Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 23 januari 1986. - Pietro Soma en anderen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Voormalige, aan een inrichting verbonden functionarissen - Pensioenrechten. - Zaak 171/84.-

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 23 januari 1986. - Pietro Soma en anderen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Voormalige, aan een inrichting verbonden functionarissen - Pensioenrechten. - Zaak 171/84.-

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 28 JUNI 1984 , HEBBEN PIETRO SOMA EN 17 ANDEREN , TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN VAN DE COMMISSIE BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK ( HIERNA : GCO ) TE ISPRA , BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESLUITEN VAN DE COMMISSIE OM BIJ DE BEREKENING VAN DE RECHTEN VAN VERZOEKERS OP GEMEENSCHAPSPENSIOEN , DE DUUR VAN HUN DIENSTVERBAND BIJ DE COMMISSIE VOOR HUN AANSTELLING ALS TIJDELIJK FUNCTIONARIS SLECHTS GEDEELTELIJK IN AANMERKING TE NEMEN .

2 BLIJKENS HET DOSSIER WAREN VERZOEKERS TOT DE INWERKINGTREDING - OP 1 NOVEMBER 1976 - VAN VERORDENING NR . 2615/76 VAN DE RAAD VAN 21 OKTOBER 1976 HOUDENDE WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 259/68 INZAKE DE REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN ( PB 1976 , L 299 , BLZ . 1 ), WERKZAAM BIJ HET GCO TE ISPRA ALS ' ' AAN EEN INRICHTING VERBONDEN FUNCTIONARISSEN ' ' , ALS HOEDANIG ZIJ WAREN AANGESLOTEN BIJ HET ITALIAANSE SOCIALE-ZEKERHEIDSSTELSEL , DAT BEHEERD WORDT DOOR HET ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( HIERNA : INPS ).

3 BIJ VOORNOEMDE VERORDENING NR . 2615/76 VAN DE RAAD WERD DE HOEDANIGHEID VAN AAN EEN INRICHTING VERBONDEN FUNCTIONARIS AFGESCHAFT EN VERKREGEN VERZOEKERS DE HOEDANIGHEID VAN TIJDELIJK FUNCTIONARIS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN DE REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN ( HIERNA : RAP ), DAT BIJ DIE GELEGENHEID WERD AANGEVULD MET EEN ALINEA D ), WAARIN DE NIEUWE CATEGORIE TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN WORDT OMSCHREVEN ALS VOLGT : ' ' HET PERSONEELSLID , AANGESTELD OM TIJDELIJK EEN VAST AMBT TE VERVULLEN DAT WORDT BEZOLDIGD UIT DE ONDERZOEKS- EN INVESTERINGSKREDIETEN EN DAT IS OPGENOMEN IN DE LIJST VAN HET AANTAL AMBTEN , GEVOEGD BIJ DE BEGROTING VAN DE BETROKKEN INSTELLING . ' '

4 VOORTS BRACHT VERORDENING NR . 2615/76 DE VOORMALIGE AAN EEN INRICHTING VERBONDEN FUNCTIONARISSEN ONDER DE PENSIOENREGELING VAN DE GEMEENSCHAPPEN . DAARTOE WERD DE EERSTE ZIN VAN ARTIKEL 39 , LID 2 , RAP VERVANGEN DOOR DE VOLGENDE TEKST : ' ' BIJ BEEINDIGING VAN DE DIENST HEEFT DE IN ARTIKEL 2 , SUB C ) OF D ), BEDOELDE FUNCTIONARIS RECHT OP HET OUDERDOMSPENSIOEN OF OP DE UITKERING BIJ VERTREK ONDER DE VOORWAARDEN VAN TITEL V , HOOFDSTUK 3 , VAN HET STATUUT EN VAN BIJLAGE VIII VAN HET STATUUT . ' '

5 BIJ WEGE VAN OVERGANGSREGELING BEPAALT ARTIKEL 2 , LID 4 , EERSTE ALINEA , VAN VERORDENING NR . 2615/76 MET BETREKKING TOT DE AAN EEN INRICHTING VERBONDEN FUNCTIONARISSEN DIE DE HOEDANIGHEID VAN TIJDELIJK FUNCTIONARIS HEBBEN VERWORVEN , DAT DE IN HUN EERDERE HOEDANIGHEID VERVULDE DIENSTJAREN IN AANMERKING WORDEN GENOMEN VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 , EERSTE ALINEA , AMBTENARENSTATUUT , VOLGENS HETWELK DE AMBTENAAR EERST RECHT HEEFT OP OUDERDOMSPENSIOEN NA TEN MINSTE TIEN DIENSTJAREN TE HEBBEN VERVULD .

6 DAARENTEGEN BEPAALT ARTIKEL 2 , LID 4 , TWEEDE ALINEA , VAN VERORDENING NR . 2615/76 , DAT VOOR DE BEREKENING VAN DE PENSIOENJAREN MET HET OOG OP DE VASTSTELLING VAN HET PENSIOEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT , ENKEL DE DIENSTJAREN IN AANMERKING WORDEN GENOMEN DIE DE VOORMALIGE AAN EEN INRICHTING VERBONDEN FUNCTIONARIS IN ZIJN NIEUWE HOEDANIGHEID VAN TIJDELIJK FUNCTIONARIS HEEFT VERVULD .

7 BILLIJKHEIDSHALVE BESLOOT DE COMMISSIE EVENWEL , TEN AANZIEN VAN DE VOORMALIGE AAN EEN INRICHTING VERBONDEN FUNCTIONARISSEN DIE DAAROM VERZOCHTEN , OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING TE GEVEN AAN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT , VOLGENS HETWELK DE AMBTENAAR DIE , NA AANGESLOTEN TE ZIJN GEWEEST BIJ EEN NATIONALE SOCIALE-ZEKERHEIDSINSTELLING , IN DIENST VAN DE GEMEENSCHAPPEN TREEDT , DE ACTUARIELE TEGENWAARDE VAN DE RECHTEN OP OUDERDOMSPENSIOEN DIE HIJ ONDER DE NATIONALE REGELING HEEFT VERWORVEN , NAAR DE GEMEENSCHAPPEN KAN DOEN OVERSCHRIJVEN . IN ZULK EEN GEVAL BEPAALT DE INSTELLING WAARBIJ DE AMBTENAAR WERKZAAM IS , MET INACHTNEMING VAN DE RANG WAARIN DEZE IN VASTE DIENST IS AANGESTELD , HET AANTAL PENSIOENJAREN DAT ZIJ VOLGENS HAAR EIGEN REGELING OP BASIS VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE AANREKENT .

8 OP 13 JULI 1978 VERSPREIDDE DE COMMISSIE BIJ HET GCO TE ISPRA DE AL EERDER IN DE PERSONEELSKOERIER NR . 391 VAN 14 JUNI 1978 BEKENDGEMAAKTE MEDEDELING , WAARMEE ZIJ DE TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN DIE VOORDIEN AANGESLOTEN WAREN GEWEEST BIJ HET INPS ERVAN IN KENNIS STELDE , DAT HET INGEVOLGE DE OP 2 MAART 1978 TE ROME TUSSEN HET INPS EN DE GEMEENSCHAP GESLOTEN OVEREENKOMST THANS MOGELIJK WAS HUN PENSIOENRECHTEN NAAR HET GEMEENSCHAPPELIJK PENSIOENFONDS TE DOEN OVERSCHRIJVEN .

9 OP 2 FEBRUARI 1983 DEELDE SOMA , DIE OP 1 NOVEMBER 1976 KRACHTENS VERORDENING NR . 2615/76 VAN DE RAAD TIJDELIJK FUNCTIONARIS WAS GEWORDEN , DE COMMISSIE MEE , DAT HIJ VAN DEZE MOGELIJKHEID GEBRUIK WENSTE TE MAKEN VOOR DE PERIODE WAARIN HIJ ALS AAN EEN INRICHTING VERBONDEN FUNCTIONARIS WERKZAAM WAS GEWEEST BIJ HET GCO TE ISPRA , IN CASU DE PERIODE VAN 1 MAART 1961 TOT 31 OKTOBER 1976 .

10 OP 4 OKTOBER 1983 DEELDE DE COMMISSIE AAN SOMA MEE , DAT ZIJ VOLGENS HAAR BEREKENING OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET AMBTENARENSTATUUT , ZES JAAR , TWEE MAANDEN EN 23 DAGEN VAN DE JAREN DIE HIJ ALS AAN EEN INRICHTING VERBONDEN FUNCTIONARIS HAD GEWERKT , KON AANREKENEN VOOR DE VASTSTELLING VAN ZIJN GEMEENSCHAPSPENSIOEN .

11 DE ANDERE VERZOEKERS VERNAMEN VAN DE COMMISSIE , DAT GEMIDDELD SLECHTS EEN DERDE VAN DE JAREN DIE ZIJ ALS AAN EEN INRICHTING VERBONDEN FUNCTIONARIS HADDEN GEWERKT , VOOR DE BEREKENING VAN HUN GEMEENSCHAPSPENSIOEN KONDEN MEETELLEN .

12 OVERTUIGD VAN DE ONBILLIJKHEID VAN DE BEREKENINGEN IN DE HUN MEEGEDEELDE BESLUITEN VAN DE COMMISSIE , DIENDEN SOMA EN DE ANDERE VERZOEKERS IN DECEMBER 1983 OP GROND VAN ARTIKEL 46 RAP EEN KLACHT IN STREKKENDE TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BETROKKEN BESLUITEN .

13 IN MAART 1984 WERDEN VERZOEKERS IN KENNIS GESTELD VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE WAARBIJ HUN KLACHT WERD AFGEWEZEN , OP GROND DAT DEZE IN NIETS VERSCHILDE VAN DE KLACHTEN DIE IN 1981 DOOR CELANT EN ANDERE AMBTENAREN WAREN INGEDIEND EN DIE EVENEENS WAREN AFGEWEZEN . DE COMMISSIE WEES ER DAARBIJ OP , DAT HET STANDPUNT DAT ZIJ IN 1981 HAD INGENOMEN , DOOR HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 6 OKTOBER 1983 ( GEVOEGDE ZAKEN 118-123/82 , CELANT , JURISPR . 1983 , BLZ . 2995 ) VOOR JUIST WAS BEVONDEN .

14 GEEN GENOEGEN NEMEND MET DIT STANDPUNT VAN DE COMMISSIE , HEBBEN SOMA EN 17 ANDERE VERZOEKERS OP 25 JUNI 1984 HET ONDERHAVIGE BEROEP INGESTELD . VERZOEKERS BEOGEN DAARMEE DE NIETIGVERKLARING VAN DE BESLUITEN WAARBIJ DE COMMISSIE DE VOOR HUN AANSTELLING ALS TIJDELIJK FUNCTIONARIS VERWORVEN PENSIOENRECHTEN IN AANMERKING HEEFT GENOMEN VOOR DE VASTSTELLING VAN HUN GEMEENSCHAPPELIJK OUDERDOMSPENSIOEN , ALSMEDE TOEKENNING VAN EEN GROTERE ANCIENNITEIT DAN HUN WAS AANGEREKEND VOOR HET GEVAL VAN OVERSCHRIJVING VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE . TEVENS VERZOEKEN ZIJ OM EEN VERKLARING VOOR RECHT , DAT DE COMMISSIE DIENT TE WAARBORGEN DAT ZIJ KUNNEN KIEZEN TUSSEN OVERSCHRIJVING VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE EN DIE VAN DE AFKOOPSOM , DOOR VOOR BEIDE GEVALLEN EEN BEREKENING TE MAKEN .

15 VERZOEKERS VERWIJTEN DE COMMISSIE IN DE EERSTE PLAATS SCHENDING VAN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET AMBTENARENSTATUUT , DAT DE AMBTENAAR DIE ZIJN PENSIOENRECHTEN IN EEN STELSEL WIL ONDERBRENGEN , DE KEUZE BIEDT OM DE ACTUARIELE TEGENWAARDE DAN WEL DE AFKOOPSOM VAN DE ONDER DE NATIONALE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELING VERWORVEN PENSIOENRECHTEN NAAR HET PENSIOENFONDS VAN DE GEMEENSCHAPPEN TE DOEN OVERSCHRIJVEN .

16 ZIJ WIJZEN EROP , DAT DE BEREKENINGEN DIE DE COMMISSIE OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII HEEFT GEMAAKT , ENKEL BETREKKING HEBBEN OP DE ACTUARIELE TEGENWAARDE EN GEEN ENKELE AANWIJZING BEVATTEN OMTRENT DE ANCIENNITEIT DIE ZIJ ZOUDEN HEBBEN VERKREGEN INDIEN BIJ DE BEREKENING WAS UITGEGAAN VAN OVERSCHRIJVING VAN DE AFKOOPSOM . DOOR DIT VERZUIM VAN DE COMMISSIE ZOUDEN ZIJ NIET OVER VOLDOENDE GEGEVENS HEBBEN BESCHIKT OM EEN VERANTWOORDE KEUZE TE DOEN TUSSEN DE DOOR ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII GEBODEN MOGELIJKHEDEN , ZULKS TERWIJL HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 18 MAART 1982 ( ZAAK 212/81 , BODSON , JURISPR . 1982 , BLZ . 1019 ) ZOU HEBBEN VERKLAARD DAT DIE KEUZE MOGELIJK MOET ZIJN , ONGEACHT OF DE NATIONALE STELSELS SLECHTS EEN VAN BEIDE OPLOSSINGEN KENNEN .

17 VOLGENS DE COMMISSIE IS DE IN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII VOORZIENE KEUZEMOGELIJKHEID NIET ZO ABSOLUUT ALS VERZOEKERS WILLEN DOEN VOORKOMEN . OF DE COMMISSIE VERPLICHT IS DIE KEUZE TE BIEDEN , ZOU AFHANGEN VAN DE CONCRETE SITUATIE IN DE BETROKKEN LID-STAAT : ENKEL WANNEER DAAR EEN KEUZEMOGELIJKHEID BESTAAT , ZOU OOK DE COMMISSIE DIE MOETEN BIEDEN NA SLUITING VAN EEN DESBETREFFENDE OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DE NATIONALE SOCIALE-ZEKERHEIDSINSTELLING .

18 IN CASU IS DE COMMISSIE VAN OORDEEL , DAT ZIJ VERZOEKERS GEEN BEREKENING OP BASIS VAN OVERSCHRIJVING VAN DE AFKOOPSOM KON VOORLEGGEN , OMDAT DE OVEREENKOMST VAN 2 MAART 1978 TUSSEN DE COMMISSIE EN HET INPS NIET IN DIE MOGELIJKHEID VOORZIET . VERZOEKERS ZOUDEN HET ARREST VAN 18 MAART 1982 ( BODSON , REEDS AANGEHAALD ) VERKEERD UITLEGGEN , DAAR HET HOF ZICH DAARIN ZOU HEBBEN BEPERKT TOT EEN OMSCHRIJVING VAN DE BEGRIPPEN ACTUARIELE TEGENWAARDE EN AFKOOPSOM .

19 OPGEMERKT ZIJ NOG , DAT VERZOEKERS IN DE LOOP VAN HET GEDING EEN WET NR . 29 VAN 7 FEBRUARI 1979 TER SPRAKE HEBBEN GEBRACHT , WAARBIJ DE MOGELIJKHEID VAN AFKOOP IN HET ITALIAANSE RECHT ZOU ZIJN INGEVOERD .

20 GEZIEN HET BETOOG VAN VERZOEKERS , LIJKT HET NOODZAKELIJK DE PRECIEZE STREKKING VAN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII TE BEPALEN . BIJ ONDERZOEK VAN DE BEWOORDINGEN VAN DIT ARTIKEL BLIJKT DUIDELIJK , DAT HET IN WEZEN DE OVERGANG VAN EEN NATIONAAL VERZEKERINGSSTELSEL NAAR HET GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL IN EEN VAN DE DAAR VERMELDE VORMEN - OVERSCHRIJVING VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE DAN WEL VAN DE AFKOOPSOM - MOGELIJK WIL MAKEN , MAAR DAT HET NIET DWINGEND , EN ONGEACHT OF HET NATIONALE RECHT ZE AL DAN NIET KENT , VOORSCHRIJFT DAT BEIDE MOGELIJKHEDEN MOETEN WORDEN GEBODEN .

21 VERDER HEEFT HET HOF , ZOALS DE COMMISSIE TERECHT BETOOGT , IN ZIJN ARREST VAN 18 MAART 1982 ( BODSON , REEDS AANGEHAALD ) ENKEL EEN DEFINITIE GEGEVEN VAN DE BEGRIPPEN ACTUARIELE TEGENWAARDE EN AFKOOPSOM , MAAR NIETS GEZEGD OVER EEN VERPLICHTING VAN DE COMMISSIE INGEVOLGE ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII OM DE BETROKKENEN DE KEUZE TE LATEN TUSSEN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE EN DE AFKOOPSOM .

22 IN CASU MOET WORDEN VASTGESTELD DAT HET ITALIAANSE RECHT OP 2 MAART 1978 , TOEN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN HET INPS WERD GESLOTEN , DE TECHNIEK VAN DE AFKOOPSOM NIET KENDE . DE PARTIJEN BIJ DIE OVEREENKOMST KONDEN DIE MOGELIJKHEID ER DUS NIET IN OPNEMEN , EN DIT VERKLAART WAAROM DAARIN SLECHTS SPRAKE IS VAN OVERSCHRIJVING VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE . GELET OP HET VOORGAANDE , LIJKT HET NIET RELEVANT OF BIJ DE DOOR VERZOEKERS TER TERECHTZITTING GENOEMDE WET NR . 29 VAN 7 FEBRUARI 1979 DE MOGELIJKHEID VAN AFKOOP INDERDAAD IN HET ITALIAANSE RECHT IS INGEVOERD .

23 UIT EEN EN ANDER VOLGT , DAT HET EERSTE MIDDEL FAALT OMDAT HET STEUNT OP EEN VERKEERDE UITLEGGING VAN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII .

24 HET TWEEDE MIDDEL WAAROP VERZOEKERS HUN BEROEP DOEN STEUNEN , IS ONTLEEND AAN SCHENDING VAN HET NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL . ZIJ BEKLAGEN ZICH EROVER , DAT OFSCHOON ZIJ EVEN VEEL OF MEER GELD IN HET PENSIOENFONDS HEBBEN GESTORT , HUN VEEL MINDER PENSIOENRECHTEN ZIJN TOEGEKEND DAN ANDERE AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN DIE METEEN BIJ HUN INDIENSTTREDING ALS ZODANIG ZIJN AANGESTELD . OP GROND VAN HAAR BEREKENINGEN ZOU DE COMMISSIE HUN EEN AANTAL PENSIOENJAREN HEBBEN AANGEREKEND , DAT SLECHTS EEN DERDE IS VAN HET AANTAL DAT WORDT AANGERE KEND AAN AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN DIE VANAF HUN INDIENSTTREDING EEN OVEREENKOMSTIG BEDRAG AAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE PENSIOENFONDS HEBBEN BETAALD .

25 DIENAANGAANDE VERKLAART DE COMMISSIE , DAT ELK PENSIOENSTELSEL VERSCHILLEND IS , ZOWEL MET BETREKKING TOT DE AARD VAN DE BIJDRAGEN EN DE DUUR VAN DE BIJDRAGEVERPLICHTING ALS MET BETREKKING TOT DE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD EN DE HOOGTE VAN HET PENSIOEN , EN DAT DAAROM BIJ DE OMREKENING VAN DE ONDER EEN PENSIOENSTELSEL VERWORVEN RECHTEN IN PENSIOENJAREN DIE MEETELLEN VOOR HET GEMEENSCHAPSPENSIOEN IN DE ZIN VAN HET STATUUT , NOODZAKELIJK EEN UNIFORME SLEUTEL MOET WORDEN GEHANTEERD .

26 DEZE UNIFORME SLEUTEL - EEN VASTE WISKUNDIGE FORMULE , DIE DE COMMISSIE VOOR DE UITVOERING VAN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII HEEFT UITGEWERKT - ZOU ENKEL BEDOELD ZIJN OM DE GELIJKE BEHANDELING TE WAARBORGEN VAN AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN , WAAR ZIJ OOK VANDAAN KOMEN . DE ONGELIJKHEID WAARTOE DIE BEREKENING OP HET EERSTE GEZICHT LEIDT , ZOU SLECHTS SCHIJNBAAR ZIJN , OMDAT HET GEMEENSCHAPSPENSIOEN HOE DAN OOK VEEL HOGER IS DAN HET INPS-PENSIOEN . VOORTS VERWIJST DE COMMISSIE NAAR HET ARREST VAN 6 OKTOBER 1983 ( CELANT , REEDS AANGEHAALD ), MET NAME RECHTSOVERWEGING 28 DAARVAN , DAT EEN BEVESTIGING VORMT VAN HET STANDPUNT VAN DE COMMISSIE , DAT EEN GELIJKE INBRENG NIET NOODZAKELIJK BEHOEFT TE LEIDEN TOT HET AANREKENEN VAN EVEN VEEL PENSIOENJAREN .

27 OM DE GEGRONDHEID VAN DIT TWEEDE MIDDEL TE KUNNEN BEOORDELEN , HEEFT HET HOF DE COMMISSIE TWEE VRAGEN GESTELD . IN DE EERSTE PLAATS HEEFT HET HAAR GEVRAAGD , NADER TE VERKLAREN HOE DE VERSCHILLEN TUSSEN DE PENSIOENSTELSELS , DIE DE TOEPASSING VAN DE WISKUNDIGE FORMULE IN HET ONDERHAVIGE GEVAL NOODZAKELIJK HADDEN GEMAAKT , HET DOOR VERZOEKERS BETWISTE RESULTAAT HEBBEN KUNNEN OPLEVEREN , EN IN DE TWEEDE PLAATS , UITEEN TE ZETTEN WAAROM ZIJ DE MENING IS TOEGEDAAN , DAT VERZOEKERS MET DIT TWEEDE MIDDEL ENKEL BEOGEN MET TERUGWERKENDE KRACHT DE PENSIOENRECHTEN TE VERKRIJGEN DIE ZIJ ONDER HET GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL ZOUDEN HEBBEN GEHAD INDIEN ZIJ VANAF HET BEGIN ALS TIJDELIJKE FUNCTIONARIS WAREN AANGEWORVEN .

28 IN HAAR ANTWOORD AAN HET HOF VAN 30 APRIL 1985 BEKLEMTOONT DE COMMISSIE IN DE EERSTE PLAATS , DAT DE WISKUNDIGE FORMULE WAARMEE HET GEMEENSCHAPSPENSIOEN WORDT BEREKEND , TAL VAN VARIABELEN BEVAT EN DAT DIE MEER VERBAND HOUDEN MET DE PERSOONLIJKE DATA VAN DE BETROKKENE - INZONDERHEID MET ZIJN LEEFTIJD - DAN MET DE BETAALDE BIJDRAGEN , EN IN DE TWEEDE PLAATS , DAT VERZOEKERS WENSEN DAT VOOR DE VASTSTELLING VAN HUN GEMEENSCHAPSPENSIOEN EVEN VEEL PENSIOENJAREN IN AANMERKING WORDEN GENOMEN ALS ZIJ ONDER HET NATIONALE STELSEL HADDEN VERWORVEN .

29 GELET OP HET VOORGAANDE , KAN AL METEEN WORDEN GECONSTATEERD , DAT INDIEN MEN MET BETREKKING TOT EEN BEPAALDE PERIODE WAARIN BEIDEN NAGENOEG IDENTIEKE BIJDRAGEN HEBBEN BETAALD AAN HET ITALIAANSE SOCIALE STELSEL EN AAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL , DE SITUATIE VAN EEN PLAATSELIJK FUNCTIONARIS DIE PAS LATER DE HOEDANIGHEID VAN TIJDELIJK FUNCTIONARIS HEEFT VERWORVEN , VERGELIJKT MET DIE VAN IEMAND DIE VANAF ZIJN INDIENSTTREDING TIJDELIJK FUNCTIONARIS WAS , DE LAATSTE ZICH IN EEN VEEL GUNSTIGER POSITIE BEVINDT OMDAT ZIJN DIENSTJAREN VOLLEDIG WORDEN MEEGETELD VOOR DE BEREKENING VAN ZIJN OUDERDOMSPENSIOEN . HET IS DIT VERSCHIL IN BEHANDELING , DAT DOOR VERZOEKERS DISCRIMINEREND WORDT GENOEMD .

30 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF EVENWEL KUNNEN ' ' DE VERSCHILLEN IN DE RECHTSPOSITIE VAN DE DIVERSE CATEGORIEEN PERSONEN DIE ... DE GEMEENSCHAPPEN DIENEN , NIET IN HET GEDING WORDEN GEBRACHT ' ' , EN ' ' MAG MEN DAN OOK NIET VAN DISCRIMINATIE SPREKEN WANNEER OP HET VLAK VAN STATUTAIRE WAARBORGEN EN VOORDELEN VAN SOCIALE ZEKERHEID BEPAALDE CATEGORIEEN PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN WAARBORGEN EN VOORDELEN GENIETEN WAARVAN ANDERE CATEGORIEEN VERSTOKEN BLIJVEN ' ' ( ARREST VAN 6.10.1983 , GEVOEGDE ZAKEN 118-123/82 , CELANT , REEDS AANGEHAALD , R.O . 22 ).

31 IN RECHTSOVERWEGING 27 VAN DAT ARREST HEEFT HET HOF TROUWENS BEKLEMTOOND , DAT HET DE COMMUNAUTAIRE WETGEVER NIET EUVEL KAN WORDEN GEDUID , DAT HIJ DE AAN EEN INRICHTING VERBONDEN FUNCTIONARISSEN IN 1976 NIET MET TERUGWERKENDE KRACHT TOT TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN HEEFT GEMAAKT , MET NAME WAT HET GEMEENSCHAPPELIJK PENSIOENSTELSEL BETREFT , EN DAT ' ' IN GEVAL VAN VANWAARDEVERKLARING ACHTERAF VAN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN , EEN GEZOND FINANCIEEL BEHEER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK PENSIOENSTELSEL ALLEEN IS VERZEKERD BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 11 VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT ' ' .

32 VOOR HET GEVAL DAT DE VASTSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPSPENSIOEN WORDT BEREKEND OP GROND VAN OVERSCHRIJVING VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE ALS VOORZIEN IN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII , HEEFT HET HOF VOORTS UITDRUKKELIJK VERKLAARD DAT , ' ' DAAR DE VASTSTELLING VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE DOOR HET OORSPRONKELIJKE SOCIALE-ZEKERHEIDSORGAAN EN DE HERWAARDERING ERVAN VOLGENS DE REGELS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK PENSIOENSTELSEL UITGAAN VAN VERSCHILLENDE GEGEVENS EN WAARDERINGSFACTOREN MET BETREKKING TOT DE ANTECEDENTEN VAN DE BETROKKENEN , HUN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN , HET BIJDRAGENNIVEAU EN DE AARD EN HET BEDRAG VAN DE UITKERINGEN , HET NIET ONGEWOON LIJKT DAT MEN BIJ DE BEREKENING VAN DE PENSIOENJAREN DIE MEETELLEN VOOR HET GEMEENSCHAPSPENSIOEN , TOT EEN RESULTAAT KOMT DAT VERSCHILT VAN HET AANTAL PENSIOENJAREN DIE HET NATIONALE ORGAAN IN AANMERKING HEEFT GENOMEN ' ' .

33 UIT HET VOORGAANDE BLIJKT DUS DUIDELIJK , DAT DE RECHTSPOSITIE VAN VERZOEKERS MET BETREKKING TOT DE VASTSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPSPENSIOEN IN GEEN ENKEL OPZICHT VERGELIJKBAAR IS MET DIE VAN DEGENEN DIE VANAF HUN INDIENSTTREDING TIJDELIJK FUNCTIONARIS WAREN ; VAN DISCRIMINATIE TE HUNNEN AANZIEN KAN DAN OOK GEEN SPRAKE ZIJN . MITSDIEN KAN HET TWEEDE MIDDEL NIET WORDEN AANVAARD .

34 VOORTS VERWIJTEN VERZOEKERS DE COMMISSIE , IN DE WISKUNDIGE FORMULE WAARMEE ZIJ HET VOOR HET GEMEENSCHAPSPENSIOEN IN AANMERKING TE NEMEN AANTAL PENSIOENJAREN HEEFT BEPAALD , NIET ENKEL TE ZIJN UITGEGAAN VAN HET IN OKTOBER 1976 GELDENDE BASISSALARIS , MAAR DAAROP OOK DE IN ARTIKEL 65 VAN HET STATUUT VOORZIENE AANPASSINGSCOEFFICIENT - DESTIJDS 157,8 - TE HEBBEN TOEGEPAST . DOOR TOEPASSING VAN DEZE AANPASSINGSCOEFFICIENT ZOU ENERZIJDS HUN PENSIOENANCIENNITEIT AANZIENLIJK ZIJN VERMINDERD - DAAR DEZE COEFFICIENT EN HET BASISSALARIS ZIJN VERWERKT IN DE NOEMER VAN DE DOOR DE COMMISSIE GEHANTEERDE WISKUNDIGE FORMULE - , EN ZOUDEN VERZOEKERS ANDERZIJDS ZIJN GEDISCRIMINEERD TEN OPZICHTE VAN DEGENEN DIE VANAF HUN INDIENSTTREDING TIJDELIJK FUNCTIONARIS WAREN , OMDAT DE PENSIOENBIJDRAGEN VAN DEZE LAATSTEN ENKEL OVER HET BASISSALARIS ZIJN BEREKEND .

35 ONDER VERWIJZING NAAR HET ARREST VAN 19 NOVEMBER 1981 ( ZAAK 194/80 , BENASSI , JURISPR . 1981 , BLZ . 2815 ) ANTWOORDT DE COMMISSIE HIEROP , DAT HET HOF DE TOEPASSING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT BIJ DE BEREKENINGEN TER UITVOERING VAN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII HEEFT AANVAARD , EN DAT DE TOEPASSING ERVAN IN HET ONDERHAVIGE GEVAL NOODZAKELIJK WAS OM EEN VERVALSING VAN DE RESULTATEN TE VERMIJDEN . DE GEDIFFERENTIEERDE BEHANDELING VAN VERZOEKERS ZOU TROUWENS NIET DISCRIMINEREND ZIJN , DAAR HUN RECHTSSITUATIE VERSCHILDE VAN DIE VAN DEGENEN DIE VANAF HUN INDIENSTTREDING TIJDELIJK FUNCTIONARIS WAREN .

36 HET HOF IS VAN OORDEEL , DAT DIT MIDDEL , DAT VERZOEKERS IN HUN REPLIEK HEBBEN LATEN RUSTEN , MAAR DAT ZIJ TER TERECHTZITTING WEER HEBBEN OPGENOMEN , OM DE DOOR DE COMMISSIE AANGEVOERDE REDENEN MOET WORDEN AFGEWEZEN .

37 HET LAATSTE MIDDEL DAT VERZOEKERS AANVOEREN , HOUDT IN DAT DE COMMISSIE VAN HET DOOR HET ITALIAANSE ORGAAN OVERGESCHREVEN KAPITAAL 3,5% RENTE OVER DE PERIODE VAN 1 NOVEMBER 1976 TOT DE DAG VAN DAADWERKELIJKE OVERSCHRIJVING HEEFT AFGETROKKEN , ZONDER OOK MAAR ENIGE VERKLARING TE GEVEN WAAROM ZIJ DAT HEEFT GEDAAN . DOOR DEZE AFTREK ZOU HET OVERGESCHREVEN KAPITAAL AANZIENLIJK ZIJN VERMINDERD . DIT ZOU TEMEER ONAANVAARDBAAR ZIJN , OMDAT DE COMMISSIE VERZOEKERS PAS IN 1983 , DUS LANG NA HUN AANSTELLING TOT TIJDELIJK FUNCTIONARIS , DE GELEGENHEID HEEFT GEBODEN VOOR OVERSCHRIJVING TE KIEZEN . DOOR NA TE LATEN VERZOEKERS ALLE GEGEVENS TE VERSTREKKEN OM MET KENNIS VAN ZAKEN TE KUNNEN OORDELEN , ZOU DE COMMISSIE HAAR VERPLICHTING TOT BESCHERMING EN VOORLICHTING VAN HAAR FUNCTIONARISSEN HEBBEN GESCHONDEN .

38 DE COMMISSIE ANTWOORDT DAAROP , DAT VERZOEKERS ALLE NODIGE GEGEVENS IN VERBAND MET DE 3,5% RENTE HADDEN KUNNEN VINDEN IN DE TUSSEN DE COMMISSIE EN HET INPS GESLOTEN OVEREENKOMST . DE RENTE VAN 3,5% OVER DE PERIODE VAN 1 NOVEMBER 1976 , DE DATUM VAN DE AANSTELLING VAN VERZOEKERS ALS TIJDELIJK FUNCTIONARIS , TOT DE DAG VAN OVERSCHRIJVING VAN HET BIJ HET INPS GEACCUMULEERDE KAPITAAL , ZOU GERECHTVAARDIGD ZIJN OMDAT ZOLANG DIE OVERSCHRIJVING NIET HAD PLAATSGEVONDEN , DE COMMISSIE HET KAPITAAL NIET RENTEDRAGEND KON UITZETTEN . DE AFTREK ZOU TROUWENS ZIJN GECOMPENSEERD DOORDAT HET INPS OVER DIT KAPITAAL 4,5% RENTE HEEFT BETAALD OVER DE PERIODE VAN 1 NOVEMBER 1976 TOT DE DATUM WAAROP DE COMMISSIE HET HAD VERZOCHT HAAR HET PRECIEZE BEDRAG VAN DE OVERSCHRIJVING MEE TE DELEN . DE OVEREENKOMST VAN 2 MAART 1978 BEPAALT VOORTS , DAT ER TUSSEN DIT VERZOEK EN DE DAADWERKELIJKE OVERSCHRIJVING NIET MEER DAN 90 DAGEN MOGEN VERLOPEN .

39 BLIJKENS HET DOSSIER IS VERZOEKERS UITSLUITEND VOOR DEZE PERIODE VAN 90 DAGEN EEN NEGATIEVE RENTE VAN 3,5% AANGEREKEND ZONDER DAT DAAR EEN POSITIEVE RENTE VAN 4,5% TEGENOVER STOND . ANDERZIJDS HEBBEN VERZOEKERS VANAF HUN AANSTELLING ALS TIJDELIJK FUNCTIONARIS TOT DE DAG WAAROP DE COMMISSIE HET INPS OM OVERSCHRIJVING VERZOCHT , HET VOORDEEL GEHAD VAN DE DOOR HET INPS TOEGEPASTE POSITIEVE RENTE . MEDE GELET OP HET VERSCHIL TUSSEN DE POSITIEVE EN DE NEGATIEVE RENTEVOET , LIJKT DE OMSTANDIGHEID DAT HET VAN 1976 TOT 1983 HEEFT GEDUURD VOORDAT DE PROCEDURE TOT OVERSCHRIJVING VAN DE GEKAPITALISEERDE RECHTEN OP GANG KWAM , VERZOEKERS GEEN NADEEL , DOCH EERDER EEN ZEKER VOORDEEL TE HEBBEN GEBRACHT . BOVENDIEN STAAT VAST , DAT DE COMMISSIE DESKUNDIGE AMBTENAREN NAAR ISPRA HEEFT GEZONDEN OM DE BETROKKEN FUNCTIONARISSEN ALLE NODIGE INLICHTINGEN OVER DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 11 VAN BIJLAGE VIII TE VERSTREKKEN . ZIJ HEEFT VERZOEKERS DUS DE MOGELIJKHEID GEBODEN OM ZICH OP DE HOOGTE TE STELLEN EN OPHELDERING TE VRAGEN OVER ALLE PUNTEN DIE HUN ONDUIDELIJK OF DUISTER LEKEN . MITSDIEN KAN HET VIERDE MIDDEL NIET WORDEN AANVAARD .

40 AANGEZIEN ALLE MIDDELEN HEBBEN GEFAALD , DIENT HET BEROEP TE WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 ) VERWERPT HET BEROEP .

2 ) VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

1 . ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET AMBTENARENSTATUUT HEEFT IN WEZEN TEN DOEL , DE OVERGANG VAN EEN NATIONAAL VERZEKERINGSSTELSEL NAAR HET GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL IN EEN VAN DE DAAR VERMELDE VORMEN - OVERSCHRIJVING VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE DAN WEL VAN DE AFKOOPSOM - MOGELIJK TE MAKEN , MAAR SCHRIJFT NIET DWINGEND VOOR DAT BEIDE MOGELIJKHEDEN MOETEN WORDEN GEBODEN , EN ZULKS ONGEACHT OF HET NATIONALE RECHT ZE AL DAN NIET KENT .

2 . DE WETTIGHEID VAN DE VERSCHILLEN IN DE RECHTSPOSITIE VAN DE DIVERSE CATEGORIEEN PERSONEN DIE BIJ DE GEMEENSCHAPPEN IN DIENST ZIJN , KAN NIET WORDEN BETWIST . ER KAN DAN OOK GEEN SPRAKE ZIJN VAN DISCRIMINATIE WANNEER OP HET VLAK VAN STATUTAIRE WAARBORGEN EN VOORDELEN VAN SOCIALE ZEKERHEID BEPAALDE CATEGORIEEN PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN WAARBORGEN EN VOORDELEN GENIETEN WAARVAN ANDERE CATEGORIEEN VERSTOKEN BLIJVEN .

3 . IN HET KADER VAN DE OVERSCHRIJVING VAN ONDER EEN NATIONALE REGELING VERWORVEN PENSIOENRECHTEN NAAR HET GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL , GAAN DE VASTSTELLING VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE DOOR HET OORSPRONKELIJK SOCIALE-ZEKERHEIDSORGAAN EN DE HERWAARDERING ERVAN VOLGENS DE REGELS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK PENSIOENSTELSEL UIT VAN VERSCHILLENDE GEGEVENS EN WAARDERINGSFACTOREN MET BETREKKING TOT DE ANTECEDENTEN VAN DE BETROKKENEN , HUN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN , HET BIJDRAGENNIVEAU EN DE AARD EN HET BEDRAG VAN DE UITKERINGEN , ZODAT HET NIET ONGEWOON LIJKT DAT MEN BIJ DE BEREKENING VAN DE PENSIOENJAREN DIE MEETELLEN VOOR HET GEMEENSCHAPSPENSIOEN , TOT EEN RESULTAAT KOMT DAT VERSCHILT VAN HET AANTAL PENSIOENJAREN DIE HET NATIONALE ORGAAN IN AANMERKING HEEFT GENOMEN .

1 . AMBTENAREN - PENSIOENEN - OVERGANG VAN NATIONAAL NAAR GEMEENSCHAPPELIJK VERZEKERINGSSTELSEL - MODALITEITEN - ACTUARIELE TEGENWAARDE OF AFKOOPSOM - KEUZEMOGELIJKHEID - VERPLICHTING VAN ADMINISTRATIE - GRENZEN

( AMBTENARENSTATUUT , BIJLAGE VIII , ARTIKEL 11 , LID 2 )

2 . AMBTENAREN - GELIJKHEID VAN BEHANDELING - RECHT OP STATUTAIRE WAARBORGEN EN VOORDELEN VAN SOCIALE ZEKERHEID UITSLUITEND VERLEEND AAN BEPAALDE CATEGORIEEN PERSONEELSLEDEN - DISCRIMINATIE - AFWEZIGHEID

3 . AMBTENAREN - PENSIOENEN - PENSIOENRECHTEN VERKREGEN VOOR INDIENSTTREDING BIJ GEMEENSCHAPPEN - OVERSCHRIJVING NAAR GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL - MODALITEITEN

( AMBTENARENSTATUUT , BIJLAGE VIII , ARTIKEL 11 , LID 2 )

KOSTEN

41 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , LID 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . VOLGENS ARTIKEL 70 VAN DAT REGLEMENT BLIJVEN ECHTER DE KOSTEN DOOR DE INSTELLINGEN TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN PERSONEELSLEDEN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT , TE HAREN LASTE .

IN ZAAK 171/84 ,

PIETRO SOMA , TIJDELIJK FUNCTIONARIS VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , EN 17 ANDEREN , TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERBONDEN AAN DE INRICHTING TE ISPRA VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN DE KERNENERGIE , VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR G . MARCHESINI , ADVOCAAT BIJ DE CORTE DI CASSAZIONE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ V . BIEL , ADVOCAAT ALDAAR , RUE DES GLACIS 18 A ,

VERZOEKERS ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . BERARDIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G . KREMLIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE OM BIJ DE BEREKENING VAN DE RECHTEN VAN VERZOEKERS OP GEMEENSCHAPSPENSIOEN DE DUUR VAN HUN DIENSTVERBAND BIJ DE COMMISSIE VOOR HUN AANSTELLING ALS TIJDELIJK FUNCTIONARIS SLECHTS GEDEELTELIJK IN AANMERKING TE NEMEN ,