Home

Arrest van het Hof van 20 maart 1986.

Arrest van het Hof van 20 maart 1986.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 22 JANUARI 1985 , HEEFT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KRACHTENS ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD STREKKENDE TOT VASTSTELLING , DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE BEPALINGEN VAST TE STELLEN DIE NODIG ZIJN OM TE VOLDOEN AAN RICHTLIJN NR . 78/660/EEG VAN DE RAAD VAN 25 JULI 1978 BETREFFENDE DE JAARREKENING VAN BEPAALDE VENNOOTSCHAPSVORMEN ( PB 1978 , L 222 , BLZ . 11 ), DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

2 IN DE HIER BEDOELDE VIERDE RICHTLIJN VAN DE RAAD , DIE IS GEBASEERD OP ARTIKEL 54 , LID 3 , SUB G , EEG-VERDRAG , ZIJN MAATREGELEN VASTGESTELD TOT COORDINATIE VAN DE NATIONALE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE INDELING EN DE INHOUD VAN DE JAARREKENING EN HET JAARVERSLAG , DE WAARDERINGSMETHODEN , ALSMEDE DE OPENBAARMAKING VAN DEZE STUKKEN MET NAME VOOR WAT BETREFT DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EN DE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID . BLIJKENS DE TWEEDE OVERWEGING VAN DE RICHTLIJN , IS DEZE COORDINATIE DRINGEND NOODZAKELIJK , AANGEZIEN DE WERKZAAMHEID VAN DEZE VENNOOTSCHAPPEN VAAK DE GRENZEN VAN HET NATIONALE GRONDGEBIED OVERSCHRIJDT EN DOOR HEN AAN DERDEN GEEN ANDERE WAARBORG WORDT GEBODEN DAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP .

3 ARTIKEL 55 VAN DE RICHTLIJN BEPAALT DAT DE LID-STATEN DE NODIGE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN IN WERKING DOEN TREDEN OM BINNEN TWEE JAAR NA KENNISGEVING ERVAN AAN DEZE RICHTLIJN TE VOLDOEN , EN DAT ZIJ DE COMMISSIE DAARVAN ONVERWIJLD IN KENNIS STELLEN . AANGEZIEN DE KENNISGEVING VAN DE RICHTLIJN PLAATS HAD OP 31 JULI 1978 , IS DEZE TERMIJN TWEE JAAR NADIEN VERSTREKEN .

4 OMDAT DE COMMISSIE VAN DE ITALIAANSE REGERING TER ZAKE GEEN ENKELE MEDEDELING ONTVING , LEIDDE ZIJ DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 169 IN . ZOWEL HAAR SCHRIFTELIJKE INGEBREKESTELLING VAN 19 OKTOBER 1982 ALS HAAR MET REDENEN OMKLEDE ADVIES VAN 14 JUNI 1984 BLEVEN ONBEANTWOORD . IN DIE OMSTANDIGHEDEN HEEFT DE COMMISSIE OP 22 JANUARI 1985 HET ONDERHAVIGE BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING INGESTELD .

5 DE ITALIAANSE REGERING ERKENT , DAT ZIJ HAAR VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN , DOCH ZIJ MERKT OP DAT HET HIER EEN INGEWIKKELD PROBLEEM BETREFT , WAARVOOR HET BURGERLIJK WETBOEK MOET WORDEN GEWIJZIGD . ZIJ VERKLAART , DAT TER ZAKE VAN EEN ONTWERP VAN WET TOT UITVOERING VAN DE BETROKKEN RICHTLIJN DE STUDIEFASE NAGENOEG IS AFGESLOTEN EN DAT DIT ONTWERP HOPELIJK BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN KAN WORDEN AANGENOMEN . TER TERECHTZITTING HEEFT ZIJ VERKLAARD DAT DE AANVAARDING NIET LANG MEER ZOU UITBLIJVEN , DOCH DAT ZIJ NIET MET ZEKERHEID EEN DATUM VOOR DE OPLOSSING VAN HET PROBLEEM IN HET VOORUITZICHT KON STELLEN .

6 ER ZIJ AAN HERINNERD DAT INGEVOLGE ' S HOFS VASTE RECHTSPRAAK EEN LID-STAAT ZICH NIET TEN EXCEPTIEVE KAN BEROEPEN OP BEPALINGEN , PRAKTIJKEN OF OMSTANDIGHEDEN IN ZIJN NATIONALE RECHTSORDE TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING VAN UIT COMMUNAUTAIRE RICHTLIJNEN VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN OF DAARIN VOORGESCHREVEN TERMIJNEN .

7 MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD , DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOORDAT ZIJ NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJNEN DE IN RICHTLIJN NR . 78/660 VAN DE RAAD VAN 25 JULI 1978 VOORZIENE MAATREGELEN HEEFT VASTGESTELD EN MEEGEDEELD , DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE , VERSTAAT :

1 ) DOORDAT ZIJ NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJNEN DE IN RICHTLIJN NR . 78/660 VAN DE RAAD VAN 25 JULI 1978 BETREFFENDE DE JAARREKENING VAN BEPAALDE VENNOOTSCHAPS VORMEN VOORZIENE MAATREGELEN HEEFT VASTGESTELD EN MEEGEDEELD , IS DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

2 ) DE ITALIAANSE REPUBLIEK WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN .

EEN LID-STAAT KAN ZICH NIET TEN EXCEPTIEVE BEROEPEN OP BEPALINGEN , PRAKTIJKEN OF OMSTANDIGHEDEN IN ZIJN NATIONALE RECHTSORDE TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING VAN UIT COMMUNAUTAIRE RICHTLIJNEN VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN EN ALDAAR VOORGESCHREVEN TERMIJNEN .

LID-STATEN - VERPLICHTINGEN - UITVOERING VAN RICHTLIJNEN - NIET-NAKOMING - RECHTVAARDIGING - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 169 )

KOSTEN

8 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERWEERSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 17/85 ,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . BERARDIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G . KREMLIS , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

ITALIAANSE REPUBLIEK , VERTEGENWOORDIGD DOOR L . FERRARI BRAVO , HOOFD VAN DE DIENST DIPLOMATIEKE GESCHILLEN , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR O . FIUMARA , AVVOCATO DELLO STATO , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER ITALIAANSE AMBASSADE ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT VASTSTELLING DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE BEPALINGEN VAST TE STELLEN DIE NODIG ZIJN OM TE VOLDOEN AAN RICHTLIJN NR . 78/660/EEG VAN DE RAAD VAN 25 JULI 1978 BETREFFENDE DE JAARREKENING VAN BEPAALDE VENNOOTSCHAPSVORMEN ( PB 1978 , L 222 , BLZ . 11 ), DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN ,