Home

Beschikking van de president van het Hof van 4 juli 1984.

Beschikking van de president van het Hof van 4 juli 1984.

BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 26 MAART 1984 , HEEFT DE VENNOOTSCHAP METALGOI SPA , TE BRESCIA , KRACHTENS ARTIKEL 33 , TWEEDE ALINEA , EGKS-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 26 JANUARI 1984 , WAARBIJ VERZOEKSTER EEN BOETE IS OPGELEGD WEGENS OVERSCHRIJDING VAN DE PRODUKTIEQUOTA , HAAR VOOR HET VIERDE KWARTAAL 1981 EN HET EERSTE KWARTAAL 1982 TOEGEKEND INGEVOLGE BESCHIKKING NR . 1831/81 VAN DE COMMISSIE VAN 24 JUNI 1981 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TOEZICHT EN VAN EEN NIEUW QUOTASTELSEL VOOR DE VERVAARDIGING VAN BEPAALDE PRODUKTEN VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE ( PB L 180 VAN 1981 , BLZ . 1 ).

BIJ INCIDENTELE MEMORIE , INGEDIEND KRACHTENS ARTIKEL 91 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , HEEFT DE COMMISSIE EEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN EN HET HOF VERZOCHT DAAROP TE BESLISSEN ZONDER OP DE ZAAK TEN GRONDE IN TE GAAN , ZULKS OMDAT HET BEROEP TE LAAT ZOU ZIJN INGEDIEND .

DIENAANGAANDE VOERT DE COMMISSIE AAN , DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING BLIJKENS HET BERICHT VAN ONTVANGST VAN DE AANGETEKENDE BRIEF WAARMEE VAN DIE BESCHIKKING IS KENNIS GEGEVEN , OP 3 FEBRUARI 1984 AAN VERZOEKSTER IS BETEKEND . WAAR DE BEROEPSTERMIJN IN ARTIKEL 39 VAN ' S HOFS STATUUT-EGKS OP EEN MAAND IS BEPAALD , ZOU DIE TERMIJN , DE TERMIJNEN WEGENS AFSTAND IN AAN MERKING GENOMEN , OP 14 MAART 1984 ZIJN VERSTREKEN ; BIJGEVOLG ZOU HET BEROEP TARDIEF ZIJN , DAAR HET EERST OP 26 MAART DAARAANVOLGEND IS INGESTELD .

VERZOEKSTER BETOOGT DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING WAS GERICHT AAN DE ' ' VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA ' ' METALGOI , EEN NIET BESTAAND RECHTSSUBJECT , AANGEZIEN DEZE VENNOOTSCHAP ZOU ZIJN VERDWENEN BIJ DE OPRICHTING , OP 31 AUGUSTUS 1979 , VAN DE ' ' NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ' ' METALGOI . DE BETEKENING ZOU BIJGEVOLG ALS ONREGELMATIG ZIJN TE BESCHOUWEN , EN HET ENIGE ZEKERE UITGANGSPUNT VOOR DE BEREKENING VAN DE TERMIJN ZOU DE DATUM ZIJN WAAROP DE BESTREDEN BESCHIKKING IN HET PUBLIKATIEBLAD IS BEKENDGEMAAKT , TE WETEN 9 FEBRUARI 1984 ( PB C 34 VAN 1984 ), ZULKS IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 81 , PARAGRAAF 1 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , VOLGENS HETWELK , INDIEN GEEN KENNISGEVING HEEFT PLAATSGEHAD , DE TERMIJN VOOR HET INSTELLEN VAN BEROEP AANVANGT ' ' IN GEVAL VAN BEKENDMAKING , OP DE VIJFTIENDE DAG VOLGENDE OP DIE , WAAROP DE HANDELING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERD BEKENDGEMAAKT . ' ' IN DEZE OMSTANDIGHEDEN ZOU HET BEROEP TIJDIG ZIJN INGESTELD .

DIT BETOOG VAN VERZOEKSTER FAALT . HET IS JUIST DAT ZOWEL IN DE KENNISGEVINGSBRIEF ALS OP HET ONTVANGSTBEWIJS DE GEADRESSEERDE IS AANGEDUID ALS ' ' METALGOI SNC ' ' IN PLAATS VAN ' ' METALGOI SPA ' ' . VASTSTAAT ECHTER OOK , DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING ONDANKS DEZE - ZUIVER FORMELE - VERGISSING OP DE OP HET ONTVANGSTBEWIJS VERMELDE DATUM IN GOEDE ORDE IS ONTVANGEN DOOR DE ONDERNEMING TOT WELKE ZIJ WAS GERICHT , EN DAT HET VOOR DEZE ONDERNEMING DUIDELIJK WAS DAT ZIJ TOT HAAR WAS GERICHT . DIT WORDT BEVESTIGD DOOR HET FEIT DAT VERZOEKSTER BIJ HAAR VERZOEKSCHRIFT EEN KOPIE VAN HET ORIGINEEL VAN DE BESCHIKKING HEEFT GEVOEGD .

DAAR HET DOSSIER ALLE STUKKEN VAN OVERTUIGING BEVAT DIE VOOR EEN BESLISSING OP DE DOOR DE COMMISSIE OPGEWORPEN EXCEPTIE NODIG ZIJN , LIJKT HET NIET NOODZAKELIJK PARTIJEN IN HUN MONDELINGE TOELICHTINGEN TE HOREN .

MITSDIEN MOET KRACHTENS DE ARTIKELEN 39 VAN ' S HOFS STATUUT-EGKS EN 91 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING WORDEN VASTGESTELD , DAT HET BEROEP TE LAAT IS INGESTELD EN UIT DIEN HOOFDE NIET-ONTVANKELIJK IS .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

SAMENGESTELD ALS VOLGT : MACKENZIE STUART , PRESIDENT , T . KOOPMANS , K . BAHLMANN EN Y . GALMOT , KAMERPRESIDENTEN , P . PESCATORE , A . O ' KEEFFE , G . BOSCO , O . DUE , U . EVERLING , C . KAKOURIS EN R . JOLIET , RECHTERS ,

ADVOCAAT-GENERAAL : P . VERLOREN VAN THEMAAT

GRIFFIER : P . HEIM

BESCHIKT :

1 . HET BEROEP WORDT NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD .

2.VERZOEKSTER WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN , DAARONDER BEGREPEN DIE WELKE OP HET KORT GEDING 82/84 R ZIJN GEVALLEN .

IN ZAAK 82/84 ,

METALGOI SPA ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

VERWEERSTER .