Home

Arrest van het Hof van 30 september 1987.

Arrest van het Hof van 30 september 1987.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 11*DECEMBER*1985, INGEKOMEN TEN HOVE OP 17*JANUARI 1986, HEEFT HET VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART KRACHTENS ARTIKEL*177 EEG-VERDRAG TWEE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN*7 EN 12 VAN DE OP 12*SEPTEMBER 1963 TE ANKARA ONDERTEKENDE EN BIJ BESLUIT VAN DE RAAD VAN 23*DECEMBER 1963 ( PB*1964, BLZ.*3685 ) NAMENS DE GEMEENSCHAP GESLOTEN OVEREENKOMST WAARBIJ EEN ASSOCIATIE TOT STAND WORDT GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN TURKIJE ( HIERNA : DE OVEREENKOMST ), ZOMEDE VAN ARTIKEL*36 VAN HET OP 23*NOVEMBER 1970 TE BRUSSEL ONDERTEKENDE EN BIJ VERORDENING NR.*2760/72 VAN DE RAAD VAN 19*DECEMBER 1972 ( PB*1972, L*293, BLZ.*1 ) NAMENS DE GEMEENSCHAP GESLOTEN AANVULLEND PROTOCOL ( HIERNA : HET PROTOCOL ).

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN HET KADER VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN BESCHIKKING VAN DE STAD SCHWAEBISCH GMUEND OM DEMIREL, VAN TURKSE NATIONALITEIT, NA HET VERLOPEN VAN HAAR VISUM UIT TE WIJZEN EN ZO NODIG UIT TE ZETTEN . DEMIREL IS DE ECHTGENOTE VAN EEN TURKS ONDERDAAN DIE IN 1979 IN HET KADER VAN GEZINSHERENIGING NAAR DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IS GEKOMEN EN DAAR SEDERTDIEN WERKT EN WOONT . ZIJ IS NAAR DE BONDSREPUBLIEK GEKOMEN OM ZICH BIJ HAAR ECHTGENOOT TE VOEGEN, OP EEN VISUM DAT UITSLUITEND GELDIG WAS VOOR EEN BEZOEK EN GEZINSHERENIGING UITSLOOT .

3 UIT DE VERWIJZINGSBESCHIKKING BLIJKT, DAT DE VOORWAARDEN VOOR GEZINSHERENIGING VOOR ONDERDANEN VAN DERDE STATEN DIE ZELF IN HET KADER VAN EEN GEZINSHERENIGING DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ZIJN BINNENGEKOMEN, IN 1982 EN 1984 DOOR WIJZIGING VAN EEN CIRCULAIRE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN BADEN-WUERTTEMBERG TER UITVOERING VAN HET AUSLAENDERGESETZ, STRENGER ZIJN GEWORDEN IN DIE ZIN, DAT DE PERIODE GEDURENDE WELKE DE VREEMDELING ONONDERBROKEN LEGAAL OP DUITS GRONDGEBIED MOET HEBBEN GEWOOND, VAN DRIE OP ACHT JAAR IS GEBRACHT . DE ECHTGENOOT VAN DEMIREL VOLDEED OP HET MOMENT VAN DE FEITEN DIE TOT HET HOOFDGEDING HEBBEN GELEID, NIET AAN DIE VOORWAARDE .

4 HET VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART, DAT KENNISNEEMT VAN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE UITWIJZINGSBESCHIKKING, HEEFT HET HOF DE VOLGENDE VRAGEN VOORGELEGD :

1 ) BEHELZEN ARTIKEL*12 VAN DE ASSOCIATIEOVEREENKOMST EEG-TURKIJE EN ARTIKEL*36 VAN HET AANVULLEND PROTOCOL JUNCTO ARTIKEL*7 VAN DE OVEREENKOMST REEDS THANS EEN NAAR GEMEENSCHAPSRECHT RECHTSTREEKS IN DE NATIONALE RECHTSORDE WERKEND VERBOD OM DOOR MIDDEL VAN WIJZIGING VAN DE BESTAANDE ADMINISTRATIEVE PRAKTIJK NIEUWE BEPERKINGEN VAN HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS IN TE VOEREN TEN AANZIEN VAN LEGAAL IN EEN LID-STAAT VERBLIJVENDE TURKSE WERKNEMERS?

2 ) MOET ONDER VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS IN DE ZIN VAN DE OVEREENKOMST TEVENS WORDEN BEGREPEN DE OVERKOMST VAN DE ECHTGENOTE EN DE MINDERJARIGE KINDEREN NAAR EEN IN EEN LID-STAAT VERBLIJVENDE TURKSE WERKNEMER?

5 VOOR EEN NADERE UITEENZETTING VAN DE FEITEN VAN DE ZAAK, DE DUITSE WETTELIJKE BEPALINGEN, DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST EN VAN HET PROTOCOL, HET PROCESVERLOOP EN DE KRACHTENS ARTIKEL*20 VAN 'S*HOFS STATUUT-EEG INGEDIENDE OPMERKINGEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERNA SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DAT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF

6 IN HUN SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN SPREKEN DE DUITSE EN DE BRITSE REGERING TWIJFEL UIT AAN DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF TOT UITLEGGING VAN DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST EN VAN HET PROTOCOL INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS . ALVORENS DE PREJUDICIELE VRAGEN TE BEANTWOORDEN, DIENT HET HOF DUS EERST IN TE GAAN OP DE VRAAG BETREFFENDE ZIJN BEVOEGDHEID .

7 DIENAANGAANDE ZIJ ER IN DE EERSTE PLAATS AAN HERINNERD DAT, GELIJK HET HOF OVERWOOG IN ZIJN ARREST VAN 30*APRIL 1974 ( ZAAK*181/73, HAEGEMAN, JURISPR.*1974, BLZ.*449 ), EEN DOOR DE RAAD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN*228 EN 238 VAN HET VERDRAG GESLOTEN OVEREENKOMST, WAT DE GEMEENSCHAP BETREFT EEN HANDELING IS WELKE DOOR EEN DER INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP IS VERRICHT IN DE ZIN VAN ARTIKEL*177, EERSTE ALINEA, SUB*B, DAT DE BEPALINGEN VAN EEN DERGELIJKE OVEREENKOMST VANAF DE INWERKINGTREDING ERVAN EEN INTEGREREND BESTANDDEEL DER COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE VORMEN EN DAT HET HOF IN HET KADER VAN DEZE RECHTSORDE BIJGEVOLG BEVOEGD IS BIJ WIJZE VAN PREJUDICIELE BESLISSING EEN UITSPRAAK TE DOEN OVER DE UITLEGGING DIER OVEREENKOMST .

8 DE DUITSE EN DE BRITSE REGERING ZIJN EVENWEL VAN OORDEEL, DAT IN HET GEVAL VAN GEMENGDE OVEREENKOMSTEN ZOALS DE OVEREENKOMST EN HET PROTOCOL WAAROM HET HIER GAAT, 'S*HOFS UITLEGGINGSBEVOEGDHEID ZICH NIET UITSTREKT TOT DE BEPALINGEN WAARBIJ DE LID-STATEN ZELF IN HET KADER VAN HUN EIGEN BEVOEGDHEID VERPLICHTINGEN JEGENS TURKIJE ZIJN AANGEGAAN, ZOALS HET GEVAL ZOU ZIJN MET DE BEPALINGEN INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS .

9 DIENAANGAANDE KAN WORDEN VOLSTAAN MET VAST TE STELLEN DAT DIT IN CASU JUIST NIET HET GEVAL IS . WAAR HET IMMERS GAAT OM EEN ASSOCIATIEOVEREENKOMST, DIE BIJZONDERE EN GEPRIVILIGEERDE BANDEN SCHEPT MET EEN DERDE STAAT, DIE ALTHANS GEDEELTELIJK AAN HET COMMUNAUTAIRE REGIEM DIENT DEEL TE HEBBEN, VERLEENT ARTIKEL*238 DE GEMEENSCHAP NOODZAKELIJKERWIJS DE BEVOEGDHEID OM DE NAKOMING VAN DE JEGENS DERDE STATEN AANGEGANE VERPLICHTINGEN OP ALLE ONDER HET VERDRAG VALLENDE GEBIEDEN TE VERZEKEREN . EEN VAN DIE GEBIEDEN IS VOLGENS DE ARTIKELEN*48 EN VOLGENDE EEG-VERDRAG HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS; HIERUIT VOLGT, DAT DE VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DEZE MATERIE UIT HOOFDE VAN ARTIKEL*238 BINNEN DE BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCHAP VALLEN . DE VRAAG OF HET HOF BEVOEGD IS EEN BEPALING VAN EEN GEMENGDE OVEREENKOMST UIT TE LEGGEN, DIE EEN VERPLICHTING BEHELST WELKE DE LID-STATEN ENKEL OP GROND VAN HUN EIGEN BEVOEGDHEID KONDEN AANGAAN, IS DUS NIET TER ZAKE .

10 VERDER KAN 'S*HOFS BEVOEGDHEID NIET IN TWIJFEL WORDEN GETROKKEN OP DE GROND DAT HET BIJ DE HUIDIGE STAND VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT DE TAAK VAN DE LID-STATEN ZOU ZIJN OM OP HET GEBIED VAN HET VRIJE WERKNEMERSVERKEER DE VOORSCHRIFTEN VAST TE STELLEN DIE NODIG ZIJN OM DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST OF VAN DE DOOR DE ASSOCIATIERAAD TE NEMEN BESLUITEN OP HUN GRONDGEBIED TEN UITVOER TE LEGGEN .

11 GELIJK HET HOF IMMERS OVERWOOG IN ZIJN ARREST VAN 26*OKTOBER 1982 ( ZAAK*104/81, KUPFERBERG, JURISPR.*1982, BLZ.*3641 ), VERVULLEN DE LID-STATEN, DOOR ERVOOR TE ZORGEN DAT DE VERPLICHTINGEN UIT EEN DOOR DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN GESLOTEN OVEREENKOMST WORDEN NAGEKOMEN, IN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE EEN VERPLICHTING JEGENS DE GEMEENSCHAP, DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHOORLIJKE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST OP ZICH HEEFT GENOMEN .

12 HET HOF IS MITSDIEN BEVOEGD DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST EN VAN HET PROTOCOL MET BETREKKING TOT HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS UIT TE LEGGEN .

DE PREJUDICIELE VRAGEN

13 DE EERSTE VRAAG VAN HET VERWALTUNGSGERICHT STREKT ER IN WEZEN TOE TE VERNEMEN, OF ARTIKEL*12 VAN DE OVEREENKOMST EN ARTIKEL*36 VAN HET PROTOCOL JUNCTO ARTIKEL*7 VAN DE OVEREENKOMST COMMUNAUTAIRE RECHTSREGELS ZIJN DIE RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK ZIJN IN DE RECHTSORDE VAN DE LID-STATEN .

14 EEN BEPALING VAN EEN DOOR DE GEMEENSCHAP MET DERDE STATEN GESLOTEN OVEREENKOMST MOET WORDEN GEACHT RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK TE ZIJN, WANNEER ZIJ, GELET OP HAAR BEWOORDINGEN EN OP HET DOEL EN DE AARD VAN DE OVEREENKOMST, EEN DUIDELIJKE EN NAUWKEURIG OMSCHREVEN VERPLICHTING BEHELST, VOOR WELKER UITVOERING EN WERKING GEEN VERDERE HANDELING VEREIST IS .

15 VOLGENS DE ARTIKELEN*2 TOT EN MET 5 OMVAT DE OVEREENKOMST EEN VOORBEREIDENDE FASE, TIJDENS WELKE TURKIJE MET STEUN VAN DE GEMEENSCHAP ZIJN ECONOMIE KAN VERSTERKEN, EEN OVERGANGSFASE, TIJDENS WELKE GELEIDELIJK EEN DOUANE-UNIE TOT STAND WORDT GEBRACHT EN HET ECONOMISCH BELEID NADER TOT ELKAAR WORDT GEBRACHT, EN EEN DEFINITIEVE FASE, DIE IS GEGRONDVEST OP DE DOUANE-UNIE EN EEN VERSTERKTE COOERDINATIE VAN HET ECONOMISCH BELEID INHOUDT .

16 NAAR STRUCTUUR EN INHOUD WORDT DE OVEREENKOMST DAARDOOR GEKENMERKT, DAT ZIJ IN HET ALGEMEEN DE DOELSTELLINGEN VAN DE ASSOCIATIE VERMELDT EN RICHTLIJNEN GEEFT VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN DIE DOELSTELLINGEN, ZONDER ZELF NAUWKEURIG TE BEPALEN HOE DIT MOET WORDEN BEREIKT . SLECHTS VOOR ENKELE BIJZONDERE VRAAGSTUKKEN STELLEN DE AANGEHECHTE PROTOCOLLEN, DIE LATER VERVANGEN ZIJN DOOR HET AANVULLEND PROTOCOL, GEDETAILLEERDE REGELS VAST .

17 DE ASSOCIATIERAAD, BESTAANDE UIT LEDEN VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN, VAN DE RAAD EN VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ENERZIJDS EN UIT LEDEN VAN DE TURKSE REGERING ANDERZIJDS, IS KRACHTENS ARTIKEL*22 BEVOEGD BESLUITEN TE NEMEN TER VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE OVEREENKOMST .

18 TITEL*II VAN DE OVEREENKOMST, GEWIJD AAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE OVERGANGSFASE, BEVAT, NAAST TWEE HOOFDSTUKKEN INZAKE RESPECTIEVELIJK DE DOUANE-UNIE EN DE LANDBOUW, EEN DERDE HOOFDSTUK MET ANDERE BEPALINGEN VAN ECONOMISCHE AARD, WAARONDER ARTIKEL*12 BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS .

19 VOLGENS ARTIKEL*12 VAN DE OVEREENKOMST KOMEN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN OVEREEN ZICH TE LATEN LEIDEN DOOR DE ARTIKELEN*48, 49 EN 50 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE GEMEENSCHAP, TEN EINDE ONDERLING GELEIDELIJK HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS TOT STAND TE BRENGEN .

20 ARTIKEL*36 VAN HET PROTOCOL BEPAALT, DAT HET VRIJE VERKEER GELEIDELIJK TOT STAND ZAL WORDEN GEBRACHT OVEREENKOMSTIG DE IN ARTIKEL*12 VAN DE OVEREENKOMST NEERGELEGDE BEGINSELEN, TUSSEN HET EINDE VAN HET TWAALFDE EN HET TWEEENTWINTIGSTE JAAR NA DE INWERKINGTREDING VAN DE OVEREENKOMST, EN DAT DE ASSOCIATIERAAD DE HIERTOE NODIGE REGELS ZAL VASTSTELLEN .

21 ARTIKEL*36 VAN HET PROTOCOL VERLEENT ALLEEN DE ASSOCIATIERAAD DE BEVOEGDHEID OM NAUWKEURIGE REGELS VAST TE STELLEN VOOR DE GELEIDELIJKE VERWEZENLIJKING VAN HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS, DAARBIJ REKENING HOUDEND MET POLITIEKE EN ECONOMISCHE OVERWEGINGEN DIE MET NAME VERBAND HOUDEN MET DE GELEIDELIJKE TOTSTANDBRENGING VAN DE DOUANE-UNIE EN HET NADER TOT ELKAAR BRENGEN VAN HET ECONOMISCH BELEID DER PARTIJEN, EN VOLGENS DE MODALITEITEN DIE DIE RAAD EVENTUEEL VOOR NOODZAKELIJK HOUDT .

22 HET ENIGE BESLUIT DAT DE ASSOCIATIERAAD OP DIT GEBIED HEEFT GENOMEN, IS BESLUIT NR.*1/80 VAN 19*SEPTEMBER*1980 . DIT VERBIEDT NIEUWE BEPERKENDE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT VAN TURKSE WERKNEMERS DIE REEDS OP REGELMATIGE WIJZE IN DE ARBEIDSMARKT VAN DE LID-STATEN GEINTEGREERD ZIJN . MET BETREKKING TOT DE GEZINSHERENIGING IS ECHTER GEEN DERGELIJK BESLUIT GENOMEN .

23 UIT HET ONDERZOEK VAN ARTIKEL*12 VAN DE OVEREENKOMST EN ARTIKEL*36 VAN HET PROTOCOL WORDT DUS DUIDELIJK, DAT DEZE BEPALINGEN IN WEZEN EEN PROGRAMMATISCH KARAKTER HEBBEN EN NIET VOLDOENDE NAUWKEURIG EN ONVOORWAARDELIJK ZIJN OM HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS RECHTSTREEKS TE KUNNEN REGELEN .

24 ONDER DIE OMSTANDIGHEDEN KAN UIT ARTIKEL*7 VAN DE OVEREENKOMST GEEN VERBOD OP INVOERING VAN NIEUWE BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT GEZINSHERENIGING WORDEN AFGELEID . DIT ARTIKEL, DAT VOORKOMT IN HOOFDSTUK*I INZAKE DE BEGINSELEN VAN DE ASSOCIATIE, BEPAALT HEEL IN HET ALGEMEEN DAT DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN ALLE ALGEMENE OF BIJZONDERE MAATREGELEN NEMEN DIE GESCHIKT ZIJN OM DE NAKOMING VAN DE UIT DE OVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN TE VERZEKEREN, EN ZICH ONTHOUDEN VAN ALLE MAATREGELEN DIE DE VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE OVEREENKOMST IN GEVAAR KUNNEN BRENGEN . AAN DEZE BEPALING, DIE DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN ENKEL EEN ALGEMENE VERPLICHTING TOT SAMENWERKING OPLEGT TEN EINDE DE DOELSTELLINGEN VAN DE OVEREENKOMST TE VERWEZENLIJKEN, KUNNEN DE PARTICULIEREN RECHTSTREEKS GEEN RECHTEN ONTLENEN DIE HUN NIET REEDS DOOR ANDERE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST WORDEN TOEGEKEND .

25 OP DE EERSTE VRAAG MOET MITSDIEN WORDEN GEANTWOORD, DAT ARTIKEL*12 VAN DE OVEREENKOMST EN ARTIKEL*36 VAN HET PROTOCOL JUNTO ARTIKEL*7 VAN DE OVEREENKOMST GEEN COMMUNAUTAIRE RECHTSREGELS ZIJN DIE RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK ZIJN IN DE RECHTSORDE VAN DE LID-STATEN .

26 MET DE TWEEDE VRAAG WENST DE VERWIJZENDE RECHTER TE VERNEMEN, OF HET BEGRIP VRIJ VERKEER IN DE ZIN VAN DE OVEREENKOMST MEDE BETREKKING HEEFT OP DE VOORWAARDEN WAARONDER DE ECHTGENOOT EN MINDERJARIGE KINDEREN VAN EEN IN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE TURKSE WERKNEMER ZICH BIJ HEM MOGEN VOEGEN .

27 GELET OP HET ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG, BEHOEFT DEZE TWEEDE VRAAG NIET TE WORDEN BEANTWOORD .

28 MET BETREKKING TOT DE EVENTUELE INVLOED VAN ARTIKEL*8 VAN HET EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS OP HET OP DEZE VRAAG TE GEVEN ANTWOORD, MOET WORDEN VASTGESTELD, DAT HET HOF REEDS IN ZIJN ARREST VAN 11*JULI 1985 ( ZAAK*60/84, CINETHEQUE, JURISPR.*1985, BLZ.*2605, 2618 ) HEEFT OVERWOGEN DAT HET TOT ZIJN TAAK BEHOORT, DE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN OP DE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT GEREGELDE GEBIEDEN TE VERZEKEREN, MAAR DAT HET NIET BEVOEGD IS OM DE VERENIGBAARHEID MET HET EUROPEES VERDRAG TE BEOORDELEN VAN EEN NATIONALE WET DIE NIET BINNEN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT VALT . ZOALS UIT HET ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG BLIJKT, BESTAAT ER IN CASU THANS GEEN COMMUNAUTAIRE RECHTSNORM DIE DE VOORWAARDEN OMSCHRIJFT WAARONDER DE LID-STATEN IN GEVAL VAN LEGAAL IN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE TURKSE WERKNEMERS GEZINSHERENIGING MOETEN TOESTAAN . DE IN HET HOOFDGEDING AAN DE ORDE ZIJNDE NATIONALE REGELING DIENDE DUS NIET TER UITVOERING VAN EEN COMMUNAUTAIRE RECHTSVOORSCHRIFT . ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN IS HET HOF NIET BEVOEGD OM EEN OORDEEL UIT TE SPREKEN OVER DE VERENIGBAARHEID VAN EEN NATIONALE REGELING ALS DE ONDERHAVIGE MET DE BEGINSELEN VAN ARTIKEL*8 VAN HET EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS .

HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART BIJ BESCHIKKING VAN 11*DECEMBER*1985 GESTELDE VRAGEN, VERKLAART VOOR RECHT :

ARTIKEL*12 VAN DE OVEREENKOMST WAARBIJ EEN ASSOCIATIE TOT STAND WORDT GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN TURKIJE, ONDERTEKEND TE ANKARA OP 12*SEPTEMBER*1963 EN NAMENS DE GEMEENSCHAP GESLOTEN BIJ BESLUIT VAN DE RAAD VAN 23*DECEMBER*1963, EN ARTIKEL*36 VAN HET AANVULLEND PROTOCOL, ONDERTEKEND TE BRUSSEL OP 23*NOVEMBER*1970 EN NAMENS DE GEMEENSCHAP GESLOTEN BIJ VERORDENING NR.*2760/72 VAN DE RAAD VAN 19*DECEMBER*1972, JUNCTO ARTIKEL*7 VAN DE OVEREENKOMST, ZIJN GEEN COMMUNAUTAIRE RECHTSREGELS DIE RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK ZIJN IN DE RECHTSORDE VAN DE LID-STATEN .

1 . EEN DOOR DE RAAD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN*228 EN*238 EEG-VERDRAG GESLOTEN OVEREENKOMST IS, WAT DE GEMEENSCHAP BETREFT, EEN HANDELING WELKE DOOR EEN DER INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP IS VERRICHT, IN DE ZIN VAN ARTIKEL*177, EERSTE ALINEA, SUB*B . DE BEPALINGEN VAN EEN DERGELIJKE OVEREENKOMST VORMEN, VANAF DE INWERKINGTREDING ERVAN, EEN INTEGREREND BESTANDDEEL DER COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE EN HET HOF IS IN HET KADER VAN DEZE RECHTSORDE BEVOEGD OM BIJ WIJZE VAN PREJUDICIELE BESLISSING EEN UITSPRAAK TE DOEN OVER DE UITLEGGING DIER OVEREENKOMST .

WAAR HET GAAT OM BEPALINGEN VAN EEN ASSOCIATIEOVEREENKOMST BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS, KAN DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF NIET IN TWIJFEL WORDEN GETROKKEN OM REDEN DAT DEZE BEVOEGDHEID ZICH IN HET KADER VAN EEN GEMENGDE OVEREENKOMST NIET ZOU UITSTREKKEN TOT DE BEPALINGEN DIE EEN VERPLICHTING BEHELZEN, WELKE DE LID-STATEN OP GROND VAN HUN EIGEN BEVOEGDHEID ZIJN AANGEGAAN . IMMERS, OMDAT HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS KRACHTENS DE ARTIKELEN*48 EN VOLGENDE EEG-VERDRAG EEN VAN DE GEBIEDEN VORMT DIE ONDER HET VERDRAG VALLEN, VALLEN DE MET BETREKKING TOT DEZE MATERIE AANGEGANE VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN ARTIKEL*238 VAN HET VERDRAG NOODZAKELIJKERWIJS BINNEN DE BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENSCHAP .

VERDER KAN 'S*HOFS BEVOEGDHEID NIET IN TWIJFEL WORDEN GETROKKEN OP DE GROND DAT HET, BIJ DE HUIDIGE STAND VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT, DE TAAK VAN DE LID-STATEN ZOU ZIJN OM OP HET GEBIED VAN HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS DE VOORSCHRIFTEN VAST TE STELLEN, DIE NODIG ZIJN OM DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST OF VAN DE DOOR DE ASSOCIATIERAAD TE NEMEN BESLUITEN OP HUN GRONDGEBIED TEN UITVOER TE LEGGEN . DOOR ERVOOR TE ZORGEN DAT DE VERPLICHTINGEN UIT EEN DOOR DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN GESLOTEN OVEREENKOMST WORDEN NAGEKOMEN, VERVULLEN DE LID-STATEN NAMELIJK IN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE EEN VERPLICHTING JEGENS DE GEMEENSCHAP, DIE DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE BEHOORLIJKE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST OP ZICH HEEFT GENOMEN .

2 . EEN BEPALING VAN EEN DOOR DE GEMEENSCHAP MET DERDE STATEN GESLOTEN OVEREENKOMST MOET WORDEN GEACHT RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK TE ZIJN, WANNEER ZIJ, GELET OP HAAR BEWOORDINGEN EN OP HET DOEL EN DE AARD VAN DE OVEREENKOMST, EEN DUIDELIJKE EN NAUWKEURIG OMSCHREVEN VERPLICHTING BEHELST, VOOR WELKER UITVOERING EN WERKING GEEN VERDERE HANDELING VEREIST IS .

ZULKS IS NIET HET GEVAL MET DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL*12 VAN DE OVEREENKOMST WAARBIJ EEN ASSOCIATIE TOT STAND WORDT GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN TURKIJE, EN VAN ARTIKEL*36 VAN HET AANVULLEND PROTOCOL, JUNCTO DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL*7 VAN DE OVEREENKOMST . DE ARTIKELEN*12 EN*36 HEBBEN NAMELIJK IN WEZEN EEN PROGRAMMATISCH KARAKTER, TERWIJL ARTIKEL*7, DAT DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN ENKEL EEN ALGEMENE VERPLICHTING TOT SAMENWERKING OPLEGT TEN EINDE DE DOELSTELLINGEN VAN DE OVEREENKOMST TE VERWEZENLIJKEN, NIET RECHTSTREEKS AAN PARTICULIEREN RECHTEN KAN VERLENEN DIE HUN NIET REEDS DOOR ANDERE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST WORDEN TOEGEKEND .

3 . HET HOF HEEFT TOT TAAK OM DE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN OP DE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT GEREGELDE GEBIEDEN TE VERZEKEREN, MAAR IS NIET BEVOEGD OM TE BEOORDELEN OF EEN NATIONALE WET DIE NIET BINNEN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT VALT, VERENIGBAAR IS MET HET EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN VAN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN .

++++

1 . PREJUDICIELE VRAGEN - BEVOEGDHEID VAN HOF - HANDELINGEN VAN INSTELLINGEN - OVEREENKOMSTEN VAN GEMEENSCHAP - ASSOCIATIEOVEREENKOMST - BEPALINGEN BETREFFENDE VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS

( EEG-VERDRAG, ARTIKELEN*48 EN VOLGENDE, 177, EERSTE ALINEA, SUB*B, 228 EN 238 )

2 . INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN - OVEREENKOMSTEN VAN GEMEENSCHAP - RECHTSTREEKSE WERKING - VOORWAARDEN - ARTIKEL*12 VAN ASSOCIATIEOVEREENKOMST EEG-TURKIJE EN ARTIKEL*36 VAN AANVULLEND PROTOCOL

( ASSOCIATIEOVEREENKOMST EEG-TURKIJE, ARTIKELEN*7 EN 12, EN AANVULLEND PROTOCOL, ARTIKEL*36 )

3 . GEMEENSCHAPSRECHT - BEGINSELEN - GRONDRECHTEN - EERBIEDIGING VERZEKERD DOOR HOF - VERENIGBAARHEID VAN NATIONALE WET MET EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN RECHTEN VAN DE MENS - BEOORDELING DOOR HOF - NEEN

KOSTEN

29 DE KOSTEN DOOR DE DUITSE, DE FRANSE, DE GRIEKSE, EN DE BRITSE REGERING ALSMEDE DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT, KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN, ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 12/86,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL*177 EEG-VERDRAG VAN HET VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART, IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

MERYEM DEMIREL, TE SCHWAEBISCH GMUEND,

EN

STAD SCHWAEBISCH GMUEND,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN*7 EN 12 VAN DE ASSOCIATIEOVEREENKOMST EEG-TURKIJE EN ARTIKEL*36 VAN HET AANVULLEND PROTOCOL,

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE,

ADVOCAAT-GENERAAL : M.*DARMON

GRIFFIER : H.A.*RUEHL, HOOFDADMINISTRATEUR

GELET OP DE OPMERKINGEN INGEDIEND DOOR :

-*DE STAD SCHWAEBISCH GMUEND, VERWEERSTER IN HET HOOFDGEDING, VOOR DE SCHRIFTELIJKE BEHANDELING VERTEGENWOORDIGD DOOR D.*SCHAEDEL VAN HAAR AFDELING JURIDISCHE ZAKEN;

-*DE "VERTRETER DES OEFFENTLICHEN INTERESSES", INTERVENIENT IN HET HOOFDGEDING AAN DE ZIJDE VAN DE STAD SCHWAEBISCH GMUEND, VOOR DE SCHRIFTELIJKE BEHANDELING EN TER TERECHTZITTING VERTEGENWOORDIGD DOOR H.*FLIEGAUF, "LEITENDER OBERLANDESANWALT";

-*DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, VOOR DE SCHRIFTELIJKE BEHANDELING VERTEGENWOORDIGD DOOR M . SEIDEL, MINISTERIALRAT BIJ HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, EN J.*SEDEMUND, ADVOCAAT TE KEULEN, EN TER TERECHTZITTING DOOR M.*SEIDEL;

-*DE FRANSE REGERING, VOOR DE SCHRIFTELIJKE BEHANDELING VERTEGENWOORDIGD DOOR G.*GUILLAUME, DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, EN TER TERECHTZITTING DOOR P.*POUZOULET VAN DE DIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN;

-*DE GRIEKSE REGERING, VOOR DE SCHRIFTELIJKE BEHANDELING VERTEGENWOORDIGD DOOR I.*KRANIDIOTIS VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BIJGESTAAN DOOR S.*PERRAKIS, JURIDISCH ADVISEUR VOOR EUROPESE ZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, EN TER TERECHTZITTING DOOR M.*PERRAKIS;

-*DE BRITSE REGERING, VOOR DE SCHRIFTELIJKE BEHANDELING VERTEGENWOORDIGD DOOR B.*MCHENRY VAN HET TREASURY SOLICITOR' S DEPARTMENT, EN TER TERECHTZITTING DOOR D.*EDWARD, ADVOCAAT;

-*DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VOOR DE SCHRIFTELIJKE BEHANDELING EN TER TERECHTZITTING VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR P.*GILSDORF;

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING, ZOALS AANGEVULD NA DE MONDELINGE BEHANDELING OP 10*FEBRUARI*1987;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 19*MEI 1987,

HET NAVOLGENDE

ARREST