOGINGEN KUNNEN IN VOORKOMEND GEVAL AANLEIDING GEVEN TOT EEN NIEUW ONDERZOEK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL*14 VAN VERORDENING NR.*3017/79 OF TOT TERUGBETALING VAN DE GEINDE RECHTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL*15 VAN DEZELFDE VERORDENING .

4 . GEEN BEPALING VAN VERORDENING NR . 3017/79 VERPLICHT DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN TOT HET AANVAARDEN VAN PRIJSVERBINTENISSEN DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR DE HANDELAREN, TEGEN WIE EEN AAN DE VASTSTELLING VAN ANTI-DUMPINGRECHTEN VOORAFGAAND ONDERZOEK WORDT GEVOERD . UIT ARTIKEL*10 VAN DEZE VERORDENING BLIJKT INTEGENDEEL, DAT DE INSTELLINGEN IN HET KADER VAN HUN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID BESLISSEN, OF DERGELIJKE VERBINTENISSEN KUNNEN WORDEN AANVAARD .

DE AFWIJZING VAN AANGEBODEN VERBINTENISSEN, NA EEN INDIVIDUEEL ONDERZOEK EN VOORZIEN VAN EEN MOTIVERING DIE AAN DE VEREISTEN VAN ARTIKEL*190 EEG-VERDRAG VOLDOET, KAN DOOR DE RECHTER NIET WORDEN GELAAKT, INDIEN DE GRONDEN WAAROP ZIJ STEUNT DE BEOORDELINGSMARGE VAN DE INSTELLINGEN NIET OVERSCHRIJDEN .

++++

1 . BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN - HANDELINGEN DIE HEN RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKEN - VERORDENING HOUDENDE INSTELLING VAN ANTI-DUMPINGRECHTEN - PRODUCENTEN EN EXPORTEURS UIT DERDE LANDEN

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 173, TWEEDE ALINEA; VERORDENING NR.*3017/79 VAN DE RAAD )

2 . GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK - VERDEDIGING TEGEN DUMPINGPRAKTIJKEN - DUMPINGMARGE - VASTSTELLING VAN NORMALE WAARDE EN UITVOERPRIJS - KEUZE VAN BEREKENINGSMETHODE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN COMMISSIE - RECHTERLIJKE TOETSING - GRENZEN

( VERORDENING NR . 3017/79 VAN DE RAAD, ARTIKEL 2 )

3 . GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK - VERDEDIGING TEGEN DUMPINGPRAKTIJKEN - VERLOOP VAN ONDERZOEK - VRIJWILLIGE VERHOGING VAN PRIJZEN ACHTERAF - GEEN INVLOED OP VASTSTELLING VAN DEFINITIEVE ANTI-DUMPINGRECHTEN - GROND VOOR NIEUW ONDERZOEK OF TERUGBETALING VAN GEINDE RECHTEN

( VERORDENING NR . 3017/79 VAN DE RAAD, ARTIKELEN 2, 13, 14 EN 15 )

4 . GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK - VERDEDIGING TEGEN DUMPINGPRAKTIJKEN - AANBOD VAN PRIJSVERBINTENISSEN - AANVAARDING - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN INSTELLINGEN

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 190; VERORDENING NR . 3017/79 VAN DE RAAD, ARTIKEL 10 )

KOSTEN

40 INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD, DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 240/84,

NTN TOYO BEARING COMPANY LIMITED, TE OSAKA ( JAPAN ), EN ANDEREN, VERTEGENWOORDIGD DOOR W.*VON*SIMPSON, HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN FREIBURG IM BREISGAU, EN M.*SPRENGER, ADVOCAAT TE DUESSELDORF, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN C.*PENNING, ADVOCAAT ALDAAR, 43, AVENUE DU X-SEPTEMBRE,

VERZOEKSTER,

TEGEN

RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR E.*STEIN ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ J.*KAESER, EUROPESE INVESTERINGSBANK, 100, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER,

VERWEERDER,

ONDERSTEUND DOOR

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J.*TEMPLE*LANG ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G.*KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

EN

FEDERATION OF EUROPEAN BEARING MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS ( FEBMA ), VERTEGENWOORDIGD DOOR D.*EHLE, U.*C.*FELDMANN, V.*SCHILLER EN H.*NEHM, ADVOCATEN TE KEULEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E.*ARENDT, ADVOCAAT ALDAAR, 34, RUE PHILIPPE-II,

INTERVENIENTEN,

BETREFFENDE EEN BEROEP KRACHTENS ARTIKEL*173 EEG-VERDRAG, STREKKENDE TOT NIETIGVERKLARING VAN VERORDENING NR.*2089/84 VAN DE RAAD VAN 19*JULI 1984 HOUDENDE INSTELLING VAN EEN DEFINITIEF ANTI-DUMPINGRECHT OP DE INVOER VAN BEPAALDE KOGELLAGERS, VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN SINGAPORE ( PB 1984, L*193, BLZ.*1 ),

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE ( VIJFDE KAMER ),

ADVOCAAT-GENERAAL : G.*F.*MANCINI

GRIFFIER : S.*HACKSPIEL, ADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 23*SEPTEMBER 1986, WAAR VERZOEKSTER WERD VERTEGENWOORDIGD DOOR W.*VON*SIMPSON EN M.*SPRENGER, VERWEERDER DOOR E.*STEIN EN H.*J.*RABE, DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN DOOR J.*TEMPLE*LANG EN DE FEBMA DOOR D.*EHLE,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 11*DECEMBER*1986,

HET NAVOLGENDE

ARREST