Home

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 mei 1987.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 mei 1987.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 6*NOVEMBER 1984, HEEFT DE VENNOOTSCHAP MINEBEA COMPANY LIMITED, TE TOKIO, JAPAN ( HIERNA : MINEBEA ), BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN VERORDENING NR.*2089/84 VAN DE RAAD VAN 19*JULI 1984, WAARBIJ EEN DEFINITIEF ANTI-DUMPINGRECHT WERD INGESTELD OP DE INVOER VAN KOGELLAGERS MET EEN BUITENDIAMETER VAN TEN HOOGSTE 30*MM, VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN SINGAPORE ( PB*1984, L*193, BLZ.*1 ). HET BEROEP STREKT UITSLUITEND TOT NIETIGVERKLARING VAN DIE BEPALINGEN VAN DE VERORDENING, WELKE BETREKKING HEBBEN OP DE DOOR VERZOEKSTER UIT JAPAN INGEVOERDE KLEINE KOGELLAGERS .

2 VOOR DE RELEVANTE VERORDENINGEN, DE FEITEN EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING VERWEZEN . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERONDER SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DIT VOOR DE REDENERING VAN HET HOF NOODZAKELIJK IS .

3 VERZOEKSTER VOERT VERSCHEIDENE MIDDELEN AAN DIE, GELET OP DE VERSCHILLENDE NAAR VOREN GEBRACHTE ARGUMENTEN, KUNNEN WORDEN GERANGSCHIKT ALS VOLGT :

- VERSCHILLENDE MIDDELEN KLAGEN EROVER DAT DE METHODE VAN BEREKENING VAN DE DUMPINGMARGE ONWETTIG IS . HIERTOE STELT VERZOEKSTER :

- DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS ZIJN VOLGENS VERSCHILLENDE METHODEN BEREKEND;

- DE VOOR DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS GEBRUIKTE METHODE PER TRANSACTIE IS ONBILLIJK;

- DE MOTIVERING VAN DE KEUZE VAN DEZE METHODE IS ONTOEREIKEND;

- HET GEBRUIK VAN DEZE NIEUWE METHODE IS IN STRIJD MET HET BEGINSEL VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN;

- DE DUMPINGMARGE IS VASTGESTELD DOOR PRIJZEN VAN NIET VERGELIJKBARE PRODUKTEN MET ELKAAR TE VERGELIJKEN;

- DE OP DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS TOEGEPASTE CORRECTIES ZIJN NIET DEZELFDE .

- EEN MIDDEL IS ONTLEEND AAN DE ONWETTIGHEID VAN DE WEIGERING OM REKENING TE HOUDEN MET DE AANGEBODEN PRIJSVERBINTENISSEN .

I - ONWETTIGHEID VAN DE METHODE VAN BEREKENING VAN DE DUMPINGMARGE

4 VOOR EEN GOED BEGRIP VAN DE DRAAGWIJDTE VAN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN DIE VERZOEKSTER IN DIT VERBAND AANVOERT, MOET ER IN DE EERSTE PLAATS OP WORDEN GEWEZEN DAT VOLGENS ARTIKEL*2, LEDEN 2 EN 3, SUB A, VAN VERORDENING NR.*3017/79 VAN DE RAAD TEN AANZIEN VAN EEN PRODUKT WORDT GEACHT DUMPING PLAATS TE VINDEN, INDIEN DE PRIJS VAN HET PRODUKT BIJ UITVOER NAAR DE GEMEENSCHAP LAGER IS DAN DE NORMALE WAARDE VAN EEN SOORTGELIJK PRODUKT, DIT WIL ZEGGEN DE PRIJS DIE BIJ NORMALE HANDELSTRANSACTIES MOET WORDEN BETAALD VOOR HET SOORTGELIJKE PRODUKT BESTEMD VOOR VERBRUIK IN HET LAND VAN UITVOER . LUIDENS ARTIKEL*2, LID*13, SUB A, VAN DE VERORDENING MOET ONDER DUMPINGMARGE WORDEN VERSTAAN "HET BEDRAG WAARMEE DE NORMALE WAARDE DE PRIJS BIJ UITVOER OVERSCHRIJDT ".

5 UIT DEZE BEPALINGEN VOLGT DAT DE UITVOERPRIJS EN DE NORMALE WAARDE DE FACTOREN VORMEN, DOOR VERGELIJKING WAARVAN DE DUMPINGMARGE WORDT VASTGESTELD . ARTIKEL*2, LID*13, SUB*B EN*C, VAN VERORDENING NR.*3017/79 LUIDT : "WANNEER DE PRIJZEN VARIEREN, KAN DE MARGE VAN DUMPING WORDEN VASTGESTELD PER TRANSACTIE OF UITGAANDE VAN DE MEEST TOEGEPASTE, REPRESENTATIEVE OF GEWOGEN GEMIDDELDE PRIJZEN; WANNEER DE MARGES VAN DUMPING VARIEREN, KUNNEN GEWOGEN GEMIDDELDEN WORDEN VASTGESTELD ".

6 BLIJKENS PARAGRAAF*11 VAN DE CONSIDERANS VAN DE BESTREDEN VERORDENING WERD DE NORMALE WAARDE IN HET ONDERHAVIGE GEVAL VASTGESTELD OP BASIS VAN EEN GEWOGEN GEMIDDELDE VAN DE PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT . DE UITVOERPRIJS WERD VASTGESTELD VOLGENS EEN TRANSACTIEGEWIJZE METHODE ( PARAGRAAF*16 VAN DE CONSIDERANS ). UIT DE STUKKEN BLIJKT DAT BIJ DEZE METHODE DE UITVOERPRIJZEN DIE HOGER WAREN DAN DE NORMALE WAARDE, WERDEN BESCHOUWD ALSOF ZE GELIJK WAREN AAN DE NORMALE WAARDE, EN DAT VAN ALLE VASTGESTELDE UITVOERPRIJZEN, OF ZE NU BENEDEN DE NORMALE WAARDE LAGEN DAN WEL ER GELIJK AAN WAREN, EEN GEWOGEN GEMIDDELDE WERD BEREKEND . VERVOLGENS WERD DE DUMPINGMARGE BEREKEND DOOR DE NORMALE WAARDE, BEREKEND VOLGENS DE METHODE VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE, TE VERGELIJKEN MET DE UITVOERPRIJS, BEREKEND VOLGENS DE METHODE PER TRANSACTIE .

A - DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS ZIJN NIET VOLGENS DEZELFDE METHODEN BEREKEND

7 VERZOEKSTER VOERT AAN DAT DE KEUZE VAN VERSCHILLENDE METHODEN VOOR DE BEREKENING VAN DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS JURIDISCH NIET GERECHTVAARDIGD IS . BIJ DE KEUZE TUSSEN DE VERSCHILLENDE IN ARTIKEL*2, LID*13, VAN VERORDENING NR.*3017/79 GENOEMDE METHODEN VOOR HET BEREKENEN VAN DE DUMPINGMARGE MOET HAARS INZIENS REKENING WORDEN GEHOUDEN MET HET IN ARTIKEL*2, LID*9, VAN DEZE VERORDENING NEERGELEGDE GRONDBEGINSEL, DAT ZOU MEEBRENGEN DAT DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS VOLGENS DEZELFDE METHODEN MOETEN WORDEN BEREKEND TEN EINDE TOT EEN DEUGDELIJKE VERGELIJKING TE KOMEN .

8 IN DE EERSTE PLAATS MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE METHODEN VOOR HET BEREKENEN VAN DE NORMALE WAARDE EN VAN DE UITVOERPRIJS ZIJN OPGESOMD IN RESPECTIEVELIJK ARTIKEL*2, LEDEN 3 TOT EN MET 7, EN ARTIKEL*2, LID*8, VAN VERORDENING NR.*3017/79 . DEZE BEPALINGEN VOORZIEN EVENWEL ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR IN VERSCHEIDENE, ONDERLING VERSCHILLENDE METHODEN VOOR DE BEREKENING VAN ELK LID VAN DE VERGELIJKING .

9 DAT DE IN AANMERKING KOMENDE BEREKENINGSMETHODEN VAN ELKAAR ONAFHANKELIJK ZIJN, WORDT BEVESTIGD DOOR ARTIKEL*2, LID*13, SUB*B EN*C, VAN VERORDENING NR.*3017/79, DIE ALLEEN MAAR DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR HET BEREKENEN VAN DE DUMPINGMARGE VERMELDEN; ER WORDT NIET IN BEPAALD DAT VOOR DE BEREKENING VAN DE NORMALE WAARDE EN VAN DE UITVOERPRIJS GELIJKSOORTIGE OF IDENTIEKE METHODEN MOETEN WORDEN GEBRUIKT .

10 IN DE TWEEDE PLAATS MOET WORDEN GEWEZEN OP ARTIKEL*2, LID*9, VAN VERORDENING NR.*3017/79, LUIDENDE :

"TEN EINDE EEN DEUGDELIJKE VERGELIJKING MOGELIJK TE MAKEN, MOETEN DE PRIJS BIJ UITVOER EN DE NORMALE WAARDE OP EEN VERGELIJKBARE GRONDSLAG BERUSTEN VOOR WAT BETREFT DE FYSIEKE HOEDANIGHEDEN VAN HET PRODUKT, DE HOEVEELHEDEN EN DE VERKOOPVOORWAARDEN ."

11 UIT DEZE BEPALING VOLGT IN DE EERSTE PLAATS DAT ZIJ BEOOGT DE CORRECTIES AAN TE GEVEN DIE OP DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS KUNNEN WORDEN AANGEBRACHT NADAT DEZE VOLGENS DE DAARTOE VOORZIENE METHODEN ZIJN BEREKEND, EN IN DE TWEEDE PLAATS DAT DE VOORZIENE CORRECTIES, ZOALS DE ACHTSTE OVERWEGING VAN VERORDENING NR.*3017/79 DUIDELIJK MAAKT, UITSLUITEND BETREKKING HEBBEN OP DE AANGETROFFEN VERSCHILLEN TUSSEN DE BINNENLANDSE MARKT EN DE EXPORTMARKT TEN AANZIEN VAN DE FYSIEKE HOEDANIGHEDEN EN DE HOEVEELHEDEN VAN DE PRODUKTEN, DE VERKOOPVOORWAARDEN EN HET HANDELSSTADIUM .

12 ANDERS DAN VERZOEKSTER BEWEERT, VERLANGT ARTIKEL*2, LID*9, VAN DE VERORDENING DERHALVE NIET DAT DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS VOLGENS IDENTIEKE METHODEN WORDEN BEREKEND .

13 DIT MIDDEL MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

B - DE VOOR DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS GEBRUIKTE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE IS ONBILLIJK

14 VOLGENS VERZOEKSTER IS HET VASTSTELLEN VAN DE REPRESENTATIEVE PRIJS OP EEN MARKT ALS DE EXPORTMARKT VAN KLEINE KOGELLAGERS ENKEL MOGELIJK OP GROND VAN DE METHODE VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE, AANGEZIEN DEZE MARKT WORDT GEKENMERKT DOOR AANZIENLIJKE VERSCHILLEN ZOWEL IN DE OMVANG VAN DE TRANSACTIES ALS IN DE PRIJZEN DIE BIJ OGENSCHIJNLIJK SOORTGELIJKE TRANSACTIES WORDEN BEREKEND . ZIJ IS VAN MENING DAT DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE IS GEKOZEN OM EEN WEINIG ONTWIKKELDE BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP TE BESCHERMEN, AANGEZIEN DEZE METHODE ONVERMIJDELIJK LEIDT TOT DE VASTSTELLING VAN EEN HOGERE DUMPINGMARGE; DEZE KEUZE ZOU DERHALVE IN STRIJD ZIJN MET HET DOEL VAN DE ANTI-DUMPINGREGELING, DIE ENKEL DE SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN ONEERLIJKE UITVOERPRIJZEN BEOOGT OP TE HEFFEN .

15 OPGEMERKT MOET WORDEN DAT VOOR DE KEUZE TUSSEN DE VERSCHILLENDE IN ARTIKEL*2, LID*13, SUB*B, VAN VERORDENING NR.*3017/79 VERMELDE BEREKENINGSMETHODEN INGEWIKKELDE ECONOMISCHE SITUATIES MOETEN WORDEN BEOORDEELD . ZOALS HET HOF ONDER MEER HEEFT GEOORDEELD IN HET ARREST VAN 11*JULI*1985 ( ZAAK 42/84, REMIA, JURISPR.*1985, BLZ.*2545 ), DIENT HET ZICH BIJ DE TOETSING VAN EEN DERGELIJKE BEOORDELING DERHALVE TE BEPERKEN TOT DE VRAAG, OF DE PROCEDUREVOORSCHRIFTEN IN ACHT ZIJN GENOMEN, OF DE FEITEN OP GROND WAARVAN DE BETWISTE KEUZE IS GEMAAKT, JUIST ZIJN VASTGESTELD, EN OF GEEN SPRAKE IS VAN EEN KENNELIJKE ONJUISTE BEOORDELING VAN DEZE FEITEN DAN WEL VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID .

16 DE ARGUMENTATIE VAN VERZOEKSTER KOMT EROP NEER, DAT DE INSTELLINGEN DE FEITEN KENNELIJK ONJUIST ZOUDEN HEBBEN BEOORDEELD DOOR VOOR DE VASTSTELLING VAN DE DUMPINGMARGE EEN METHODE TE HANTEREN, DIE GEEN REKENING HOUDT MET DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN DE EXPORTMARKT EN DIE TOT EEN ONBILLIJK RESULTAAT LEIDT .

17 DEZE ARGUMENTATIE KAN NIET WORDEN AANVAARD . IN DE EERSTE PLAATS MOET WORDEN VASTGESTELD DAT, ANDERS DAN VERZOEKSTER BEWEERT, DE DOOR DE COMMISSIE TOEGEPASTE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE WEL DE MOGELIJKHEID BIEDT REKENING TE HOUDEN MET DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN DE EXPORTMARKT, DIE VOORTVLOEIEN UIT VERSCHILLEN IN DE OMVANG VAN DE TRANSACTIES EN IN HET PRIJSNIVEAU . BIJ DEZE METHODE WORDT IMMERS OOK EEN GEWOGEN GEMIDDELDE VAN DE VASTGESTELDE UITVOERPRIJZEN BEREKEND . ZIJ VERSCHILT VAN DE ZOGENOEMDE METHODE VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE, DOORDAT DE BOVEN DE NORMALE WAARDE LIGGENDE PRIJZEN FICTIEF OP HET NIVEAU VAN DE NORMALE WAARDE WORDEN GESTELD .

18 BIJ DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE WORDT DUS NIET ENKEL REKENING GEHOUDEN MET DE VERKOPEN TEGEN DUMPINGPRIJZEN . INTEGENDEEL, DEZE METHODE HOUDT REKENING MET ALLE VOOR DE UITVOER BESTEMDE VERKOPEN, OOK MET DE VERKOPEN TEGEN HOGERE PRIJZEN DAN DE NORMALE WAARDE; DEZE PRIJZEN WORDEN OP HET NIVEAU VAN DE NORMALE WAARDE GESTELD . DE DESBETREFFENDE VERKOPEN WORDEN VERVOLGENS IN DE BEREKENING VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE VAN ALLE OP DE UITVOERMARKT TOEGEPASTE PRIJZEN OPGENOMEN .

19 VERVOLGENS MOET ER OP WORDEN GEWEZEN DAT DE VRIJHEID VAN KEUZE TUSSEN DE IN ARTIKEL*2, LID*13, SUB*B, VAN VERORDENING NR.*3017/79 GENOEMDE METHODEN JUIST MOET VERZEKEREN DAT DIE METHODE WORDT GEKOZEN DIE VOOR HET DOEL VAN DE PROCEDURE TOT INSTELLING VAN EEN ANTI-DUMPINGRECHT HET MEEST GESCHIKT IS . VOLGENS DE ARTIKELEN 2, LID*1, EN 4, LID*1, VAN DEZE VERORDENING IS HET DOEL VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE DE SCHADE OF DE DREIGING VAN SCHADE VOOR EEN GEVESTIGDE BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP TEN GEVOLGE VAN DUMPING OP TE HEFFEN .

20 ALLEEN MET DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE KUNNEN BEPAALDE MANIPULATIES WORDEN ONDERVANGEN, WAARBIJ DUMPING WORDT GECAMOUFLEERD DOOR VERSCHILLENDE PRIJZEN TOE TE PASSEN, DIE NU EENS HOGER DAN WEER LAGER ZIJN DAN DE NORMALE WAARDE . IN EEN DERGELIJKE SITUATIE ZOU TOEPASSING VAN DE METHODE VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE NIET BEANTWOORDEN AAN HET DOEL VAN DE ANTI-DUMPINGPROCEDURE, AANGEZIEN DEZE METHODE ER IN WEZEN TOE ZOU LEIDEN, DAT DE VERKOPEN TEGEN DUMPINGPRIJZEN DOOR DE VERKOPEN TEGEN ZOGENOEMDE "NEGATIEVE" DUMPINGPRIJZEN WERDEN VERHULD, EN DE DOOR DE BETROKKEN BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP GELEDEN SCHADE IN VOLLE OMVANG ZOU BLIJVEN BESTAAN .

21 BIJGEVOLG MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE COMMISSIE DE ONDERHAVIGE FEITEN NIET KENNELIJK ONJUIST HEEFT BEOORDEELD DOOR DE DUMPINGMARGE TE BEREKENEN VOLGENS DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE; DIT MIDDEL MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

C - ONTOEREIKENDE MOTIVERING VAN DE KEUZE VAN DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE

22 VERZOEKSTER STELT DAT DE IN PARAGRAAF*18 VAN DE CONSIDERANS VAN DE OMSTREDEN VERORDENING UITEENGEZETTE GRONDEN ONVOLDOENDE ZIJN, AANGEZIEN ZIJ NIET VERKLAREN, WAAROM DE UITVOERPRIJS NIET, ZOALS IN HET VERLEDEN, WERD BEPAALD OP BASIS VAN EEN GEMIDDELDE VAN DE VASTGESTELDE PRIJZEN .

23 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF ( MET NAME HET ARREST VAN 26*JUNI 1986, ZAAK 203/85, NICOLET INSTRUMENT, JURISPR.*1986, BLZ.*2049 ) DIENT DE DOOR ARTIKEL*190 EEG-VERDRAG VERLANGDE MOTIVERING DE REDENERING VAN DE COMMUNAUTAIRE INSTANTIE WAARVAN DE BESTREDEN HANDELING AFKOMSTIG IS, DUIDELIJK EN ONDUBBELZINNIG TE DOEN UITKOMEN, OPDAT DE BELANGHEBBENDEN DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN VAN DE GENOMEN MAATREGEL KUNNEN KENNEN EN HUN RECHTEN KUNNEN VERDEDIGEN, EN HET HOF ZIJN TOEZICHT KAN UITOEFENEN .

24 AAN DIT VEREISTE WORDT IN CASU VOLDAAN DOOR DE IN PARAGRAAF*18 VAN DE CONSIDERANS VAN DE BESTREDEN VERORDENING UITEENGEZETTE GRONDEN, WAARUIT MET NAME BLIJKT DAT TOT DE OMSTREDEN VERANDERING VAN METHODE IS BESLOTEN TEN EINDE DE SCHADE OP TE HEFFEN DIE VOOR DE KOGELLAGERINDUSTRIE VAN DE GEMEENSCHAP BLEEF BESTAAN ALS GEVOLG VAN DE VOORDIEN GEBRUIKTE BEREKENINGSMETHODEN, WAARBIJ DE VERKOPEN TEGEN DUMPINGPRIJZEN DE VERKOPEN TEGEN ZOGENOEMDE NEGATIEVE DUMPINGPRIJZEN KONDEN COMPENSEREN .

25 MITSDIEN MOET HET MIDDEL BETREFFENDE EEN ONTOEREIKENDE MOTIVERING WORDEN VERWORPEN .

D - DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN OP DE NIEUWE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE IS OVERGEGAAN

26 VOLGENS VERZOEKSTER VERLANGDE HET BEGINSEL VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN DAT DE VERANDERING VAN DE METHODE VAN BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS TIJDIG WERD AANGEKONDIGD, ZODAT DE HANDELAREN HUN HANDELSPRAKTIJKEN MET DE COMMUNAUTAIRE VEREISTEN IN OVEREENSTEMMING HADDEN KUNNEN BRENGEN . DEZE PLOTSELINGE VERANDERING ZOU DES TE ONAANVAARDBAARDER ZIJN, OMDAT HIERDOOR MET TERUGWERKENDE KRACHT NIEUWE REGELS WORDEN INGEVOERD .

27 IN DE EERSTE PLAATS MOET ERAAN WORDEN HERINNERD, DAT VOLGENS ARTIKEL*2, LID*13, SUB*B, VAN VERORDENING NR.*3017/79 DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE EEN VAN DE METHODEN IS DIE DE INSTELLINGEN VOOR DE BEREKENING VAN DE DUMPINGMARGE MOGEN GEBRUIKEN WANNEER, ZOALS IN CASU, DE PRIJZEN VARIEREN . VERZOEKSTER HEEFT NIETS AANGEVOERD WAARUIT BLIJKT, DAT DEZE METHODE MET TERUGWERKENDE KRACHT IS TOEGEPAST .

28 IN DE TWEEDE PLAATS MOET EROP WORDEN GEWEZEN DAT, ZOALS HET HOF HEEFT BESLIST IN ZIJN ARREST VAN 28*OKTOBER*1982 ( ZAAK 52/81, FAUST, JURISPR.*1982, BLZ.*3745 ), WANNEER DE INSTELLINGEN OVER EEN BEOORDELINGSMARGE BESCHIKKEN BIJ DE KEUZE VAN DE MIDDELEN DIE VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN HUN BELEID NOODZAKELIJK ZIJN, DE HANDELAARS GEEN GEWETTIGD VERTROUWEN KUNNEN HEBBEN IN HET GEHANDHAAFD BLIJVEN VAN DE AANVANKELIJK GEKOZEN MIDDELEN, DIE DE INSTELLINGEN IN HET KADER VAN DE UITOEFENING VAN HUN BEVOEGDHEID KUNNEN WIJZIGEN .

29 DIT MIDDEL MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

E - DE VERGELIJKING VAN PRIJZEN VAN NIET VERGELIJKBARE PRODUKTEN

30 VERZOEKSTER VOERT AAN DAT HET IN ARTIKEL*2, LID*9, VAN VERORDENING NR.*3017/79 VERVATTE BEGINSEL NIET IN ACHT IS GENOMEN, AANGEZIEN DE VOOR DE VERGELIJKING IN AANMERKING GENOMEN KOGELLAGERTYPEN ONDANKS HUN IDENTIEKE AANDUIDING, TE WETEN SSL-940-ZZ, NIET VERGELIJKBAAR WAREN . DAARDOOR ZOU DE VOOR DE VASTSTELLING VAN DE DUMPINGMARGE UITGEVOERDE VERGELIJKING VAN DE UITVOERPRIJS MET DE NORMALE WAARDE ZIJN VERVALST EN DE DUMPINGMARGE MET 4,72% ZIJN OVERGEWAARDEERD .

31 VERZOEKSTER STELT DAT HET UITGEVOERDE KOGELLAGER VAN ROESTVRIJ STAAL IS EN EEN PRECISIEGRAAD HEEFT VAN ABEC*9 ( SUPER-ULTRA-KWALITEIT ), TERWIJL HET IN JAPAN ONDER DEZELFDE AANDUIDING VERKOCHTE KOGELLAGER VAN CHROOMSTAAL IS EN EEN PRECISIEGRAAD HEEFT VAN SLECHTS ABEC*5 ( HOGE PRECISIEKWALITEIT ). DEZE TECHNISCHE VERSCHILLEN ZOUDEN AAN VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN BEANTWOORDEN .

32 ER ZIJ OP GEWEZEN DAT INGEVOLGE ARTIKEL*2, LID*10, VAN VERORDENING NR.*3017/79, WANNEER DE UITVOERPRIJZEN EN NORMALE WAARDE NIET MET ELKAAR VERGELIJKBAAR ZIJN, IN HET BIJZONDER VOOR WAT BETREFT DE FYSIEKE HOEDANIGHEDEN VAN DE PRODUKTEN, REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE VERSCHILLEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE PRIJZEN . DE PARTIJ DIE VERZOEKT EEN DERGELIJK VERSCHIL IN AANMERKING TE NEMEN, DIENT TE BEWIJZEN DAT DIT VERZOEK GERECHTVAARDIGD IS .

33 UIT DE PROCESSTUKKEN EN DE DEBATTEN VOOR HET HOF BLIJKT DAT DE RAAD CORRECTIES HEEFT AANGEBRACHT TEN EINDE MET BOVENGENOEMDE VERSCHILLEN REKENING TE HOUDEN . VERZOEKSTER HEEFT NIET AANGETOOND DAT DEZE CORRECTIES ONVOLDOENDE WAREN OM DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE PRIJZEN TE HERSTELLEN .

34 DIT MIDDEL MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

F - BIJ DE BEREKENING VAN DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS ZIJN NIET DEZELFDE CORRECTIES TOEGEPAST

35 VERZOEKSTER STELT DAT DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS IN STRIJD MET ARTIKEL*2, LID*9, VAN VERORDENING NR.*3017/79 NIET OP EEN VERGELIJKBARE GRONDSLAG ZIJN VASTGESTELD, AANGEZIEN OP DEZE PRIJZEN NIET DEZELFDE CORRECTIES ZIJN TOEGEPAST .

36 ZIJ BETOOGT DAT BIJ DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS CORRECTIES ZIJN TOEGEPAST VOOR "ALLE TUSSEN DE INVOER EN DE WEDERVERKOOP GEMAAKTE KOSTEN", TERWIJL BIJ DE NORMALE WAARDE ENKEL DE MET DE VERKOOPVOORWAARDEN VERBAND HOUDENDE KOSTEN IN AANMERKING ZIJN GENOMEN . DE ONGELIJKE BEHANDELING DIE HIERVAN HET GEVOLG WAS, ZOU TOT EEN TE HOGE RAMING VAN DE NORMALE WAARDE EN BIJGEVOLG VAN DE DUMPINGMARGE HEBBEN GELEID . DIT ZOU DES TE ONBILLIJKER ZIJN, OMDAT DE EUROPESE EN JAPANSE DOCHTERONDERNEMINGEN VAN MINEBEA ZICH TEN OPZICHTE VAN MINEBEA, DIE TE SINGAPORE IS GEVESTIGD, IN DEZELFDE POSITIE BEVINDEN . OM DIT RESULTAAT TE VERMIJDEN, HADDEN OFWEL NIET ALLE KOSTEN IN AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN BIJ DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS, OFWEL HADDEN CORRECTIES MOETEN WORDEN TOEGEPAST OVEREENKOMSTIG ARTIKEL*2, LID*10, WAARDOOR DE NORMALE WAARDE OP DEZELFDE GRONDSLAG HAD KUNNEN WORDEN BEREKEND .

37 INGEVOLGE ARTIKEL*2, LID*8, SUB*B, VAN VERORDENING NR.*3017/79 WORDT DE UITVOERPRIJS OP BASIS VAN EEN SAMENGESTELDE WAARDE VASTGESTELD, WANNEER DE VOOR DE UIT TE VOEREN PRODUKTEN OVEREENGEKOMEN PRIJS NIET BETROUWBAAR IS . DIT IS MET NAME HET GEVAL, WANNEER DE TRANSACTIES ZOALS IN CASU PLAATSVINDEN TUSSEN PARTIJEN DIE MET ELKAAR ZIJN GEASSOCIEERD OF DOOR EEN COMPENSATIEREGELING MET ELKAAR ZIJN VERBONDEN . DE UITVOERPRIJS WORDT DAN SAMENGESTELD OP BASIS VAN DE PRIJS WAARTEGEN HET INGEVOERDE PRODUKT VOOR HET EERST AAN EEN ONAFHANKELIJKE KOPER WORDT WEDERVERKOCHT, OF OP ELKE REDELIJKE BASIS . IN DAT GEVAL WORDEN CORRECTIES TOEGEPAST "VOOR ALLE TUSSEN DE INVOER EN DE WEDERVERKOOP GEMAAKTE KOSTEN ".

38 BIJGEVOLG IS VERORDENING NR.*3017/79 CORRECT TOEGEPAST DOOR ALLE KOSTEN VAN DE EUROPESE DOCHTERONDERNEMINGEN VAN MINEBEA BIJ DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS AF TE TREKKEN .

39 ARTIKEL*2, LID*10, VAN VERORDENING NR.*3017/79 BEPAALT DAT WANNEER DE UITVOERPRIJS EN DE NORMALE WAARDE NIET MET ELKAAR VERGELIJKBAAR ZIJN VOOR WAT BETREFT DE IN LID*9 GENOEMDE KENMERKEN, REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE VERSCHILLEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE PRIJZEN . DIT GELDT MET NAME VOOR VERSCHILLEN IN DE VERKOOPVOORWAARDEN . DIENAANGAANDE WORDT IN ARTIKEL*2, LID*10, SUB*C, BEPAALD, DAT DE CORRECTIES :

"OVER HET ALGEMEEN, SLECHTS ... (( WORDEN )) TOEGEPAST VOOR DIE VERSCHILLEN DIE RECHTSTREEKS IN VERBAND STAAN MET DE BETREFFENDE VERKOOP; ZIJ OMVATTEN BIJ VOORBEELD VERSCHILLEN IN RECHTEN EN INDIRECTE BELASTINGEN, KREDIETVOORWAARDEN, BORGSTELLINGEN, GARANTIES, TECHNISCHE BIJSTAND, SERVICE, COMMISSIES OF SALARISSEN VAN VERKOPERS, KOSTEN VOOR VERPAKKING ...; IN HET ALGEMEEN WORDEN GEEN CORRECTIES TOEGEPAST VOOR VERSCHILLEN IN ADMINISTRATIEVE EN ALGEMENE KOSTEN, MET INBEGRIP VAN KOSTEN VOOR ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN RECLAME ..."

40 OP GROND VAN DEZE BEPALING STELT MINEBEA DAT OOK DE ALGEMENE KOSTEN VAN HAAR JAPANSE DOCHTERONDERNEMING VAN DE NORMALE WAARDE HADDEN MOETEN WORDEN AFGETROKKEN .

41 DIENAANGAANDE MOET WORDEN OPGEMERKT DAT DE CORRECTIES BEDOELD IN ARTIKEL*2, LID*10, SUB*C, VAN VERORDENING NR.*3017/79 ZOWEL DOOR HUN DOEL ALS DOOR HUN TOEPASSINGSVOORWAARDEN VERSCHILLEN VAN DIE WELKE BIJ DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS WORDEN UITGEVOERD .

42 LAATSTBEDOELDE CORRECTIES DIENEN TER BEPALING VAN DE UITVOERPRIJS DIE BEANTWOORDT AAN NORMALE HANDELSVOORWAARDEN, TERWIJL DE IN ARTIKEL*2, LID*10, VOORZIENE CORRECTIES ZIJN BEDOELD TER AANPASSING VAN DE REEDS VOLGENS DE REGELS VAN ARTIKEL*2, LEDEN 3 TOT EN MET 7 EN LID*8, BEREKENDE UITVOERPRIJS OF NORMALE WAARDE . DE IN ARTIKEL*2, LID*10, BEDOELDE CORRECTIES VINDEN PLAATS AAN DE HAND VAN OBJECTIEVE CRITERIA, WELKE MET NAME WORDEN VERMELD BIJ SUB*C VAN DIT LID; DEZE CRITERIA KOMEN OVEREEN MET DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN ELKE MARKT ( VAN OORSPRONG EN VAN UITVOER ) EN HEBBEN EEN VERSCHILLENDE WEERSLAG OP DE VERKOOPVOORWAARDEN, WAARDOOR ZIJ BIJGEVOLG VAN INVLOED ZIJN OP DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE PRIJZEN .

43 VOORTS WORDEN KRACHTENS ARTIKEL*2, LID*8, VAN VERORDENING NR.*3017/79 DE CORRECTIES BIJ DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS DOOR DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN AMBTSHALVE TOEGEPAST, TERWIJL DE IN ARTIKEL*2, LID*10, BEDOELDE CORRECTIES OOK OP VERZOEK VAN EEN BELANGHEBBENDE PARTIJ KUNNEN PLAATSVINDEN . DEZE PARTIJ MOET DAN BEWIJZEN DAT HAAR VERZOEK GEGROND IS, DIT WIL ZEGGEN DAT HET GESTELDE VERSCHIL EEN VAN DE IN ARTIKEL*2, LID*9, GENOEMDE FACTOREN BETREFT, DAT DIT VERSCHIL VAN INVLOED IS OP DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE PRIJZEN EN DAT, WANNEER HET ZOALS IN HET ONDERHAVIGE GEVAL IN HET BIJZONDER GAAT OM VERSCHILLEN IN DE VERKOOPVOORWAARDEN, DEZE VERSCHILLEN IN RECHTSTREEKS VERBAND STAAN MET DE BETROKKEN VERKOOP .

44 IN CASU IS NOCH UIT DE PROCESSTUKKEN NOCH TER TERECHTZITTING GEBLEKEN DAT MINEBEA HET BEWIJS HEEFT GELEVERD DAT HAAR VERZOEK OM CORRECTIES KRACHTENS ARTIKEL*2, LID*10, SUB*C, VAN VERORDENING NR.*3017/79 AAN DE DAAR GESTELDE VOORWAARDEN VOLDEED .

45 VOLGENS DE VERKLARINGEN VAN MINEBEA ZELF HEBBEN IMMERS DE KOSTEN DIE HAARS INZIENS VAN DE NORMALE WAARDE HADDEN MOETEN WORDEN AFGETROKKEN, HET KARAKTER VAN ALGEMENE KOSTEN . LUIDENS ARTIKEL*2, LID*10, WORDEN ECHTER "IN HET ALGEMEEN" GEEN CORRECTIES VOOR DERGELIJKE KOSTEN TOEGEPAST, EN VERZOEKSTER HEEFT GEEN ENKELE BIJZONDERE OMSTANDIGHEID WETEN AAN TE TONEN DIE EEN AFWIJKING VAN DEZE ALGEMENE REGEL ZOU KUNNEN RECHTVAARDIGEN .

46 HET MIDDEL BETREFFENDE DE OP DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS TOEGEPASTE CORRECTIES MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

II - ONWETTIGHEID VAN DE WEIGERING OM REKENING TE HOUDEN MET DE AANGEBODEN PRIJSVERBINTENISSEN

47 VERZOEKSTER BETOOGT DAT DE ADMINISTRATIEVE ORGANEN INGEVOLGE HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL VERPLICHT ZIJN ZODANIGE MAATREGELEN TE TREFFEN, DAT DE NAGESTREEFDE DOELEN MET ZO GERING MOGELIJKE OFFERS VOOR DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN KUNNEN WORDEN BEREIKT . DE INSTELLINGEN ZOUDEN AANGEBODEN VERBINTENISSEN BIJGEVOLG SLECHTS MOGEN AFWIJZEN, INDIEN DEZE KENNELIJK ONAANVAARDBAAR ZIJN .

48 IN DE EERSTE PLAATS MOET WORDEN OPGEMERKT DAT GEEN BEPALING VAN VERORDENING NR.*3017/79 DE INSTELLINGEN VERPLICHT TOT HET AANVAARDEN VAN PRIJSVERBINTENISSEN DIE WORDEN AANGEBODEN . UIT ARTIKEL*10 VAN DEZE VERORDENING BLIJKT INTEGENDEEL DAT DE INSTELLINGEN IN HET KADER VAN HUN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID BESLISSEN, OF DERGELIJKE VERBINTENISSEN KUNNEN WORDEN AANVAARD . MINEBEA HEEFT NIET AANGETOOND, DAT DE INSTELLINGEN HUN BEOORDELINGSMARGE ZOUDEN HEBBEN OVERSCHREDEN DOOR DE AANGEBODEN VERBINTENISSEN AF TE WIJZEN OP DE IN PARAGRAAF*24 VAN DE BESTREDEN VERORDENING AANGEGEVEN GRONDEN, DIE DE RAAD IN ZIJN SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN NOG NADER HEEFT GEPRECISEERD .

49 MEER BEPAALD HEEFT VERZOEKSTER NIET DE STELLING VAN DE RAAD WETEN TE WEERLEGGEN DAT ZIJ BEPAALDE VERKOPEN VAN DE AANGEBODEN ONMIDDELLIJKE PRIJSVERHOGINGEN HAD UITGEZONDERD, DAT ZIJ NIET HAD AANGEBODEN OM DE PRIJZEN OP KORTE TERMIJN AAN TE PASSEN EN DAT ZIJ NIET VOORNEMENS WAS OM OP ALLE MARKTEN VAN DE GEMEENSCHAP EEN UNIFORME VERKOOPPRIJS TOE TE PASSEN .

50 HET LAATSTE MIDDEL VAN MINEBEA TREFT DERHALVE EVENMIN DOEL . MITSDIEN MOET HET BEROEP IN ZIJN GEHEEL WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( VIJFDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 ) VERWERPT HET BEROEP .

2 ) VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN, DAARONDER BEGREPEN DIE VAN DE INTERVENIENTEN .

1 . ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR.*3017/79 VERLANGT NIET DAT, IN HET KADER VAN DE PROCEDURE DIE TOT DE VASTSTELLING VAN ANTI-DUMPINGRECHTEN LEIDT, DE NORMALE WAARDE EN DE UITVOERPRIJS, WAARVAN DE VERGELIJKING DE BASIS VORMT VOOR DE VASTSTELLING VAN DE DUMPINGMARGE, VOLGENS IDENTIEKE METHODEN WORDEN BEREKEND .

VOOR DE KEUZE TUSSEN DE VERSCHILLENDE, IN ARTIKEL*2, LID*13, SUB*B, VAN VERORDENING NR.*3017/79 VERMELDE METHODEN VOOR DE BEREKENING VAN DE DUMPINGMARGE MOETEN INGEWIKKELDE ECONOMISCHE SITUATIES WORDEN BEOORDEELD BIJ DE TOETSING WAARVAN DE RECHTER ZICH DIENT TE BEPERKEN TOT DE VRAAG, OF DE PROCEDUREVOORSCHRIFTEN IN ACHT ZIJN GENOMEN, OF DE IN AANMERKING GENOMEN FEITEN JUIST ZIJN VASTGESTELD, EN OF GEEN SPRAKE IS VAN EEN KENNELIJK ONJUISTE BEOORDELING VAN DEZE FEITEN DAN WEL VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID .

ANDERS DAN MET DE METHODE VAN HET GEWOGEN GEMIDDELDE KUNNEN MET DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE BIJ DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS BEPAALDE MANIPULATIES WORDEN ONDERVANGEN, WAARBIJ DUMPING WORDT GECAMOUFLEERD DOOR VERSCHILLENDE PRIJZEN TOE TE PASSEN, DIE NU EENS HOGER, DAN WEER LAGER ZIJN DAN DE NORMALE WAARDE . IN EEN DERGELIJKE SITUATIE LEVERT DE TOEPASSING VAN DE TRANSACTIEGEWIJZE METHODE, GEZIEN HET DOEL VAN DE INSTELLING VAN ANTI-DUMPINGRECHTEN, GEEN KENNELIJK ONJUISTE BEOORDELING VAN DE FEITEN OP .

WANNEER DE INSTELLINGEN OVER EEN BEOORDELINGSMARGE BESCHIKKEN BIJ DE KEUZE VAN DE MIDDELEN DIE VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN HUN BELEID NOODZAKELIJK ZIJN, KUNNEN DE HANDELAARS GEEN GEWETTIGD VERTROUWEN HEBBEN IN HET GEHANDHAAFD BLIJVEN VAN DE AANVANKELIJK GEKOZEN MIDDELEN, DIE DE INSTELLINGEN IN HET KADER VAN DE UITOEFENING VAN HUN BEVOEGDHEID KUNNEN WIJZIGEN; DE VERVANGING VAN DE VOORDIEN TOEGEPASTE METHODE DOOR DE NIEUWE METHODE BEHOEFDE OOK NIET VOORAF TE WORDEN AANGEKONDIGD, OM HET DE HANDELAARS MOGELIJK TE MAKEN HUN HANDELSPRAKTIJKEN TE WIJZIGEN .

2 . DE CORRECTIES BEDOELD IN ARTIKEL*2, LID*10, SUB*C, VAN VERORDENING NR.*3017/79 VERSCHILLEN ZOWEL DOOR HUN DOEL ALS DOOR HUN TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DIE WELKE BIJ DE BEREKENING VAN DE UITVOERPRIJS WORDEN UITGEVOERD OVEREENKOMSTIG LID*8, SUB*B, VAN DIT ARTIKEL; INGEVOLGE DEZE LAATSTE BEPALING WORDT DE UITVOERPRIJS OPNIEUW SAMENGESTELD WANNEER DE VOOR DE UIT TE VOEREN PRODUKTEN OVEREENGEKOMEN PRIJS NIET BETROUWBAAR IS WEGENS DE BANDEN TUSSEN DE EXPORTEUR EN DE IMPORTEUR, ZODAT ALS BASIS DIE PRIJS MOET WORDEN GENOMEN WAARTEGEN HET INGEVOERDE PRODUKT VOOR HET EERST AAN EEN ONAFHANKELIJKE KOPER WORDT WEDERVERKOCHT . DE IN LID*10, SUB*C, VOORZIENE CORRECTIES ZIJN BEDOELD TER AANPASSING VAN DE UITVOERPRIJS OF NORMALE WAARDE DIE REEDS VOLGENS DE REGELS VAN DE LEDEN 3 TOT EN MET 7 EN LID*8 AAN DE HAND VAN OBJECTIEVE CRITERIA ZIJN BEREKEND; DEZE CRITERIA, DIE OVEREENKOMEN MET DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN ELKE MARKT, HEBBEN EEN VERSCHILLENDE WEERSLAG OP DE VERKOOPVOORWAARDEN EN ZIJN BIJGEVOLG VAN INVLOED OP DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE PRIJZEN . ANDERS DAN DE CORRECTIES KRACHTENS LID*8 WORDEN DE IN LID*10 BEDOELDE CORRECTIES NIET AMBTSHALVE TOEGEPAST, EN DE PARTIJ DIE OM TOEPASSING ERVAN VERZOEKT MOET BEWIJZEN DAT ZIJ NOODZAKELIJK ZIJN OM DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE PRIJZEN TE VERZEKEREN .

4 . GEEN BEPALING VAN VERORDENING NR.*3017/79 VERPLICHT DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN TOT HET AANVAARDEN VAN PRIJSVERBINTENISSEN DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR DE HANDELAREN, TEGEN WIE EEN AAN DE VASTSTELLING VAN ANTI-DUMPINGRECHTEN VOORAFGAAND ONDERZOEK WORDT GEVOERD . UIT ARTIKEL*10 VAN DEZE VERORDENING BLIJKT INTEGENDEEL DAT DE INSTELLINGEN IN HET KADER VAN HUN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID BESLISSEN, OF DERGELIJKE VERBINTENISSEN KUNNEN WORDEN AANVAARD .

DE AFWIJZING VAN AANGEBODEN VERBINTENISSEN, NA EEN INDIVIDUEEL ONDERZOEK EN VOORZIEN VAN EEN MOTIVERING DIE AAN DE VEREISTEN VAN ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG VOLDOET, KAN DOOR DE RECHTER NIET WORDEN GELAAKT, INDIEN DE GRONDEN WAAROP ZIJ STEUNT DE BEOORDELINGSMARGE VAN DE INSTELLINGEN NIET OVERSCHRIJDEN .

++++

1 . GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK - VERDEDIGING TEGEN DUMPINGPRAKTIJKEN - DUMPINGMARGE - VASTSTELLING VAN NORMALE WAARDE EN UITVOERPRIJS - KEUZE VAN BEREKENINGSMETHODE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN COMMISSIE - RECHTERLIJKE TOETSING - GRENZEN - VERANDERING VAN BEREKENINGSMETHODE - GEEN BEROEP OP BESCHERMING VAN GEWETTIGD VERTROUWEN

( VERORDENING NR . 3017/79 VAN DE RAAD, ARTIKEL 2 )

2 . GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK - VERDEDIGING TEGEN DUMPINGPRAKTIJKEN - DUMPINGMARGE - VASTSTELLING VAN NORMALE WAARDE EN UITVOERPRIJS - CORRECTIES OM DEUGDELIJKE VERGELIJKING MOGELIJK TE MAKEN - TOEPASSINGSVOORWAARDEN

( VERORDENING NR . 3017/79 VAN DE RAAD, ARTIKEL 2, LEDEN 8, 9 EN 10 )

3 . GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK - VERDEDIGING TEGEN DUMPINGPRAKTIJKEN - AANBOD VAN PRIJSVERBINTENISSEN - AANVAARDING - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN INSTELLINGEN

( VERORDENING NR . 3017/79 VAN DE RAAD, ARTIKEL 10 )

KOSTEN

51 INGEVOLGE ARTIKEL*69, PARAGRAAF*2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD, DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 260/84,

MINEBEA COMPANY LIMITED, TE TOKIO ( JAPAN ), VERTEGENWOORDIGD DOOR I.*S.*FORRESTER, ADVOCAAT BIJ DE SCHOTSE BALIE, ALS GEMACHTIGDE VAN T.*NAGASHIMA, ADVOCAAT VAN HET KANTOOR MASUNAGA & NAGASHIMA, JAPAN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN J.-C.*WOLTER, ADVOCAAT ALDAAR, 8, RUE ZITHE,

VERZOEKSTER,

TEGEN

RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR E.*STEIN ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ J.*KAESER, EUROPESE INVESTERINGSBANK, 100, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER,

VERWEERDER,

ONDERSTEUND DOOR

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J.*TEMPLE*LANG ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G.*KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

EN

FEDERATION OF EUROPEAN BEARING MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS ( FEBMA ), VERTEGENWOORDIGD DOOR D.*EHLE, U.*C.*FELDMANN, V.*SCHILLER EN H.*NEHM, ADVOCATEN TE KEULEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E.*ARENDT, ADVOCAAT ALDAAR, 34, RUE PHILIPPE-II,

INTERVENIENTEN,

BETREFFENDE EEN BEROEP KRACHTENS ARTIKEL*173 EEG-VERDRAG, STREKKENDE TOT NIETIGVERKLARING VAN VERORDENING NR.*2089/84 VAN DE RAAD VAN 19*JULI 1984 HOUDENDE INSTELLING VAN EEN DEFINITIEF ANTI-DUMPINGRECHT OP DE INVOER VAN BEPAALDE KOGELLAGERS, VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN SINGAPORE ( PB*1984, L*193, BLZ.*1 ),

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE ( VIJFDE KAMER ),

ADVOCAAT-GENERAAL : G.*F.*MANCINI

GRIFFIER : S.*HACKSPIEL, ADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 23*SEPTEMBER 1986, WAAR VERZOEKSTER WERD VERTEGENWOORDIGD DOOR I.*FORRESTER, VERWEERDER DOOR E.*STEIN EN H.*J.*RABE, DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN DOOR J.*TEMPLE*LANG EN DE FEBMA DOOR D.*EHLE,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 11*DECEMBER 1986,

HET NAVOLGENDE

ARREST