Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 februari 1987.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 5 februari 1987.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 16*SEPTEMBER*1985, HEEFT P.*MOUZOURAKIS, TOLK BIJ HET EUROPEES PARLEMENT IN DE RANG LA*7, SALARISTRAP*1, BEROEP INGESTELD IN WEZEN STREKKENDE TOT VERKRIJGING VAN EEN SALARISANCIENNITEIT OP BASIS VAN ZIJN BEROEPSERVARING VOOR ZIJN AANWERVING, ALSMEDE TOT VERKRIJGING VAN EEN DAGVERGOEDING IN VERBAND MET ZIJN TEWERKSTELLING TE BRUSSEL .

2 VOOR DE FEITEN VAN DE ZAAK EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERONDER SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DAT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

DE VORDERING TER ZAKE VAN SALARISANCIENNITEIT

3 VOLGENS ARTIKEL*32, EERSTE ALINEA, AMBTENARENSTATUUT ( HIERNA : HET STATUUT ) WORDT DE AANGESTELDE AMBTENAAR INGEDEELD IN DE LAAGSTE SALARISTRAP VAN ZIJN RANG . INGEVOLGE DE TWEEDE ALINEA VAN DAT ARTIKEL KAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG, "TEN EINDE REKENING TE HOUDEN MET DE OPLEIDING EN BIJZONDERE BEROEPSERVARING VAN DE BETROKKENE", DEZE EEN SALARISANCIENNITEIT IN DIE RANG TOEKENNEN . ALS TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG HEEFT HET PARLEMENT INTERNE RICHTLIJNEN INZAKE DE CRITERIA VOOR DE INDELING BIJ AANWERVING VASTGESTELD, VOLGENS WELKE EEN DERGELIJKE EXTRA SALARISTRAP GEBASEERD MOET ZIJN OP EEN BIJZONDERE BEROEPSERVARING "IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN WAAROP DE TE BEKLEDEN POST BETREKKING HEEFT ". VOOR EEN EXTRA SALARISTRAP IN DE RANGEN A*7 EN LA*7 IS EEN BEROEPSERVARING VAN TEN MINSTE TWEE JAAR VEREIST .

4 VERZOEKER ERKENT DAT HIJ BIJ ZIJN AANWERVING NIET TWEE JAAR BEROEPSERVARING ALS TOLK HAD . HIJ STELT EVENWEL, DAT OOK ZIJN OPLEIDING EN BEROEPSERVARING ALS NATUURKUNDIGE IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN, OMDAT ZIJN KENNIS OP HET GEBIED VAN DE FYSICA HEM VAN VEEL NUT IS GEWEEST BIJ HET TOLKEN IN VERGADERINGEN MET EEN WETENSCHAPPELIJK OF TECHNISCH KARAKTER . VOLGENS HET PARLEMENT DAARENTEGEN KAN UITSLUITEND BEROEPSERVARING ALS TOLK WORDEN AANGEMERKT ALS SPECIFIEKE ERVARING DIE VERBAND HOUDT MET DE WERKZAAMHEDEN WAAROP VERZOEKERS AMBT BETREKKING HEEFT .

5 HET IS VASTE RECHTSPRAAK ( ZIE MET NAME DE ARRESTEN VAN 1*DECEMBER*1983, ZAAK 190/82, BLOMEFIELD, JURISPR.*1983, BLZ.*3981, EN 12*JULI*1984, ZAAK 17/83, ANGELIDIS, JURISPR.*1984, BLZ.*2907 ), DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG EEN BEOORDELINGSVRIJHEID DIENT TE HEBBEN TEN AANZIEN VAN ALLE ASPECTEN DIE BIJ DE ERKENNING VAN VROEGERE BEROEPSERVARING EEN ROL KUNNEN SPELEN, ZOWEL MET BETREKKING TOT DE AARD EN DE DUUR ERVAN ALS MET BETREKKING TOT DE MATE WAARIN ER VERBAND BESTAAT TUSSEN DIE ERVARING EN HETGEEN VOOR DE TE BEKLEDEN POST IS VEREIST .

6 IN ZIJN RECHTSPRAAK ( ZIE MET NAME DE ARRESTEN VAN 30*JANUARI*1974, ZAAK 148/73, LOUWAGE, JURISPR.*1974, BLZ.*81, EN 1*DECEMBER*1983, ZAAK 190/82, REEDS AANGEHAALD ) HEEFT HET HOF OOK ERKEND, DAT DE ADMINISTRATIE ZICHZELF GEDRAGSREGELS KAN STELLEN WAARVAN ZIJ NIET ZONDER OBJECTIEVE RECHTVAARDIGING KAN AFWIJKEN, MAAR DIE NIET MOGEN DEROGEREN AAN DE BEPALINGEN VAN HET STATUUT . WAT DIT LAATSTE BETREFT, MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE DOOR HET PARLEMENT VASTGESTELDE RICHTLIJNEN, IN ZOVERRE ZIJ IN DE ONDERHAVIGE ZAAK VAN TOEPASSING ZIJN, GEENSZINS AFWIJKEN VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL*32 VAN HET STATUUT .

7 HET IS JUIST, DAT BEROEPSERVARING OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED, ZOALS OVERIGENS OOK ERVARING OP ALLERLEI ANDERE GEBIEDEN, NUTTIG KAN ZIJN VOOR HET TOLKEN IN GESPECIALISEERDE VERGADERINGEN . TOCH HEEFT HET PARLEMENT IN DEZE ZAAK, WAARIN HET GAAT OM EEN TOLKENPOST BIJ EEN ALGEMENE DIENST, DE GRENZEN VAN HAAR BEOORDELINGSVRIJHEID NIET OVERSCHREDEN DOOR TE OORDELEN DAT UITSLUITEND BEROEPSERVARING ALS TOLK KAN WORDEN AANGEMERKT ALS "SPECIFIEKE ERVARING DIE VERBAND HOUDT MET DE WERKZAAMHEDEN WAAROP DE TE BEKLEDEN POST BETREKKING HEEFT", ZOALS IN VOORNOEMDE INTERNE RICHTLIJNEN IS BEPAALD .

8 HIERUIT VOLGT, DAT VERZOEKERS VORDERING TOT VERKRIJGING VAN SALARISANCIENNITEIT UIT HOOFDE VAN ZIJN BEROEPSERVARING, ONGEGROND IS .

DE VORDERING TER ZAKE VAN DAGVERGOEDING

9 LUIDENS ARTIKEL*20 VAN HET STATUUT IS DE AMBTENAAR VERPLICHT IN ZIJN STANDPLAATS TE WONEN OF OP ZODANIGE AFSTAND DAARVAN DAT HIJ NIET GEHINDERD WORDT IN DE UITOEFENING VAN ZIJN WERKZAAMHEDEN . ARTIKEL*10 VAN BIJLAGE*VII BIJ HET STATUUT KENT DE AMBTENAAR DIE AANTOONT DAT HIJ IN VERBAND MET DIE VERPLICHTING GENOODZAAKT IS VAN WOONPLAATS TE VERANDEREN, RECHT TOE OP EEN DAGVERGOEDING TOT DE DATUM WAAROP HIJ VERHUIST . DEZE VERGOEDING, DIE SLECHTS GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE WORDT TOEGEKEND, HEEFT TOT DOEL DE KOSTEN EN DE NADELEN TE COMPENSEREN DIE VOOR DE AMBTENAAR HET GEVOLG ZIJN VAN DE NOODZAAK ZICH NAAR ZIJN STANDPLAATS TE VERPLAATSEN OF ZICH DAAR VOORLOPIG TE VESTIGEN ZOLANG HIJ, EVENEENS VOORLOPIG, ZIJN WOONPLAATS TER PLEKKE WAAR HIJ IS AANGEWORVEN OF WAAR HIJ VOORDIEN WAS TEWERKGESTELD, AANHOUDT .

10 BLIJKENS HET DOSSIER HEEFT VERZOEKER, NA VOOR EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK TE ZIJN GESLAAGD, HET AANBOD VAN HET PARLEMENT AANVAARD OM PER 1*OKTOBER*1983 TE WORDEN AANGESTELD ALS TOLK OP PROEF MET STANDPLAATS LUXEMBURG . IN DE BRIEF WAARMEE HIJ DAT AANBOD AANVAARDDE, VERKLAARDE HIJ EVENWEL DE VOORKEUR TE GEVEN AAN TEWERKSTELLING TE BRUSSEL, WAAR HIJ WOONDE MET ZIJN ECHTGENOTE, DIE AMBTENAAR WAS VAN DE RAAD . AANVANKELIJK TE LUXEMBURG TEWERKGESTELD, EERST ALS AMBTENAAR OP PROEF EN VERVOLGENS ALS TOLK IN VASTE DIENST, WERD HIJ PER 1*OKTOBER*1984 OVERGEPLAATST NAAR BRUSSEL . IN DE PERIODE WAARIN HIJ TE LUXEMBURG WERKTE, VERBLEEF HIJ DAAR BIJ EEN VRIEND EN BEHIELD HIJ DE ECHTELIJKE WONING TE BRUSSEL . AANGEZIEN HIJ NOOIT VAN BRUSSEL NAAR LUXEMBURG IS VERHUISD, ONTVING HIJ DE DAGVERGOEDING GEDURENDE DE IN HET STATUUT BEPAALDE MAXIMUMPERIODE VAN TIEN MAANDEN .

11 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN IS DE WENS VAN VERZOEKER OM VOOR DE TWEEDE MAAL DAGVERGOEDING TE ONTVANGEN, VOLSTREKT ONGERECHTVAARDIGD . AANGEZIEN HIJ ZIJN WOONPLAATS TE BRUSSEL HAD BEHOUDEN, BEHOEFDE HIJ BIJ ZIJN TEWERKSTELLING ALDAAR IN HET GEHEEL NIET VAN WOONPLAATS TE VERANDEREN EN WAS HET FYSIEK ZELFS ONMOGELIJK DAT HIJ NAAR DIE STAD VERHUISDE . REEDS DE TEKST VAN VOORNOEMD ARTIKEL*10 HAD VOOR VERZOEKER DUS GENOEG MOETEN ZIJN OM TE BEGRIJPEN, DAT ZIJN GEVAL GEHEEL EN AL BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE BEPALING VIEL .

12 DE VORDERING IS EVENMIN GERECHTVAARDIGD VANUIT HET GEZICHTSPUNT VAN HET DOEL VAN DE DAGVERGOEDING . VERZOEKER HEEFT NIET WETEN AAN TE GEVEN, WELKE KOSTEN OF NADELEN ZIJN TEWERKSTELLING TE BRUSSEL, DIE HIJ ZELF HAD GEWENST TEN EINDE ZIJN ECHTELIJKE WONING IN DEZE STAD TE KUNNEN BEHOUDEN, VOOR HEM HAD MEEGEBRACHT .

13 BIJGEVOLG MOET WORDEN GECONCLUDEERD DAT VERZOEKERS VORDERING TER ZAKE VAN DAGVERGOEDING KENNELIJK ONGEGROND IS .

14 AANGEZIEN BEIDE VORDERINGEN ALS ONGEGROND MOETEN WORDEN VERWORPEN, BEHOEFT HET HOF NIET IN TE GAAN OP DE DOOR HET PARLEMENT OPGEWORPEN ONTVANKELIJKHEIDSVRAGEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 ) VERWERPT HET BEROEP .

2 ) VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

1 . IN HET KADER VAN ARTIKEL*32, TWEEDE ALINEA, VAN HET STATUUT HEEFT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG EEN BEOORDELINGSVRIJHEID TEN AANZIEN VAN ALLE ASPECTEN DIE BIJ DE ERKENNING VAN VROEGERE BEROEPSERVARING EEN ROL KUNNEN SPELEN, ZOWEL MET BETREKKING TOT DE AARD EN DE DUUR ERVAN ALS MET BETREKKING TOT DE MATE WAARIN ER VERBAND BESTAAT TUSSEN DIE ERVARING EN HETGEEN VOOR DE TE BEKLEDEN POST IS VEREIST .

2 . DOOR DE VASTSTELLING VAN INTERNE RICHTLIJNEN INZAKE DE CRITERIA VOOR DE INDELING BIJ AANWERVING, KAN DE ADMINISTRATIE ZICHZELF GEDRAGSREGELS STELLEN WAARVAN ZIJ NIET ZONDER OBJECTIEVE RECHTVAARDIGING KAN AFWIJKEN, MAAR DIE NIET MOGEN DEROGEREN AAN DE BEPALINGEN VAN HET STATUUT .

3 . LUIDENS ARTIKEL*20 VAN HET STATUUT IS DE AMBTENAAR VERPLICHT IN ZIJN STANDPLAATS TE WONEN OF OP ZODANIGE AFSTAND DAARVAN DAT HIJ NIET GEHINDERD WORDT IN DE UITOEFENING VAN ZIJN WERKZAAMHEDEN . ARTIKEL*10 VAN BIJLAGE*VII BIJ HET STATUUT KENT DE AMBTENAAR DIE AANTOONT DAT HIJ IN VERBAND MET DIE VERPLICHTING GENOODZAAKT IS VAN WOONPLAATS TE VERANDEREN, RECHT TOE OP EEN DAGVERGOEDING TOT DE DATUM WAAROP HIJ VERHUIST . DEZE VERGOEDING, DIE SLECHTS GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE WORDT TOEGEKEND, HEEFT TOT DOEL DE KOSTEN EN DE NADELEN TE COMPENSEREN DIE VOOR DE AMBTENAAR HET GEVOLG ZIJN VAN DE NOODZAAK ZICH NAAR ZIJN STANDPLAATS TE VERPLAATSEN OF ZICH DAAR VOORLOPIG TE VESTIGEN ZOLANG HIJ, EVENEENS VOORLOPIG, ZIJN WOONPLAATS TER PLEKKE WAAR HIJ IS AANGEWORVEN OF WAAR HIJ VOORDIEN WAS TEWERKGESTELD, AANHOUDT .

++++

1 . AMBTENAREN - AANWERVING - INDELING IN SALARISTRAP - SALARISANCIENNITEIT - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - VROEGERE BEROEPSERVARING - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN ADMINISTRATIE

( AMBTENARENSTATUUT, ARTIKEL*32, TWEEDE ALINEA )

2 . AMBTENAREN - AANWERVING - INDELING IN SALARISTRAP - INTERNE RICHTLIJN VAN INSTELLING INZAKE TOEPASSELIJKE CRITERIA - RECHTSGEVOLGEN

3 . AMBTENAREN - BEZOLDIGING - DAGVERGOEDING - DOEL

( AMBTENARENSTATUUT, ARTIKEL*20, EN BIJLAGE*VII, ARTIKEL*10 )

KOSTEN

15 INGEVOLGE ARTIKEL*69, PARAGRAAF*2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . VOLGENS ARTIKEL*70 VAN DAT REGLEMENT BLIJVEN ECHTER DE KOSTEN DOOR DE INSTELLINGEN TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN PERSONEELSLEDEN DER GEMEENSCHAP GEMAAKT, TE HUNNEN LASTE . AANGEZIEN HET EUROPEES PARLEMENT UITDRUKKELIJK HEEFT VERZOCHT OM DE TOEPASSING VAN DIT LAATSTE ARTIKEL, KAN ONBESPROKEN BLIJVEN OF VERZOEKER KRACHTENS ARTIKEL*69, LID*3, TWEEDE ALINEA, NIETTEMIN IN EEN GEDEELTE VAN DE DOOR DEZE INSTELLING GEMAAKTE KOSTEN VERWEZEN ZOU MOETEN WORDEN .

IN ZAAK 280/85,

P.*MOUZOURAKIS, AMBTENAAR VAN HET EUROPEES PARLEMENT, BIJGESTAAN EN VERTEGENWOORDIGD DOOR V.*BIEL, ADVOCAAT TE LUXEMBURG, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE ALDAAR TE DIENS KANTORE, 18A, RUE DES GLACIS,

VERZOEKER,

TEGEN

EUROPEES PARLEMENT, VERTEGENWOORDIGD DOOR F.*PASETTI BOMBARDELLA, RECHTSADVISEUR, EN M.*PETER, AFDELINGSHOOFD, ALS GEMACHTIGDEN, BIJGESTAAN DOOR A.*BONN, ADVOCAAT TE LUXEMBURG, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE ALDAAR TE DIENS KANTORE, 22, COTE D' EICH,

VERWEERDER,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT TOT AFWIJZING VAN EEN KLACHT STREKKENDE TOT VERKRIJGING VAN SALARISANCIENNITEIT, EN VAN DE WEIGERING OM VERZOEKER EEN DAGVERGOEDING TOE TE KENNEN,

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

ADVOCAAT-GENERAAL : J.*L . DA CRUZ VILACA

GRIFFIER : S.*HACKSPIEL, ADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 21*OKTOBER*1986,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 9*DECEMBER*1986,

HET NAVOLGENDE

ARREST