Home

Arrest van het Hof van 4 juni 1987.

Arrest van het Hof van 4 juni 1987.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 3*JUNI 1986, HEEFT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KRACHTENS ARTIKEL*169 EEG-VERDRAG HET HOF VERZOCHT VAST TE STELLEN, DAT HET KONINKRIJK BELGIE DE KRACHTENS DIT VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN DE RICHTLIJNEN NRS.*82/242 EN 82/243 HOUDENDE WIJZIGING VAN TWEE EERDERE RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE CONTROLEMETHODEN VOOR DE BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID VAN OPPERVLAKTE-ACTIEVE STOFFEN .

2 DE PROCEDURE HEEFT BETREKKING OP :

- RICHTLIJN NR.*82/242 VAN DE RAAD VAN 31*MAART 1982 BETREFFENDE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN INZAKE CONTROLEMETHODEN VOOR DE BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID VAN NIET-IONISCHE OPPERVLAKTE-ACTIEVE STOFFEN EN HOUDENDE WIJZIGING VAN RICHTLIJN*73/404/EEG ( PB*1982, L*109, BLZ.*1 ), EN

- RICHTLIJN NR.*82/243 VAN DE RAAD VAN 31*MAART 1982 HOUDENDE WIJZIGING VAN RICHTLIJN*73/405/EEG BETREFFENDE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN INZAKE DE CONTROLEMETHODEN MET BETREKKING TOT DE BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID VAN ANIONACTIEVE OPPERVLAKTE-ACTIEVE STOFFEN ( PB*1982, L*109, BLZ.*18 ).

3 KRACHTENS ARTIKEL*6 VAN RICHTLIJN NR.*82/242 MOETEN DE LID-STATEN BINNEN ACHTTIEN MAANDEN NA KENNISGEVING VAN DE RICHTLIJN DE NODIGE BEPALINGEN IN WERKING DOEN TREDEN OM ZICH TE VOEGEN, EN MOETEN ZIJ DE COMMISSIE DAARVAN ONVERWIJLD IN KENNIS STELLEN . IDENTIEKE VERPLICHTINGEN WORDEN HEN OPGELEGD DOOR ARTIKEL*2 VAN RICHTLIJN NR.*82/243 .

4 DAAR DE COMMISSIE VAN DE BELGISCHE REGERING GEEN ENKELE MEDEDELING HAD ONTVANGEN BETREFFENDE MAATREGELEN TOT UITVOERING VAN DE BETROKKEN RICHTLIJNEN, HEEFT ZIJ HAAR BIJ BRIEF VAN 12*NOVEMBER 1984 AANGEMAAND EN HAAR UITGENODIGD HAAR OPMERKINGEN TE MAKEN . TOEN VERVOLGENS OOK HAAR MET REDENEN OMKLEED ADVIES VAN 23*SEPTEMBER 1985 ONBEANTWOORD BLEEF, HEEFT DE COMMISSIE HET ONDERHAVIGE BEROEP INGESTELD .

5 VOOR DE ANTECEDENTEN VAN HET GESCHIL EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERNA SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DAT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

6 DE BELGISCHE REGERING ERKENT DAT ZIJ HAAR VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN, MAAR MERKT OP, DAT IN JULI 1986 EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE BETROKKEN RICHTLIJNEN IN NATIONAAL RECHT AAN DE RAAD VAN STATE IS OVERGEMAAKT . DEZE LAATSTE HEEFT OVER DIT ONTWERP EEN NEGATIEF ADVIES GEGEVEN, OMDAT VOOR HET WAALSE GEWEST REEDS EEN DECREET TER ZAKE BESTAAT . DE REGERING HEEFT IN DIE OMSTANDIGHEDEN BESLOTEN, HET BEVOEGDHEIDSCONFLICT TER BESLECHTING AAN HET ARBITRAGEHOF VOOR TE LEGGEN . TER TERECHTZITTING HEEFT DE BELGISCHE REGERING DOEN WETEN, DAT HET ARREST VAN HET ARBITRAGEHOF WAARSCHIJNLIJK NOG DRIE OF VIER MAANDEN OP ZICH ZAL LATEN WACHTEN .

7 ER ZIJ AAN HERINNERD, DAT VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF EEN LID-STAAT ZICH NIET TEN EXCEPTIEVE KAN BEROEPEN OP BEPALINGEN, GEBRUIKEN OF SITUATIES VAN ZIJN INTERNE RECHTSORDE OM DE NIET-NAKOMING VAN DOOR RICHTLIJNEN OPGELEGDE VERPLICHTINGEN EN TERMIJNEN TE RECHTVAARDIGEN ( ZIE LAATSTELIJK HET ARREST VAN 12*MAART 1987, ZAAK*9/86, COMMISSIE/BELGIE, JURISPR.*1987, BLZ.*0000 ).

8 VERDER HEEFT HET HOF ER IN ZIJN ARREST VAN 29*JANUARI 1987 ( COMMISSIE/ITALIE, ZAAK*364/85, JURISPR.*1987, BLZ.*487, 491 ) OP GEWEZEN, DAT DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN DEELNEMEN AAN DE VOORBEREIDING VAN RICHTLIJNEN EN DERHALVE IN STAAT MOETEN ZIJN OM BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE VOOR HUN UITVOERING NOODZAKELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN OP TE STELLEN .

9 MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD, DAT HET KONINKRIJK BELGIE, DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN DE RICHTLIJNEN NRS.*82/242 EN 82/243 VAN DE RAAD VAN 31*MAART 1982, DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE, VERKLAART :

1 ) DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN DE RICHTLIJNEN NRS.*82/242 EN 82/243 VAN DE RAAD VAN 31*MAART 1982, IS HET KONINKRIJK BELGIE DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

2 ) HET KONINKRIJK BELGIE WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE .

EEN LID-STAAT KAN ZICH NIET TEN EXCEPTIEVE BEROEPEN OP BEPALINGEN, GEBRUIKEN OF SITUATIES VAN ZIJN INTERNE RECHTSORDE OM DE NIET-NAKOMING VAN DOOR RICHTLIJNEN OPGELEGDE VERPLICHTINGEN EN TERMIJNEN TE RECHTVAARDIGEN .

DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN NEMEN DEEL AAN DE VOORBEREIDING VAN RICHTLIJNEN EN MOETEN DERHALVE IN STAAT ZIJN OM BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE VOOR HUN UITVOERING NOODZAKELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN OP TE STELLEN .

++++

LID-STATEN - VERPLICHTINGEN - UITVOERING VAN RICHTLIJNEN - NIET-NAKOMING - RECHTVAARDIGING - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL*169 )

KOSTEN

10 INGEVOLGE ARTIKEL*69, PARAGRAAF*2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERWEERDER IN HET ONGELIJK IS GESTELD, DIENT HIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK*134/86,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR M.*GUERRIN, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G.*KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

VERZOEKSTER,

TEGEN

KONINKRIJK BELGIE, VERTEGENWOORDIGD DOOR R.*HOEBAER, DIRECTEUR BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER BELGISCHE AMBASSADE,

VERWEERDER,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF OM VAST TE STELLEN DAT HET KONINKRIJK BELGIE DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN DOOR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN DE NODIGE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN VAST TE STELLEN VOOR HET VOLGEN VAN :

- RICHTLIJN NR.*82/242 VAN DE RAAD VAN 31*MAART 1982 BETREFFENDE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN INZAKE CONTROLEMETHODEN VOOR DE BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID VAN NIET-IONISCHE OPPERVLAKTE-ACTIEVE STOFFEN EN HOUDENDE WIJZIGING VAN RICHTLIJN*73/404/EEG ( PB*1982, L*109, BLZ.*1 ), EN VAN

- RICHTLIJN NR.*82/243 VAN DE RAAD VAN 31*MAART 1982 HOUDENDE WIJZIGING VAN RICHTLIJN*73/405/EEG BETREFFENDE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN INZAKE DE CONTROLEMETHODEN MET BETREKKING TOT DE BIOLOGISCHE AFBREEKBAARHEID VAN ANIONACTIEVE OPPERVLAKTE-ACTIEVE STOFFEN ( PB*1982, L*109, BLZ.*18 ),

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE,

ADVOCAAT-GENERAAL : J.*MISCHO

GRIFFIER : B.*PASTOR, ADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 25*MAART 1987,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 25*MAART 1987,

HET NAVOLGENDE

ARREST