Home

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 23 oktober 1986.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 23 oktober 1986.

1 BIJ VONNIS VAN 11 OKTOBER 1985 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 19 NOVEMBER DAARAANVOLGENDE , HEEFT HET TRIBUNAL D ' INSTANCE TE BRESSUIRE KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN PREJUDICIELE VRAAG GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 3 , SUB F , EN 7 EEG-VERDRAG EN VAN HET GELIJKHEIDS- EN HET NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL , TEN EINDE DE VERENIGBAARHEID MET HET GEMEENSCHAPSRECHT TE KUNNEN BEOORDELEN VAN EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING INGEVOLGE WELKE DETAILHANDELAREN AAN EEN VASTE VERKOOPPRIJS VOOR BOEKEN ZIJN GEBONDEN .

2 DEZE VRAAG IS GEREZEN IN EEN STRAFZAAK TEGEN M . COGNET , DIE WORDT VERVOLGD TER ZAKE VAN DE VERKOOP VAN BOEKEN , IN EEN ONDER ZIJN TOEZICHT STAANDE WINKEL , HET CENTRE LECLERC TE THOUARS , MET EEN KORTING VAN 20% OP DE DOOR DE UITGEVER VASTGESTELDE VERKOOPPRIJS , ZULKS IN STRIJD MET WET NR . 81-766 VAN 10 AUGUSTUS 1981 BETREFFENDE DE BOEKENPRIJS ( JORF VAN 11.8.1981 ).

3 OP GROND VAN DE FRANSE WET VAN 10 AUGUSTUS 1981 ZIJN UITGEVERS EN IMPORTEURS VAN BOEKEN GEHOUDEN , VOOR DE BOEKEN DIE ZIJ UITGEVEN OF INVOEREN , EEN DETAILHANDELSPRIJS VAST TE STELLEN . DE DAADWERKELIJK DOOR DE DETAILHANDELAREN TOEGEPASTE VERKOOPPRIJS DIENT 95 TOT 100% VAN DE ALDUS VASTGESTELDE PRIJS TE BEDRAGEN . IN GEVAL VAN OVERTREDING VAN DE WET IS STRAFVERVOLGING MOGELIJK .

4 MET BETREKKING TOT INGEVOERDE BOEKEN BEPAALT ARTIKEL 1 , VIJFDE ALINEA , VAN DE WET VAN 10 AUGUSTUS 1981 , DAT BIJ INVOER VAN IN FRANKRIJK UITGEGEVEN BOEKEN DE DOOR DE IMPORTEUR VASTGESTELDE DETAILHANDELSPRIJS TEN MINSTE GELIJK MOET ZIJN AAN DIE WELKE DOOR DE UITGEVER IS VASTGESTELD .

5 IN ZIJN ARREST VAN 10 JANUARI 1985 ( ZAAK 229/83 , ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC EN ANDEREN , JURISPR . 1985 , BLZ . 1 ), GEWEZEN IN EEN ZAAK DIE EVENEENS BETREKKING HAD OP DE WET VAN 10 AUGUSTUS 1981 , HEEFT HET HOF VOOR RECHT VERKLAARD , DAT ALS MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS INVOERBEPERKINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG ZIJN TE BESCHOUWEN BEPALINGEN

' ' DIE VOOR DE VERKOOP VAN BOEKEN DIE IN DE BETROKKEN LID-STAAT ZIJN UITGEGEVEN EN ER , NA UITVOER NAAR EEN ANDERE LID-STAAT , WEER ZIJN INGEVOERD , DE DOOR DE UITGEVER VASTGESTELDE VERKOOPPRIJS VERBINDEND VERKLAREN , TENZIJ UIT OBJECTIEVE OMSTANDIGHEDEN ZOU BLIJKEN DAT DIE BOEKEN ENKEL ZIJN UITGEVOERD MET HET DOEL ZE OPNIEUW IN TE VOEREN TEN EINDE EEN DERGELIJKE WETTELIJKE REGELING TE ONTDUIKEN ' ' .

INGEVOLGE DIT ARREST IS BIJ WET NR . 85-500 VAN 13 MEI 1985 AAN ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN 10 AUGUSTUS 1981 EEN ZESDE ALINEA TOEGEVOEGD , VOLGENS WELKE HET BEPAALDE IN ARTIKEL 1 , VIJFDE ALINEA ,

' ' NIET GELDT VOOR UIT EEN LID-STAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP INGEVOERDE BOEKEN , TENZIJ BLIJKENS OBJECTIEVE GEGEVENS , WAARONDER MET NAME HET FEIT DAT DE BOEKEN IN DIE STAAT NIET DAADWERKELIJK IN HET VERKEER ZIJN GEBRACHT , MET DIE VERRICHTING WERD BEOOGD DE VERKOOP AAN HET PUBLIEK TE ONTTREKKEN AAN DE WERKING VAN HET BEPAALDE IN DE VIERDE ALINEA VAN DIT ARTIKEL , ' '

DAT WIL ZEGGEN AAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE DOOR DE DETAILHANDELAREN TOE TE PASSEN VERKOOPPRIJS .

6 HET TRIBUNAL D ' INSTANCE TE BRESSUIRE HEEFT VASTGESTELD , DAT INGEVOLGE DEZE BEPALINGEN DE PRIJS VAN IN FRANKRIJK UITGEGEVEN EN UIT EEN LID-STAAT WEDERINGEVOERDE BOEKEN VRIJ IS , TERWIJL VOOR IN FRANKRIJK UITGEGEVEN BOEKEN DIE NIET IN HET BUITENLAND IN DE HANDEL ZIJN GEWEEST , EEN STELSEL VAN VASTE PRIJZEN GELDT , ZODAT DE FRANSE DISTRIBUTEURS WORDEN GECONFRONTEERD MET EEN CONCURRENTIE WAARAAN ZIJ BIJ GEBREKE VAN GELIJKWAARDIGE MIDDELEN NIET HET HOOFD KUNNEN BIEDEN , EN NIET LANGER KAN WORDEN GESPROKEN VAN GELIJKE BEHANDELING VAN FRANSE HANDELAREN ENERZIJDS EN NAAR FRANKRIJK UITVOERENDE BUITENLANDSE EXPORTEURS ANDERZIJDS . DAAROM HEEFT HET TRIBUNAL HET HOF DE VOLGENDE PREJUDICIELE VRAAG GESTELD :

' ' STAAN DE COMMUNAUTAIRE BEGINSELEN VAN GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE , ZOALS MET NAME NEERGELEGD IN DE ARTIKELEN 3 , SUB F , EN 7 EEG-VERDRAG , ERAAN IN DE WEG , DAT EEN LID-STAAT DOOR MIDDEL VAN WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE BEPALIN GEN EEN TWEELEDIGE PRIJSREGELING INVOERT VOOR DE HANDEL IN BOEKEN EN VOOR IDENTIEKE OF GELIJKSOORTIGE PRODUKTEN , TE WETEN :

- VASTE PRIJZEN WAAROP TOT 5% KORTING KAN WORDEN TOEGEKEND , VOOR IN DIE STAAT UITGEGEVEN EN VERKOCHTE BOEKEN DIE TIJDENS DE VERHANDELING GEEN COMMUNAUTAIRE BINNENGRENS HEBBEN OVERSCHREDEN ; EN

- PRIJZEN DIE IN BEGINSEL ONBEPERKT VRIJ ZIJN , MET NAME VOOR IN FRANKRIJK UITGEGEVEN EN UIT EEN LID-STAAT WEDERINGEVOERDE BOEKEN ?

' '

7 VOOR ZOVER DEZE VRAAG BETREKKING HEEFT OP ARTIKEL 3 , SUB F , EEG-VERDRAG , BETREFFENDE ' ' DE INVOERING VAN EEN REGIME WAARDOOR WORDT GEWAARBORGD DAT DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT NIET WORDT VERVALST ' ' , ZIJ ERAAN HERINNERD , DAT HET HOF ZICH IN VOORNOEMD ARREST VAN 10 JANUARI 1985 REEDS HEEFT UITGESPROKEN OVER DE UITLEGGING VAN DEZE BEPALING ALSOOK VAN DE ARTIKELEN 5 EN 85 EEG-VERDRAG IN VERBAND MET NATIONALE WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DE DETAILHANDELSPRIJS VAN BOEKEN DOOR DE UITGEVER OF DE IMPORTEUR . UIT HET VERWIJZINGSVONNIS BLIJKT NIET , DAT HET TRIBUNAL D ' INSTANCE TE BRESSUIRE DIT PROBLEEM OPNIEUW AAN HET HOF HEEFT WILLEN VOORLEGGEN . HET IS DUS NIET NODIG IN TE GAAN OP DE ARGUMENTEN BETREFFENDE UITSCHAKELING VAN DE VRIJE PRIJSCONCURRENTIE , DIE COGNET TER TERECHTZITTING HEEFT VOORGEDRAGEN .

8 DE VRAAG VAN DE NATIONALE RECHTER STREKT ERTOE TE VERNEMEN , OF DE IN HET EEG-VERDRAG NEERGELEGDE BEGINSELEN VAN GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE EN MEER BEPAALD ARTIKEL 7 VAN HET VERDRAG ERAAN IN DE WEG STAAN , DAT IN EEN LID-STAAT EEN WETTELIJKE REGELING GELDT DIE BIJ DE DETAILVERKOOP VAN IN DIE LID-STAAT UITGEGEVEN EN GEDRUKTE BOEKEN TOT EEN VERSCHIL IN BEHANDELING LEIDT NAARGELANG HET GAAT OM BOEKEN DIE RECHTSTREEKS IN DIE LID-STAAT OP DE MARKT WORDEN GEBRACHT , DAN WEL OM BOEKEN DIE NA UITVOER NAAR EEN ANDERE LID-STAAT OPNIEUW WORDEN INGEVOERD , DOORDAT VOOR EERSTGENOEMDE BOEKEN VASTE PRIJZEN GELDEN EN DE PRIJZEN VAN LAATSTGENOEMDE BOEKEN VRIJ ZIJN .

9 BIJ HET HIERVOOR BEDOELDE VERSCHIL IN BEHANDELING GAAT HET OM EEN ONDERSCHEID TUSSEN GOEDEREN NAAR GELANG VAN HUN WIJZE VAN VERHANDELING EN TUSSEN DETAILHANDELAREN NAAR GELANG VAN DE WAAR DIE ZIJ VERKOPEN . DAARENTEGEN GAAT HET IN EEN DERGELIJK GEVAL IN HET GEHEEL NIET OM EEN ONDERSCHEID TUSSEN HANDELAREN OP GROND VAN HUN NATIONALITEIT OF VAN HUN VESTIGINGSPLAATS . ER KAN DUS GEEN SPRAKE ZIJN VAN EEN OOK MAAR VERKAPTE OF INDIRECTE ' ' DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT ' ' IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7 EEG-VERDRAG .

10 BOVENDIEN SLUIT ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG EEN DERGELIJK VERSCHIL IN BEHANDELING NIET UIT . DIT ARTIKEL HEEFT IMMERS TOT DOEL BELEMMERINGEN VAN DE INVOER VAN GOEDEREN OP TE HEFFEN , EN NIET OM NATIONALE GOEDEREN IN ALLE GEVALLEN DEZELFDE BEHANDELING TE WAARBORGEN ALS INGEVOERDE OF WEDERINGEVOERDE GOEDEREN . HET VRIJLATEN VAN DE VERKOOPPRIJS VAN WEDERINGEVOERDE BOEKEN IS NIET NADELIG VOOR DE VERKOOP VAN DIE BOEKEN . ONGELIJKE BEHANDELING VAN GOEDEREN VALT NIET ONDER HET VERBOD VAN DIT ARTIKEL , WANNEER ZULKS DE INVOER NIET BELEMMERT , NOCH DE VERKOOP VAN DE INGEVOERDE OF WEDERINGEVOERDE GOEDEREN BEMOEILIJKT .

11 MET BETREKKING TOT HET ALGEMENE BEGINSEL VAN NON-DISCRIMINATIE ZIJ OPGEMERKT , DAT HET GEMEENSCHAPSRECHT GEEN TOEPASSING VINDT , WANNEER EEN LID-STAAT IN EEN SECTOR WAARIN GEEN GEMEENSCHAPSREGELING GELDT NOCH EEN HARMONISATIE VAN NATIONALE WETGEVINGEN TOT STAND IS GEBRACHT , NATIONALE PRODUKTEN ONGUNSTIGER BEHANDELT DAN INGEVOERDE PRODUKTEN , DAN WEL DETAILHANDELAREN DIE NATIONALE PRODUKTEN VERKOPEN , ONGUNSTIGER BEHANDELT DAN DIE WELKE INGEVOERDE PRODUKTEN VERKOPEN .

12 BIJGEVOLG MOET OP DE GESTELDE VRAAG WORDEN GEANTWOORD , DAT ARTIKEL 7 NOCH ENIGE ANDERE BEPALING OF ENIG ANDER BEGINSEL VAN HET EEG-VERDRAG VAN TOEPASSING IS OP EEN VERSCHIL IN BEHANDELING IN HET KADER VAN EEN WETTELIJKE REGELING , INHOUDENDE DAT DE DETAILHANDELSPRIJS VAN BOEKEN DOOR DE UITGEVER OF DE IMPORTEUR VAN HET BOEK WORDT VASTGESTELD EN VERBINDEND IS VOOR ALLE DETAILHANDELAREN , EN INGEVOLGE WELKE DE PRIJS VAN IN DE BETROKKEN LID-STAAT UITGEGEVEN EN GEDRUKTE BOEKEN VRIJ IS WANNEER HET OM BOEKEN GAAT DIE NA UITVOER NAAR EEN ANDERE LID-STAAT WEER ZIJN INGEVOERD , TERWIJL HIJ DOOR DE UITGEVER WORDT VASTGESTELD WANNEER HET BOEKEN BETREFT DIE TIJDENS HUN VERHANDELING GEEN COMMUNAUTAIRE BINNENGRENS HEBBEN OVERSCHREDEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( DERDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET TRIBUNAL D ' INSTANCE TE BRESSUIRE BIJ VONNIS VAN 11 OKTOBER 1985 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

ARTIKEL 7 NOCH ENIGE ANDERE BEPALING OF ENIG ANDER BEGINSEL VAN HET EEG-VERDRAG IS VAN TOEPASSING OP EEN VERSCHIL IN BEHANDELING IN HET KADER VAN EEN WETTELIJKE REGELING , INHOUDENDE DAT DE DETAILHANDELSPRIJS VAN BOEKEN DOOR DE UITGEVER OF DE IMPORTEUR VAN HET BOEK WORDT VASTGESTELD EN VERBINDEND IS VOOR ALLE DETAILHANDELAREN , EN INGEVOLGE WELKE DE PRIJS VAN IN DE BETROKKEN LID-STAAT UITGEGEVEN EN GEDRUKTE BOEKEN VRIJ IS WANNEER HET OM BOEKEN GAAT DIE NA UITVOER NAAR EEN ANDERE LID-STAAT WEER ZIJN INGEVOERD , TERWIJL HIJ DOOR DE UITGEVER WORDT VASTGESTELD WANNEER HET BOEKEN BETREFT DIE TIJDENS HUN VERHANDELING GEEN COMMUNAUTAIRE BINNENGRENS HEBBEN OVERSCHREDEN .

NOCH ARTIKEL 7 OF ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG , NOCH HET ALGEMENE NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL STAAT IN DE WEG AAN EEN VERSCHIL IN BEHANDELING IN HET KADER VAN EEN WETTELIJKE REGELING , INHOUDENDE DAT DE DETAILHANDELS PRIJS VAN BOEKEN DOOR DE UITGEVER OF IMPORTEUR VAN HET BOEK WORDT VASTGESTELD EN VERBINDEND IS VOOR ALLE DETAILHANDELAREN , EN INGEVOLGE WELKE DE PRIJS VAN IN DE BETROKKEN LID-STAAT UITGEGEVEN EN GEDRUKTE BOEKEN VRIJ IS WANNEER HET OM BOEKEN GAAT DIE NA UITVOER NAAR EEN ANDERE LID-STAAT WEER ZIJN INGEVOERD , TERWIJL HIJ DOOR DE UITGEVER WORDT VASTGESTELD WANNEER HET BOEKEN BE TREFT DIE TIJDENS HUN VERHANDELING GEEN COMMUNAUTAIRE BINNENGRENS HEBBEN OVERSCHREDEN .

GEMEENSCHAPSRECHT - BEGINSELEN - GELIJKE BEHANDELING - DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT - VERBOD - NATIONALE WETTELIJKE REGELING INZAKE BOEKENPRIJS - VERSCHIL IN BEHANDELING TEN GUNSTE VAN WEDERINGEVOERDE BOEKEN - TOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 7 )

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - NATIONALE WETELIJKE REGELING INZAKE BOEKENPRIJS - VERSCHIL IN BEHANDELING TEN GUNSTE VAN WEDERINGEVOERDE BOEKEN - TOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 30 )

KOSTEN

13 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING VAN HAAR OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 355/85 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET TRIBUNAL D ' INSTANCE TE BRESSUIRE , IN DE ALDAAR DIENENDE STRAFZAAK TEGEN

M . COGNET , CENTRE LECLERC , SAINTE-VERGE ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 3 , SUB F , EN 7 EEG-VERDRAG ,