Home

Beschikking van de president van de tweede kamer van het Hof van 24 oktober 1984.

Beschikking van de president van de tweede kamer van het Hof van 24 oktober 1984.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 4 OKTOBER 1984 , HEEFT E . V . PIZZINATO BEROEP INGESTELD TEGEN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , STREKKENDE TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT WAARBIJ DE DIRECTEUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK TE ISPRA ( HIERNA : HET GCO ) HEEFT VOORZIEN IN DE IN KENNISGEVING VAN VACATURE COM/R/547/83 BEDOELDE POST VAN TECHNISCH BEAMBTE BIJ DE AFDELING TOEGEPASTE MECHANICA , WAARNAAR VERZOEKER HAD GESOLLICITEERD .

2 BIJ OP DEZELFDE DAG TER GRIFFIE VAN HET HOF NEERGELEGD VERZOEK IN KORT GEDING HEEFT VERZOEKER HET HOF VERZOCHT , DE TEGENPARTIJ TE GELASTEN , DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BESLUIT VAN DE DIRECTEUR VAN HET GCO OP TE SCHORTEN .

3 HET VERZOEK IN KORT GEDING IS BETEKEND AAN DE COMMISSIE , DIE SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN HEEFT INGEDIEND . AANGEZIEN DE SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN ALLE VOOR DE UITSPRAAK IN KORT GEDING NOODZAKELIJKE GEGEVENS BEVATTEN , IS HET NIET NOODZAKELIJK GEBLEKEN , PARTIJEN IN HUN MONDELINGE OPMERKINGEN TE HOREN .

4 BLIJKENS HET DOSSIER HEEFT VERZOEKER NAAR AANLEIDING VAN KENNISGEVING VAN VACATURE COM/R/547/83 GESOLLICITEERD NAAR EEN POST VAN TECHNISCH BEAMBTE BIJ DE AFDELING TOEGEPASTE MECHANICA , AAN TE STELLEN IN DE RANG C 3 DAN WEL B 5/B 3 NAARGELANG DE KWALIFICATIES VAN DE SOLLICITANT , EN HEEFT HIJ ZIJN KANDIDATUUR OOK GEHANDHAAFD IN DE DAAROP VOLGENDE FASE , IN HET KADER VAN EEN EXTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK .

5 NADAT HIJ INDIRECT KENNIS HAD GEKREGEN VAN HET BESLUIT VAN DE DIRECTEUR VAN HET GCO , WAARBIJ DEZE IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN TOT AANSTELLING BEVOEGD GE ZAG VOOR DEZE POST EEN ANDERE DOOR HET AANWERVINGSCOMITE OP DE LIJST VAN GESCHIKTE KANDIDATEN GEPLAATSTE SOLLICITANT HAD GEKOZEN , DIENDE VERZOEKER OP 17 SEPTEMBER 1984 EEN KLACHT IN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 90 , LID 2 , VAN HET STATUUT ; DEZE WERD OP 4 OKTOBER 1984 GEVOLGD DOOR HET ONDERHAVIGE VERZOEK IN KORT GEDING EN DOOR HET BEROEP IN DE HOOFDZAAK . VERZOEKER IS VAN OORDEEL , DAT HET BESLUIT VAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG IS GENOMEN MET MISKENNING VAN DE REGELS VOOR DE VOORZIENING IN VACATURES BIJ DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN , WAARONDER HET GCO .

6 LUIDENS ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING STAAT HET AAN DE VERZOEKER , EEN DUIDELIJKE OMSCHRIJVING TE GEVEN VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARUIT BLIJKT VAN HET SPOEDEISENDE KARAKTER VAN HET VERZOEK , ALSMEDE DE MIDDELEN , ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS , OP GROND WAARVAN DE VOORLOPIGE MAATREGELEN AANVANKELIJK GERECHTVAARDIGD VOORKOMEN .

7 TOT STAVING VAN HET SPOEDEISEND KARAKTER VAN ZIJN VERZOEK VOERT VERZOEKER MET NAME AAN , DAT HIJ BINNENKORT 35 JAAR WORDT , IN BEGINSEL DE UITERSTE LEEFTIJD VOOR SOLLICITANTEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN EEN EXTERN VERGELIJKEND ONDERZOEK . INDIEN HET GCO HET GEWRAAKTE BESLUIT TENUITVOERLEGT EN MET DE GEKOZEN KANDIDAAT EEN OVEREENKOMST SLUIT , VREEST VERZOEKER DAT HIJ NIET MEER ZAL WORDEN TOEGELATEN TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK DAT WELLICHT IN DE PLAATS VAN HET IN DE HOOFDZAAK NIETIG TE VERKLAREN VERGELIJKEND ONDERZOEK ZAL WORDEN GEHOUDEN .

8 BLIJKENS DE DOOR DE COMMISSIE INGEDIENDE OPMERKINGEN IS HOGERBEDOELDE OVEREENKOMST EVENWEL REEDS EEN VOLDONGEN FEIT . OP 29 JUNI 1984 HEEFT DE DIRECTEUR VAN HET GCO EEN MET DE GEKOZEN KANDIDATE TE SLUITEN AANWERVINGSOVEREENKOMST GETEKEND VOOR EEN PERIODE VAN VIJF JAAR , INGAAND OP 1 NOVEMBER 1984 . NA HET POSITIEVE RESULTAAT VAN HET MEDISCH ONDERZOEK , IS DE OVEREENKOMST AAN DIE KANDIDATE BIJ BRIEF VAN 1 OKTOBER 1984 TOEGESTUURD . ZIJ HEEFT DE OVEREENKOMST BIJ TELEGRAM VAN 12 OKTOBER 1984 AANVAARD .

9 MITSDIEN STAAT VAST , DAT HET BESTREDEN BESLUIT ONDANKS VERZOEKERS KLACHT INMIDDELS TEN UITVOER IS GELEGD . EVENWEL IS DE DOOR VERWEERSTER GESCHAPEN FEITELIJKE SITUATIE VOOR VERZOEKER GEENSZINS NADELIG , ZO HIJ IN DE HOOFDZAAK IN HET GELIJK MOCHT WORDEN GESTELD . DE COMMISSIE HEEFT IN HAAR OPMERKINGEN UITDRUKKELIJK VERKLAARD , DAT VERZOEKER IN GEVAL VAN NIETIGVERKLARING VAN HET BESTREDEN BESLUIT ZAL WORDEN HERSTELD IN ZIJN RECHTEN ZOALS ZIJ BESTONDEN VOOR DE VASTSTELLING VAN DAT BESLUIT , ONGEACHT DE OMSTANDIGHEID DAT HIJ INTUSSEN DE IN DE BETROKKEN KENNISGEVING VAN VACATURE GESTELDE LEEFTIJDSGRENS HEEFT OVERSCHREDEN .

10 NU DERHALVE HET VERZOEK IN KORT GEDING GEEN SPOEDEISEND KARAKTER DRAAGT , MOET HET WORDEN AFGEWEZEN .

DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER ,

RECHTDOENDE KRACHTENS DE ARTIKELEN 9 , PARAGRAAF 4 , EN 95 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING ,

GEHOORD DE ADVOCAAT-GENERAAL ,

BESCHIKT :

1 . HET VERZOEK IN KORT GEDING WORDT AFGEWEZEN .

2 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

KORT GEDING - OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN VOOR VERLENING - SPOEDEISEND KARAKTER - BESLUIT DAT TEN UITVOER IS GELEGD

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 )

IN ZAAK 241/84 R ,

E . V . PIZZINATO , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . MARCHESINI , ADVOCAAT TE VICENZA , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN V . BIEL , ADVOCAAT ALDAAR , RUE DES GLACIS 18 A ,

VERZOEKER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . BERARDIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . BESCHEL , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BESLUIT WAARBIJ DE COMMISSIE AAN HET EINDE VAN DE DOOR KENNISGEVING VAN VACATURE COM/R/547/83 GEOPENDE PROCEDURE HEEFT VOORZIEN IN EEN POST VAN TECHNISCH BEAMBTE ,