Home

Arrest van het Hof van 4 februari 1988.

Arrest van het Hof van 4 februari 1988.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 19 AUGUSTUS 1985, HEEFT DE ITALIAANSE REPUBLIEK KRACHTENS ARTIKEL 173, EERSTE ALINEA, EEG-VERDRAG, BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 7 JUNI 1985, HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN FORFAITAIR BEDRAG TER VERGOEDING VAN DE KOSTEN VAN BEHANDELING VAN GRANEN DIE MET HET OOG OP HUN GEBRUIK ALS DIERVOEDER GEDENATUREERD OF GEKLEURD WORDEN, ALTHANS IN ZOVERRE ZIJ VAN TOEPASSING IS OP DE KLEURING BEDOELD IN VERORDENING NR . 2794/83 VAN DE COMMISSIE VAN 6 OKTOBER 1983 INZAKE DE VERKOOP OP DE INTERNE MARKT VAN 450 000 TON ZACHTE BROODTARWE DIE HET ITALIAANSE INTERVENTIEBUREAU ONDER ZICH HEEFT ( PB 1983, L 274, BLZ . 18 ).

2 BLIJKENS DE PROCESSTUKKEN WERD IN VERORDENING NR . 1322/83 VAN DE RAAD VAN 26 MEI 1983 BETREFFENDE DE OVERDRACHT VAN 550 000 TON ZACHTE BROODTARWE DIE IN HET BEZIT IS VAN HET FRANSE EN HET DUITSE INTERVENTIEBUREAU ( PB 1983, L 138, BLZ . 63 ), ONDER MEER BEPAALD DAT 450 000 TON ZACHTE TARWE ZOU WORDEN OVERGEDRAGEN VAN HET FRANSE NAAR HET ITALIAANSE INTERVENTIEBUREAU VOOR GEBRUIK ALS DIERVOEDER .

3 INGEVOLGE ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 2794/83 VAN DE COMMISSIE, WAARBIJ DE UITVOERINGSBEPALINGEN VOOR DIE OVERDRACHT VAN 450 000 TON ZACHTE TARWE WERDEN VASTGESTELD, MOEST HET BETROKKEN INTERVENTIEBUREAU, OM DE CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN HET GRAAN IN DIERVOEDER TE VERGEMAKKELIJKEN, OVERGAAN TOT KLEURING VAN DE PRODUKTEN TEN EINDE HUN IDENTIFICATIE MOGELIJK TE MAKEN; DE KLEURING DIENDE TE GESCHIEDEN TEGEN DE LAAGST MOGELIJKE KOSTEN .

4 NA DEZE KLEURING TE HEBBEN UITGEVOERD, VERZOCHT HET ITALIAANSE INTERVENTIEBUREAU DE GEMEENSCHAPSINSTANTIES OM TERUGBETALING VAN DE VOOR DIE BEHANDELING DAADWERKELIJK GEMAAKTE KOSTEN, TE WETEN 6,15 ECU PER TON .

5 OP GROND VAN ARTIKEL 6 VAN VERORDENING NR . 1883/78 VAN DE RAAD VAN 2 AUGUSTUS 1978 BETREFFENDE DE ALGEMENE REGELS VOOR DE FINANCIERING VAN DE INTERVENTIES DOOR HET EOGFL, AFDELING GARANTIE ( PB 1978, L 216, BLZ . 1 ), WAS DE COMMISSIE VAN OORDEEL, DAT DIE KOSTEN NIET VOLLEDIG, MAAR DOOR MIDDEL VAN EEN FORFAITAIR BEDRAG MOESTEN WORDEN VERGOED . DAARTOE STELDE ZIJ HAAR THANS BESTREDEN BESCHIKKING VAN 7 JUNI 1985 VAST, WAARIN EEN FORFAITAIR BEDRAG VAN 1,17 ECU PER TON WERD BEPAALD VOOR HET KLEUREN VAN GRAAN MET HET OOG OP HET GEBRUIK ERVAN ALS DIERVOEDER .

6 VOOR EEN NADERE UITEENZETTING VAN DE FEITEN VAN DE ZAAK, HET TOEPASSELIJKE GEMEENSCHAPSRECHT EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERNA SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DAT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

7 VAN OORDEEL DAT ZIJ DOOR DIE BESCHIKKING WERD BEZWAARD, HEEFT DE ITALIAANSE REGERING HET ONDERHAVIGE BEROEP ERTEGEN INGESTELD, DAT OP TWEE MIDDELEN STEUNT . IN DE EERSTE PLAATS STELT ZIJ, DAT DE COMMISSIE BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE BESCHIKKING DE ARTIKELEN 4 EN 6 VAN VERORDENING NR . 1883/78 VAN DE RAAD ALSMEDE BIJLAGE I VAN VERORDENING NR . 3247/81 VAN DE RAAD, JUNCTIS DE VERORDENINGEN NRS . 1322/83 VAN DE RAAD EN 2794/83 VAN DE COMMISSIE HEEFT GESCHONDEN EN VERKEERD HEEFT TOEGEPAST . IN DE TWEEDE PLAATS ZOU DE BESCHIKKING ONGELDIG ZIJN OP GROND VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID DOOR DE COMMISSIE, OMDAT DEZE, DOOR HAAR VERKEERDE UITLEGGING EN TOEPASSING VAN ARTIKEL 6 VAN VERORDENING NR . 1883/78, ZICH DE BEVOEGDHEID ZOU HEBBEN AANGEMETEN OM DE KOSTEN VAN DE KLEURING OP FORFAITAIRE WIJZE TE VERGOEDEN .

8 VASTGESTELD ZIJ, DAT WAAR VERZOEKSTER MISBRUIK VAN BEVOEGHEID STELT, ZIJ ZICH IN WEZEN BEROEPT OP SCHENDING VAN EEN RECHTSREGEL, IN DIT GEVAL ARTIKEL 6 VAN VERORDENING NR . 1883/78, WAAROP HET EERSTE MIDDEL AL BETREKKING HEEFT . HET TWEEDE MIDDEL BLIJKT IN CASU DUS SAMEN TE VALLEN MET HET EERSTE, ZODAT ZIJ TEZAMEN MOETEN WORDEN ONDERZOCHT .

9 DE ITALIAANSE REGERING STELT, DAT EEN VERRICHTING ALS HET KLEUREN NIET VALT ONDER EEN DER CATEGORIEEN VAN VERRICHTINGEN DIE MET NAME WORDEN GENOEMD IN PUNT I-1 VAN BIJLAGE I VAN VERORDENING NR . 3247/81 VAN DE RAAD VAN 9 NOVEMBER 1981 INZAKE DE FINANCIERING DOOR HET EOGFL, AFDELING GARANTIE, VAN BEPAALDE INTERVENTIEMAATREGELEN, MET NAME AANKOOP, OPSLAG EN VERKOOP VAN LANDBOUWPRODUKTEN DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS ( PB 1981, L 327, BLZ . 1 ), EN WAARVOOR EEN FORFAITAIRE VERGOEDINGSREGELING GELDT . ZIJ ZOU DERHALVE ALS RESTCATEGORIE MOETEN WORDEN GEACHT TE BEHOREN TOT DE IN PUNT I-3 VAN DIE BIJLAGE BEDOELDE ANDERE VERRICHTINGEN, DIE VOLLEDIG WORDEN VERGOED . DE COMMISSIE ZOU ZICH DAARVAN TROUWENS BEWUST ZIJN GEWEEST, TOEN ZIJ DE MOEITE NAM IN ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 2794/83 TE PRECISEREN, DAT "DEZE KLEURING ... TEGEN DE LAAGST MOGELIJKE KOSTEN DIENT TE GESCHIEDEN ".

10 DE COMMISSIE VAN HAAR KANT BASEERT ZICH OP ARTIKEL 6 VAN VERORDENING NR . 1883/78 VOOR HAAR OPVATTING, DAT IN BEGINSEL, EN BEHOUDENS UITDRUKKELIJKE AFWIJKING, DE KOSTEN VAN INTERVENTIEMAATREGELEN WAARVOOR GEEN BEDRAG PER EENHEID IS VASTGESTELD, VOLGENS HET STELSEL VAN FORFAITAIRE BEDRAGEN MOETEN WORDEN VERGOED . WAAR VERORDENING NR . 3247/81 GEEN UITDRUKKELIJKE AFWIJKING BEVAT, ZOU DEZE VERGOEDINGSREGELING BIJGEVOLG OOK GELDEN VOOR HET KLEUREN .

11 ZIJ BETOOGT, DAT DE KLEURINGSKOSTEN HOE DAN OOK ONDER DE FORFAITAIRE VERGOEDINGSREGELING DIENEN TE VALLEN, OF MEN HET KLEUREN VOOR CONTROLEDOELEINDEN NU BESCHOUWT ALS EEN MATERIELE VERRICHTING IN VERBAND MET DE UITSLAG VAN EEN PRODUKT DAT IN HET BEZIT IS VAN EEN INTERVENTIEBUREAU, IN DE ZIN VAN PUNT I-1, SUB C, VAN BIJLAGE I VAN VERORDENING NR . 3247/81, DAN WEL HET OP EEN LIJN STELT MET EEN MATERIELE VERRICHTING IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN EEN PRODUKT, WAARDOOR HET ONDER PUNT I-1, SUB D, VAN BIJLAGE I ZOU VALLEN . DAT INGEVOLGE ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 2794/83 "DEZE KLEURING ... TEGEN DE LAAGST MOGELIJKE KOSTEN DIENT TE GESCHIEDEN", ZOU ZIJN VERKLARING VINDEN IN HET FEIT DAT OOK WANNEER DE VERGOEDING PLAATSVINDT DOOR MIDDEL VAN FORFAITAIRE BEDRAGEN, DEZE WORDEN BEREKEND OP BASIS VAN DE REELE KOSTEN; DEZE LAATSTE DIENEN DUS LAAG TE BLIJVEN, TEN EINDE DE UIT TE BETALEN FORFAITAIRE BEDRAGEN TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN .

12 IN DIT VERBAND MOET WORDEN GEWEZEN OP HET BEPAALDE BIJ ARTIKEL 6 VAN VERORDENING NR . 1883/78, DE WETTELIJKE BEPALING WAAROP DE COMMISSIE HAAR BESTREDEN BESCHIKKING VAN 7 JUNI 1985 HEEFT GEBASEERD :

" DE MATERIELE VERRICHTINGEN IN VERBAND MET DE OPSLAG EN EVENTUELE VERWERKING VAN PRODUKTEN BIJ INTERVENTIE WORDEN DOOR HET EOGFL, AFDELING GARANTIE, GEFINANCIERD OP BASIS VAN VOOR DE GEHELE GEMEENSCHAP GELDENDE FORFAITAIRE BEDRAGEN, WELKE MOETEN WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 13 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 729/70 EN, ZO NODIG, NA ONDERZOEK DOOR HET BETROKKEN COMITE VAN BEHEER ."

13 UIT DE TEKST VAN DEZE BEPALING BLIJKT DUIDELIJK, DAT ZIJ GEEN BETREKKING HEEFT OP ALLE MATERIELE VERRICHTINGEN IN VERBAND MET INTERVENTIE, MAAR ENKEL OP DIE WELKE VERBAND HOUDEN MET OPSLAG OF VERWERKING . DIT BETEKENT, DAT DE COMMISSIE DE KOSTEN VAN KLEURING SLECHTS ONDER EEN FORFAITAIRE VERGOEDINGSREGELING MOCHT BRENGEN, INDIEN HET KLEUREN KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN MATERIELE VERRICHTING IN VERBAND MET OPSLAG OF VERWERKING VAN EEN PRODUKT BIJ INTERVENTIE .

14 WAAR PUNT I VAN BIJLAGE I BIJ VERORDENING NR . 3247/81 VERDUIDELIJKT, WAT MOET WORDEN VERSTAAN ONDER MATERIELE VERRICHTINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6 VAN VERORDENING NR . 1883/78, MOET IN FEITE WORDEN ONDERZOCHT OF KLEURING VAN GRAAN MOET WORDEN OMSCHREVEN ALS EEN MATERIELE VERRICHTING IN VERBAND MET DE UITSLAG ( PUNT I-1, SUB C ), DAN WEL ALS EEN VERRICHTING TOT VERWERKING VAN HET PRODUKT ( PUNT I-1, SUB D ).

15 KLEURING VAN GRAAN KAN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERRICHTING WAARDOOR, IN DE ZIN VAN PUNT I-1, SUB D, VAN BIJLAGE I, EEN VOOR MENSELIJKE VOEDING BESTEMD PRODUKT WORDT VERWERKT TOT EEN PRODUKT DAT BESTEMD IS VOOR DIERVOEDER, ZOALS DE COMMISSIE STELT . HET BEGRIP VERWERKING IN DE GEBRUIKELIJKE ZIN ONDERSTELT IMMERS EEN WIJZIGING VAN DE INTRINSIEKE KENMERKEN VAN HET PRODUKT, TERWIJL KLEURING ENKEL TOT GEVOLG HEEFT DAT HET GRAAN IDENTIFICEERBAAR WORDT GEMAAKT, TEN EINDE DE CONTROLE OP HET GEBRUIK ERVAN ALS DIERVOEDER TE VERGEMAKKELIJKEN . HET IS VERDER VEELZEGGEND, DAT DE COMMISSIE IN HAAR BESCHIKKING VAN 7 JUNI 1985 HEEFT GEMEEND DE OMSTREDEN KOSTEN TE MOETEN OPNEMEN IN DE UITSLAGKOSTEN .

16 HET BETOOG VAN DE COMMISSIE, DAT DE KLEURINGSKOSTEN OP EEN LIJN GESTELD MOETEN WORDEN MET DE CONTROLEKOSTEN DIE NORMAAL DEEL UITMAKEN VAN DE KOSTEN VAN UITSLAG, KAN EVENMIN WORDEN AANVAARD .

17 WELISWAAR IS HET KLEUREN VAN GRAAN VOORZIEN MET HET OOG OP DE CONTROLE EN MAG HET GRAAN PAS VOOR GEBRUIK IN DIERVOEDER WORDEN UITGESLAGEN NADAT HET IS GEKLEURD, DOCH DIT NEEMT NIET WEG, DAT HET ENIGE DOEL VAN DIE CONTROLE HIERIN IS GELEGEN, DAT KAN WORDEN NAGEGAAN OF DE PRODUKTEN HUN EINDBESTEMMING BEREIKEN . DAARIN ONDERSCHEIDT DIE CONTROLE ZICH VAN DE ANDERE CONTROLEVERRICHTINGEN DIE DE COMMISSIE - GEZIEN DE VRAGENLIJSTEN DIE ZIJ DE LID-STATEN VOOR DE HERZIENING VAN DE FORFAITAIRE BEDRAGEN TOESTUURT, EN DE WERKDOCUMENTEN BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DIE BEDRAGEN - BESCHOUWT ALS ONDERDEEL VAN DE VERRICHTINGEN IN VERBAND MET DE UITSLAG . DEZE HEBBEN IMMERS TOT DOEL, VOOR DE UITSLAG DE HOEVEELHEID OF DE KWALITEIT VAN DE PRODUKTEN TE CONTROLEREN, EN NIET EEN CONTROLE ACHTERAF UIT TE OEFENEN OP DE BESTEMMING ERVAN . ANDERS DAN DE KLEURING HEBBEN ZIJ DERHALVE EEN DOELSTELLING DIE IN RECHTSTREEKS VERBAND STAAT MET DE UITSLAG .

18 AANGEZIEN KLEURING NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN MATERIELE VERRICHTING IN VERBAND MET UITSLAG OF VERWERKING, MOET WORDEN UITGEGAAN VAN DE ENIGE WETTELIJKE BEPALING DIE BETREKKING HEEFT OP DE AAN DIE KLEURING VERBONDEN KOSTEN, TE WETEN ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 2974/83, DAT BEPAALT DAT "DEZE KLEURING ... TEGEN DE LAAGST MOGELIJKE KOSTEN DIENT TE GESCHIEDEN ". BEZIET MEN DE BEWOORDINGEN VAN DIT ARTIKEL, DAN MOET MEN TOT DE CONCLUSIE KOMEN, DAT DE MET DE KLEURING VERBONDEN KOSTEN VOLLEDIG MOETEN WORDEN VERGOED, VOOR ZOVER DAARTOE DE GOEDKOOPST MOGELIJKE METHODE IS GEBRUIKT, EEN PUNT DAT IN HET ONDERHAVIGE GEDING NIET AAN DE ORDE IS GESTELD .

19 UIT HET VOORGAANDE VOLGT, DAT HET MIDDEL ONTLEEND AAN SCHENDING EN VERKEERDE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 4 EN 6 VAN VERORDENING NR . 1883/78 VAN DE RAAD EN VAN BIJLAGE I BIJ VERORDENING NR . 3247/81 VAN DE RAAD, GEGROND IS .

20 MITSDIEN MOET DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 7 JUNI 1985 WORDEN NIETIG VERKLAARD, VOOR ZOVER ZIJ VAN TOEPASSING IS OP DE KLEURING BEDOELD IN VERORDENING NR . 2794/83 VAN DE COMMISSIE VAN 6 OKTOBER 1983 .

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 ) VERKLAART NIETIG DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 7 JUNI 1985 (( C(85 ) 839 ), HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN FORFAITAIR BEDRAG TER VERGOEDING VAN DE KOSTEN VAN BEHANDELING VAN GRANEN DIE MET HET OOG OP HUN GEBRUIK ALS DIERVOEDER GEDENATUREERD OF GEKLEURD WORDEN, VOOR ZOVER ZIJ VAN TOEPASSING IS OP DE KLEURING BEDOELD IN VERORDENING NR . 2794/83 VAN DE COMMISSIE VAN 6 OKTOBER 1983 INZAKE DE VERKOOP OP DE INTERNE MARKT VAN 450 000 TON ZACHTE BROODTARWE DIE HET ITALIAANSE INTERVENTIEBUREAU ONDER ZICH HEEFT ( PB 1983, L 274, BLZ . 18 ).

2 ) VERWIJST DE COMMISSIE IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

DE KOSTEN IN VERBAND MET HET KLEUREN VAN GRAAN DAT BESTEMD IS VOOR DIERVOEDER EN OVEREENKOMSTIG VERORDENING NR . 2794/83 DOOR EEN NATIONAAL INTERVENTIEBUREAU TE KOOP WERD AANGEBODEN, KONDEN NIET VOOR FORFAITAIRE VERGOEDING DOOR HET EOGFL IN AANMERKING KOMEN . AANGEZIEN KLEURING NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERRICHTING IN VERBAND MET UITSLAG NOCH ALS EEN VERRICHTING IN VERBAND MET VERWERKING, IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6 VAN VERORDENING NR . 1883/78 ZOALS VERDUIDELIJKT IN PUNT I-1 VAN BIJLAGE I BIJ VERORDENING NR . 3247/81, VORMDE ZIJ NIET EEN VAN DE MATERIELE VERRICHTINGEN WAARVOOR IN DIT ARTIKEL EEN DERGELIJKE VERGOEDINGSREGEL WORDT VOORZIEN, ZODAT ZIJ VOLLEDIG MOEST WORDEN VERGOED .

++++

LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - GRANEN - VERKOOP VAN VOOR DIERVOEDER BESTEMDE GRANEN DOOR INTERVENTIEBUREAU - KLEURING - VERGOEDING VAN KOSTEN - FORFAITAIRE REGELING - ONWETTIGHEID

( VERORDENINGEN VAN DE RAAD NRS . 1883/78, ARTIKEL 6, EN 3247/81, BIJLAGE I, PUNT I-1, SUB C EN D; VERORDENING NR . 2794/83 VAN DE COMMISSIE, ARTIKEL 5 )

KOSTEN

21 KRACHTENS ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN DE COMMISSIE IN HET ONGELIJK IS GESTELD, DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 256/85,

ITALIAANSE REPUBLIEK, VERTEGENWOORDIGD DOOR L . FERRARI BRAVO, HOOFD VAN DE DIENST DIPLOMATIEKE GESCHILLEN, ALS GEMACHTIGDE, BIJGESTAAN DOOR O . FIUMARA, AVVOCATO DELLO STATO, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER ITALIAANSE AMBASSADE, 5, RUE MARIE ADELAIDE,

VERZOEKSTER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR A . PROZZILLO ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G . KREMLIS, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 7 JUNI 1985 (( C(85 ) 839 DEF .)) HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN FORFAITAIR BEDRAG TER VERGOEDING VAN DE KOSTEN VAN BEHANDELING VAN GRANEN DIE MET HET OOG OP HUN GEBRUIK ALS DIERVOEDER GEDENATUREERD OF GEKLEURD WORDEN,

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE,

SAMENGESTELD ALS VOLGT : MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO EN O . DUE, KAMERPRESIDENTEN, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, R . JOLIET EN F . SCHOCKWEILER, RECHTERS,

ADVOCAAT-GENERAAL : J . L . DA CRUZ VILACA

GRIFFIER : H . ROEHL, HOOFDADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 17 FEBRUARI 1987,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 2 JUNI 1987,

HET NAVOLGENDE

ARREST