Home

Beschikking van de president van het Hof van 24 oktober 1984.

Beschikking van de president van het Hof van 24 oktober 1984.

1 VERZOEKSTERS IN HET HOOFDGEDING HEBBEN OP 25 JUNI 1984 BEROEP INGESTELD STREKKENDE TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING E ( 84)557 VAN DE COMMISSIE VAN 25 APRIL 1984 , WAARIN VOOR EEN BIJZONDER GEVAL IS VASTGESTELD DAT KWIJTSCHELDING VAN INVOERRECHTEN NIET GERECHTVAARDIGD IS TE ACHTEN . TEGELIJKERTIJD HEBBEN ZIJ IN KORT GEDING OM OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE BESCHIKKING VERZOCHT .

2 BIJ BESCHIKKING VAN 16 JULI 1984 STELDE DE PRESIDENT VAN HET HOF VAST , DAT HET IN HET KADER VAN HET SUMMIERE ONDERZOEK DAT KENMERKEND IS VOOR DE PROCEDURE IN KORT GEDING , NIET UITGESLOTEN WAS TE ACHTEN , DAT DE BEHANDELING VAN DE HOOFDZAAK AANLEIDING ZOU GEVEN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE NIETIG TE VERKLAREN . GEZIEN HET SPOEDEISENDE KARAKTER VAN DE ZAAK WAS DE PRESIDENT VAN OORDEEL , DAT WELISWAAR NIET WAS BEWEZEN DAT TENUITVOERLEGGING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING TOT ONHERSTELBARE SCHADE ZOU LEIDEN , MAAR DAT MOEST WORDEN VERHINDERD DAT DE INVOERHEFFING VOOR 1 NOVEMBER 1984 ZOU WORDEN INGEVORDERD . TENEINDE VERLENGING VAN DEZE MAATREGEL TE VERKRIJGEN , DIENDEN VERZOEKSTERS ZICH EVENWEL VOOR DIE DATUM IN KORT GEDING TOT HET HOF TE WENDEN , INDIEN ZIJ ALSDAN TOT LEVERING VAN HET BEWIJS DER GESTELDE SCHADE IN STAAT ZOUDEN ZIJN .

3 MITSDIEN GELASTTE HIJ DE COMMISSIE DE GRIEKSE AUTORITEITEN MEE TE DELEN , DAT DE INVOERHEFFING IN GEDING NIET VOOR 1 NOVEMBER 1984 MOCHT WORDEN INGEVORDERD , OP VOORWAARDE DAT VERZOEKSTERS DIE AUTORITEITEN EEN BANKGARANTIE VERSCHAFTEN TOT ZEKERHEID VAN DE BETALING VAN HET OMSTREDEN BEDRAG OP DIE DATUM .

4 OVEREENKOMSTIG DEZE BESCHIKKING HEBBEN VERZOEKSTERS ZICH OP 8 OKTOBER 1984 ANDERMAAL IN KORT GEDING TOT HET HOF GEWEND MET HET VERZOEK , DAT DE COMMISSIE ZOU WORDEN GELAST DE GRIEKSE AUTORITEITEN MEE TE DELEN , DAT DE BESTREDEN INVOERHEFFING NIET MAG WORDEN INGEVORDERD ZOLANG HET HOF ZICH NIET IN DE HOOFDZAAK HEEFT UITGESPROKEN . VOORTS CONCLUDEERDEN ZIJ TOT TERUGGAVE VAN DE GESTELDE WAARBORG .

5 NAAR VERZOEKSTERS ONWEERSPROKEN HEBBEN VERKLAARD , BESCHIKKEN ZIJ ELK OVER EEN BEDRIJFSKAPITAAL VAN ONGEVEER 15 MILJOEN DRACHMEN , DAT TER FINANCIERING VAN INVOER , BEWERKING EN VERHANDELING VAN RIJST JAARLIJKS TIEN TOT TWAALF MAAL IN OMLOOP WORDT GEBRACHT . IN DIE OMSTANDIGHEDEN ZOU BETALING VAN EEN BEDRAG VAN 11 452 296 DRACHMEN OP DIE ONDERNEMINGEN ALS EEN ZWARE LAST KUNNEN DRUKKEN , WAARDOOR HUN BESTAAN ZOU WORDEN BEDREIGD . OOK AL ZIJN ER IN HET HUIDIGE STADIUM GEEN BETROUWBAARDER GEGEVENS VOORHANDEN , KOMT HET DERHALVE GERECHTVAARDIGD VOOR , HET VERZOEK OM OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING TOE TE WIJZEN .

6 DAAR VERZOEKSTERS ECHTER GEEN NIEUWE ELEMENTEN HEBBEN AANGEBRACHT DIE DE OPHEFFING VAN DE DOOR HEN GESTELDE WAARBORG RECHTVAARDIGEN , MOET DEZE WAARBORG GEHANDHAAFD BLIJVEN .

DE PRESIDENT ,

UITSPRAAK DOENDE BIJ VOORRAAD ,

BESCHIKT :

1 . DE COMMISSIE ZAL DE GRIEKSE AUTORITEITEN MEEDELEN , DAT DE INVOERHEFFING IN GEDING NIET VOOR DE UITSPRAAK VAN HET ARREST VAN HET HOF MAG WORDEN INGEVORDERD .

2.VERZOEKSTERS DIENEN EVENWEL DE AAN DIE AUTORITEITEN VERSCHAFTE BANKGARANTIE , TER VERZEKERING VAN DE BETALING OP DIE DATUM VAN HET LITIGIEUZE BEDRAG , IN STAND TE HOUDEN .

3.DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

KORT GEDING - OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN VOOR VERLENING - ONHERSTELBAARHEID VAN SCHADE

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 )

IN ZAAK 160/84 R II ,

ORYZOMYLI KAVALLAS OEE , VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA NAAR GRIEKS RECHT , GEVESTIGD TE KAVALA , ODOS PANAGOUDA 4 ,

EN

ORYZOMYLI AGIOU KONSTANTINOU G . RAPTIS - L . TRIANDAFYLLIDIS KAI SIA OE , VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA NAAR GRIEKS RECHT , GEVESTIGD TE PERNIS , KAVALA ,

BEIDE VERTEGENWOORDIGD DOOR P . M . BERNITSAS , ADVOCAAT TE ATHENE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN A . MAY , ADVOCAAT ALDAAR , PLACE DE PARIS 27 ,

VERZOEKSTERS ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , WETSTRAAT 200 , B-1049 BRUSSEL , VERTEGENWOORDIGD DOOR X . YATAGANAS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . BESCHEL , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING EN TER VERKRIJGING VAN ANDERE VOORLOPIGE MAATREGELEN IN KORT GEDING , GERICHT TEGEN BESCHIKKING E ( 84)557 VAN DE COMMISSIE VAN 25 APRIL 1984 , WAARIN VOOR EEN BIJZONDER GEVAL IS VASTGESTELD DAT KWIJTSCHELDING VAN INVOERRECHTEN NIET GERECHTVAARDIGD IS TE ACHTEN ,