Home

Arrest van het Hof van 3 oktober 1985.

Arrest van het Hof van 3 oktober 1985.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 24 MEI 1984 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 24 JULI DAARAANVOLGEND , HEEFT HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN AANTAL PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN DE RICHTLIJNEN VAN DE RAAD NRS . 70/524/EEG VAN 23 NOVEMBER 1970 BETREFFENDE TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DE VEEVOEDING ( PB 1970 , L 270 , BLZ . 1 ; HIERNA : RICHTLIJN TOEVOEGINGSMIDDELEN ), 74/63/EEG VAN 17 DECEMBER 1973 TOT VASTSTELLING VAN MAXIMUMGEHALTEN AAN ONGEWENSTE STOFFEN EN PRODUKTEN IN DIERVOEDERS ( PB 1974 , L 38 , BLZ . 31 ; HIERNA : RICHTLIJN ONGEWENSTE STOFFEN ) EN 79/373/EEG VAN 2 APRIL 1979 BETREFFENDE DE HANDEL IN MENGVOEDERS ( PB 1979 , L 86 , BLZ . 30 ; HIERNA : RICHTLIJN MENGVOEDERS ).

VOORGESCHIEDENIS VAN HET GESCHIL

2 BLIJKENS HET DOSSIER IS IN PAR 7 VAN DE FUTTERMITTELVERORDNUNG VAN 16 JUNI 1976 BIJ HET DERDE WIJZIGINGSBESLUIT VAN 19 JULI 1979 ( BGBL . I , BLZ . 1122 ) EEN NIEUW LID INGEVOEGD , WAARBIJ VOOR VOLLEDIGE KUNSTMELKVOEDERS VOOR FOKKALVEREN EEN MINIMUMGEHALTE AAN IJZER EN EEN MAXIMUMGEHALTE AAN NATRIUM ZIJN VASTGESTELD . DEZE BEPALING - THANS PAR 8 , LID 3 , VAN DE FUTTERMITTELVERORDNUNG VAN 8 APRIL 1981 ( BGBL . I , BLZ . 352 ) - LUIDT ALS VOLGT :

' ' VOLLEDIGE KUNSTMELKVOEDERS VOOR FOKKALVEREN MOETEN TEN MINSTE 60 MG IJZER PER KG BEVATTEN . VOLLEDIGE KUNSTMELKVOEDERS VOOR MESTKALVEREN TOT EEN GEWICHT VAN ONGEVEER 80 KG MOETEN TEN MINSTE 40 MG IJZER PER KG BEVATTEN . VOLLEDIGE KUNSTMELKVOEDERS VOOR MESTKALVEREN MOGEN TEN HOOGSTE 6 000 MG NATRIUM PER KG BEVATTEN . DEZE GEHALTEN HEBBEN TELKENS BETREKKING OP DE DROGE SUBSTANTIE VAN DE KUNSTMELKVOEDERS . ' '

3 INGEVOLGE PAR 14 , LID 1 , VAN HET FUTTERMITTELGESETZ VAN 2 JULI 1975 ( BGBL . I , 1975 , BLZ . 1745 ) MOGEN DIERVOEDERS DIE NIET AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN VOLDOEN , NIET WORDEN BINNENGEBRACHT OP HET GRONDGEBIED WAAR DIE WET VAN TOEPASSING IS .

4 BLIJKENS HET DOSSIER PRODUCEERT EN IMPORTEERT DENKAVIT DIERVOEDERS OP BASIS VAN MELKPOEDER . IN HET KADER VAN HAAR BEDRIJFSACTIVITEITEN ZOU ZIJ KUNSTMELKVOEDERS WILLEN PRODUCEREN EN VERKOPEN DIE NIET VOLDOEN AAN DE HIERVOOR GENOEMDE BEPALINGEN VAN DE FUTTERMITTELVERORDNUNG . ZIJ WENDDE ZICH IN DIT VERBAND TOT HET LANDESAMT FUR ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT NORDRHEIN-WESTFALEN , DAT HAAR OP 22 NOVEMBER 1979 MEEDEELDE , DAT HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN BEDOELDE DIERVOEDERS IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE WET EN DAT HET GEDWONGEN ZOU ZIJN INBREUKEN OP VOORNOEMDE BEPALINGEN TE VERVOLGEN .

5 NAAR AANLEIDING VAN DIT ANTWOORD VERZOCHT DENKAVIT HET VERWALTUNGSGERICHT DUSSELDORF OM EEN VERKLARING , DAT ZIJ KRACHTENS DE RICHTLIJNEN NRS . 70/524 , 74/63 EN 79/373 HET RECHT HAD OM DIERVOEDERS IN DE HANDEL TE BRENGEN DIE NIET AAN DE NIEUWE EISEN INZAKE IJZER- EN NATRIUMGEHALTE VOLDEDEN . BIJ VONNIS VAN 8 AUGUSTUS 1980 WEES HET VERWALTUNGSGERICHT DIT VERZOEK TOE OP GROND DAT DE AANGEHAALDE BEPALINGEN VAN DE FUTTERMITTELVERORDNUNG IN STRIJD WAREN MET ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG EN DAT , GELET OP DE DOOR DE COMMUNAUTAIRE RICHTLIJNEN TOT STAND GEBRACHTE HARMONISATIE , EEN RECHTVAARDIGING UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 36 UITGESLOTEN WAS .

6 IN HET HOGER BEROEP VAN VERWEERDER WIJZIGDE HET OBERVERWALTUNGSGERICHT FUR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN DIT VONNIS BIJ ARREST VAN 21 SEPTEMBER 1981 . IJZER ZOU GEEN TOEVOEGINGSMIDDEL ZIJN EN NATRIUM GEEN ONGEWENSTE STOF ; HET ZOU GAAN OM ' ' INHALTSSTOFFE ' ' OF NATUURLIJKE BESTANDDELEN VAN EEN MENGVOEDER . IN ARTIKEL 3 , TWEEDE VOLZIN , VAN RICHTLIJN NR . 79/373 ZOU UITDRUKKELIJK ZIJN BEPAALD , DAT DE LID-STATEN VOORSCHRIJVEN DAT MENGVOEDERS GEEN GEVAAR MOGEN OPLEVEREN VOOR DE GEZONDHEID VAN MENS OF DIER . VANUIT HET OOGPUNT VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT ZOU ER DERHALVE GEEN REDEN ZIJN OM DE NATIONALE REGELING NIET TOE TE PASSEN .

7 DENKAVIT HEEFT BEROEP IN CASSATIE ( ' ' REVISION ' ' ) INGESTELD BIJ HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT , DAT BIJ BESCHIKKING VAN 24 MEI 1984 DE BEHANDELING VAN DE ZAAK HEEFT GESCHORST EN HET HOF VAN JUSTITIE KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG DE VOLGENDE PREJUDICIELE VRAGEN HEEFT GESTELD :

1 ) DIENT DE TERM ' ' TOEVOEGINGSMIDDELEN ' ' IN ARTIKEL 2 , SUB A , VAN RICHTLIJN NR . 70/524/EEG VAN DE RAAD VAN 23 NOVEMBER 1970 BETREFFENDE TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DE VEEVOEDING , ALDUS TE WORDEN UITGELEGD ,

- DAT DAARONDER ALLE STOFFEN VALLEN DIE IN DIERVOEDERS VOORKOMEN EN DE KENMERKEN VAN HET VOEDER OF DE PRODUKTIE VAN DIEREN BEINVLOEDEN , OF

- DAT VORENBEDOELDE STOFFEN SLECHTS ONDER DEZE TERM VALLEN , WANNEER ZIJ NIET ENKEL IN DE BESTANDDELEN VAN DE DIERVOEDERS VOORKOMEN ( ZGN . ' ' INHALTSSTOFFE ' ' ), DOCH - EVENTUEEL AFZONDERLIJK - AAN DE BESTANDDELEN VAN HET VOEDER WORDEN TOEGEVOEGD ?

2 ) DIENT DE REGELING IN ARTIKEL 13 VAN RICHTLIJN NR . 70/524/EEG VAN DE RAAD VAN 23 NOVEMBER 1970 BETREFFENDE TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DE VEEVOEDING , ALDUS TE WORDEN UITGELEGD , DAT HET DE LID-STATEN NIET MEER GEOORLOOFD IS DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN EEN STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN , DOOR VOOR TE SCHRIJVEN DAT KUNSTMELKVOEDERS EEN BEPAALD MINIMUMGEHALTE AAN IJZER MOETEN BEVATTEN ?

3 ) DIENEN DE REGELINGEN IN DE ARTIKELEN 5 EN 7 VAN RICHTLIJN NR . 74/63/EEG VAN DE RAAD VAN 17 DECEMBER 1973 TOT VASTSTELLING VAN MAXIMUMGEHALTEN AAN ONGEWENSTE STOFFEN EN PRODUKTEN IN DIERVOEDERS , ALDUS TE WORDEN UITGELEGD ,

- DAT HET DE LID-STATEN IN BEGINSEL NIET MEER GEOORLOOFD IS , DIERVOEDERS IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN EEN IN DE BIJLAGE NIET GENOEMDE STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN , DOOR VOOR TE SCHRIJVEN DAT KUNSTMELKVOEDERS SLECHTS EEN BEPAALD MAXIMUMGEHALTE AAN NATRIUM MOGEN BEVATTEN ,

- DAT DE LID-STATEN ENKEL BIJ UITZONDERING , OP GROND VAN ARTIKEL 5 , LID 1 , EERSTE VOLZIN , EN MET INACHTNEMING VAN ARTIKEL 5 , LID 1 , TWEEDE VOLZIN , TIJDELIJK EEN MAXIMUMGEHALTE AAN NATRIUM MOGEN VASTSTELLEN ?

4 ) A)DIENT DE REGELING IN ARTIKEL 1 , LID 2 , SUB B EN C , VAN RICHTLIJN NR . 79/373/EEG VAN DE RAAD VAN 2 APRIL 1979 BETREFFENDE DE HANDEL IN MENGVOEDERS , ALDUS TE WORDEN UITGELEGD ,

- DAT HET DE LID-STATEN OOK IN HET VERVOLG NIET GEOORLOOFD IS , DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DE ZIN VAN RICHTLIJN NR . 70/524/EEG EN IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN ONGEWENSTE STOFFEN IN DE ZIN VAN RICHTLIJN NR . 74/63/EEG AAN HANDELSBEPERKINGEN TE ONDERWERPEN DIE INGEVOLGE DEZE RICHTLIJNEN VERBODEN ZIJN ,

OF

B ) DIENT DE REGELING IN ARTIKEL 3 , TWEEDE VOLZIN , VAN RICHTLIJN NR . 79/373/EEG ALDUS TE WORDEN UITGELEGD ,

- DAT HET DE LID-STATEN IS TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN EEN TOEVOEGINGSMIDDEL OF IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN EEN ONGEWENSTE STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN , WANNEER HET ONTBREKEN VAN HET MIDDEL RESPECTIEVELIJK DE AANWEZIGHEID VAN DE STOF EEN GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID VAN MENS OF DIER OPLEVERT ,

- EN WEL ZONDER DAT DAARVOOR DE WIJZIGINGSPROCEDURE , BEDOELD IN ARTIKEL 6 , LID 2 , SUB A.A , VAN RICHTLIJN NR . 70/524/EEG RESPECTIEVELIJK IN ARTIKEL 5 , LID 1 , VAN RICHTLIJN NR . 74/63/EEG , BEHOEFT TE WORDEN GEVOLGD ?

8 HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT MERKT DIENAANGAANDE OP , DAT BIJ DE BEOORDELING RECHTENS VOORAF DE VRAAG MOET WORDEN GESTELD , OF EN IN HOEVERRE RICHTLIJNEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP ALS VOOR ' ' REVISION ' ' VATBAAR RECHT IN DE ZIN VAN PAR 137 VERWALTUNGSGERICHTSORDNUNG KUNNEN WORDEN BESCHOUWD . GELET OP HET RECHTSKARAKTER VAN RICHTLIJNEN , IS HET ANTWOORD OP DEZE VRAAG VOLGENS HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT NIET ZONDER MEER DUIDELIJK . RICHTLIJNEN ZIJN WELISWAAR VERBINDEND TEN AANZIEN VAN HET TE BEREIKEN RESULTAAT VOOR DE LID-STAAT WAARVOOR ZIJ ZIJN BESTEMD , DOCH AAN DE NATIONALE INSTANTIES WORDT DE BEVOEGDHEID GELATEN VORM EN MIDDELEN TE KIEZEN OM DIT RESULTAAT TE BEREIKEN . HOEWEL EEN RICHTLIJN VERBINDEND IS VOOR DE LID-STATEN WAARVOOR ZIJ IS BESTEMD , VORMT DE INHOUD ERVAN VOOR DE RECHTSSUBJECTEN IN DEZE LID-STATEN GEEN ONMIDDELLIJK TOEPASSELIJK RECHT . DIT BETEKENT VOLGENS HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT ECHTER NIET , DAT DE RICHTLIJNEN VAN DE GEMEENSCHAP GEEN ENKELE EXTERNE WERKING ZOUDEN HEBBEN . DIT ZOU IN HET BIJZONDER VAN BELANG ZIJN IN GEVALLEN WAARIN EEN LID-STAAT ZIJN VERPLICHTING OM DE INHOUD VAN EEN RICHTLIJN IN NATIONAAL RECHT OM TE ZETTEN , NIET IS NAGEKOMEN . IN DERGELIJKE GEVALLEN ZOU HET EEN RECHTSSUBJECT DAT DAARDOOR WORDT GERAAKT , IN DEZE LID-STAAT MOETEN WORDEN TOEGESTAAN , OM TEGENOVER HET VAN DE RICHTLIJN AFWIJKENDE NATIONALE RECHT EEN BEROEP TE DOEN OP DE VERPLICHTING VAN DE LID-STAAT OM DE RICHTLIJN IN NATIONAAL RECHT OM TE ZETTEN . HET ZOU NAMELIJK MOEILIJK ZIJN TE RIJMEN MET HET BEGINSEL VAN DE GOEDE TROUW , WANNEER EEN LID-STAAT HET RECHT VAN EEN ZIJNER ONDERDANEN ZOU KUNNEN LOOCHENEN MET EEN BEROEP OP EEN NATIONALE BEPALING DIE ONVERENIGBAAR IS MET VOOR DEZE LID-STAAT VERBINDEND GEMEENSCHAPSRECHT . DAAROM ZOU EEN DERGELIJKE NATIONALE BEPALING NIET AAN DE BETROKKENE KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN .

OPMERKINGEN VAN PARTIJEN

9 IN DE LOOP VAN DE PROCEDURE VOOR HET HOF ZIJN OPMERKINGEN INGEDIEND DOOR DENKAVIT , VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING , DE DEELSTAAT NORDRHEIN-WESTFALEN , VERWEERDER IN HET HOOFDGEDING , DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , DE ITALIAANSE REPUBLIEK EN DE COMMISSIE .

10 VOLGENS VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING BEVATTEN DE DRIE RICHTLIJNEN EEN VOLLEDIGE EN DEFINITIEVE REGELING , OOK VOOR WAT DE OPLOSSING VAN DE SANITAIRE PROBLEMEN IN VERBAND MET DE SAMENSTELLING VAN DIERVOEDERS BETREFT , ZODAT ER GEEN PLAATS MEER IS VOOR NATIONALE MAATREGELEN BETREFFENDE DE SAMENSTELLING VAN VOEDERS , NOCH INZONDERHEID VOOR TOEPASSING OP DIT GEBIED VAN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG . DENKAVIT BETOOGT MET NAME , DAT DE CONTROLE OP HET IJZERGEHALTE IN DIERVOEDERS BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN DE RICHTLIJN TOEVOEGINGSMIDDELEN VALT , WAARBIJ VOOR IJZER , VERMELD IN BIJLAGE I , ENKEL EEN MAXIMUMGEHALTE IS VASTGESTELD . INGEVOLGE ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN DEZE RICHTLIJN MOGEN SLECHTS DE IN BIJLAGE I GENOEMDE TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DIERVOEDERS AANWEZIG ZIJN , EN ZULKS UITSLUITEND ONDER DE DAARIN AANGEGEVEN VOORWAARDEN . EEN LID-STAAT ZOU DE BEPALINGEN VAN DE BIJLAGE , WAARIN GEEN MINIMUMGEHALTE AAN IJZER IS VASTGESTELD , DUS NIET DOOR EENZIJDIGE MAATREGELEN MOGEN WIJZIGEN . NATRIUM VALT VOLGENS DENKAVIT BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN DE RICHTLIJN ONGEWENSTE STOFFEN . ANDERS DAN DE RICHTLIJN TOEVOEGINGSMIDDELEN , KRACHTENS WELKE ENKEL DE IN DE BIJLAGE GENOEMDE EN GEREGELDE PRODUKTEN MOGEN WORDEN GEBRUIKT , BEPAALT ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN DE RICHTLIJN ONGEWENSTE STOFFEN , DAT DE IN DE BIJLAGE VERMELDE STOFFEN EN PRODUKTEN SLECHTS ONDER DE IN DIE BIJLAGE VASTGESTELDE VOORWAARDEN IN DIERVOEDERS WORDEN TOEGELATEN . BIJGEVOLG ZOU EEN PRODUKT NIET ALS ' ' ONGEWENST ' ' KUNNEN WORDEN AANGEMERKT , WANNEER HET NIET IN DE BIJLAGE IS VERMELD ; NATRIUM NU , IS NIET IN DE BIJLAGE VERMELD . EEN LID-STAAT ZOU EEN PRODUKT DAT NIET IN DE BIJLAGE BIJ VOORNOEMDE RICHTLIJN VOORKOMT , DERHALVE NIET ALS ONGEWENST KUNNEN AANMERKEN .

11 DENKAVIT WIJST VOORTS OP HET GEVAAR DAT DE HANDELWIJZE VAN DE DUITSE AUTORITEITEN OPLEVERT VOOR DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT . INDIEN DERGELIJKE NATIONALE MAATREGELEN ZOUDEN WORDEN TOEGELATEN , ZOUDEN ALLE LID-STATEN BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN IN WERKING KUNNEN STELLEN OP EEN GEBIED WAAROP REEDS EEN HARMONISATIE HEEFT PLAATSGEVONDEN , ZODAT HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN PER SLOT VAN REKENING ILLUSOIR ZOU WORDEN . VOLGENS DENKAVIT ZIJN DERGELIJKE VOORSCHRIFTEN OOK ZEER HINDERLIJK VOOR DE PRODUCENTEN , DIE DE BESTANDDELEN VAN DE DIERVOEDERS DIE ZIJ OP DE MARKT WILLEN BRENGEN , NAUWKEURIG EN SPECIFIEK MOETEN KUNNEN DOSEREN .

12 VOLGENS DE DEELSTAAT NORDRHEIN-WESTFALEN , VERWEERDER IN HET HOOFDGEDING , IS IJZER , DAT VAN NATURE IN BEPAALDE VOOR DE VERVAARDIGING VAN MENGVOEDERS GEBRUIKTE PRODUKTEN AANWEZIG IS , GEEN TOEVOEGINGSMIDDEL IN DE ZIN VAN DE DESBETREFFENDE RICHTLIJN , EN IS NATRIUM - EEN NATUURLIJK PRODUKT - EVENMIN EEN ONGEWENSTE STOF ALS BEDOELD IN RICHTLIJN NR . 74/63 . BEIDE PRODUKTEN ZOUDEN ' ' INHALTSSTOFFE ' ' VAN DIERVOEDERS ZIJN , WAARVAN HET GEBRUIK ALS ZODANIG NIET DOOR DE RICHTLIJNEN IS GEREGELD . MEN ZOU DE NATIONALE WETGEVER DUS NIET KUNNEN BELETTEN OM OP TE TREDEN OP EEN GEBIED DAT NIET DOOR DE RICHTLIJNEN IS GEREGELD , EN ZEKER NIET OM AANVULLENDE BEPALINGEN VAST TE STELLEN TEN EINDE GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER TE VOORKOMEN OF BETERE RESULTATEN TE VERKRIJGEN BIJ DE PRODUKTIE VAN DIEREN .

13 HETZELFDE STANDPUNT WORDT INGENOMEN DOOR DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , VOLGENS WELKE DE RICHTLIJNEN SLECHTS EEN FRAGMENTARISCHE REGELING VAN DE PRODUKTIE EN VERHANDELING VAN MENGVOEDERS BEVATTEN . ENKEL VOOR WAT DE TOEVOEGINGSMIDDELEN EN ONGEWENSTE STOFFEN EN DE NORMEN INZAKE OPMAAK EN ETIKETTERING VAN DE PRODUKTEN BETREFT , ZOU EEN HARMONISATIE TOT STAND ZIJN GEBRACHT . MET BETREKKING TOT DE BIJ DE SAMENSTELLING VAN MENGVOEDERS GEBRUIKTE INGREDIENTEN ZOU EVENWEL NOG GEEN SAMENHANGENDE REGELING BESTAAN . DAAR IJZER EN NATRIUM ' ' INHALTSSTOFFE ' ' EN GEEN TOEVOEGINGSMIDDELEN OF ONGEWENSTE STOFFEN ZIJN , ZOU DE LID-STATEN NIET DE BEVOEGDHEID KUNNEN WORDEN ONTZEGD OM NATIONALE MAATREGELEN VAST TE STELLEN , INZONDERHEID MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER . DE DOOR VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING BESTREDEN MAATREGELEN ZOUDEN ZIJN VASTGESTELD OM BEPAALDE SCHADELIJKE PRAKTIJKEN BIJ DE KALVERMESTERIJ TEGEN TE GAAN : ENERZIJDS ZOU DOOR HET GEBRUIK VAN IJZERARME VOEDERS KUNSTMATIG BLOEDARMOEDE WORDEN VEROORZAAKT OM HET DOOR DE CONSUMENT BIJZONDER OP PRIJS GESTELDE BLANKE VLEES TE VERKRIJGEN , EN ANDERZIJDS ZOU DOOR HET TOEDIENEN VAN GROTERE HOEVEELHEDEN ZOUT EEN GEVOEL VAN DORST WORDEN VERWEKT OM DE DIEREN OVERDREVEN VEEL VOCHT TE DOEN OPNEMEN EN ZO HUN SLACHTGEWICHT TE DOEN TOENEMEN . ZOLANG DE RICHTLIJNEN NIET IN EEN UITPUTTENDE REGELING VAN DEZE PROBLEMEN VOORZIEN , ZOUDEN DE LID-STATEN BEVOEGD BLIJVEN OM PASSENDE MAATREGELEN TE TREFFEN , ZOALS IN ARTIKEL 3 VAN DE RICHTLIJN TOEVOEGINGSMIDDELEN UITDRUKKELIJK WORDT ERKEND .

14 HET STANDPUNT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND WORDT GESTEUND DOOR DE ITALIAANSE REPUBLIEK , VOLGENS WELKE DE TWEE STOFFEN WAAROP DE DUITSE REGELING BETREKKING HEEFT , ALS TOEVOEGINGSMIDDELEN NOCH ALS ONGEWENSTE STOFFEN KUNNEN WORDEN BESCHOUWD , DAAR DEZE PRODUKTEN VAN NATURE IN MENGVOEDERS AANWEZIG ZIJN , ZODAT DE LID-STATEN ZICH OP ARTIKEL 3 VAN DE RICHTLIJN TOEVOEGINGSMIDDELEN KUNNEN BEROEPEN TER RECHTVAARDIGING VAN MAATREGELEN ALS DIE WELKE IN HET GEDING VOOR HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT AAN DE ORDE ZIJN .

TEN GRONDE

15 DE DOOR HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT GESTELDE VRAGEN WAREN ALLE REEDS AAN DE ORDE IN DE PARALLELLE ZAAK 28/84 BETREFFENDE EEN DOOR DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG TEGEN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND INGESTELD BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING WAARNAAR HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT IN ZIJN VERWIJZINGSBESCHIKKING HEEFT VERWEZEN . BIJ EEN HEDEN GEWEZEN ARREST HEEFT HET HOF VASTGESTELD , DAT DE THANS IN PAR 8 , LID 3 , VAN DE FUTTERMITTELVERORDNUNG VAN 8 APRIL 1981 OPGENOMEN BEPALINGEN ONVERENIGBAAR ZIJN MET VOORNOEMDE RICHTLIJNEN EN MET ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG .

16 IN DE OVERWEGINGEN VAN DAT ARREST HEEFT HET HOF VERKLAARD , DAT DE DRIE RICHTLIJNEN EEN VOLLEDIGE REGELING INZAKE DE PRODUKTIE EN VERHANDELING VAN MENGVOEDERS BEVATTEN , OOK VOOR WAT HET PROBLEEM VAN DE TOEVOEGINGSMIDDELEN EN ONGEWENSTE STOFFEN BETREFT . BIJGEVOLG MOETEN VOEDERS DIE AAN DE EISEN VAN DEZE RICHTLIJNEN VOLDOEN , IN BEGINSEL IN DE GEHELE GEMEENSCHAP VRIJ KUNNEN WORDEN VERHANDELD , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 13 VAN DE RICHTLIJN TOEVOEGINGSMIDDELEN , ARTIKEL 7 VAN DE RICHTLIJN ONGEWENSTE STOFFEN EN ARTIKEL 9 VAN DE RICHTLIJN MENGVOEDERS .

17 GELET OP DEZE OVERWEGINGEN , DIENEN DE VRAGEN VAN HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT TE WORDEN BEANTWOORD ALS VOLGT .

18 DE EERSTE VRAAG IS EROP GERICHT TE VERNEMEN , OF DE TERM ' ' TOEVOEGINGSMIDDELEN ' ' IN DE ZIN VAN RICHTLIJN NR . 70/524 RESTRICTIEF MOET WORDEN UITGELEGD , ZODAT HIJ ENKEL SUPPLEMENTAIR TOEGEVOEGDE STOFFEN OMVAT , DAN WEL OF ONDER DEZE TERM OOK STOFFEN VALLEN DIE , ZOALS IJZER , VAN NATURE IN SAMENGESTELDE VOEDERS AANWEZIG ZIJN , IN MINDERE OF MEERDERE MATE NAAR GELANG VAN DE GEKOZEN INGREDIENTEN .

19 HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT WIJST TERECHT EROP , DAT DE TERM ' ' TOEVOEGINGSMIDDELEN ' ' ALS ZODANIG KENNELIJK ENKEL DOELT OP AAN MENGVOEDERS TOEGEVOEGDE STOFFEN , MAAR DAT UIT DE INHOUD VAN DE RICHTLIJN EN INZONDERHEID VAN HAAR BIJLAGEN EEN RUIMERE OPVATTING VAN DIE TERM AAN HET LICHT TREEDT . DAARUIT BLIJKT IMMERS , DAT VERSCHILLENDE ALS TOEVOEGINGSMIDDELEN GEKWALIFICEERDE BESTANDDELEN OOK VAN NATURE IN SAMENGESTELDE VOEDERS KUNNEN VOORKOMEN , NAAR GELANG VAN DE GEKOZEN INGREDIENTEN . DIT IS INZONDERHEID HET GEVAL VAN IJZERVERBINDINGEN , DIE BINNEN DE IN BIJLAGE I AANGEGEVEN GRENZEN AAN HET VOEDER MOGEN WORDEN TOEGEVOEGD , MAAR DAARIN OOK KUNNEN VOORKOMEN ALS GEVOLG VAN DE BIJ DE SAMENSTELLING GEBRUIKTE INGREDIENTEN . DIT BETEKENT EVENWEL NOG NIET , DAT DE KWALIFICATIE ' ' TOEVOEGINGSMIDDEL ' ' EN DE BEPALINGEN VAN DE RICHTLIJN NIET LANGER OP DEZE STOFFEN VAN TOEPASSING ZOUDEN ZIJN . HIERUIT VOLGT , DAT EEN LID-STAAT VOOR EEN BEPAALDE STOF NIET EENZIJDIG EEN GEHALTE MAG VASTSTELLEN ONDER HET VOORWENDSEL DAT DEZE STOF , IN TEGENSTELLING TOT ANDERE , REEDS VAN NATURE IN SOMMIGE INGREDIENTEN VOORKOMT .

20 MITSDIEN MOET OP DE EERSTE VRAAG WORDEN GEANTWOORD , DAT DE TERM ' ' TOEVOEGINGSMIDDELEN ' ' IN ARTIKEL 2 , SUB A , VAN RICHTLIJN NR . 70/524 ALLE STOFFEN OMVAT DIE DE KENMERKEN VAN DIERVOEDERS KUNNEN BEINVLOEDEN , OOK INDIEN ZIJ VAN NATURE AANWEZIG ZIJN IN BEPAALDE INGREDIENTEN DIE BIJ DE BEREIDING VAN DIE VOEDERS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT .

21 DE TWEEDE VRAAG BETREFT DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 13 VAN RICHTLIJN NR . 70/524 EN IS EROP GERICHT TE VERNEMEN , OF DE NATIONALE WETGEVER HET RECHT HEEFT EEN MINIMUM-OF MAXIMUMGEHALTE VOOR TE SCHRIJVEN VOOR EEN STOF WAARVOOR BIJLAGE I BIJ DE RICHTLIJN NIET IN EEN MINIMUM- OF MAXIMUMGEHALTE VOORZIET .

22 INGEVOLGE ARTIKEL 13 ' ' DRAGEN DE LID-STATEN ER ZORG VOOR DAT VEEVOEDERS DIE VOLDOEN AAN HET BEPAALDE IN DEZE RICHTLIJN , TEN AANZIEN VAN DE AANWEZIGHEID OF HET ONTBREKEN VAN TOEVOEGINGSMIDDELEN EN DE DESBETREFFENDE AANDUIDINGEN , ALLEEN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE BIJ DEZE RICHTLIJN VOORGESCHREVEN HANDELSBEPERKINGEN ' ' .

23 GELET OP HET BEPAALDE IN ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN DE RICHTLIJN , VOLGENS HETWELK ' ' SLECHTS DE IN BIJLAGE I GENOEMDE TOEVOEGINGSMIDDELEN IN VEEVOEDERS AANWEZIG MOGEN ZIJN EN UITSLUITEND ONDER DE DAARIN AANGEGEVEN VOORWAARDEN ' ' , ZIJN DE LID-STATEN NIET BEVOEGD DE BEPALINGEN VAN DE RICHTLIJN TE WIJZIGEN DOOR VOORSCHRIFTEN INZAKE HET MINIMUM- OF MAXIMUMGEHALTE IN TE VOEREN VOOR STOFFEN DIE ONDER DE RICHTLIJN VALLEN . ONVERMINDERD DE VRIJWARINGSPROCEDURE VAN ARTIKEL 7 VAN DE RICHTLIJN , ZOALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN NR . 73/103 VAN 28 APRIL 1973 ( PB 1973 , L 124 , BLZ . 17 ), KUNNEN DE BEPALINGEN VAN DE RICHTLIJN EN MET NAME DE DAARIN VASTGESTELDE MAXIMA OF MINIMA SLECHTS VOOR DE GEHELE GEMEENSCHAP WORDEN GEWIJZIGD OF AANGEVULD VOLGENS DE DAARTOE IN DE RICHTLIJN VOORZIENE PROCEDURES . DE LID-STATEN MOGEN DIENAANGAANDE GEEN EENZIJDIGE MAATREGELEN TREFFEN .

24 MITSDIEN MOET OP DE TWEEDE VRAAG WORDEN GEANTWOORD , DAT HET DE LID-STATEN INGEVOLGE ARTIKEL 13 VAN RICHTLIJN NR . 70/524 NIET MEER IS TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN EEN STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN , DOOR VOOR TE SCHRIJVEN DAT KUNSTMELKVOEDERS EEN BEPAALD MINIMUMGEHALTE AAN IJZER MOETEN BEVATTEN .

25 DE DERDE VRAAG IS EROP GERICHT TE VERNEMEN , OF NATRIUM ALS EEN ONGEWENSTE STOF IN DE ZIN VAN RICHTLIJN NR . 74/63 MOET WORDEN AANGEMERKT , NU IN DIE RICHTLIJN GEEN UITDRUKKELIJKE DEFINITIE VAN DE TERM ' ' ONGEWENSTE STOFFEN ' ' VOORKOMT . VOOR HET GEVAL DAT NATRIUM BOVEN EEN BEPAALDE GRENS ALS ONGEWENSTE STOF ZOU MOETEN WORDEN AANGEMERKT , WENST HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT TE VERNEMEN OF DE LID-STATEN , GELET OP DE ARTIKELEN 5 EN 7 VAN DE RICHTLIJN , VOOR EEN DERGELIJKE STOF NOG EEN MAXIMUMGEHALTE KUNNEN VOORSCHRIJVEN , DAN WEL OF EEN DERGELIJKE MAATREGEL SLECHTS VOOR EEN BEPERKTE TIJD KAN WORDEN GENOMEN KRACHTENS ARTIKEL 5 VAN DE RICHTLIJN .

26 VOOREERST MOET EROP WORDEN GEWEZEN , DAT OOK EEN STOF DIE OP ZICH ONGEVAARLIJK IS , ALS ONGEWENSTE STOF KAN WORDEN AANGEMERKT , WANNEER ZIJ BOVEN EEN BEPAALDE CONCENTRATIE SCHADELIJKE GEVOLGEN TEWEEGBRENGT . ZOALS HIERVOOR GEZEGD , HEEFT HET SYSTEEM VAN DE RICHTLIJN ONGEWENSTE STOFFEN TOT GEVOLG , DAT DE LID-STATEN ENKEL VOOR DE IN DE BIJLAGE GENOEMDE STOFFEN EN ONDER DE DAARIN GESTELDE VOORWAARDEN MAXIMUM TOLERANTIEGRENZEN MOGEN VASTSTELLEN . INGEVOLGE ARTIKEL 7 VAN DE RICHTLIJN MOGEN DIERVOEDERS DIE AAN DE NORMEN VAN DE RICHTLIJN VOLDOEN , AAN GEEN ANDERE HANDELSBEPERKINGEN WORDEN ONDERWORPEN DAN DIE WELKE UIT DE RICHTLIJN VOORTVLOEIEN .

27 KRACHTENS ARTIKEL 5 VAN DE RICHTLIJN MOGEN DE LID-STATEN VOOR BEPAALDE STOFFEN HET GEHALTE EVENWEL VOORLOPIG VERLAGEN , WANNEER ZIJ MENEN DAT EEN IN DE BIJLAGE VASTGESTELD MAXIMUMGEHALTE OF EEN NIET IN DE BIJLAGE VERMELDE STOF , DAN WEL NIET DAARIN VERMELD PRODUKT GEVAAR OPLEVERT VOOR DE GEZONDHEID VAN MENS OF DIER . DE LID-STAAT DIE EEN DERGELIJKE MAATREGEL TREFT , DIENT DE ANDERE LID-STATEN EN DE COMMISSIE DAARVAN ONVERWIJLD IN KENNIS TE STELLEN EN DAARBIJ EEN TOELICHTING TE GEVEN . DOOR DEZE KENNISGEVING TREEDT DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 10 VAN DE RICHTLIJN IN WERKING , ZODAT DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN , INDIEN NODIG , MAATREGELEN KUNNEN TREFFEN DIE VOOR ALLE LID-STATEN GELDEN .

28 MITSDIEN MOET OP DE DERDE VRAAG WORDEN GEANTWOORD , DAT DE ARTIKELEN 5 EN 7 VAN RICHTLIJN NR . 74/63 ALDUS MOETEN WORDEN UITGELEGD ,

- DAT HET DE LID-STATEN IN BEGINSEL NIET MEER IS TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN EEN NIET IN DE BIJLAGE VERMELDE STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN , BIJ VOORBEELD DOOR VOOR TE SCHRIJVEN DAT KUNSTMELKVOEDERS SLECHTS EEN BEPAALD MAXIMUMGEHALTE AAN NATRIUM MOGEN BEVATTEN ;

- DAT DE LID-STATEN SLECHTS IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN OP GROND VAN ARTIKEL 5 VAN DE RICHTLIJN EN MET INACHTNEMING VAN DE ALDAAR VOORZIENE PROCEDURE , TIJDELIJK EEN MAXIMUMGEHALTE AAN NATRIUM MOGEN VASTSTELLEN .

29 DE VIERDE VRAAG BETREFT DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE RICHTLIJN MENGVOEDERS ENERZIJDS EN DE RICHTLIJNEN TOEVOEGINGSMIDDELEN EN ONGEWENSTE STOFFEN ANDERZIJDS . IN DE EERSTE PLAATS MOET WORDEN VERDUIDELIJKT , OF DE LID-STATEN OP GROND VAN DE RICHTLIJN MENGVOEDERS BEPERKINGEN MOGEN OPLEGGEN WAARIN DE RICHTLIJNEN TOEVOEGINGSMIDDELEN EN ONGEWENSTE STOFFEN NIET VOORZIEN , EN IN DE TWEEDE PLAATS OF DE LID-STATEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 , TWEEDE VOLZIN , VAN DE RICHTLIJN MENGVOEDERS MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN MENS OF DIER MOGEN TREFFEN ZONDER GEBRUIK TE MAKEN VAN DE AANPASSINGSPROCEDURE VAN ARTIKEL 6 , LID 2 , SUB A.A , VAN DE RICHTLIJN TOEVOEGINGSMIDDELEN RESPECTIEVELIJK ARTIKEL 5 , LID 1 - JUISTER : ARTIKEL 6 - VAN DE RICHTLIJN ONGEWENSTE STOFFEN .

30 BLIJKENS DE RECHTSOVERWEGINGEN VAN HET ARREST IN ZAAK 28/84 BEVATTEN DE RICHTLIJNEN TOEVOEGINGSMIDDELEN EN ONGEWENSTE STOFFEN EEN UITPUTTENDE REGELING VAN DE PROBLEMEN WELKE DE BIJ DE SAMENSTELLING VAN DIERVOEDERS GEBRUIKTE STOFFEN KUNNEN OPLEVEREN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID . BIJGEVOLG KAN ARTIKEL 3 VAN DE RICHTLIJN MENGVOEDERS NIET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT HET HET UITPUTTEND KARAKTER VAN DEZE TWEE RICHTLIJNEN AANTAST OF ZOU AANTASTEN .

31 MITSDIEN MOET OP DE VIERDE VRAAG WORDEN GEANTWOORD DAT HET BEPAALDE IN ARTIKEL 1 , LID 2 , SUB B EN C , VAN RICHTLIJN NR . 79/373 , WAARDOOR DE WERKINGSSFEER VAN DE RICHTLIJN WORDT AFGEBAKEND , IN SAMENHANG MET ARTIKEL 3 VAN DEZE RICHTLIJN ALDUS MOET WORDEN UITGELEGD ,

- DAT HET DE LID-STATEN OP GROND VAN RICHTLIJN NR . 79/373 NIET IS TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DE ZIN VAN RICHTLIJN NR . 70/524 OF IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN ONGEWENSTE STOFFEN IN DE ZIN VAN RICHTLIJN NR . 74/63 AAN HANDELSBEPERKINGEN TE ONDERWERPEN DIE INGEVOLGE DEZE TWEE RICHTLIJNEN VERBODEN ZIJN ;

- DAT HET DE LID-STATEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN RICHTLIJN NR . 79/373 NIET IS TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN EEN TOEVOEGINGSMIDDEL OF IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN EEN ONGEWENSTE STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN ZONDER DE AANPASSINGSPROCEDURES VAN ARTIKEL 6 , LID 2 , SUB A.A , VAN RICHTLIJN NR . 70/524 EN ARTIKEL 6 VAN RICHTLIJN NR . 74/63 IN ACHT TE NEMEN , OOK NIET WANNEER HET ONTBREKEN VAN HET TOEVOEGINGSMIDDEL OF DE AANWEZIGHEID VAN DE ONGEWENSTE STOF NAAR HUN OORDEEL EEN GEVAAR OPLEVERT VOOR DE GEZONDHEID VAN MENS OF DIER ; DE VRIJWARINGSPROCEDURES VAN ARTIKEL 7 RESPECTIEVELIJK ARTIKEL 5 VAN LAATSTGENOEMDE RICHTLIJNEN WORDEN HIERDOOR ONVERLET GELATEN .

32 HET HEDEN GEWEZEN ARREST IN ZAAK 28/84 WORDT BIJ HET ONDERHAVIGE ARREST GEVOEGD EN VORMT EEN INTEGREREND BESTANDDEEL DAARVAN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT BIJ BESCHIKKING VAN 24 MEI 1984 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 ) DE TERM ' ' TOEVOEGINGSMIDDELEN ' ' IN ARTIKEL 2 , SUB A , VAN RICHTLIJN NR . 70/524/EEG VAN 23 NOVEMBER 1970 BETREFFENDE TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DE VEEVOEDING ( PB 1970 , L 270 , BLZ . 1 ), OMVAT ALLE STOFFEN DIE DE KENMERKEN VAN DIERVOEDERS KUNNEN BEINVLOEDEN , OOK INDIEN ZIJ VAN NATURE AANWEZIG ZIJN IN BEPAALDE INGREDIENTEN DIE BIJ DE BEREIDING VAN DIE VOEDERS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT .

2)HET IS DE LID-STATEN INGEVOLGE ARTIKEL 13 VAN RICHTLIJN NR . 70/524 NIET MEER TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN EEN STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN , DOOR VOOR TE SCHRIJVEN DAT KUNSTMELKVOEDERS EEN BEPAALD MINIMUMGEHALTE AAN IJZER MOETEN BEVATTEN .

3)DE ARTIKELEN 5 EN 7 VAN RICHTLIJN NR . 74/63/EEG VAN 17 DECEMBER 1973 TOT VASTSTELLING VAN MAXIMUMGEHALTEN AAN ONGEWENSTE STOFFEN EN PRODUKTEN IN DIERVOEDERS ( PB 1974 , L 38 , BLZ . 31 ) MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD ,

- DAT HET DE LID-STATEN IN BEGINSEL NIET MEER IS TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN EEN NIET IN DE BIJLAGE VERMELDE STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN , BIJ VOORBEELD DOOR VOOR TE SCHRIJVEN DAT KUNSTMELKVOEDERS SLECHTS EEN BEPAALD MAXIMUMGEHALTE AAN NATRIUM MOGEN BEVATTEN ;

- DAT DE LID-STATEN SLECHTS IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN , OP GROND VAN ARTIKEL 5 VAN DE RICHTLIJN EN MET INACHTNEMING VAN DE ALDAAR VOORZIENE PROCEDURE , TIJDELIJK EEN MAXIMUMGEHALTE AAN NATRIUM MOGEN VASTSTELLEN .

4)HET BEPAALDE IN ARTIKEL 1 , LID 2 , SUB B EN C , VAN RICHTLIJN NR . 79/373/EEG VAN 2 APRIL 1979 BETREFFENDE DE HANDEL IN MENGVOEDERS ( PB 1979 , L 86 , BLZ . 30 ), WAARDOOR DE WERKINGSSFEER VAN DE RICHTLIJN WORDT AFGEBAKEND , MOET IN SAMENHANG MET ARTIKEL 3 VAN DEZE RICHTLIJN ALDUS WORDEN UITGELEGD ,

- DAT HET DE LID-STATEN OP GROND VAN RICHTLIJN NR . 79/373 NIET IS TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DE ZIN VAN RICHTLIJN NR . 70/524 OF IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN ONGEWENSTE STOFFEN IN DE ZIN VAN RICHTLIJN NR . 74/63 AAN HANDELSBEPERKINGEN TE ONDERWERPEN DIE INGEVOLGE DEZE TWEE RICHTLIJNEN VERBODEN ZIJN ;

- DAT HET DE LID-STATEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN RICHTLIJN NR . 79/373 NIET IS TOEGESTAAN DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN EEN TOEVOEGINGSMIDDEL OF DE AANWEZIGHEID VAN EEN ONGEWENSTE STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN ZONDER DE AANPASSINGSPROCEDURES VAN ARTIKEL 6 , LID 2 , SUB A.A , VAN RICHTLIJN NR . 70/524 EN ARTIKEL 6 VAN RICHTLIJN NR . 74/63 IN ACHT TE NEMEN , OOK NIET WANNEER HET ONTBREKEN VAN HET TOEVOEGINGSMIDDEL OF DE AANWEZIGHEID VAN DE ONGEWENSTE STOF NAAR HUN OORDEEL EEN GEVAAR OPLEVERT VOOR DE GEZONDHEID VAN MENS OF DIER ; DE VRIJWARINGSPROCEDURES VAN ARTIKEL 7 RESPECTIEVELIJK ARTIKEL 5 VAN LAATSTGENOEMDE RICHTLIJNEN WORDEN HIERDOOR ONVERLET GELATEN .

1 . DE TERM ' ' TOEVOEGINGSMIDDELEN ' ' IN ARTIKEL 2 , SUB A , VAN RICHTLIJN NR . 70/524 BETREFFENDE TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DE VEEVOEDING , OMVAT ALLE STOFFEN DIE DE KENMERKEN VAN DIERVOEDERS KUNNEN BEINVLOEDEN , OOK INDIEN ZIJ VAN NATURE AANWEZIG ZIJN IN BEPAALDE INGREDIENTEN DIE BIJ DE BEREIDING VAN DIE VOEDERS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT .

2 . HET IS DE LID-STATEN INGEVOLGE ARTIKEL 13 VAN RICHTLIJN NR . 70/524 NIET MEER TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN EEN STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN , DOOR VOOR TE SCHRIJVEN DAT KUNSTMELKVOEDERS EEN BEPAALD MINIMUMGEHALTE AAN IJZER MOETEN BEVATTEN .

DE ARTIKELEN 5 EN 7 VAN RICHTLIJN NR . 74/63 TOT VASTSTELLING VAN MAXIMUMGEHALTEN AAN ONGEWENSTE STOFFEN EN PRODUKTEN IN DIERVOEDERS MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD ,

- DAT HET DE LID-STATEN IN BEGINSEL NIET MEER IS TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN EEN NIET IN DE BIJLAGE VERMELDE STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN , BIJVOORBEELD DOOR VOOR TE SCHRIJVEN DAT KUNSTMELKVOEDERS SLECHTS EEN BEPAALD MAXIMUMGEHALTE AAN NATRIUM MOGEN BEVATTEN ;

- DAT DE LID-STATEN SLECHTS IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN , OP GROND VAN ARTIKEL 5 VAN DE RICHTLIJN EN MET INACHTNEMING VAN DE ALDAAR VOORZIENE PROCEDURE , TIJDELIJK EEN MAXIMUMGEHALTE AAN NATRIUM MOGEN VASTSTELLEN .

HET BEPAALDE IN ARTIKEL 1 , LID 2 , SUB B EN C , VAN RICHTLIJN NR . 79/373 BETREFFENDE DE HANDEL IN MENGVOEDERS , WAARDOOR DE WERKINGSSFEER VAN DE RICHTLIJN WORDT AFGEBAKEND , MOET IN SAMENHANG MET ARTIKEL 3 VAN DEZE RICHTLIJN ALDUS WORDEN UITGELEGD ,

- DAT HET DE LID-STATEN OP GROND VAN RICHTLIJN NR . 79/373 NIET IS TOEGESTAAN , DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DE ZIN VAN RICHTLIJN NR . 70/524 OF IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN ONGEWENSTE STOFFEN IN DE ZIN VAN RICHTLIJN NR . 74/63 AAN HANDELSBEPERKINGEN TE ONDERWERPEN DIE INGEVOLGE DEZE TWEE RICHTLIJNEN VERBODEN ZIJN ;

- DAT HET DE LID-STATEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN RICHTLIJN NR . 79/373 NIET IS TOEGESTAAN DIERVOEDERS IN VERBAND MET HET ONTBREKEN VAN EEN TOEVOEGINGSMIDDEL OF IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN EEN ONGEWENSTE STOF AAN EEN HANDELSBEPERKING TE ONDERWERPEN ZONDER DE AANPASSINGSPROCEDURES VAN ARTIKEL 6 , LID 2 , SUB A.A , VAN RICHTLIJN NR . 70/524 EN ARTIKEL 6 VAN RICHTLIJN NR . 74/63 IN ACHT TE NEMEN , OOK NIET WANNEER HET ONTBREKEN VAN HET TOEVOEGINGSMIDDEL OF DE AANWEZIGHEID VAN DE ONGEWENSTE STOF NAAR HUN OORDEEL EEN GEVAAR OPLEVERT VOOR DE GEZONDHEID VAN MENS OF DIER ; DE VRIJWARINGSPROCEDURES VAN ARTIKEL 7 RESPECTIEVELIJK ARTIKEL 5 VAN LAATSTGENOEMDE RICHTLIJNEN WORDEN HIERDOOR ONVERLET GELATEN .

1 . LANDBOUW - HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN - TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DIERVOEDERS - TOEVOEGINGSMIDDELEN - BEGRIP

( RICHTLIJN NR . 70/524 VAN DE RAAD , ARTIKEL 2 , SUB A )

2 . LANDBOUW - HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN - MENGVOEDERS - PRODUKTIE EN VERHANDELING GEREGELD DOOR SAMENHANGEND EN VOLLEDIG SAMENSTEL VAN RICHTLIJNEN - EENZIJDIGE NATIONALE MAATREGELEN - ONTOELAATBAARHEID

( RICHTLIJNEN VAN DE RAAD NRS . 70/524 , 74/63 EN 79/373 )

KOSTEN

33 DE KOSTEN DOOR DE DUITSE REGERING , DE ITALIAANSE REGERING EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 195/84 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET BUNDESVERWALTUNGSGERICHT , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH , TE WARENDORF ( BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ),

EN

DEELSTAAT NORDRHEIN-WESTFALEN ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE RICHTLIJNEN NRS . 70/524/EEG BETREFFENDE TOEVOEGINGSMIDDELEN IN DE VEEVOEDING , 74/63/EEG TOT VASTSTELLING VAN MAXIMUMGEHALTEN AAN ONGEWENSTE STOFFEN EN PRODUKTEN IN DIERVOEDERS , EN 79/373/EEG BETREFFENDE DE HANDEL IN MENGVOEDERS ,