Home

Beschikking van de president van het Hof van 18 september 1986.

Beschikking van de president van het Hof van 18 september 1986.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 13 AUGUSTUS 1986 , HEBBEN DE EUROPESE RECHTSE FRACTIE EN HET ' ' FRONT NATIONAL ' ' KRACHTENS ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 10 JULI 1986 BETREFFENDE DE VERDEELSLEUTEL VOOR DE KREDIETEN VAN POST 3708 VAN DE ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

2 POST 3708 IS IN DE ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1986 OPGENOMEN IN DE AFDELING BETREFFENDE HET EUROPEES PARLEMENT , TITEL 3 - UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING - HOOFDSTUK 37 ( PB 1985 , L 358 , BLZ . 148 ). HET OPSCHRIFT VAN POST 3708 LUIDDE AANVANKELIJK ' ' BIJDRAGE IN DE VOORBEREIDING VAN DE VOLGENDE EUROPESE VERKIEZINGEN ' ' , MAAR IS LATER GEWIJZIGD IN ' ' EUROPESE INFORMATIECAMPAGNE ' ' ( PB 1986 , L 214 , BLZ . 81 ). VOLGENS DE TOELICHTING OP DEZE POST IS VAN HET ONDER DEZE POST OPGENOMEN TOTALE KREDIET VAN 7,8 MILJOEN ECU EEN BEDRAG VAN 3,5 MILJOEN ECU UITSLUITEND BESTEMD VOOR DE VOORLICHTINGSCAMPAGNE VOOR DE EERSTE RECHTSTREEKSE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT IN SPANJE EN PORTUGAL . DE BESTEDING VAN DEZE KREDIETEN ZAL , ALDUS DE TOELICHTING , AAN EEN CONTROLEREGELING WORDEN ONDERWORPEN DIE OVEREENKOMT MET DE REGELING DIE GOLD VOOR DE ONDER POST 3708 OPGENOMEN KREDIETEN VOOR DE VOORLICHTINGSCAMPAGNE VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN IN 1984 .

3 OP 10 JULI 1986 STELDE HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT HET BESTREDEN BESLUIT VAST ; HET NAM DAARBIJ EEN VOORSTEL VAN DE COMMUNISTISCHE FRACTIE OVER . DIT VOORSTEL BERUSTTE OP DEZELFDE BEGINSELEN ALS HET VOORSTEL DAT HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING REEDS VOOR HET ALGEMENE KREDIET VAN POST 3708 HAD AANVAARD , TE WETEN DE TOEKENNING VAN EEN VAST GEDEELTE , AFHANKELIJK VAN DE STERKTE VAN DE FRACTIES , EN VAN EEN PROPORTIONEEL GEDEELTE , STRIKT EVENREDIG AAN HET AANTAL PER FRACTIE BETROKKEN AFGEVAARDIGDEN . HET VOORSTEL PRECISEERT DAT , AANGEZIEN HET HIER GAAT OM KREDIETEN DIE RECHTSTREEKS BESTEMD ZIJN VOOR VOORLICHTINGSACTIVITEITEN IN SPANJE EN PORTUGAL , DE ' ' BETROKKEN ' ' AFGEVAARDIGDEN DE SPAANSE EN PORTUGESE LEDEN VAN ELKE FRACTIE ZIJN EN DAT HUN AANTAL DE BEREKENINGSGRONDSLAG VORMT VAN HET PROPORTIONELE GEDEELTE . DE TOEPASSING VAN DEZE BEGINSELEN LEIDDE ERTOE , DAT AAN VERZOEKERS ALS VAST GEDEELTE EEN KREDIET VAN 17 500 ECU WERD TOEGEKEND , DOCH DAT ZIJ GEEN AANDEEL KREGEN IN DE EVENREDIGE VERDELING VAN HET RESTANT , OMDAT DAARVOOR ALLEEN DE FRACTIES IN AANMERKING KWAMEN WAARIN REEDS SPAANSE EN PORTUGESE AFGEVAARDIGDEN ZITTING HADDEN .

4 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 11 SEPTEMBER 1986 , HEBBEN VERZOEKERS KRACHTENS ARTIKEL 185 EEG-VERDRAG , ARTIKEL 36 VAN ' S HOFS STATUUT-EEG EN ARTIKEL 83 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VERZOCHT OM OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN VOORNOEMD BESLUIT VAN HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 10 JULI 1986 , TOTDAT HET HOF UITSPRAAK ZAL HEBBEN GEDAAN IN DE HOOFDZAAK .

5 IN ANTWOORD OP DE VRAAG VAN DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN 12 SEPTEMBER 1986 , OF HET EUROPEES PARLEMENT REEDS MAATREGELEN HAD GETROFFEN MET HET OOG OP DE TENUIT VOERLEGGING VAN HET BESLUIT VAN 10 JULI 1986 DAN WEL VAN PLAN WAS DIT TE DOEN VOORDAT DE EINDBESCHIKKING IN DE ONDERHAVIGE PROCEDURE IN KORT GEDING ZOU WORDEN GEGEVEN , HEEFT VERWEERDER BIJ SCHRIJVEN VAN 16 SEPTEMBER 1986 VERKLAARD DAT DE BEVOEGDE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT , NADAT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING VAN 9 EN 10 JULI 1986 OP 10 SEPTEMBER 1986 WAREN GOEDGEKEURD , VIA EEN NOTA VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN 11 SEPTEMBER 1986 TOESTEMMING HADDEN GEKREGEN OM DE KREDIETEN VAN POST 3708 AAN DE FRACTIES UIT TE KEREN VOLGENS DE VERDEELSLEUTEL DIE HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING IN ZIJN VERGADERING VAN 10 JULI 1986 HAD VASTGESTELD . HIJ TEKENDE DAARBIJ NOG AAN , DAT OP 16 SEPTEMBER 1986 DE VOLGENDE BETALINGEN WAREN VERRICHT :

FRACTIES UITGEKEERDE BEDRAGEN

S1 662 486

EVP 397 497

ED 533 329

COM 149 999

LDR 456 663

RDE 188 332

DR 17 500

6 OP VERZOEK VAN DE PRESIDENT VAN HET HOF HEEFT VERWEERDER DE EXACTE DATUM AANGEGEVEN WAAROP DE FINANCIELE DIENST VAN HET EUROPEES PARLEMENT TER UITVOERING VAN HET BESLUIT VAN 10 JULI 1986 DE BEDRAGEN OP DE BANKREKENINGEN VAN DE FRACTIES HEEFT OVERGEMAAKT . BLIJKENS DE DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VERSTREKTE GEGEVENS IS HET GELD VOOR DE SOCIALISTISCHE FRACTIE OP 15 SEPTEMBER 1986 OVERGEMAAKT . MET BETREKKING TOT DE OVERMAKINGEN AAN DE ANDERE FRACTIES HEEFT HET PARLEMENT GEEN GEGEVENS VERSTREKT WAARUIT KAN WORDEN AFGELEID , OP WELKE DATUM DIE HEBBEN PLAATSGEVONDEN , EN HEEFT HET ZICH BEPERKT TOT DE OPMERKING ' ' IDEM SOCIALISTISCHE FRACTIE , BEHOUDENS DATUM VAN BETALING ' ' .

7 BLIJKENS HET VOORGAANDE HEEFT VERWEERDER DERHALVE VIA DEZE OVERMAKINGEN VOOR EEN GROOT DEEL VAN DE BETROKKEN KREDIETEN UITVOERING GEGEVEN AAN HET BESLUIT VAN 10 JULI 1986 , OFSCHOON HIJ WEL DEGELIJK WIST , DAT ER EEN KORT GEDING AANHANGIG WAS OM DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BESLUIT OPGESCHORT TE KRIJGEN .

8 VOLGENS ARTIKEL 84 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING KAN DE PRESIDENT VAN HET HOF EEN VERZOEK IN KORT GEDING TOESTAAN NOG VOOR DE WEDERPARTIJ HAAR OPMERKINGEN HEEFT VOORGEDRAGEN . DEZE MAATREGEL KAN NADIEN , OOK AMBTSHALVE , WORDEN GEWIJZIGD OF INGETROKKEN .

9 OM TE VOORKOMEN DAT DE ONDERHAVIGE PROCEDURE IN KORT GEDING IEDERE BETEKENIS VERLIEST EN GEEN ENKEL EFFECT SORTEERT , IS HET IN HET BELANG VAN EEN GOEDE RECHTSBEDELING NOODZAKELIJK DAT DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BESLUIT VAN 10 JULI 1986 BIJ WIJZE VAN CONSERVATOIRE MAATREGEL WORDT OPGESCHORT HANGENDE DE UITSPRAAK VAN DE EINDBESCHIKKING IN DE ONDERHAVIGE PROCEDURE IN KORT GEDING .

10 AANGEZIEN DIT BESLUIT REEDS GROTENDEELS TEN UITVOER IS GELEGD - VAN HET IN TOTAAL BESCHIKBARE KREDIET VAN 3 500 000 ECU HEEFT HET EUROPEES PARLEMENT REEDS EEN BEDRAG VAN 3 405 806 ECU AAN DE VERSCHILLENDE FRACTIES UITGEKEERD - ACHT DE PRESIDENT VAN HET HOF HET NOODZAKELIJK , DAT VERWEERDER ALLE MAATREGELEN TREFT DIE NOODZAKELIJK ZIJN OPDAT DE FRACTIES BINNEN HET EUROPEES PARLEMENT WAARAAN DE SUB 5 VAN DEZE BESCHIKKING GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN UITGEKEERD , DAAR NIET OVER KUNNEN BESCHIKKEN HANGENDE DE UITSPRAAK VAN DE EINDBESCHIKKING IN DE ONDERHAVIGE PROCEDURE IN KORT GEDING .

DE PRESIDENT ,

UITSPRAAK DOENDE BIJ VOORRAAD ,

BESCHIKT :

1 ) DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BESLUIT VAN HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 10 JULI 1986 BETREFFENDE DE VERDEELSLEUTEL VOOR DE KREDIETEN VAN POST 3708 VAN DE ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , BEGROTINGSJAAR 1986 , BESTEMD VOOR DE VOORLICHTINGSCAMPAGNE VOOR SPANJE EN PORTUGAL , WORDT BIJ WIJZE VAN CONSERVATOIRE MAATREGEL OPGESCHORT HANGENDE DE UITSPRAAK VAN DE EINDBESCHIKKING IN DE ONDERHAVIGE PROCEDURE IN KORT GEDING .

2 ) GELET OP DE BIJZONDERHEDEN VAN HET GEDING , KAN DEZE CONSERVATOIRE OPSCHORTING SLECHTS EFFECT SORTEREN INDIEN HET EUROPEES PARLEMENT TWEE MAATREGELEN IN ACHT NEEMT :

- HANGENDE DE UITSPRAAK VAN DE EINDBESCHIKKING IN DE ONDERHAVIGE PROCEDURE IN KORT GEDING DIENT HET EUROPEES PARLEMENT UITKERING VAN HET RESTANT VAN HET BESCHIKBARE KREDIET , TE WETEN 94 194 ECU , DAT OP DIT MOMENT NOG NIET AAN DE FRACTIES IS UITGEKEERD , ACHTERWEGE TE LATEN ;

-HET EUROPEES PARLEMENT DIENT ALLE MAATREGELEN TE TREFFEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN OPDAT DE FRACTIES BINNEN HET EUROPEES PARLEMENT GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE SUB 5 VAN DEZE BESCHIKKING GENOEMDE BEDRAGEN , DIE HET EUROPEES PARLEMENT AAN HEN TER UITVOERING VAN HET BESLUIT VAN 10 JULI 1986 HEEFT UITGEKEERD .

3 ) HET EUROPEES PARLEMENT WORDT VERZOCHT OM DE PRESIDENT VAN HET HOF UITERLIJK OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 1986 OM 16 00 UUR OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DE UITVOERINGSMAATREGELEN DIE HET HEEFT GETROFFEN OM GEVOLG TE GEVEN AAN DE HEM BIJ DEZE BESCHIKKING OPGELEGDE BEVELEN .

KORT GEDING - OPSCHORTING VAN TENUITVOERLEGGING - BEVOEGDHEDEN VAN PRESIDENT KRACHTENS ARTIKEL 84 , PARAGRAAF 2 , REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 85 ; REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ARTIKEL 84 , PARAGRAAF 2 )

IN ZAAK 221/86 R ,

EUROPESE RECHTSE FRACTIE BINNEN HET EUROPEES PARLEMENT ,

EN

' ' FRONT NATIONAL ' ' , VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK MET ZETEL TE PARIJS ,

BEIDE VERTEGENWOORDIGD DOOR W . DE SAINT JUST , ADVOCAAT TE PARIJS , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ E . PRETA , ADJUNCT-SECRETARIS-GENERAAL VAN DE EUROPESE RECHTSE FRACTIE , PLATEAU DU KIRCHBERG , BOITE POSTALE 1601 ,

VERZOEKERS ,

TEGEN

EUROPEES PARLEMENT , VERTEGENWOORDIGD DOOR F . PASETTI-BOMBARDELLA , JURIDISCH ADVISEUR , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN ZETEL VAN HET PARLEMENT , PLATEAU DU KIRCHBERG , BOITE POSTALE 1601 ,

VERWEERDER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK OM OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BESLUIT VAN HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 10 JULI 1986 BETREFFENDE DE VERDEELSLEUTEL VOOR DE KREDIETEN VAN POST 3708 VAN DE ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , BEGROTINGSJAAR 1986 , BESTEMD VOOR DE VOORLICHTINGSCAMPAGNE VOOR SPANJE EN PORTUGAL ,