Home

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 17 maart 1987.

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 17 maart 1987.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 11*NOVEMBER 1985, HEBBEN DE VENNOOTSCHAPPEN MANNESMANN-ROEHRENWERKE*AG, GEVESTIGD TE DUESSELDORF, EN PADERWERK GEBR.*BENTELER*GMBH*&*CO ., TE PADERBORN-SCHLOSS NEUHAUS ( HIERNA:*VERZOEKSTERS ), KRACHTENS ARTIKEL*173, TWEEDE ALINEA, EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN VERORDENING NR.*2355/85 VAN DE RAAD VAN 6*AUGUSTUS 1985 HOUDENDE AANVULLING VAN VERORDENING NR.*60/85 MET BETREKKING TOT DE BEPERKINGEN OP DE UITVOER VAN STALEN BUIZEN EN PIJPEN NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ( PB*1985, L*222, BLZ.*1 ).

2 DE RAAD, VERWEERDER, BETWIST DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP OP EEN AANTAL GRONDEN, DIE HIER EERST MOETEN WORDEN ONDERZOCHT .

3 VOOR DE JURIDISCHE CONTEXT VAN HET GEDING EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERONDER SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DIT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

4 VERWEERDER VOERT IN DE EERSTE PLAATS AAN DAT DE BESTREDEN VERORDENING EEN AANVULLING VORMT OP VERORDENING NR.*60/85 MET BETREKKING TOT DE BEPERKINGEN OP DE UITVOER VAN STALEN BUIZEN EN PIJPEN NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ( PB*1985, L*9, BLZ.*13 ), EN DAT BEIDE VERORDENINGEN EEN NIET TE SCHEIDEN GEHEEL VORMEN . VERORDENING NR.*60/85 ZOU RECHTSGEVOLGEN HEBBEN VOOR ALGEMEEN EN IN ABSTRACTO BEPAALDE GROEPEN VAN PERSONEN, TE WETEN DE HUIDIGE EN DE NIEUWE PRODUCENTEN EN EXPORTEURS VAN BUIZEN EN PIJPEN . VERORDENING NR.*2355/85, WAARBIJ ENKEL AAN BIJLAGE*III BIJ VERORDENING NR.*60/85 EEN RUBRIEK VOOR EEN BEPAALD TYPE VAN BUIZEN IS TOEGEVOEGD, ZOU BIJGEVOLG MOETEN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ECHTE VERORDENING, WAARTEGEN GEEN BEROEP OPENSTAAT VOOR PARTICULIEREN .

5 DE RAAD VOEGT HIERAAN TOE DAT, ZO MEN DE WIJZIGING VAN BIJLAGE*III ALS EEN ZELFSTANDIGE BEPALING BESCHOUWT, DE DAARIN VERVATTE VERDELING VAN DE COMMUNAUTAIRE QUOTA OVER DE LID-STATEN ALS EEN TOT DE LID-STATEN GERICHTE BESCHIKKING MOET WORDEN GEZIEN . AANGEZIEN HET DOOR DE RAAD AAN EEN LID-STAAT TOEGEKENDE SUBQUOTUM DOOR DE INSTANTIES VAN DEZE LID-STAAT OVER DE ONDERNEMINGEN MOET WORDEN VERDEELD, ZOU DEZE BESCHIKKING VERZOEKSTERS NIET RECHTSTREEKS RAKEN . ZIJ ZOUDEN EVENMIN INDIVIDUEEL WORDEN GERAAKT DOOR DE BESTREDEN HANDELING, OMDAT DE DAARIN VERVATTE VERDELING VAN DE COMMUNAUTAIRE QUOTA OVER DE LID-STATEN VAN BELANG IS VOOR DE EXPORTEURS VAN DE HELE GEMEENSCHAP, ZELFS EVENTUELE NIEUWE ONDERNEMINGEN DIE ZICH SPECIAAL BEZIGHOUDEN MET DE HANDEL IN BUIZEN EN PIJPEN .

6 VERZOEKSTERS ZIJN VAN MENING DAT ZIJ DOOR DE BETWISTE HANDELING RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL WORDEN GERAAKT . DE LID-STATEN ZOUDEN DE HUN TOEGEKENDE SUBQUOTA NIET VRIJ OVER DE ONDERNEMINGEN KUNNEN VERDELEN, MAAR DE IN VERORDENING NR.*60/85 VASTGELEGDE OBJECTIEVE CRITERIA MOETEN HANTEREN . INDIEN HET AAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOEGEKENDE QUOTUM OBJECTIEF GEZIEN TE LAAG IS -*HETGEEN VOLGENS VERZOEKSTERS HET GEVAL IS *- ZIEN DE ZES DUITSE ONDERNEMINGEN DIE DE IN VERORDENING NR.*2355/85 BEDOELDE PRODUKTEN VERVAARDIGEN, ZICH GEDWONGEN OM NAAST DE VERMINDERING VAN HUN LEVERINGEN DIE VOORTVLOEIT UIT DE REGELING MET DE VERENIGDE STATEN, OVER TE GAAN TOT EEN BIJKOMENDE VERMINDERING .

7 VERVOLGENS WIJZEN VERZOEKSTERS EROP, DAT ER IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND SLECHTS ZES ONDERNEMINGEN ZIJN DIE STALEN BUIZEN EN PIJPEN PRODUCEREN; EEN NIEUWE ONDERNEMING ZOU ZICH EERST NA EEN BIJZONDER LANGE VOORBEREIDING BIJ DEZE GROEP KUNNEN VOEGEN EN OP DE EXPORTMARKT KUNNEN DOORDRINGEN . DEZE ZES ONDERNEMINGEN ZOUDEN INDIVIDUEEL BEPAALD ZIJN DOORDAT ZIJ, TEN TIJDE VAN DE VASTSTELLING VAN VERORDENING NR.*2355/85, IN HET BEZIT WAREN VAN VOORLOPIGE UITVOERCERTIFICATEN VOOR DE PERIODE TUSSEN 1*JANUARI 1985 EN DE INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING . AANGEZIEN DEZE LAATSTE TERUGWERKENDE KRACHT HAD TOT 1*JANUARI 1985, STOND DE KRING VAN BETROKKEN ONDERNEMINGEN DEFINITIEF VAST .

8 IN DIT VERBAND MOET ER VOOREERST AAN WORDEN HERINNERD DAT, OP GROND VAN DE BIJ VERORDENING NR.*59/85 VAN DE RAAD VAN 9*JANUARI 1985 ( PB*1985, L*9, BLZ.*1 ) GOEDGEKEURDE REGELING MET DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA INZAKE DE HANDEL IN STALEN BUIZEN EN PIJPEN, DE COMMUNAUTAIRE UITVOER VAN STALEN BUIZEN EN PIJPEN, VAN OORSPRONG UIT DE GEMEENSCHAP, 7,6*% VAN HET ZICHTBARE VERBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN GEDURENDE DE JAREN 1985 EN 1986 BEDRAAGT . VOOR DE ZOGENOEMDE "OIL COUNTRY TUBULAR GOODS" OF OCTG-BUIZEN IS DIT NIVEAU EVENWEL BINNEN HET ALGEMENE NIVEAU VAN 7,6*% VASTGESTELD OP 10*% VAN HET ZICHTBARE VERBRUIK VAN DEZE BUIZEN IN DE VERENIGDE STATEN .

9 VERORDENING NR.*60/85 DIENT DE TOEPASSING VAN DEZE REGELING TE VERZEKEREN DOOR IN DE GEMEENSCHAP BEPERKINGEN OP TE LEGGEN AAN DE AFZET VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN OP DE MARKT VAN DE VERENIGDE STATEN . LUIDENS DE CONSIDERANS VAN DEZE VERORDENING IS HET OM PRAKTISCHE REDENEN VAN ADMINISTRATIEVE AARD NOODZAKELIJK DE HOEVEELHEDEN WAARTOE DE GEMEENSCHAP HAAR UITVOER ZAL BEPERKEN, OVER DE LID-STATEN TE VERDELEN, EN IS HET DAARTOE DIENSTIG EEN VERDEELSLEUTEL VAST TE STELLEN, DIE REKENING MOET HOUDEN MET DE TRADITIONELE HANDELSSTROMEN; VERVOLGENS IS HET DE TAAK VAN DE LID-STATEN, "DE HOEVEELHEDEN DIE HUN ALDUS ZIJN TOEGEKEND AAN DE HAND VAN OBJECTIEVE CRITERIA AAN DE ONDERNEMINGEN TOE TE WIJZEN ".

10 VOLGENS ARTIKEL*2 VAN DE VERORDENING WORDEN DE COMMUNAUTAIRE UITVOERMAXIMA VOOR STALEN BUIZEN EN PIJPEN EN VOOR OCTG-BUIZEN DOOR DE COMMISSIE BEREKEND AAN DE HAND VAN HET ZICHTBARE VERBRUIK VAN DEZE PRODUKTEN IN DE VERENIGDE STATEN, ALS BEDOELD IN DE REGELING . DE ALDUS BEREKENDE MAXIMA WORDEN DOOR DE COMMISSIE AANGEPAST AAN DE HAND VAN DE WIJZIGINGEN IN HET ZICHTBARE VERBRUIK VAN DE VERENIGDE STATEN . ARTIKEL*3 BEPAALT, DAT DE COMMISSIE DE KWANTITATIEVE UITVOERMAXIMA VAN DE GEMEENSCHAP, VASTGESTELD EN BEREKEND VOLGENS DE IN ARTIKEL*2 BEPAALDE METHODE, OVEREENKOMSTIG BIJLAGE*III OVER DE LID-STATEN VERDEELT . MET HET OOG OP EEN OPTIMALE BENUTTING VAN DE KWANTITATIEVE MAXIMA KAN DEZE VERDELING ONDER DE IN ARTIKEL*4 GENOEMDE VOORWAARDEN WORDEN AANGEPAST .

11 BIJLAGE*III BIJ VERORDENING NR.*60/85 BEVAT DE VERDELING VAN DE BUIZEN EN PIJPEN OVER DE LID-STATEN, WAARBIJ AAN IEDERE LID-STAAT EEN CIJFER IS TOEGEKEND DAT EEN DEEL VAN HET VERBRUIK VAN DE VERENIGDE STATEN AANDUIDT ( DUITSLAND:*2,82 *%). IN DE EERSTE VERSIE VAN DE VERORDENING OMVATTE DEZE BIJLAGE EEN AFZONDERLIJKE RUBRIEK VOOR DE OCTG-BUIZEN, MET DE VERMELDING DAT DE RAAD VOOR 31*JANUARI 1985 ZOU BESLISSEN OVER DE VERDELING OVER DE LID-STATEN . PAS OP 6*AUGUSTUS 1985 STELDE DE RAAD VERORDENING NR.*2355/85 VAST TER AANVULLING, VOOR WAT DE OCTG-BUIZEN BETREFT, VAN BIJLAGE*III . DAARBIJ IS DE RUBRIEK OCTG IN BIJLAGE*III VERVANGEN DOOR EEN TABEL DIE VOOR IEDERE LID-STAAT HET AANDEEL VAN HET VERBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN AANDUIDT ( BONDSREPUBLIEK DUITSLAND:*4,38 *%).

12 VOLGENS ARTIKEL*5 VAN VERORDENING NR.*60/85 ZULLEN DE UITVOERVERGUNNINGEN WORDEN AFGEGEVEN DOOR DE BEVOEGDE INSTANTIES VAN IEDERE LID-STAAT MET INACHTNEMING VAN DE KWANTITATIEVE MAXIMA DIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL*3 AAN DEZE LID-STAAT ZIJN TOEGEWEZEN . DE VERGUNNINGEN WORDEN AFGEGEVEN VOLGENS ONDERSTAANDE, IN ARTIKEL*5, LID*2, OPGESOMDE CRITERIA :

- INACHTNEMING VAN DE REGELS VOORGESCHREVEN BIJ DE VERORDENING, MET NAME DIE BETREFFENDE HET DOOR DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL*3 TOEGEWEZEN QUOTUM,

- INACHTNEMING VAN DE TRADITIONELE UITVOERSTROMEN VAN DE ONDERNEMINGEN, REKENING HOUDENDE MET DE BIJ DE VERORDENING VASTGESTELDE BEGINSELEN VAN VERLAGING, EN EVENTUEEL MET DE SITUATIE VAN NIEUWE PRODUCENTEN VAN BUIZEN EN PIJPEN,

- INACHTNEMING VAN DE UITVOERSTROMEN NAAR DE VERENIGDE STATEN EN DE TRADITIONELE SPREIDING DAARVAN OVER HET JAAR,

- OPTIMAAL GEBRUIK EN OPTIMAAL BEHEER VAN DE DOOR DE VERORDENING GEBODEN UITVOERMOGELIJKHEDEN,

- OPTIMAAL GEBRUIK VAN EVENTUELE NIEUWE MOGELIJKHEDEN WAARIN, IN VOORKOMEND GEVAL, DOOR DE VERORDENING WORDT VOORZIEN .

13 UIT DIT OVERZICHT VAN DE TOEPASSELIJKE REGELING BLIJKT DAT NIET EEN ENKELE HANDELING VAN EEN COMMUNAUTAIRE OF NATIONALE INSTELLING BEPALEND IS VOOR DE MOGELIJKHEDEN WAAROVER DE ONDERNEMINGEN BESCHIKKEN OM OCTG-BUIZEN VAN OORSPRONG UIT DE GEMEENSCHAP NAAR DE VERENIGDE STATEN UIT TE VOEREN, MAAR EEN HELE REEKS MAATREGELEN EN BESLISSINGEN, DIE ACHTEREENVOLGENS BETREKKING HEBBEN OP DE BEPERKING VAN DE UITVOER OP HET NIVEAU VAN DE GEMEENSCHAP, VAN DE LID-STATEN EN VAN DE ONDERNEMINGEN . IMMERS, DE HOEVEELHEID OCTG-BUIZEN DIE OP DE AMERIKAANSE MARKT KAN WORDEN AFGEZET, WORDT DOOR DE REGELING VOOR DE GEHELE GEMEENSCHAP BEPERKT TOT EEN PERCENTAGE VAN HET AMERIKAANSE VERBRUIK; OP BASIS VAN DIT PERCENTAGE STELT DE COMMISSIE HET COMMUNAUTAIRE MAXIMUM VAST EN PAST ZIJ DIT EVENTUEEL AAN . VERVOLGENS MAG DE UITVOER VAN OCTG-BUIZEN VAN OORSPRONG UIT EEN BEPAALDE LID-STAAT NIET HOGER ZIJN DAN HET VOOR DEZE LID-STAAT IN BIJLAGE*III VASTGESTELDE PERCENTAGE VAN HET AMERIKAANSE VERBRUIK . TENSLOTTE GEVEN DE AUTORITEITEN VAN DE LID-STATEN DE UITVOERVERGUNNINGEN AF BINNEN HET ALDUS VASTGESTELDE MAXIMUM; HIERBIJ MOETEN ZIJ CRITERIA IN ACHT NEMEN DIE WELISWAAR OBJECTIEF ZIJN, MAAR WAARVAN DE UITVOERING EEN ZEKERE BEOORDELINGSMARGE INHOUDT WAARVAN DE OMVANG MOET WORDEN BEPAALD, REKENING HOUDENDE MET HET SAMENVALLEN VAN CRITERIA VAN VERSCHILLENDE AARD .

14 HIERUIT VOLGT DAT DE VASTSTELLING VAN HET PERCENTAGE VAN HET SUBQUOTUM VOOR DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BIJ VERORDENING NR.*2355/85 DE RECHTSPOSITIE VAN DE PRODUCENTEN VAN OCTG-BUIZEN IN DIT LAND NIET RECHTSTREEKS RAAKT, AANGEZIEN DE AFGIFTE VAN UITVOERVERGUNNINGEN AAN DEZE ONDERNEMINGEN NIET RECHTSTREEKS AFHANKELIJK IS VAN DIT PERCENTAGE, MAAR VAN DE WIJZE WAAROP DE COMMISSIE HET COMMUNAUTAIRE MAXIMUM HEEFT BEREKEND EN AANGEPAST EN HET DUITSE SUBQUOTUM OP BASIS VAN DIT PERCENTAGE HEEFT VASTGESTELD, ALSMEDE VAN DE VERDELING DOOR DE NATIONALE AUTORITEITEN VAN DIT SUBQUOTUM OVER DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN, EEN VERDELING DIE -*ZONDER ENIG AUTOMATISME *- GEBEURT OP BASIS VAN VERSCHILLENDE CRITERIA .

15 BIJGEVOLG WORDEN VERZOEKSTERS DOOR BIJLAGE*III BIJ VERORDENING NR.*60/85, ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR.*2355/85, NIET RECHTSTREEKS GERAAKT .

16 SUBSIDIAIR HEBBEN VERZOEKSTERS HET HOF VERZOCHT, VERORDENING NR.*2355/85 ENKEL NIETIG TE VERKLAREN VOOR DE PERIODE TUSSEN 1*JANUARI EN 20*AUGUSTUS 1985, DATUM VAN HAAR INWERKINGTREDING, STELLENDE DAT ZIJ IN ELK GEVAL INDIVIDUEEL ZIJN GERAAKT DOOR DE TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE VERORDENING . NU HET HOF HEEFT VASTGESTELD, DAT DEZE VERZOEKSTERS NIET RECHTSTREEKS RAAKT, KAN DE SUBSIDIAIRE VORDERING NIET TOT EEN ANDER RESULTAAT LEIDEN .

17 UIT BOVENSTAANDE OVERWEGINGEN VOLGT, DAT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK IS .

HET HOF VAN JUSTITIE ( ZESDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 ) VERKLAART HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK .

2 ) VERWIJST VERZOEKSTERS HOOFDELIJK IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

DE RECHTSPOSITIE VAN DE PRODUCENTEN VAN OCTG-BUIZEN WORDT NIET RECHTSTREEKS GERAAKT DOOR DE VASTSTELLING VAN HET PERCENTAGE VAN HET SUB-QUOTUM DAT, IN HET KADER VAN DE REGELING TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA INZAKE DE HANDEL IN STALEN BUIZEN EN PIJPEN, AAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IS TOEGEKEND BINNEN HET COMMUNAUTAIR CONTINGENT VOOR DE UITVOER VAN OCTG-BUIZEN NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA . DE AFGIFTE VAN UITVOERVERGUNNINGEN AAN DEZE ONDERNEMINGEN IS IMMERS NIET RECHTSTREEKS AFHANKELIJK VAN DIT PERCENTAGE, MAAR VAN DE WIJZE WAAROP DE COMMISSIE HET VOOR DE COMMUNAUTAIRE UITVOER GESTELDE MAXIMUM HEEFT BEREKEND EN AANGEPAST EN HET DUITSE SUB-QUOTUM OP BASIS DAARVAN HEEFT VASTGESTELD, ALSMEDE VAN DE VERDELING DOOR DE NATIONALE AUTORITEITEN VAN DIT SUB-QUOTUM OVER DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN, EEN VERDELING DIE - ZONDER ENIG AUTOMATISME - GEBEURT OP BASIS VAN VERSCHILLENDE CRITERIA .

EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING, DAT OP BASIS VAN ARTIKEL*173, TWEEDE ALINEA, EEG-VERDRAG DOOR EEN AANTAL VAN DEZE ONDERNEMINGEN IS INGESTELD TEGEN VOORNOEMDE VERORDENING, IS DERHALVE NIET-ONTVANKELIJK .

++++

BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN - HANDELINGEN DIE HEN RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKEN - VERORDENING HOUDENDE VASTSTELLING VAN PERCENTAGE VAN AAN LID-STAAT TOEGEKEND SUB-QUOTUM BINNEN COMMUNAUTAIR CONTINGENT VOOR UITVOER VAN STALEN BUIZEN EN PIJPEN NAAR VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, WELK LAATSTE VOORTVLOEIT UIT REGELING TUSSEN GEMEENSCHAP EN VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA INZAKE HANDEL IN STALEN BUIZEN EN PIJPEN

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 173, TWEEDE ALINEA; VERORDENINGEN NRS . 59/85 EN 60/85 VAN DE RAAD, ZOALS AANGEVULD DOOR VERORDENING NR . 2355/85 )

KOSTEN

18 INGEVOLGE ARTIKEL*69, PARAGRAAF*2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERZOEKSTERS IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD, DIENEN ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK*333/85,

MANNESMANN-ROEHRENWERKE*AG, VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT, GEVESTIGD TE DUESSELDORF,

EN

PADERWERK GEBR . BENTELER GMBH*&*CO ., VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT, GEVESTIGD TE PADERBORN-SCHLOSS NEUHAUS,

VERTEGENWOORDIGD DOOR J.*SIEGER, ADVOCAAT TE KEULEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN J.*LOESCH,

VERZOEKSTERS,

TEGEN

RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN GEMACHTIGDEN R.*FORNASIER, DIRECTEUR, EN B.*SCHLOH, JURIDISCH ADVISEUR, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK,

VERWEERDER,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN VERORDENING NR.*2355/85 VAN DE RAAD VAN 6*AUGUSTUS 1985 HOUDENDE AANVULLING VAN VERORDENING NR.*60/85 MET BETREKKING TOT DE BEPERKINGEN OP DE UITVOER VAN STALEN BUIZEN EN PIJPEN NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ( PB*1985, L*222, BLZ.*1 ),

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE ( ZESDE KAMER ),

ADVOCAAT-GENERAAL:*J.*L.*DA*CRUZ VILACA

GRIFFIER:*J . A.*POMPE, ADJUNCT-GRIFFIER

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 21*OKTOBER 1986,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 21*JANUARI 1987,

HET NAVOLGENDE

ARREST