Home

Arrest van het Hof van 25 februari 1988.

Arrest van het Hof van 25 februari 1988.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 9 SEPTEMBER 1986, HEEFT HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN KRACHTENS ARTIKEL 173, EERSTE ALINEA, EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING 86/443 VAN DE COMMISSIE VAN 1 JULI 1986 BETREFFENDE DE GOEDKEURING VAN DE DOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN INGEDIENDE REKENINGEN VOOR DE DOOR HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW ( HIERNA : EOGFL ), AFDELING GARANTIE, GEFINANCIERDE UITGAVEN, VOOR ZOVER DAARIN BEPAALDE UITGAVEN INZAKE STEUNVERLENING VOOR TOT MENGVOEDER VERWERKTE ONDERMELK EN VOOR MAGERE-MELKPOEDER BESTEMD VOOR KALVERVOEDING, TE WETEN 27 214 850,08 HFL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1982, VAN FINANCIERING DOOR DE GEMEENSCHAP WORDEN UITGESLOTEN .

2 OM DE NALEVING TE VERZEKEREN VAN DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1725/79 VAN DE COMMISSIE VAN 26 JULI 1979 MET BETREKKING TOT DE UITVOERINGSBEPALINGEN INZAKE DE TOEKENNING VAN STEUN VOOR TOT MENGVOEDER VERWERKTE ONDERMELK EN VOOR MAGERE-MELKPOEDER BESTEMD VOOR KALVERVOEDING ( PB 1979, L 199, BLZ . 1 ), WORDEN DE LID-STATEN IN ARTIKEL 10 VAN GENOEMDE VERORDENING VERPLICHT EEN AANTAL CONTROLEMAATREGELEN TE NEMEN, EN WORDEN IN ARTIKEL 10, LID 2, DE CONTROLEMAATREGELEN VASTGESTELD MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN ONDERMELK EN MAGERE-MELKPOEDER VOOR DE VERVAARDIGING VAN MENGVOEDER .

3 ARTIKEL 10, LID 2, SUB B, BEPAALT DAT DE CONTROLES IN DE BEDRIJVEN ZELF PLAATSVINDEN EN MET NAME BETREKKING HEBBEN OP DE PRODUKTIEOMSTANDIGHEDEN DIE WORDEN NAGEGAAN DOOR :

- ONDERZOEK VAN DE VERWERKTE GRONDSTOF,

- CONTROLE VAN DE AANGEVOERDE EN AFGELEVERDE HOEVEELHEDEN,

- MONSTERNEMING,

- VERIFICATIE VAN DE SPECIFIEKE VOORRAADBOEKHOUDING .

4 ARTIKEL 10, LID 2, SUB C, BEPAALT OM TE BEGINNEN, DAT DE CONTROLES IN DE BEDRIJVEN ZELF ONAANGEKONDIGD EN REGELMATIG PLAATSVINDEN, DAT ZIJ TEN MINSTE OM DE VEERTIEN PRODUKTIEDAGEN WORDEN VERRICHT EN DAT OVERIGENS DE FREQUENTIE VAN DE CONTROLES MET NAME WORDT BEPAALD OP GROND VAN DE OMVANG VAN DE HOEVEELHEDEN MAGERE-MELKPOEDER DIE DOOR DE BETROKKEN BEDRIJVEN WORDEN VERWERKT EN OP GROND VAN DE FREQUENTIE VAN DE GRONDIGE CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE SUB D; MET BETREKKING TOT BEDRIJVEN DIE NIET PERMANENT ONDERMELK OF MAGERE-MELKPOEDER GEBRUIKEN, WORDT VERVOLGENS BEPAALD DAT ZIJ HUN PRODUKTIEPROGRAMMA MOETEN MEEDELEN AAN DE CONTROLE-INSTANTIE VAN DE BETROKKEN LID-STAAT, ZODAT DEZE INSTANTIE VOOR DE NODIGE CONTROLES KAN ZORGEN . SUB D WORDT BEPAALD, DAT TER AANVULLING VAN BEDOELDE CONTROLES EEN ONAANGEKONDIGDE, GRONDIGE CONTROLE VAN DE HANDELSDOCUMENTEN EN VAN DE IN ARTIKEL 8 VAN DE VERORDENING BEDOELDE SPECIFIEKE VOORRAADBOEKHOUDING WORDT VERRICHT EN DAT DEZE AANVULLENDE CONTROLE TEN MINSTE OM DE TWAALF MAANDEN MOET PLAATSVINDEN . SUB E WORDT BEPAALD DAT, INDIEN DE AANVULLENDE CONTROLE TEN MINSTE OM DE DRIE MAANDEN WORDT VERRICHT, DE FREQUENTIE VAN DE SUB C BEDOELDE CONTROLES IN DE BEDRIJVEN ZELF MAG WORDEN VERMINDERD VAN EEN CONTROLE OM DE VEERTIEN PRODUKTIEDAGEN TOT EEN CONTROLE OM DE 28 PRODUKTIEDAGEN .

5 IN HAAR SYNTHESEVERSLAG VAN 22 OKTOBER 1984 BETREFFENDE DE RESULTATEN VAN DE CONTROLE OP DE GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN VAN HET EOGFL, AFDELING GARANTIE, OVER DE BEGROTINGSJAREN 1980 EN 1981, VOORZAG DE COMMISSIE TEN AANZIEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR 1981 EEN CORRECTIE VAN DE UITGAVEN TEN BELOPE VAN 3 060 405,36 HFL . BIJ ONDERZOEK IN EEN BEDRIJF WAS VASTGESTELD, DAT EEN OP 14 SEPTEMBER 1981 VERRICHTE CONTROLE PAS OP 3 NOVEMBER 1981 DOOR EEN NIEUWE CONTROLE WAS GEVOLGD, TERWIJL ZIJ VOLGENS DE COMMISSIE UITERLIJK 28 DAGEN DAARNA, DAT WIL ZEGGEN OP 11 OKTOBER 1981, HAD MOETEN PLAATSVINDEN . BIJGEVOLG WAS HET TIJDVAK VAN 12 OKTOBER 1981 TOT 2 NOVEMBER 1981 NIET IN AANMERKING GENOMEN VOOR DE FINANCIERING .

6 VOLGENS DE GEGEVENS VAN ADDENDUM 1 VAN 15 APRIL 1985 BIJ HET SYNTHESEVERSLAG HAD NEDERLAND TOT FEBRUARI-MAART 1981 VOOR DE GROTE BEDRIJVEN, DIE DESTIJDS MEER DAN 90 % VAN DE PRODUKTIE VOOR HUN REKENING NAMEN, GEKOZEN VOOR EEN CONTROLE OM DE VEERTIEN DAGEN, MET EEN UITVOERIGE CONTROLE EENMAAL PER JAAR, TERWIJL DE OVERIGE BEDRIJVEN OM DE 28 DAGEN WERDEN GECONTROLEERD MET EEN UITGEBREIDE CONTROLE OM DE DRIE MAANDEN . VANAF FEBRUARI-MAART 1981 WERD DEZE LAATSTE FORMULE OP ALLE BEDRIJVEN TOEGEPAST . OP GROND VAN EEN CONTROLE IN DE BEDRIJVEN ZELF NAAR AANLEIDING VAN DE BEVINDINGEN VAN HET SYNTHESERAPPORT, STELDEN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE OVERIGENS NOG ANDERE TERMIJNOVERSCHRIJDINGEN VAST . DAAROP KWAMEN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE TOT DE VOLGENDE CORRECTIES : 66 167 616,62 HFL VOOR 1980 EN 19 324 624,21 HFL VOOR 1981 . IN ADDENDUM 1 BIJ HET SYNTHESEVERSLAG WORDEN DE REDENERING EN DE BEREKENING OP GROND WAARVAN VORENGENOEMDE CORRECTIES ZIJN UITGEVOERD, GEDETAILLEERD UITEENGEZET .

7 IN VERBAND MET DE DE RESULTATEN VAN DE IN 1985 DOOR NEDERLAND ACHTERAF UITGEVOERDE DRIEMAANDELIJKSE CONTROLES EN MET HET FEIT DAT BIJ DE ANALYSES VAN DE MONSTERS VRIJWEL GEEN ONREGELMATIGHEDEN AAN HET LICHT WAREN GETREDEN, STELDEN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE IN ADDENDUM 3 VAN 24 MEI 1985 BIJ HET SYNTHESEVERSLAG DE COMMISSIE VOOR OM DE MOGELIJKHEID TE ONDERZOEKEN, DE NEDERLANDSE HANDELWIJZE TER ZAKE GELIJK TE STELLEN MET DE TOEPASSING VAN HET IN ARTIKEL 10, LID 2, SUB E, VAN VERORDENING NR . 1725/79 VOORZIENE CONTROLESTELSEL . DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE BEREKENDEN DAT INDIEN DEZE SUGGESTIE DOOR DE COMMISSIE WERD AANVAARD, DE CORRECTIES IN ADDENDUM 1 MOESTEN WORDEN VERVANGEN DOOR DE HIERNAVOLGENDE :

1980 : 6 482 249,09 HFL;

1981 : 19 324 624,21 HFL .

8 BIJ BESCHIKKING 85/463 WEIGERDE DE COMMISSIE EEN BEDRAG VAN 66 167 616,62 HFL TE ERKENNEN ALS KOMENDE TEN LASTE VAN HET EOGFL, AFDELING GARANTIE, UIT HOOFDE VAN HET BEGROTINGSJAAR 1980, EN BIJ BESCHIKKING 85/464 WEIGERDE DE COMMISSIE EEN BEDRAG VAN 19 324 624,21 HFL TE ERKENNEN UIT HOOFDE VAN HET BEGROTINGSJAAR 1981 . DEZE CIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE CIJFERS, GENOEMD IN ADDENDUM 1 VAN 15 APRIL 1985 BIJ HET SYNTHESEVERSLAG .

9 BIJ DE AFHANDELING VAN DE REKENINGEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 1982 DEED ZICH DEZELFDE MOEILIJKHEID VOOR . TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE HEEFT OVERLEG PLAATSGEVONDEN OVER HET SYNTHESEVERSLAG VAN 15 JANUARI 1986 . IN DIT SYNTHESEVERSLAG MERKT DE COMMISSIE OP DAT HET IN PUNT 3.3.2.1 VAN HET SYNTHESEVERSLAG 1980/1981 OMSCHREVEN CONTROLESTELSEL IN NEDERLAND IS TOEGEPAST TOT 30 APRIL 1984 EN DAT HET STANDPUNT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE, ZOALS OMSCHREVEN IN PUNT 3.3.1.1.A 5 VAN ADDENDUM 1 BIJ HET SYNTHESEVERSLAG 1980/1981, GEEN WIJZIGING HEEFT ONDERGAAN; VERDER MERKTE ZIJ OP, DAT NA ONDERZOEK VAN DE ONTVANGEN INLICHTINGEN EEN CORRECTIE VAN 27.214.850,08 HFL BLEEK TE MOETEN WORDEN TOEGEPAST .

10 BIJ BESCHIKKING 86/443 WEIGERDE DE COMMISSIE EEN BEDRAG VAN 27 214 850,08 HFL TE ERKENNEN ALS KOMENDE TEN LASTE VAN HET EOGFL, AFDELING GARANTIE . TEGEN DEZE BESCHIKKING IS ONDERHAVIG BEROEP INGESTELD .

11 MET BETREKKING TOT DEZE BESCHIKKING VOERT HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN DRIE MIDDELEN AAN :

- SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN WEGENS ONVOLDOENDE MOTIVERING;

- SCHENDING VAN VERORDENING NR . 729/70 VAN DE RAAD VAN 21 APRIL 1970 BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID ( PB 1970, L 94, BLZ . 13 ), IN SAMENHANG MET VERORDENING NR . 1725/79 VAN DE COMMISSIE;

- SCHENDING VAN HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL .

12 VOOR EEN NADERE UITEENZETTING VAN DE FEITEN, HET PROCESVERLOOP EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERONDER SLECHTS WEERGEGEVEN, VOOR ZOVER DIT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN

13 IN HET EERSTE MIDDEL BETOOGT HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING, GELET OP ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG, ONVOLDOENDE IS GEMOTIVEERD . HET ERKENT DAT MET DE COMMISSIE OVER DE SYNTHESEVERSLAGEN OVERLEG IS GEVOERD; HET STELT EVENWEL, DAT IN VERBAND MET DE AANMERKELIJKE VERSCHILLEN TUSSEN HET SYNTHESEVERSLAG 1980/1981 EN DE ADDENDA DE COMMISSIE IN DE BETROKKEN BESCHIKKING, DIE OVERIGENS GEEN ZELFSTANDIGE MOTIVERING HEEFT, HAD MOETEN DUIDELIJK MAKEN, OP GROND VAN WELKE AFWEGING HAAR UITEINDELIJKE KEUZE IS GEMAAKT . ZIJ ZOU ZICH NIET ERTOE KUNNEN BEPERKEN, IN DE VIJFDE OVERWEGING VAN DE BESCHIKKING VAST TE STELLEN, DAT IN HET LICHT VAN DE UITGEVOERDE VERIFICATIES EEN GEDEELTE VAN DE OPGEGEVEN UITGAVEN NIET BEANTWOORDT AAN DE VOORWAARDEN VAN VERORDENING NR . 729/70 EN BIJGEVOLG NIET KAN WORDEN GEFINANCIERD, EN DAT DE LID-STAAT UITVOERIG OVER DEZE AFTREK WERD INGELICHT EN ZIJN STANDPUNT DIENAANGAANDE KENBAAR HEEFT KUNNEN MAKEN .

14 DE COMMISSIE STELT DAT DE MOTIVERING VAN DE EOGFL-BESCHIKKINGEN NIET ALLEEN MOET WORDEN GEZOCHT IN DE TEKST VAN DE BESCHIKKINGEN ZELF, MAAR OOK IN DE RESULTATEN VAN DE OVERLEGPROCEDURE EN DAT ZIJ NIET VERPLICHT IS IN DEZE BESCHIKKINGEN TE MOTIVEREN, WAAROM ZIJ BEPAALDE SUGGESTIES VAN HAAR EIGEN DIENSTEN NIET VOLGT . UIT HET SYNTHESEVERSLAG 1982 ZOU OVERIGENS BLIJKEN, DAT DE MOTIVERING VAN DE ONDERHAVIGE BESCHIKKING GEHEEL DEZELFDE IS ALS DIE WELKE IN HET SYNTHESEVERSLAG 1980/1981 IS UITEENGEZET, ZODAT MET EEN EENVOUDIGE VERWIJZING NAAR DIT VERSLAG ZOU KUNNEN WORDEN VOLSTAAN .

15 HET IS VASTE RECHTSPRAAK, DAT DE OMVANG VAN DE IN ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG NEERGELEGDE MOTIVERINGSPLICHT AFHANKELIJK IS VAN DE AARD VAN DE BETROKKEN HANDELING EN VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DEZE IS VASTGESTELD .

16 IN CASU STAAT VAST DAT DE NEDERLANDSE REGERING NAUW BETROKKEN IS GEWEEST BIJ DE VOORBEREIDING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING EN GEHEEL OP DE HOOGTE WAS VAN DE REDENEN, WAAROM DE COMMISSIE MEENDE DE LITIGIEUZE BEDRAGEN NIET TEN LASTE VAN HET EOGFL TE MOETEN BRENGEN . DE VERWIJZING NAAR HET SYNTHESEVERSLAG 1980/1981 EN NAAR ADDENDUM 1 MAAKT DUIDELIJK, DAT DE COMMISSIE HAAR BESCHIKKING HEEFT VASTGESTELD OP BASIS VAN HET STANDPUNT DAT IS VERMELD IN ADDENDUM 1, WAARIN EEN DUIDELIJKE EN GEDETAILLEERDE MOTIVERING WORDT GEGEVEN VOOR DE BETROKKEN BEDRAGEN . OVERIGENS HEEFT DE MOTIVERINGSPLICHT BETREKKING OP DAADWERKELIJK VASTGESTELDE BESCHIKKINGEN EN IS DE COMMISSIE IN DEZE BESCHIKKINGEN GEEN REKENSCHAP VERSCHULDIGD, WAAROM ZIJ EEN SUGGESTIE VAN HAAR DIENSTEN NIET HEEFT GEVOLGD . IN ELK GEVAL MOEST DE NEDERLANDSE REGERING BESEFFEN, DAT DEZE SUGGESTIE NIET WAS TE RIJMEN MET DE TEKST VAN DE VERORDENING .

17 MEDE GELET OP DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN WAARIN BESCHIKKINGEN INZAKE DE GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN TOT STAND KOMEN, IS MITSDIEN DE MOTIVERING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING ALS VOLDOENDE TE BESCHOUWEN .

SCHENDING VAN VERORDENING NR . 729/70 IN SAMENHANG MET VERORDENING NR . 1725/79

18 IN HET TWEEDE MIDDEL STELT HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN DAT DE COMMISSIE UITGAAT VAN EEN ONJUISTE UITLEG VAN ARTIKEL 10, LID 2, SUB C, VAN VERORDENING NR . 1725/79 . VOLGENS VERZOEKER BETEKENT DE UITDRUKKING "TEN MINSTE OM DE VEERTIEN PRODUKTIEDAGEN" NIET DAT, ZOALS DE COMMISSIE BEWEERT, TUSSEN TWEE CONTROLES NIET MEER DAN VEERTIEN DAGEN KUNNEN LIGGEN, DOCH DAT IN IEDERE PERIODE VAN VEERTIEN PRODUKTIEDAGEN STEEDS TEN MINSTE EEN CONTROLE MOET WORDEN GEHOUDEN . DE UITDRUKKING "EEN CONTROLE OM DE 28 PRODUKTIEDAGEN" IN ARTIKEL 10, LID 2, SUB E, ZOU ANALOOG MOETEN WORDEN UITGELEGD . VERZOEKER VERWIJT DE COMMISSIE EVENEENS, DAT ZIJ HEM GEEN TOESTEMMING HEEFT GEGEVEN ACHTERAF EEN CONTROLE VAN DE ADMINISTRATIEVE BESCHEIDEN UIT TE VOEREN ONDER DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 10, LID 2, SUB E, VAN VERORDENING NR . 1725/79, ZOALS IN ADDENDUM 3 VAN HET SYNTHESEVERSLAG 1980/1981 ZOU ZIJN VOORGESTELD; IN 1985 UITGEVOERDE CONTROLES ZOUDEN NAMELIJK AAN HET LICHT HEBBEN GEBRACHT, DAT ZICH IN DE BETROKKEN BEDRIJVEN GEEN ONREGELMATIGHEDEN HADDEN VOORGEDAAN . VERZOEKER VERWIJT DE COMMISSIE OOK NOG, DAT ZIJ HEM DE MOGELIJKHEID HEEFT ONTHOUDEN, DIE EEN BEDRIJF WAARIN ZICH ONREGELMATIGHEDEN HADDEN VOORGEDAAN WEL ZOU HEBBEN, OM DOOR MIDDEL VAN EEN SPECIAAL ONDERZOEK HET BEWIJS TE LEVEREN DAT DE OVERTREDING VOOR EEN GERINGERE HOEVEELHEID HEEFT PLAATSGEVONDEN DAN UIT ARTIKEL 9, LID 4, VAN DE GENOEMDE VERORDENING VOORTVLOEIT .

19 MET BETREKKING TOT DE UITLEGGING VAN "TEN MINSTE OM DE VEERTIEN PRODUKTIEDAGEN" IN ARTIKEL 10, LID 2, SUB C, VAN VERORDENING NR . 1725/79 ZIJ OPGEMERKT, DAT VERDEROP IN DEZE BEPALING BEDRIJVEN DIE NIET PERMANENT ONDERMELK OF MAGERE-MELKPOEDER GEBRUIKEN, WORDEN VERPLICHT HUN PRODUKTIEPROGRAMMA AAN DE CONTROLE-INSTANTIE VAN DE BETROKKEN LID-STAAT MEE TE DELEN, ZODAT DEZE INSTANTIE VOOR DE NODIGE CONTROLES KAN ZORGEN . DAARUIT VOLGT, DAT HET EERSTE GEDEELTE VAN DE BETROKKEN BEPALING SLAAT OP BEDRIJVEN DIE PERMANENT EN ZONDER ONDERBREKING IN DE PRODUKTIECYCLUS ONDERMELK OF MAGERE-MELKPOEDER GEBRUIKEN . "OM DE VEERTIEN DAGEN" KAN DUS SLECHTS SLAAN OP ZELFSTANDIGE PRODUKTIETIJDVAKKEN VAN VEERTIEN DAGEN EN BETEKENT, ZOALS DE COMMISSIE TERECHT STELT, DAT TUSSEN TWEE CONTROLES NIET MEER DAN VEERTIEN PRODUKTIEDAGEN MOGEN LIGGEN . BIJ DEZE UITLEGGING IS HET EVENEENS MOGELIJK, DE ONVERWACHTHEID VAN DE CONTROLES TEN VOLLE TE VERZEKEREN . HET EERSTE ONDERDEEL VAN HET TWEEDE MIDDEL VAN VERZOEKER IS BIJGEVOLG NIET GEGROND .

20 WAT DE MOGELIJKHEID BETREFT OM DE SITUATIE ACHTERAF GEDEELTELIJK TE REGULARISEREN DOOR CONTROLES OP DOCUMENTEN, ZIJ OPGEMERKT, DAT IN HET KADER VAN VORENGENOEMD ARTIKEL 10 DE CONTROLE IN DE BEDRIJVEN ZELF EN DE CONTROLE VAN DE HANDELSDOCUMENTEN EN VAN DE SPECIFIEKE VOORRAADBOEKHOUDING DEEL UITMAKEN VAN EEN CONTROLESTELSEL DAT EEN GEHEEL VORMT, WAARVAN DE BEIDE ONDERDELEN ELKAAR WEDERZIJDS DIENEN AAN TE VULLEN . GELIJK DE COMMISSIE OVERTUIGEND HEEFT UITEENGEZET, IS HET IN DE TIJD NAAST ELKAAR BESTAAN VAN DE TWEE SOORTEN CONTROLES ONONTBEERLIJK OM MOGELIJKE ONREGELMATIGHEDEN TE KUNNEN ONTDEKKEN, AANGEZIEN NOCH DE CONTROLE IN DE BEDRIJVEN ZELF NOCH DE CONTROLE VAN DE DOCUMENTEN OP ZICHZELF EEN VOLDOENDE WAARBORG KAN BIEDEN, DAT DE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN WORDEN NAGELEEFD . BOVENDIEN KUNNEN MET DE ACHTERAF UITGEVOERDE CONTROLES VAN DE DOCUMENTEN GEEN ONREGELMATIGHEDEN WORDEN ONTDEKT, DIE ENKEL EEN CONTROLE IN DE BEDRIJVEN ZELF ONDER DE BIJ DE VERORDENING VOORZIENE VOORWAARDEN AAN HET LICHT ZOU HEBBEN KUNNEN BRENGEN .

21 OOK DIENT NOG TE WORDEN BEKLEMTOOND, DAT DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1725/79 IN ALLE LID-STATEN UNIFORM DIENEN TE WORDEN TOEGEPAST EN, VOOR ZOVER MOGELIJK, OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP DEZELFDE WERKING DIENEN TE HEBBEN . EEN CONTROLE ACHTERAF, DIE AFWIJKT VAN DE IN DE VERORDENING VOORZIENE CONTROLE, KAN HET VOORZIENE CONTROLESTELSEL DUS NIET VERVANGEN .

22 IN HET DERDE ONDERDEEL VAN HET TWEEDE MIDDEL VERWIJT VERZOEKER DE COMMISSIE, DAT ZIJ HEM NIET DE MOGELIJKHEID HEEFT GEBODEN DIE BEDRIJVEN DIE EEN INBREUK HEBBEN BEGAAN WEL HEBBEN, OM OP BASIS VAN ARTIKEL 9, LID 4, VAN VERORDENING NR . 1725/79 DOOR MIDDEL VAN EEN SPECIAAL ONDERZOEK EEN VERLAGING VAN HET BEDRAG TE VERKRIJGEN, WAARVAN DE FINANCIERING WORDT GEWEIGERD . TE DEZEN VOLSTAAT HET OP TE MERKEN DAT VOORNOEMD ARTIKEL 9, LID 4, HET VERMOEDEN BETREFT DAT DE OVERTREDING VAN DE STEUNVOORSCHRIFTEN DOOR HET BETROKKEN BEDRIJF BETREKKING HEEFT OP DE TOTALE HOEVEELHEID ONDERMELK OF MAGERE-MELKPOEDER, DIE IS GEBRUIKT IN DE GEHELE PERIODE TUSSEN DE DATUM VAN DE LAATSTE GUNSTIGE CONTROLE EN DE DATUM VAN DE EERSTE CONTROLE WAARIN WORDT VASTGESTELD DAT HET BEDRIJF ZICH OPNIEUW AAN DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1725/79 HOUDT . IN CASU IS DE WEIGERING OM DE UITGAVEN TEN LASTE VAN HET EOGFL TE BRENGEN EVENWEL GEBASEERD OP DE VASTSTELLING DAT HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN GEDURENDE DE BETROKKEN PERIODES NIET DE VOORGESCHREVEN CONTROLES HEEFT UITGEVOERD . DIT ONDERDEEL VAN HET MIDDEL KAN DUS NIET SLAGEN .

23 UIT HET VOORGAANDE VOLGT DAT GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN HET TWEEDE MIDDEL GEGROND IS EN DAT DE BETROKKEN INTERVENTIES NIET HEBBEN PLAATSGEVONDEN VOLGENS DE COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENINGEN DER LANDBOUWMARKTEN, ALS VOORGESCHREVEN IN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 729/70 .

SCHENDING VAN HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

24 IN HET DERDE MIDDEL BETOOGT HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DAT DE COMMISSIE IN STRIJD MET HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL HEEFT GEHANDELD DOOR TOT EEN AFTREK VAN DE UITGAVEN TE BESLUITEN, DIE IN GEEN VERHOUDING STAAT TOT DE ERNST VAN DE GEMAAKTE FOUTEN . DE COMMISSIE ZOU EEN AANTAL VORMFOUTEN HEBBEN GECONSTATEERD, DOCH ZOU INMIDDELS IN VERBAND MET DE CONTROLES VAN DE HANDELSDOCUMENTEN WETEN, DAT ER GEEN AANLEIDING BESTOND OM TE VERONDERSTELLEN DAT ER ONREGELMATIGHEDEN HADDEN PLAATSGEVONDEN .

25 VOOR DE BEOORDELING VAN DIT MIDDEL DIENT ERAAN TE WORDEN HERINNERD, DAT HET VASTE RECHTSPRAAK IS ( ARREST VAN HET HOF VAN 7 FEBRUARI 1979, ZAAK 11/76, NEDERLAND/COMMISSIE, JURISPR . 1979, BLZ . 245 ), DAT INGEVOLGE DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 2 EN 3 VAN VERORDENING NR . 729/70 DE COMMISSIE SLECHTS DE BEDRAGEN DIE ZIJN BETAALD OVEREENKOMSTIG DE IN DE VERSCHILLENDE SECTOREN DER LANDBOUWPRODUKTEN OPGESTELDE REGELS, TEN LASTE VAN HET EOGFL MAG BRENGEN EN ELK OVERIGENS BETAALD BEDRAG, MET NAME DE BEDRAGEN WAARVAN DE NATIONALE AUTORITEITEN TEN ONRECHTE AANNAMEN DAT ZIJ ZE IN HET RAAM VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN MOCHTEN BETALEN, TEN LASTE VAN DE LID-STATEN BLIJFT .

26 IN ZIJN ARREST VAN 14 JANUARI 1981 ( ZAAK 819/79, BONDSREPUBLIEK/COMMISSIE, JURISPR . 1981, BLZ . 21 ) HEEFT HET HOF GESTELD, DAT EEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN VAN DE DOOR HET EOGFL GEFINANCIERDE UITGAVEN DE VASTSTELLING INHOUDT DAT DE UITGAVEN DOOR DE NATIONALE DIENSTEN ZIJN GEDAAN IN OVEREENSTEMMING MET DE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN . ZO DE GEMEENSCHAPSREGELING DE BETALING VAN STEUN SLECHTS TOESTAAT OP VOORWAARDE DAT AAN BEPAALDE BEWIJS - OF CONTROLEFORMALITEITEN IS VOLDAAN, IS STEUN DIE WORDT BETAALD ZONDER DAT AAN DEZE VOORWAARDEN IS VOLDAAN, NIET IN OVEREENSTEMMING MET HET GEMEENSCHAPSRECHT EN KAN DE DESBETREFFENDE UITGAVE DUS NIET TEN LASTE VAN HET EOGFL WORDEN GEBRACHT, OOK AL ZOU WORDEN VASTGESTELD DAT GEEN ENKELE ONREGELMATIGHEID HEEFT PLAATSGEVONDEN .

27 IN CASU DIENEN DE CONTROLES VAN DE BETROKKEN BEDRIJVEN STRIKT TE WORDEN UITGEVOERD EN IS ZULKS EEN ESSENTIELE VOORWAARDE VOOR DE TOEKENNING VAN DE BETROKKEN STEUN, AANGEZIEN VOLGENS DE TWEEDE EN VIERDE OVERWEGING VAN VERORDENING NR . 1725/79 DE VERBETERING VAN DE CONTROLEMAATREGELEN EEN VAN DE VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN VAN DEZE VERORDENING IS .

28 MITSDIEN IS DE BESTREDEN BESCHIKKING NIET IN STRIJD MET HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL .

29 BIJGEVOLG DIENT HET BEROEP VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN ZIJN GEHEEL TE WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 ) VERWERPT HET BEROEP .

2 ) VERWIJST HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE KOSTEN .

1 . DE OMVANG VAN DE IN ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG NEERGELEGDE MOTIVERINGSPLICHT IS AFHANKELIJK VAN DE AARD VAN DE BETROKKEN HANDELING EN VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DEZE IS VASTGESTELD .

EEN BESCHIKKING BETREFFENDE DE GOEDKEURING VAN REKENINGEN VAN DOOR HET EOGFL GEFINANCIERDE UITGAVEN, WAARBIJ WORDT GEWEIGERD OM EEN GEDEELTE VAN DE GEDECLAREERDE UITGAVEN TEN LASTE VAN HET EOGFL TE BRENGEN, BEHOEFT NIET GEDETAILLEERD TE WORDEN GEMOTIVEERD, WANNEER DE BETROKKEN REGERING NAUW BETROKKEN IS GEWEEST BIJ DE VOORBEREIDING VAN DE BESCHIKKING EN OP GROND VAN EEN RAPPORT WAARNAAR WORDT VERWEZEN EN DAT HAAR IS TER KENNIS GEBRACHT, GEHEEL OP DE HOOGTE WAS VAN DE REDENEN, WAAROM DE COMMISSIE MEENDE HET BETROKKEN BEDRAG NIET TEN LASTE VAN HET EOGFL TE MOETEN BRENGEN .

2 . DE CONTROLE DIE DE LID-STATEN IN HET KADER VAN DE IN ARTIKEL 10 VAN VERORDENING NR . 1725/79 VOORZIENE STEUNREGELING VOOR TOT MENGVOEDER VERWERKTE ONDERMELK EN VOOR MAGERE-MELKPOEDER BESTEMD VOOR KALVERVOEDING MOETEN UITOEFENEN, MOET OM REDENEN VAN DOELMATIGHEID DWINGEND WORDEN UITGEOEFEND ZOWEL BIJ DE CONTROLE IN DE BEDRIJVEN ZELF ALS BIJ DE CONTROLE VAN DE HANDELSDOCUMENTEN EN VAN DE SPECIFIEKE VOORRAADBOEKHOUDING .

WAAR DE VERORDENING IN ALLE LID-STATEN UNIFORM DIENT TE WORDEN TOEGEPAST EN, VOOR ZOVER MOGELIJK, OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP DEZELFDE WERKING DIENT TE HEBBEN, KAN EEN LID-STAAT HET BIJ DEZE VERORDENING VOORZIENE CONTROLESTELSEL NIET VERVANGEN DOOR EEN CONTROLE ACHTERAF .

3 . WANNEER DE GEMEENSCHAPSREGELING DE BETALING VAN STEUN SLECHTS TOESTAAT OP VOORWAARDE DAT AAN BEPAALDE BEWIJS - OF CONTROLEFORMALITEITEN IS VOLDAAN, IS STEUN DIE WORDT BETAALD ZONDER DAT AAN DEZE VOORWAARDE IS VOLDAAN, NIET IN OVEREENSTEMMING MET HET GEMEENSCHAPSRECHT EN KAN DE DESBETREFFENDE UITGAVE DUS NIET TEN LASTE VAN HET EOGFL WORDEN GEBRACHT, OOK AL ZOU WORDEN VASTGESTELD DAT GEEN ENKELE ONREGELMATIGHEID HEEFT PLAATSGEVONDEN .

IMMERS, INGEVOLGE DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 2 EN 3 VAN VERORDENING NR . 729/70 MAG DE COMMISSIE SLECHTS DE BEDRAGEN DIE ZIJN BETAALD OVEREENKOMSTIG DE IN DE VERSCHILLENDE SECTOREN DER LANDBOUWPRODUKTEN OPGESTELDE REGELS, TEN LASTE VAN HET EOGFL BRENGEN EN BLIJFT ELK OVERIGENS BETAALD BEDRAG, MET NAME DE BEDRAGEN WAARVAN DE NATIONALE AUTORITEITEN TEN ONRECHTE AANNAMEN DAT ZIJ ZE IN HET RAAM VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN MOCHTEN BETALEN, TEN LASTE VAN DE LID-STATEN .

++++

1 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - MOTIVERING - VERPLICHTING - OMVANG - BESCHIKKING BETREFFENDE GOEDKEURING VAN REKENINGEN VAN DOOR EOGFL GEFINANCIERDE UITGAVEN

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 190 )

2 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - MELK EN ZUIVELPRODUKTEN - STEUN VOOR TOT MENGVOEDER VERWERKTE ONDERMELK EN VOOR MAGERE-MELKPOEDER BESTEMD VOOR KALVERVOEDING - CONTROLE OP GEBRUIK - WIJZE VAN CONTROLE - DWINGEND VOORGESCHREVEN

( VERORDENING NR . 1725/79 VAN DE COMMISSIE, ARTIKEL 10; LID 2, SUB C )

3 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID - FINANCIERING DOOR EOGFL - BEGINSELEN - STEUN UITBETAALD IN STRIJD MET GEMEENSCHAPSREGELING - NIET-NALEVING VAN BEWIJS - EN CONTROLEFORMALITEITEN - TEN LASTE BRENGEN VAN EOGFL - ONTOELAATBAARHEID

( VERORDENING NR . 729/70 VAN DE RAAD, ARTIKELEN 2 EN 3 )

KOSTEN

30 INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET ONGELIJK IS GESTELD, DIENT HET IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 238/86,

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR A . BOS, JURIDISCH ADVISEUR AD INTERIM BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, EN G . M . BORCHARDT, PLAATSVERVANGEND JURIDISCH ADVISEUR BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, ALS GEMACHTIGDEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER NEDERLANDSE AMBASSADE,

VERZOEKER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR R . C . FISCHER ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G . KREMLIS, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT GEDEELTELIJKE NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING 86/443 VAN DE COMMISSIE VAN 1 JULI 1986 BETREFFENDE DE GOEDKEURING VAN DE DOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN UIT HOOFDE VAN HET BEGROTINGSJAAR 1982 INGEDIENDE REKENINGEN VOOR DE DOOR HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW, AFDELING GARANTIE, GEFINANCIERDE UITGAVEN, VOOR ZOVER DAARIN BEPAALDE UITGAVEN INZAKE STEUNVERLENING VOOR MAGERE-MELKPOEDER BESTEMD VOOR KALVERVOEDING VAN DE FINANCIERING WORDEN UITGESLOTEN ( PB 1980, L 256, BLZ . 29 ),

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE,

SAMENGESTELD ALS VOLGT : G . BOSCO, KAMERPRESIDENT, WAARNEMEND VOOR DE PRESIDENT, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, KAMERPRESIDENT, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS EN F . SCHOCKWEILER, RECHTERS,

ADVOCAAT-GENERAAL : J.L . DA CRUZ VILACA

GRIFFIER : D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 20 OKTOBER 1987,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 17 DECEMBER 1987,

HET NAVOLGENDE

ARREST