Home

Arrest van het Hof van 4 februari 1988.

Arrest van het Hof van 4 februari 1988.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 20 AUGUSTUS 1985, HEEFT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HET HOF VERZOCHT VAST TE STELLEN DAT HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND

- DOOR DE INVOER VAN GEPASTEURISEERDE MELK EN NIET-BEVROREN GEPASTEURISEERDE ROOM UIT ANDERE LID-STATEN TE VERBIEDEN, EN

- TE BEPALEN DAT THERMISCH BEHANDELDE ROOM EN DRANKEN OP BASIS VAN MELK IN GROOT-BRITTANNIE ENKEL UIT ALDAAR GEPRODUCEERDE MELK MOGEN WORDEN BEREID, EN IN NOORD-IERLAND ENKEL UIT ALDAAR GEPRODUCEERDE MELK,

DE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DIE OP HEM RUSTEN KRACHTENS ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG EN VERORDENING NR . 804/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ( PB 1968, L 148, BLZ . 13 ).

2 HET VOORSCHRIFT OM BIJ DE BEREIDING IN GROOT-BRITTANNIE VAN DRANKEN OP BASIS VAN MELK EN VAN THERMISCH BEHANDELDE ROOM UITSLUITEND MELK UIT GROOT-BRITTANNIE TE GEBRUIKEN, IS EVENALS HET OVEREENKOMSTIGE VOOR NOORD-IERLAND GELDENDE VOORSCHRIFT PER 1 JUNI 1986 INGETROKKEN . DE COMMISSIE HEEFT DAAROM VOOR DAT GEDEELTE VAN HAAR BEROEP AFSTAND VAN INSTANTIE GEDAAN .

3 HET HOF MOET DUS ENKEL NOG BESLISSEN OVER HET EERSTE VERWIJT, DAT MEER IN HET BIJZONDER BETREKKING HEEFT OP VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE DE INVOER VAN MELK, DIE KRACHTENS DE IMPORTATION OF MILK ACT 1983 ZIJN VASTGESTELD . DEZE REGELINGEN (( IMPORTATION OF MILK REGULATIONS 1983, SI 1983, NR . 1563; IMPORTATION OF MILK ( SCOTLAND ) REGULATIONS 1983, SI 1983, NR . 1546; IMPORTATION OF MILK REGULATIONS ( NORTHERN IRELAND ) 1983, SI 1983, NR . 338 ) HEBBEN TOT GEVOLG, DAT IN HET GEHELE VERENIGD KONINKRIJK DE INVOER VAN GEPASTEURISEERDE MELK EN NIET-BEVROREN GEPASTEURISEERDE ROOM VERBODEN IS .

4 BIJ BRIEF VAN 2 FEBRUARI 1984 DEELDE DE COMMISSIE HET VERENIGD KONINKRIJK MEE, DAT DIT VERBOD HAARS INZIENS IN STRIJD WAS MET ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG EN NIET GERECHTVAARDIGD OP GROND VAN ARTIKEL 36, EN NODIGDE ZIJ HET VERENIGD KONINKRIJK UIT, BINNEN EEN MAAND ZIJN OPMERKINGEN TE MAKEN . NADAT HET VERENIGD KONINKRIJK HAD GEANTWOORD, DAT HET VERBOD OP GROND VAN ARTIKEL 36 GERECHTVAARDIGD LEEK, BRACHT DE COMMISSIE OP 29 NOVEMBER 1984 HET IN ARTIKEL 169 VAN HET VERDRAG BEDOELDE MET REDENEN OMKLEED ADVIES UIT . OMDAT HET VERENIGD KONINKRIJK NIET HET NODIGE DEED OM ZICH ERAAN TE CONFORMEREN, HEEFT DE COMMISSIE DE ZAAK OP 20 AUGUSTUS 1985 BIJ HET HOF AANHANGIG GEMAAKT .

5 VOOR EEN NADERE UITEENZETTING VAN DE FEITEN EN VAN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN UIT HET DOSSIER WORDEN HIERNA SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DAT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP

6 IN DUPLIEK VOERT HET VERENIGD KONINKRIJK AAN, DAT DE COMMISSIE HET ONDERWERP VAN HET BEROEP, ZOALS DAT DOOR HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES WAS OMSCHREVEN, IN DE LOOP VAN HET GEDING HEEFT GEWIJZIGD . IN HAAR REPLIEK ZOU DE COMMISSIE HET VERENIGD KONINKRIJK IMMERS VERWIJTEN, DAT HET DE INVOER VERBIEDT VAN PRODUKTEN DIE VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN VAN RICHTLIJN 85/397/EEG VAN DE RAAD VAN 5 AUGUSTUS 1985 INZAKE HYGIENISCHE EN VETERINAIRRECHTELIJKE PROBLEMEN BIJ HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER IN WARMTEBEHANDELDE MELK ( PB 1985, L 226, BLZ . 13 ), TERWIJL IN HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES GEEN ENKELE KEER NAAR DIE RICHTLIJN WORDT VERWEZEN .

7 DIT BETOOG KAN NIET WORDEN AANVAARD . UIT DE PROCESSTUKKEN EN DE VOOR HET HOF GEVOERDE DISCUSSIE BLIJKT IMMERS, DAT DE COMMISSIE TIJDENS DE PRECONTENTIEUZE PROCEDURE EN TIJDENS DE PROCEDURE IN RECHTE DE AAN HET VERENIGD KONINKRIJK VERWETEN NIET-NAKOMING STEEDS OP DEZELFDE WIJZE HEEFT OMSCHREVEN, TE WETEN DAT HET VERBOD OP DE INVOER VAN GEPASTEURISEERDE MELK EN VAN NIET-BEVROREN GEPASTEURISEERDE ROOM IN STRIJD IS MET ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG EN MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING IN DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN . WANNEER DE COMMISSIE IN REPLIEK DE VAN NA HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES DATERENDE RICHTLIJN 85/397 TER SPRAKE HEEFT GEBRACHT, DAN WAS DAT UITSLUITEND ALS ANTWOORD OP EEN VERWEERMIDDEL VAN HET VERENIGD KONINKRIJK, DAT ZICH OP DIE RICHTLIJN HAD BEROEPEN OM DE VERSCHILLEN TUSSEN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN EN DE NOODZAAK VAN EEN COMMUNAUTAIR STELSEL VAN CONTROLE OP DE KWALITEIT VAN MELK IN HET LICHT TE STELLEN .

8 DE DOOR HET VERENIGD KONINKRIJK OPGEWORPEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID MOET DUS WORDEN AFGEWEZEN .

TEN GRONDE

9 DE COMMISSIE STELT, DAT DE IN HET VERENIGD KONINKRIJK GELDENDE REGELING IN STRIJD IS MET ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG ZONDER DAT ZIJ OP GROND VAN ARTIKEL 36 GERECHTVAARDIGD IS, VOOR ZOVER HET ALGEHELE INVOERVERBOD NIET EVENREDIG IS AAN DE DOELSTELLINGEN DIE DIE STAAT ZICH OP HET GEBIED VAN DE VOLKSGEZONDHEID HEEFT GESTELD . IN DE EERSTE PLAATS ZOU NIET DUIDELIJK ZIJN GEMAAKT, IN WELK OPZICHT DE DOOR DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DE ANDERE LID-STATEN GEBODEN WAARBORGEN VOOR DE KWALITEIT VAN DE MELK ONVOLDOENDE ZIJN . IN DE TWEEDE PLAATS ZOU DE BRITSE REGERING, IN PLAATS VAN EEN ALGEMEEN EN VOLSTREKT INVOERVERBOD IN TE STELLEN, DE INVOER MOETEN TOESTAAN VAN MELK WAARVAN ZOU WORDEN VASTGESTELD DAT ZIJ AAN DE BRITSE NORMEN VOLDOET . MEN ZOU IMMERS NIET STAANDE KUNNEN HOUDEN, DAT MELK UIT ANDERE LID-STATEN NOOIT AAN DIE NORMEN VOLDOET . MET BEHULP VAN BEPAALDE ANALYSES ZOU DAT SNEL GENOEG KUNNEN WORDEN VASTGESTELD EN HET ZOU AAN HET VERENIGD KONINKRIJK STAAN OM DE ORGANISATIE OP TE BOUWEN DIE DE DAARTOE NODIGE CONTROLES KAN VERRICHTEN . TEN SLOTTE BEKLEMTOONT DE COMMISSIE, DAT HET TE VER GAAT OM REDENEN VAN VOLKSGEZONDHEID DE INVOER TE VERBIEDEN VAN MELK DIE NU REEDS VOLDOET AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN RICHTLIJN 85/397/EEG .

10 DE BRITSE REGERING ERKENT DAT DE LITIGIEUZE NATIONALE REGELING IN STRIJD IS MET ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG, MAAR ZIJ MEENT DAT ZIJ GERECHTVAARDIGD IS OP GROND VAN ARTIKEL 36 . IN DE EERSTE PLAATS ZOU PASTEURISATIE MINDER HYGIENISCHE WAARBORGEN BIEDEN DAN UHT-BEHANDELING . IN OVEREENSTEMMING MET WAT VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF IS TOEGESTAAN, ZOU HET VERENIGD KONINKRIJK, MEDE GELET OP HET GROTE VERBRUIK VAN ZUIVELPRODUKTEN IN DAT LAND, PASSENDE NORMEN HEBBEN VASTGESTELD TER VERZEKERING VAN EEN HOGE MATE VAN BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID EN HET LEVEN VAN PERSONEN, ZONDER DAT DE COMMISSIE OOIT TE KENNEN HAD GEGEVEN DAT DIE NORMEN TE STRENG WAREN . OM DE NALEVING VAN DIE NORMEN AF TE DWINGEN, HADDEN DE BRITSE AUTORITEITEN EEN ALGEMEEN STELSEL VAN CONTROLE OP DE KWALITEIT VAN DE MELK INGEVOERD, BERUSTEND OP WETTELIJKE MAATREGELEN, CONTROLE-INSTANTIES EN EEN SANCTIEREGELING, DAT IN GEEN ENKELE ANDERE LID-STAAT WORDT GEEVENAARD . ALLEEN EEN DERGELIJK STELSEL ZOU ERVOOR KUNNEN ZORGEN, DAT DE GELDENDE NORMEN WORDEN GERESPECTEERD . IN DIT VERBAND MERKT DE BRITSE REGERING OP, DAT RICHTLIJN 85/397/EEG JUIST TEN DOEL HEEFT, DE ANDERE LID-STATEN TE VERPLICHTEN EEN SOORTGELIJK STELSEL IN TE VOEREN, EN DAT, BIJ GEBREKE VAN GEMEENSCHAPPELIJKE NORMEN, GEEN ENKELE LID-STAAT VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE RICHTLIJN OP EEN AANVAARDBARE MANIER KAN GARANDEREN, DAT DE VAN ZIJN PRODUCENTEN AFKOMSTIGE MELK AAN DE BRITSE NORMEN VOLDOET .

11 ZOALS BEIDE PARTIJEN ERKENNEN, VALT DE LITIGIEUZE REGELING ONDER ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG EN ONDER VERORDENING NR . 804/68 HOUDENDE TOTSTANDBRENGING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT VOOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN . DE VRAAG IS DUS ENKEL, OF DE BETROKKEN MAATREGELEN AL DAN NIET OP GROND VAN ARTIKEL 36 GERECHTVAARDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID EN HET LEVEN VAN PERSONEN .

12 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF BEHOREN DE GEZONDHEID EN HET LEVEN VAN PERSONEN WELISWAAR TOT DE DOOR ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG BESCHERMDE BELANGEN EN STAAT HET DUS AAN DE LID-STATEN OM BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERDRAG TE BEPALEN WELK NIVEAU VAN BESCHERMING ZIJ WENSEN TE VERZEKEREN, DOCH NIETTEMIN IS EEN NATIONALE REGELING DIE DE INVOER BEPERKT, SLECHTS VERENIGBAAR MET HET VERDRAG VOOR ZOVER ZIJ NOODZAKELIJK IS VOOR EEN DOELTREFFENDE BESCHERMING VAN DIE BELANGEN EN DIT DOEL NIET KAN WORDEN BEREIKT DOOR MAATREGELEN DIE HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER MINDER BEPERKEN ( ARRESTEN VAN 20 MEI 1976, ZAAK 104/75, DE PEIJPER, JURISPR . 1976, BLZ . 613; 8 FEBRUARI 1983, ZAAK 124/81, COMMISSIE/VERENIGD KONINKRIJK, JURISPR . 1983, BLZ . 203, EN 6 JUNI 1984, ZAAK 97/83, MELKUNIE, JURISPR . 1984, BLZ . 2367 ).

13 ZOALS HET VERENIGD KONINKRIJK TERECHT OPMERKT, BIEDT DE PASTEURISATIETECHNIEK NIET DEZELFDE WAARBORGEN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID ALS STERILISATIE OF UHT-BEHANDELING . HET VERENIGD KONINKRIJK MAG ER DAN OOK NAAR STREVEN, DAT TEKORT TE COMPENSEREN DOOR MIDDEL VAN STRIKTE NORMEN VOOR DE GEHELE PRODUKTIE - EN VERHANDELINGSCYCLUS, VAN DE BOERDERIJ TOT DE EINDVERBRUIKER . OVERIGENS MOET WORDEN OPGEMERKT, DAT DIE NORMEN GOEDDEELS OVEREENKOMEN MET DIE VAN RICHTLIJN 85/397/EEG .

14 EEN EN ANDER KAN HET VERENIGD KONINKRIJK ECHTER NIET ONTSLAAN VAN ZIJN UIT HET GEMEENSCHAPSRECHT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTING OM HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER NIET MEER TE BEPERKEN DAN STRIKT NODIG IS TER BESCHERMING VAN HET LEVEN EN DE GEZONDHEID VAN PERSONEN .

15 ZO GEZIEN IS DE OMSTREDEN REGELING, DIE NEERKOMT OP EEN ALGEHEEL EN VOLSTREKT INVOERVERBOD VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN OP GROND DAT DEZE IN GEEN GEVAL AAN DE BRITSE GEZONDHEIDSNORMEN ZOUDEN KUNNEN VOLDOEN, ONEVENREDIG AAN HET BEOOGDE DOEL . TOT HET MOMENT WAAROP GEMEENSCHAPPELIJKE NORMEN VAN KRACHT WORDEN, KAN HET VERENIGD KONINKRIJK DAT DOEL IMMERS OOK BEREIKEN DOOR TEN MINSTE DE INVOER UIT ANDERE LID-STATEN TOE TE STAAN VAN GEPASTEURISEERDE MELK EN NIET-BEVROREN GEPASTEURISEERDE ROOM DIE AAN ZIJN EIGEN NORMEN VOLDOEN .

16 OOK INDIEN JUIST ZOU ZIJN WAT DE BRITSE REGERING STELT - MAAR WAARVOOR NOCH IN HET DOSSIER NOCH IN DE DEBATTEN VOOR HET HOF BEWIJS IS TE VINDEN -, NAMELIJK DAT ER THANS IN GEEN ENKELE LID-STAAT EEN PRODUKTIESTELSEL VOOR GEPASTEURISEERDE MELK BESTAAT DAT AAN DE BRITSE WETTELIJKE EISEN VOLDOET, TOCH BLIJFT HET EEN FEIT DAT HET DOOR HET VERENIGD KONINKRIJK INGESTELDE ALGEHELE INVOERVERBOD DE PRODUCENTEN IN DE ANDERE LID-STATEN BIJ VOORBAAT ONTMOEDIGT OM ZICH AAN DIE EISEN AAN TE PASSEN, ZODAT HET ALTHANS POTENTIEEL EEN BELEMMERING VORMT VOOR HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER .

17 ONDER DIE OMSTANDIGHEDEN STAAT HET AAN HET VERENIGD KONINKRIJK, EEN STELSEL IN TE VOEREN DAT DE BETROKKEN IMPORTEURS TOELAAT HET BEWIJS TE LEVEREN DAT DE INGEVOERDE ZUIVELPRODUKTEN AAN DE GELDENDE NATIONALE NORMEN VOLDOEN . GELIJK HET HOF EERDER OVERWOOG ( ARREST VAN 8 FEBRUARI 1983, ZAAK 124/81, COMMISSIE/VERENIGD KONINKRIJK, JURISPR . 1983, BLZ . 203 ), KAN HET VERENIGD KONINKRIJK DE NALEVING VAN DEZE NORMEN VERZEKEREN DOOR TE VERLANGEN DAT DE IMPORTEURS CERTIFICATEN OVERLEGGEN DIE DAARTOE ZIJN AFGEGEVEN DOOR DE BEVOEGDE INSTANTIES VAN DE LID-STAAT VAN UITVOER . VOLGENS DEZELFDE RECHTSPRAAK KAN HET CONTROLES VERRICHTEN TEN EINDE ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN OF DE NORMEN DIE HET HEEFT VASTGESTELD, IN ACHT ZIJN GENOMEN, EN KAN HET ZICH VERZETTEN TEGEN DE BINNENKOMST VAN NIET-CONFORM BEVONDEN PARTIJEN; TEGELIJKERTIJD ZOU HET ECHTER MOETEN NAGAAN, OF DOOR SAMENWERKING MET DE AUTORITEITEN VAN ANDERE LID-STATEN DIE CONTROLES NIET VERGEMAKKELIJKT EN VEREENVOUDIGD KUNNEN WORDEN .

18 WAAR DE BRITSE REGERING TEN SLOTTE AANVOERT, DAT DE INVOERING VAN EEN DERGELIJKE REGELING ONNODIGE KOSTEN ZOU MEEBRENGEN, AANGEZIEN ALLE LID-STATEN ZEER BINNENKORT - NAMELIJK OP 1 JANUARI 1989 - ZULLEN MOETEN VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN RICHTLIJN 85/397/EEG, MOET ER IN DE EERSTE PLAATS OP WORDEN GEWEZEN, DAT DE BRIEF WAARBIJ DE COMMISSIE HET VERENIGD KONINKRIJK IN GEBREKE HEEFT GESTELD, DATEERT VAN 2 FEBRUARI 1984, EN IN DE TWEEDE PLAATS, DAT NIETS DE BRITSE REGERING BELET HET IN DIE RICHTLIJN VOORZIENE STELSEL REEDS THANS IN TE VOEREN, VOORDAT DE DAARTOE GESTELDE TERMIJN IS VERSTREKEN .

19 DE SLOTSOM MOET DERHALVE LUIDEN, DAT HET VERENIGD KONINKRIJK, DOOR DE VERSCHILLENDE HIERBOVEN ONDERZOCHTE MAATREGELEN VAST TE STELLEN, ALS GEVOLG WAARVAN DE INVOER OP ZIJN GRONDGEBIED VAN GEPASTEURISEERDE MELK EN NIET-BEVROREN GEPASTEURISEERDE ROOM UIT ANDERE LID-STATEN VERBODEN IS, DE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DIE OP HEM RUSTEN KRACHTENS ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG EN VERORDENING NR . 804/68 VAN DE RAAD VAN 27 JANUARI 1968 .

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE, VERSTAAT :

1 ) DOOR DE INVOER OP ZIJN GRONDGEBIED VAN GEPASTEURISEERDE MELK EN NIET-BEVROREN GEPASTEURISEERDE ROOM UIT DE ANDERE LID-STATEN TE VERBIEDEN, IS HET VERENIGD KONINKRIJK DE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN DIE OP HEM RUSTEN KRACHTENS ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG EN VERORDENING NR . 804/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN .

2 ) HET VERENIGD KONINKRIJK WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE .

EEN LID-STAAT HEEFT WELISWAAR HET RECHT OM, REKENING HOUDEND MET MOGELIJKE GEVAREN VAN GEPASTEURISEERDE ZUIVELPRODUKTEN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, STRIKTE NORMEN TE STELLEN VOOR DE GEHELE PRODUKTIE - EN VERHANDELINGSCYCLUS VAN DEZE PRODUKTEN, DOCH DIT ONTSLAAT HEM NIET VAN ZIJN UIT HET GEMEENSCHAPSRECHT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTING OM HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER NIET MEER TE BEPERKEN DAN STRIKT NODIG IS TER BESCHERMING VAN HET LEVEN EN DE GEZONDHEID VAN PERSONEN .

WAT DIT AANGAAT, IS EEN REGELING DIE NEERKOMT OP EEN ALGEHEEL EN VOLSTREKT INVOERVERBOD VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN OP GROND DAT DEZE IN GEEN GEVAL AAN DE NATIONALE GEZONDHEIDSNORMEN ZOUDEN KUNNEN VOLDOEN, ONEVENREDIG AAN HET BEOOGDE DOEL . ZOLANG GEMEENSCHAPPELIJKE NORMEN ONTBREKEN KAN DIT DOEL NAMELIJK OOK WORDEN BEREIKT DOOR DE INVOER UIT ANDERE LID-STATEN TOE TE STAAN VAN PRODUKTEN DIE AAN DE EIGEN NATIONALE NORMEN VOLDOEN, ZODAT DE PRODUCENTEN IN ANDERE LID-STATEN NIET BIJ VOORBAAT ONTMOEDIGD WORDEN OM HUN PRODUKTEN MET DE NODIGE AANPASSINGEN TE GAAN UITVOEREN, EN HET BEWIJS KUNNEN LEVEREN DAT DEZE PRODUKTEN AAN DE GESTELDE NORMEN VOLDOEN .

++++

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - AFWIJKINGEN - BESCHERMING VAN VOLKSGEZONDHEID - NATIONALE REGELING INZAKE PRODUKTIE EN VERHANDELING VAN GEPASTEURISEERDE MELKPRODUKTEN - TOELAATBAARHEID - ALGEHEEL INVOERVERBOD - ONEVENREDIGHEID - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG, ARTIKELEN 30 EN 36 )

KOSTEN

20 INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . LUIDENS PARAGRAAF 4 VAN DAT ARTIKEL WORDT ECHTER "DE PARTIJ DIE AFSTAND DOET VAN DE INSTANTIE, ... IN DE PROCESKOSTEN VEROORDEELD, TENZIJ DEZE AFSTAND DOOR DE HOUDING DER WEDERPARTIJ WORDT GERECHTVAARDIGD ". AANGEZIEN HET VERENIGD KONINKRIJK IN HET ONGELIJK IS GESTELD EN DE AFSTAND VAN INSTANTIE DOOR DE COMMISSIE DOOR DE HOUDING VAN DAT LAND GERECHTVAARDIGD IS, MOET HET IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 261/85,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR D . GRANT LAWRENCE, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE BIJ G . KREMLIS, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

VERZOEKSTER,

TEGEN

VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, VERTEGENWOORDIGD DOOR S . J . HAY VAN HET TREASURY SOLICITOR' S DEPARTMENT, BIJGESTAAN DOOR J . SWIFT, QC, EN G . BARLING, BARRISTER, ALS GEMACHTIGDEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER BRITSE AMBASSADE,

VERWEERDER,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF OM VAST TE STELLEN DAT HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, DOOR DE INVOER VAN GEPASTEURISEERDE MELK EN NIET-BEVROREN GEPASTEURISEERDE ROOM UIT ANDERE LID-STATEN TE VERBIEDEN EN TE BEPALEN DAT THERMISCH BEHANDELDE ROOM EN DRANKEN OP BASIS VAN MELK IN GROOT-BRITTANNIE ENKEL UIT ALDAAR GEPRODUCEERDE MELK MOGEN WORDEN BEREID, EN IN NOORD-IERLAND ENKEL UIT ALDAAR GEPRODUCEERDE MELK, DE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DIE OP HEM RUSTEN KRACHTENS ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG EN VERORDENING NR . 804/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ( PB 1968, L 148, BLZ . 13 ),

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE,

SAMENGESTELD ALS VOLGT : G . BOSCO, KAMERPRESIDENT, WAARNEMEND VOOR DE PRESIDENT, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, KAMERPRESIDENT, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS EN F . SCHOCKWEILER, RECHTERS,

ADVOCAAT-GENERAAL : J . MISCHO

GRIFFIER : B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 15 OKTOBER 1987,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 24 NOVEMBER 1987,

HET NAVOLGENDE

ARREST