Home

Beschikking van de president van het Hof van 6 februari 1986.

Beschikking van de president van het Hof van 6 februari 1986.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 14 OKTOBER 1985 , HEEFT DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP DEUFIL GMBH & CO KG , IN DE PERSOON VAN DE BEHERENDE VENNOOTSCHAP DEUFIL GMBH , GEVESTIGD TE BERGKAMEN , KRACHTENS ARTIKEL 173 , LID 2 , EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR . 85/471 VAN DE COMMISSIE VAN 10 JULI 1985 ( PB 1985 , L 278 , BLZ . 26 ). IN DEZE BESCHIKKING VERKLAARDE DE COMMISSIE DE AAN VERZOEKSTER , PRODUCENT VAN POLYAMIDE- EN POLYPROPYLEENGARENS , IN 1983 TOEGEKENDE STEUN TEN BEDRAGE VAN 2 945 000 DM ONWETTIG EN ONVERENIGBAAR MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 92 EEG-VERDRAG , EN EISTE ZIJ DAT DEZE STEUN DOOR DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ZOU WORDEN TERUGGEVORDERD . BOVENDIEN MOEST DEZE LAATSTE HAAR BINNEN TWEE MAANDEN NA KENNISGEVING VAN VOORNOEMDE BESCHIKKING OP DE HOOGTE STELLEN VAN DE MAATREGELEN DIE ZIJ HAD GENOMEN OM AAN DEZE EIS TE VOLDOEN .

2 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 13 JANUARI 1986 , HEEFT VERZOEKSTER KRACHTENS ARTIKEL 185 EEG-VERDRAG EN ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 1 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING EEN VERZOEK INGEDIEND TOT OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN VOORMELDE BESCHIKKING NR . 85/471 VAN DE COMMISSIE TOT HET HOF UITSPRAAK HEEFT GEDAAN OVER HET BEROEP IN DE HOOFDZAAK .

3 VERWEERSTER HEEFT OP 21 JANUARI 1986 HAAR SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN INGEDIEND . TER TERECHTZITTING VAN 3 FEBRUARI 1986 HEBBEN PARTIJEN HUN STANDPUNTEN MONDELING NADER TOEGELICHT .

4 ALVORENS DE GEGRONDHEID VAN ONDERHAVIG VERZOEK OM VOORLOPIGE MAATREGELEN TE ONDERZOEKEN , LIJKT HET NUTTIG OM IN HET KORT DE VOORGESCHIEDENIS VAN BESCHIKKING NR . 85/471 VAN DE COMMISSIE IN HERINNERING TERUG TE ROEPEN .

5 NA HAAR VERZOEK VAN 29 JUNI 1982 OM EEN SUBSIDIE MET HET OOG OP DE UITBREIDING VAN HAAR BEDRIJF , KREEG VERZOEKSTER IN 1983 VAN DE FEDERALE REGERING EEN BEDRAG VAN 1 722 000 DM AAN STEUN KRACHTENS ARTIKEL 1 INVESTITIONSZULAGEGESETZ ( WET INZAKE INVESTERINGSSUBSIDIES ), ALSOOK VAN HET LAND NORDRHEIN-WESTFALEN EEN BEDRAG VAN 1 223 000 DM AAN STEUN IN HET KADER VAN EEN REGIONAAL STEUNPROGRAMMA .

6 DEZE STEUN WERD AANGEWEND VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN MODERNE UITRUSTING VOOR DE PRODUKTIE VAN ZOWEL POLYAMIDE- ALS POLYPROPYLEENGAREN , WAARDOOR VERZOEKSTER HAAR JAARLIJKSE PRODUKTIECAPACITEIT VAN 3 000 TOT 5 000 TON KON VERHOGEN . OVERIGENS ZIJ OPGEMERKT DAT DEZE STEUN - 14,97% VAN DE TOTALE INVESTERINGSKOSTEN - DOOR DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IS TOEGEKEND ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 93 , LID 3 , EEG-VERDRAG .

7 NA HERHAALDE VERZOEKEN VAN DE COMMISSIE DEELDE DE DUITSE REGERING HAAR BIJ BRIEF VAN 15 FEBRUARI 1984 MEDE DAT ZIJ DE BETWISTE , HIERBOVEN BESCHREVEN STEUN AAN VERZOEKSTER HAD TOEGEKEND .

8 NA EEN EERSTE ONDERZOEK WAS DE COMMISSIE VAN MENING DAT DEZE STEUN WEGENS SCHENDING VAN ARTIKEL 93 , LID 3 , EEG-VERDRAG , ONWETTIG WAS EN NIET VOLDEED AAN DE VOORWAARDEN VOOR TOEPASSING VAN EEN VAN DE UITZONDERINGEN IN ARTIKEL 92 EEG-VERDRAG . ZIJ LEIDDE DAN OOK DE PROCEDURE , BEDOELD IN ARTIKEL 93 , LID 2 , EERSTE ZIN , EEG-VERDRAG , IN . DOOR DE COMMISSIE WERD DEZE PROCEDURE AFGE- SLOTEN MET DE VASTSTELLING VAN BESCHIKKING NR . 85/471 .

9 VOOR EEN BETER BEGRIP VAN HET ONDERHAVIGE PROBLEEM IS NOG EEN KORTE , NADERE UITEENZETTING NODIG OVER DE WETTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE POLYAMIDE- EN POLYPROPYLEENGARENS , DIE GOLDEN OP HET OGENBLIK WAAROP DE BETWISTE STEUN WERD TOEGEKEND .

10 POLYAMIDEGAREN VALT ONDER DE CODE INZAKE STEUN AAN KUNSTVEZEL- EN GARENPRODUKTIE WELKE DOOR DE COMMISSIE IS INGEVOERD EN BIJ VERSCHILLENDE BESCHIKKINGEN TOT 1987 IS VERLENGD . DE TWEE HOOFDPRINCIPES VAN DEZE CODE ZIJN ENERZIJDS , DAT ALLE STEUNMAATREGELEN DIE EEN CAPACITEITSVERHOGING TOT GEVOLG HEBBEN , ZELFS IN GEVAL VAN MODERNISERING OF OMSCHAKELING , IN STRIJD ZIJN MET ARTIKEL 92 EEG-VERDRAG , EN ANDERZIJDS , DAT STEUNMAATREGELEN DIE EEN HERSTRUCTURERING VERGEMAKKELIJKEN DIE LEIDT TOT EEN VERMINDERING VAN DE PRODUKTIECAPACITEIT , IN BEGINSEL VERENIGBAAR ZIJN MET ARTIKEL 92 EEG-VERDRAG .

11 POLYPROPYLEENGAREN WERD EERST MET INGANG VAN 1985 OPGENOMEN IN DE LIJST VAN DE ONDER DEZE CODE VALLENDE PRODUKTEN . BLIJKENS HET DOSSIER GOLDEN NOCHTANS VOOR 1985 VOOR POLYPROPYLEENGAREN , EVENALS VOOR POLYAMIDEGAREN DE ALGEMENE RICHTSNOEREN VAN DE COMMISSIE UIT 1971 EN 1977 INZAKE STEUN AAN DE TEXTIELINDUSTRIE , KRACHTENS WELKE DE TOEKENNING VAN INVESTERINGSSTEUN OM VERENIGBAAR MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TE WORDEN VERKLAARD , VERBAND MOEST HOUDEN MET DE VERWEZENLIJKING VAN EEN GEPLANDE HERSTRUCTURERING EN NIET SLECHTS VAN EEN MODERNISERING VAN DE PRODUKTIE-INSTALLATIES .

12 UIT ARTIKEL 93 , LID 3 , VAN HET VERDRAG BLIJKT DUIDELIJK DAT ELKE STEUN VOOR EEN VAN DEZE BEIDE TYPES DRAAD IN ELK GEVAL , ONGEACHT DE MET DEZE STEUN NAGESTREEFDE DOELSTELLING , VOOR HAAR TOEKENNING TER KENNIS VAN DE COMMISSIE MOEST ZIJN GEBRACHT .

13 KRACHTENS ARTIKEL 185 EEG-VERDRAG HEEFT EEN BIJ HET HOF INGESTELD BEROEP GEEN SCHORSENDE WERKING . HET HOF KAN ECHTER , INDIEN HET VAN OORDEEL IS DAT DE OMSTANDIGHEDEN ZULKS VEREISEN , OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE BESTREDEN HANDELING GELASTEN .

14 DERGELIJKE VOORLOPIGE MAATREGELEN KUNNEN INGEVOLGE ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING SLECHTS WORDEN GELAST , INDIEN DE VERZOEKEN OM VOORLOPIGE MAATREGELEN EEN DUIDELIJKE OMSCHRIJVING BEVATTEN VAN DE MIDDELEN , ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS , OP GROND WAARVAN DE VOORLOPIGE MAATREGEL WAARTOE WORDT GECONCLUDEERD , AANVANKELIJK GERECHTVAARDIGD VOORKOMT , ALSOOK VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARUIT BLIJKT VAN HET SPOEDEISENDE KARAKTER VAN HET VERZOEK .

15 BLIJKENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF DIENT HET IN ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VEREISTE SPOEDEISENDE KARAKTER VAN EEN VERZOEK OM VOORLOPIGE MAATREGELEN MEDE TE WORDEN ONDERZOCHT MET INACHTNEMING VAN DE VRAAG OF EEN VOORLOPIGE MAATREGEL NOODZAKELIJK IS TEN EINDE TE VOORKOMEN DAT DE PARTIJ DIE DAAROM VERZOEKT , ERNSTIGE EN ONHERSTELBARE SCHADE LIJDT .

16 WAT DIT AANGAAT , BETOOGT VERZOEKSTER DAT DE BONDSMINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN , ALSOOK DE REGERING VAN NORDRHEIN-WESTFALEN THANS VOORNEMENS ZIJN OVEREENKOMSTIG VOORMELDE BESCHIKKING NR . 85/471 VAN DE COMMISSIE HUN BESLUIT TOT TOEKENNING VAN DE BETWISTE STEUN TE HERROEPEN . IN VERBAND MET DEZE MAATREGELEN TER UITVOERING VAN BESCHIKKING NR . 85/471 VAN DE COMMISSIE , EN MET DE OMSTANDIGHEID DAT HET DOOR VERWEERSTER DAARTEGEN INGESTELDE BEROEP TOT NIETIGVERKLARING GEEN SCHORSENDE WERKING HEEFT , IS VOLGENS DEZE LAATSTE DE OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VOLSTREKT NOODZAKELIJK TEN EINDE DE UIT EEN DERGELIJKE TENUITVOERLEGGING VOORTVLOEIENDE RAMPZALIGE ECONOMISCHE GEVOLGEN AF TE WENDEN .

17 IMMERS , DE TERUGBETALING VAN DE TOEGEKENDE HULP , EVENALS HET NIET UITKEREN VAN EEN NIEUWE SUBSIDIE VAN 3 MILJOEN DM , DIE ALS BIJDRAGE IN EEN GELIJKAARDIGE AANVULLENDE INVESTERING VAN 20 MILJOEN DM IS AANGEVRAAGD , ZOU HET GEVAAR MET ZICH BRENGEN DAT VERZOEKSTERS KREDIETLIJNEN BIJ DE BANKINSTELLINGEN EN HAAR MOEDERVENNOOTSCHAP RADICI ZOUDEN WORDEN GEKORT EN ZELFS INGETROKKEN . DEZE BEDREIGING VAN HAAR KREDIET ZOU HAAR INSOLVENTIE TEN GEVOLGE HEBBEN , EVENALS HET VERLIES VAN 180 BANEN IN EEN ECONOMISCH REEDS BIJZONDER BENADEELDE REGIO .

18 IN DE DOOR HAAR IN HET KADER VAN ONDERHAVIGE PROCEDURE IN KORT GEDING INGEDIENDE SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN IS DE COMMISSIE DE MENING TOEGEDAAN DAT VERZOEKSTER NIET HEEFT AANGETOOND DAT DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING HAAR ERNSTIGE EN ONHERSTELBARE SCHADE ZOU BEROKKENEN .

19 DOOR DE BONDSREGERING EN DE REGERING VAN HET LAND NORDRHEIN-WESTFALEN WAREN NAMELIJK NOG GEEN CONCRETE MAATREGELEN GETROFFEN MET HET OOG OP DE TERUGVORDERING VAN DE STEUN . BOVENDIEN ZOU VERZOEKSTER OOK DOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING GEEN SCHADE KUNNEN LIJDEN , OMDAT HET ENIGE ONDERDEEL VAN DEZE BESCHIKKING DAT ONMIDDELLIJK UITVOERBAAR IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 185 EEG-VERDRAG , DE INTREKKING EN DE TERUGVORDERING VAN DE STEUN DOOR DE ADRESSAAT VAN DE BESCHIKKING ZOU ZIJN . IN BESCHIKKING NR . 85/471 WORDT VERZOEKSTER IMMERS NIET RECHTSTREEKS EEN BETALINGSVERPLICHTING OPGELEGD . DE TERUGBETALING VAN DE BETWISTE STEUN KAN DAN OOK NIET ONMIDDELLIJK WORDEN TENUITVOERGELEGD . KRACHTENS DE NATIONALE BEPALINGEN INZAKE DE INTREKKING VAN ONWETTIGE ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN ZOU VERZOEKSTER ENKEL DOOR EEN BESLUIT TOT INTREKKING EN TERUGVORDERING VAN DE DUITSE OVERHEID TOT TERUGBETALING KUNNEN WORDEN VERPLICHT . BOVENDIEN ZOU VERZOEKSTER TEGEN DIT DOOR DE DUITSE OVERHEID KRACHTENS HET NATIONALE RECHT GETROFFEN TERUGVORDERINGSBESLUIT ADMINISTRATIEFRECHTELIJK BEROEP KUNNEN INSTELLEN , TEN EINDE OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING TE BEKOMEN .

20 VOLGENS DE COMMISSIE BRENGT DE TENUITVOERLEGGING VAN DE VERPLICHTING TOT TERUGBETALING HET VOORTBESTAAN VAN VERZOEKSTER NIET IN GEVAAR , DAAR ZIJ EEN 100% DOCHTERONDERNEMING VAN HET KAPITAALKRACHTIGE RADICI-CONCERN IS .

21 ZOALS BLIJKT UIT HET DOSSIER EN UIT DE ANTWOORDEN OP BEPAALDE VRAGEN TIJDENS DE MONDELINGE BEHANDELING HEEFT NOCH DE DUITSE BONDSREGERING , NOCH DE REGERING VAN HET LAND NORDRHEIN-WESTFALEN CONCRETE MAATREGELEN GETROFFEN OM HET BESLUIT WAARBIJ DE STEUNMAATREGELEN WERDEN GOEDGEKEURD , IN TE TREKKEN EN DE REEDS UITGEKEERDE STEUN TERUG TE VORDEREN . DE DOOR DE BONDSMINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN OP 11 NOVEMBER 1985 TOT VERZOEKSTER GERICHTE BRIEF , DIE DOOR DEZE LAATSTE BIJ WIJZE VAN ANTWOORD OP EEN VRAAG TER TERECHTZITTING IS NEERGELEGD , KAN IN ELK GEVAL NIET ALS EEN DESBETREFFEND FORMEEL VERZOEK VAN DE DUITSE OVERHEID WORDEN BESCHOUWD . DE INHOUD VAN DEZE BRIEF TOONT DUIDELIJK AAN , DAT DE DUITSE OVERHEID ENKEL WILDE WETEN OF VERWEERSTER HET HOF VAN JUSTITIE BIJ WEGE VAN VOORLOPIGE MAATREGEL OM OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESCHIKKING NR . 85/471 VAN DE COMMISSIE ZOU VERZOEKEN , TEN EINDE DEZE INLICHTING AAN DE COMMISSIE TE KUNNEN DOORGEVEN IN HET KADER VAN DE HAAR BIJ ARTIKEL 2 VAN DEZE BESCHIKKING OPGELEGDE KENNISGEVINGSVERPLICHTING .

22 UIT DE BRIEF VAN 11 NOVEMBER 1985 KAN WELISWAAR WORDEN OPGEMAAKT DAT DE DUITSE OVERHEID VOORNEMENS IS DE TOEGEKENDE STEUN FORMEEL VAN VERZOEKSTER TERUG TE VORDEREN , INDIEN DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE NIET IN KORT GEDING DE OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN VOORNOEMDE BESCHIKKING NR . 85/471 VAN DE COMMISSIE GELAST , DOCH VERZOEKSTER HEEFT TER TERECHTZITTING VERKLAARD DAT ZIJ VOOR DE DUITSE RECHTBANKEN ALLE HAAR TER BESCHIKKING STAANDE NATIONALE RECHTSMIDDELEN ZAL INROEPEN . IN WEERWIL VAN DE TER TERECHTZITTING TUSSEN PARTIJEN AAN HET LICHT GETREDEN MENINGSVERSCHILLEN OMTRENT DE VOORWAARDEN WAARONDER DEZE DUITSE RECHTBANKEN DE OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN VERZOEK OM TERUGBETALING VAN DE TOEGEKENDE STEUN ZOUDEN KUNNEN GELASTEN , IS DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN MENING DAT IN HET HUIDIGE STADIUM VAN DE PROCEDURE ERNSTIGE EN ONHERSTELBARE SCHADE , VOOR ZOVER VERZOEKSTER HET BESTAAN DAARVAN KAN AANTONEN , DOOR HAAR ZOU KUNNEN WORDEN VOORKOMEN DOOR EEN VAN DEZE NATIONALE RECHTSMIDDELEN AAN TE WENDEN .

23 DAARENBOVEN HEEFT VERZOEKSTER NIET OVERTUIGEND AANGETOOND , DAT ZIJ DOOR DE TERUGBETALING VAN DE TOEGEKENDE STEUN IN ERNSTIGE ECONOMISCHE EN FINANCIELE MOEILIJKHEDEN ZOU KOMEN TE VERKEREN . OP BASIS VAN HET IN DEZE PROCEDURE OVERGELEGDE ACCOUNTANTSRAPPORT OVER DE JAREN 1983 EN 1984 KAN ENKEL WORDEN GECONCLUDEERD , DAT DE BANKEN HUN KREDIETLIJN NIET ZULLEN VERHOGEN , INDIEN DE SUBSIDIES MOETEN WORDEN TERUGBETAALD . DAARENTEGEN IS ER GEEN ENKELE GROND OM AAN TE NEMEN DAT IN GEVAL VAN TERUGBETALING VAN DE STEUN DE MOEDERVENNOOTSCHAP VAN VERZOEKSTER , HET RADICI-CONCERN , HAAR DOCHTERONDERNEMING NIET FINANCIEEL TE HULP ZOU KOMEN . NAAR DE COMMISSIE ONWEERSPROKEN HEEFT VERKLAARD , GAAT HET HET RADICI-CONCERN FINANCIEEL VOOR DE WIND , HETGEEN WORDT AANGETOOND DOOR DE RECENTE OVERNAME VAN HET ZWITERSE BEDRIJF NOYFIL . ANDERZIJDS ZIJ OPGEMERKT , DAT VERZOEKSTER MET BETREKKING TOT HET JAAR 1985 GEEN INLICHTINGEN OVER HAAR FINANCIELE TOESTAND KON VERSCHAFFEN .

24 IN VERBAND MET DE ONVOLLEDIGE FINANCIELE INLICHTINGEN VAN VERZOEKSTER EN DE NAUWE BANDEN DIE TUSSEN VERZOEKSTER EN HET RADICI-CONCERN BESTAAN , LIJKT HET OP HET EERSTE GEZICHT NIET AANNEMELIJK DAT DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESCHIKKING STREKKENDE TOT TERUGBETALING VAN DE TOEGEKENDE STEUN , HET ECONOMISCH VOORTBESTAAN VAN VERZOEKSTER IN GEVAAR ZOU BRENGEN .

25 UIT EEN EN ANDER BLIJKT , DAT VERZOEKSTER GEEN ENKEL DOORSLAGGEVEND ARGUMENT HEEFT AANGEVOERD , OP GROND WAARVAN KAN WORDEN VASTGESTELD DAT ZIJ TENGEVOLGE VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESCHIKKING NR . 85/471 VAN DE COMMISSIE ERNSTIGE EN ONHERSTELBARE SCHADE ZOU LIJDEN .

26 WAAR VERZOEKSTER NIET ERIN IS GESLAAGD HET IN ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VEREISTE SPOEDEISENDE KARAKTER AAN TE TONEN , BEHOEFT NIET TE WORDEN ONDERZOCHT OF DE VOORLOPIGE MAATREGEL WAARTOE WORDT GECONCLUDEERD , OP GROND VAN DE DOOR HAAR AANGEVOERDE MIDDELEN , ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS , AANVANKELIJK GERECHTVAARDIGD VOORKOMT .

DE PRESIDENT VAN HET HOF ,

RECHTDOENDE BIJ VOORRAAD ,

BESCHIKT :

1 ) HET VERZOEK WORDT VERWORPEN .

2 ) DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

KORT GEDING - OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - ONHERSTELBARE SCHADE

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 185 ; REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ARTIKEL 83 , PAR 2 )

IN ZAAK 310/85 R ,

DEUFIL GMBH & CO . KG , COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT , GEVESTIGD TE BERGKAMEN-RUNTHE , IN DE PERSOON VAN DE BEHERENDE VENNOOTSCHAP DEUFIL GMBH , EVENEENS GEVESTIGD TE BERGKAMEN-RUNTHE , VERTEGENWOORDIGD DOOR K . G . BEISKEN , ADVOCAAT TE DUSSELDORF , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ E . VOGT , DIRECTEUR VAN DE COMPAGNIE FINANCIERE DE CREDIT ET DE GESTION ALDAAR , BOULEVARD JOSEPH-II 40 ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR N . KOCH ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR G . KREMLIS , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK OM OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESCHIKKING NR . 85/471 VAN DE COMMISSIE VAN 10 JULI 1985 INZAKE EEN STEUNMAATREGEL VAN DE DUITSE REGERING TEN BEHOEVE VAN EEN PRODUCENT VAN POLYAMIDE- EN POLYPROPYLEENGARENS TE BERGKAMEN ( PB 1985 , L 278 , BLZ . 26 ),