Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 juli 1987.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 juli 1987.

1 BIJ VONNIS VAN 3*MAART 1986, INGEKOMEN TEN HOVE OP 18*MAART DAARAANVOLGEND, EN BIJ ARREST VAN 25*APRIL 1986, INGEKOMEN TEN HOVE OP 30*APRIL DAARAANVOLGEND, HEBBEN DE ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL EN HET ARBEIDSHOF TE BERGEN KRACHTENS ARTIKEL*177 EEG-VERDRAG TWEE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 1, SUB*A EN J, 2, 3, LID*1, EN 4, LID*2, VAN VERORDENING NR.*1408/71 VAN DE RAAD VAN 14*JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN, DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB*1971, L*149, BLZ.*2 ), ZOALS MET NAME GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR.*1390/81 VAN DE RAAD VAN 12*MEI 1981, HOUDENDE UITBREIDING VAN VERORDENING NR.*1408/71 TOT ZELFSTANDIGEN EN HUN GEZINSLEDEN ( PB*1981, L*143, BLZ.*1 ).

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN HET KADER VAN TWEE GESCHILLEN VOOR DEZE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES TUSSEN RESPECTIEVELIJK GIANCARLO LABORERO EN FRANCESCA SABATO ENERZIJDS EN DE DIENST VOOR OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID ( HIERNA:*DOSZ ), EEN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLING NAAR BELGISCH RECHT, ANDERZIJDS, OVER DE WEIGERING VAN DE DOSZ OM DE UITKERINGEN DIE HIJ HUN KRACHTENS DE WET VAN 17*JULI 1963 BETREFFENDE OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID BETAALT, AAN TE PASSEN OVEREENKOMSTIG DE BELGISCHE INDEX VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN .

3 DIE WET VAN 17*JULI 1963 STELT VOLGENS ARTIKEL*12 EEN FACULTATIEVE REGELING VAN OUDERDOMS - EN OVERLEVINGSVERZEKERING, VAN ZIEKENGELD - EN INVALIDITEITSVERZEKERING EN VAN VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING IN, WAARAAN PERSONEN KUNNEN DEELNEMEN, DIE HUN BEROEPSARBEID IN ANDERE LANDEN DAN DE LID-STATEN VAN DE EEG VERRICHTEN .

4 HOOFDSTUK*VI VAN DE WET REGELT DE AANPASSING VAN DE PRESTATIES AAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD . VOLGENS ARTIKEL*51 VAN DE WET GELDT HET BEPAALDE IN DIT HOOFDSTUK EVENWEL NIET TEN AANZIEN VAN GERECHTIGDEN VAN VREEMDE NATIONALITEIT, BEHALVE ZO ZIJ RECHTHEBBENDEN ZIJN VAN EEN VERZEKERDE VAN BELGISCHE NATIONALITEIT EN IN BELGIE VERBLIJVEN, OF ZO ZIJ ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LAND WAARMEE EEN WEDERKERIGHEIDSOVEREENKOMST IS GESLOTEN, WAARDOOR ZE GERECHTIGD WORDEN AANSPRAAK TE MAKEN .

5 LABORERO, DIE DE ITALIAANSE NATIONALITEIT HEEFT EN IN BELGIE WOONT, WERKTE SEDERT 1953 IN BELGISCH-KONGO . NADAT DIT GEBIED OP 1*JULI*1960 ONAFHANKELIJK WAS GEWORDEN ALS DE REPUBLIEK*ZAIRE, BLEEF HIJ ER WERKEN EN SLOOT HIJ ZICH AAN BIJ HET BIJ DE WET VAN 17*JULI 1963 INGESTELDE STELSEL VAN OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID . VANAF 1968 WERKTE HIJ IN BELGIE, WAAR HIJ IN 1982 MET PENSIOEN GING . VOOR DE PERIODE DAT HIJ IN DE REPUBLIEK ZAIRE WERKTE, KENDE DE DOSZ HEM KRACHTENS GENOEMDE WET VAN 17*JULI 1963 EEN RENTE TOE, DIE KRACHTENS ARTIKEL*51 VAN DE WET NIET WAS GEINDEXEERD .

6 VAN MENING DAT DE WEIGERING OM HEM HET RECHT OP INDEXERING TE VERLENEN EEN MET GENOEMDE VERORDENING NR.*1408/71 ONVERENIGBARE DISCRIMINATIE IS, WENDDE LABORERO ZICH TOT DE ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL, DIE HET HOF DE PREJUDICIELE VRAAG HEEFT GESTELD,

"OF, MET NAME GELET OP ARTIKEL*1, SUB*A, II, TWEEDE STREEPJE, (' ... VERPLICHT OF VRIJWILLIG VOORTGEZET VERZEKERD ...' ) EN IV, TWEEDE STREEPJE, (' INDIEN HIJ TEVOREN IN HET KADER VAN EEN VOOR WERKNEMERS ... INGESTELD STELSEL VAN DEZELFDE LID-STAAT VERPLICHT VERZEKERD IS GEWEEST TEGEN DEZELFDE GEBEURTENIS' ), ALSOOK OP ARTIKEL*4, LID*2, ( BETREFFENDE 'DE ALGEMENE EN BIJZONDERE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID, WELKE AL OF NIET OP PREMIE - OF BIJDRAGEBETALING BERUSTEN, ...' ),

DE BELGISCHE WET VAN 17*JULI 1963 BETREFFENDE DE OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID -*EN INZONDERHEID ARTIKEL*51, EERSTE ALINEA, VAN DEZE WET *- AL DAN NIET BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN VERORDENING ( EEG ) NR.*1408/71 VAN DE RAAD ( EN IN HET BIJZONDER BINNEN DIE VAN ARTIKEL*3, LID*1, VAN DEZE VERORDENING ) VALT EN,

ZO NIET,

OF DE OMSTREDEN UITLEGGING VAN GENOEMDE BELGISCHE WETGEVING, ZOALS THANS GEFORMULEERD,

EEN 'DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT' IN DE ZIN VAN ARTIKEL*7, EERSTE ALINEA, VAN HET VERDRAG VORMT, DAN*WEL

ONVERENIGBAAR IS MET DE LETTER EN/OF DE GEEST VAN ARTIKEL*51 VAN DIT VERDRAG ".

7 SABATO, EVENEENS VAN ITALIAANSE NATIONALITEIT EN WOONACHTIG IN BELGIE, IS WEDUWE VAN EEN ITALIAANS ONDERDAAN, DIE IN 1963 TOT ZIJN OVERLIJDEN IN 1970 IN DE REPUBLIEK ZAIRE WERKTE, GEDURENDE WELK TIJDVAK HIJ BIJDRAGEN HEEFT BETAALD VOOR DE BIJ DE WET VAN 17*JULI 1963 INGESTELDE REGELING VAN OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID . DE DOSZ KENDE DE WEDUWE EEN OVERLEVINGSPENSIOEN TOE, DAT KRACHTENS ARTIKEL*51 VAN DE WET NIET WAS GEINDEXEERD .

8 VAN MENING, DAT HET ACHTERWEGE BLIJVEN VAN INDEXERING EEN MET VERORDENING NR.*1408/71 ONVERENIGBARE DISCRIMINATIE IS, WENDDE SABATO ZICH TOT DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI, EN IN HOGER BEROEP, TOT HET ARBEIDSHOF TE BERGEN, DAT HET HOF DE VOLGENDE PREJUDICIELE VRAAG HEEFT GESTELD :

"VALT HET BIJ WET VAN 17*JULI 1963 INGEVOERDE FACULTATIEVE AANVULLENDE STELSEL TER VERZEKERING VAN UITKERINGEN IN VERBAND MET WERKZAAMHEDEN, VERRICHT IN EEN VOLKOMEN ONAFHANKELIJK LAND ALS ZAIRE, BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN VERORDENING NR.*1408/71 EN IS ARTIKEL*51 VAN GENOEMDE WET VERENIGBAAR MET ARTIKEL*51 EEG-VERDRAG?"

9 HET HOF HEEFT BIJ BESCHIKKING VAN 3*OKTOBER 1986 BESLOTEN DE TWEE ZAKEN VOOR DE MONDELINGE BEHANDELING EN HET ARREST TE VOEGEN .

10 VOOR EEN NADERE UITEENZETTING VAN DE BETROKKEN NATIONALE BEPALINGEN, DE FEITEN VAN DE HOOFDGEDINGEN EN DE DOOR PARTIJEN VOOR HET HOF GEMAAKTE OPMERKINGEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERNA SLECHTS WEERGEGEVEN, VOOR ZOVER DIT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

11 OM TE BEGINNEN ZIJ ERAAN HERINNERD, DAT KRACHTENS ARTIKEL*3, LID*1, VAN VERORDENING NR.*1408/71 PERSONEN DIE OP HET GRONDGEBIED VAN EEN DER LID-STATEN WONEN EN OP WIE DE BEPALINGEN VAN DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING ZIJN, DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIENDE UIT DE WETGEVING VAN ELKE LID-STAAT ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN HEBBEN ALS DE ONDERDANEN VAN DIE STAAT .

12 DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES HEBBEN DE VRAGEN DERHALVE PRIMAIR GESTELD OM TE KUNNEN UITMAKEN OF DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR.*1408/71 TOEPASSELIJK ZIJN OP DE VERZOEKERS IN DE BIJ HEN AANHANGIGE ZAKEN .

13 VOLGENS ARTIKEL*2, LID*1, IS VERORDENING NR.*1408/71 MET NAME VAN TOEPASSING OP WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGEN OP WIE DE WETGEVING VAN EEN OF MEER LID-STATEN VAN TOEPASSING IS OF GEWEEST IS, EN DIE ONDERDANEN VAN EEN DER LID-STATEN ZIJN, ALSMEDE OP DE NAGELATEN BETREKKINGEN VAN DEZE WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGEN .

14 UIT DE VERWIJZINGSBESCHIKKINGEN EN DE MONDELINGE BEHANDELING VOOR HET HOF BLIJKT, DAT DE DOSZ ALSMEDE DE BELGISCHE REGERING MENEN, DAT DE FEITELIJKE SITUATIES DIE DE TWEE VERZOEKERS IN DE HOOFDGEDINGEN KENMERKEN, GEEN RELATIE VERTONEN MET DE BEGRIPPEN "WERKNEMER", EN "ZELFSTANDIGE" ( OF HUN NAGELATEN BETREKKING ), ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL*1, SUB*A, VAN DE VERORDENING, EN DAT DE WET VAN 17*JULI 1963 NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS "WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING" VAN EEN LID-STAAT, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL*1, SUB*J, VAN DE VERORDENING .

DE BEGRIPPEN "WERKNEMER" EN "ZELFSTANDIGE"

15 GELET OP HET FACULTATIEVE KARAKTER VAN HET BETROKKEN STELSEL, MOET WORDEN TE RADE GEGAAN MET ARTIKEL*1, SUB*A, IV, VAN VERORDENING NR.*1408/71, VOLGENS HETWELK ONDER DE TERMEN "WERKNEMER" EN "ZELFSTANDIGE" ONDER*MEER WORDT VERSTAAN IEDER :

"IV ) DIE, IN HET KADER VAN EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID VAN EEN LID-STAAT, INGESTELD VOOR WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGEN OF VOOR ALLE INGEZETENEN OF VOOR BEPAALDE CATEGORIEEN INGEZETENEN, VRIJWILLIG VERZEKERD IS TEGEN EEN OF MEER GEBEURTENISSEN BEHORENDE TOT DE TAKKEN VAN SOCIALE ZEKERHEID WAAROP DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING IS,

- INDIEN HIJ AL DAN NIET IN LOONDIENST WERKZAAM IS,

..."

16 VOLGENS DE BELGISCHE REGERING IS DE BIJ DE WET VAN 17*JULI 1963 INGEVOERDE VRIJWILLIGE VERZEKERING GEEN VERZEKERING, "IN HET KADER VAN EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID VAN EEN LID-STAAT, INGESTELD VOOR WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGEN", OMDAT DEZE VERZEKERING EEN AUTONOME REGELING IS, DIE GEEN AANKNOPINGSPUNT HEEFT MET HET ALGEMENE BELGISCHE STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID EN EEN PERSONELE WERKINGSSFEER HEEFT, DIE VOLSTREKT VERSCHILT VAN DAT STELSEL .

17 DIT BETOOG KAN NIET WORDEN AANVAARD . VOLGENS ARTIKEL*4, LID*2, IS VERORDENING NR.*1408/71 VAN TOEPASSING OP ZOWEL DE ALGEMENE ALS DE BIJZONDERE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID . EEN REGELING VAN VRIJWILLIGE VERZEKERING, DIE ONMISKENBAAR VALT ONDER DE MATERIELE WERKINGSSFEER VAN DEZE VERORDENING, ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL*4, LID*1, KAN ZICH DUS NIET ENKEL OP GROND VAN DE OMSTANDIGHEID DAT ZIJ EEN AUTONOOM KARAKTER HEEFT TEN OPZICHTE VAN HET ALGEMENE STELSEL OF VAN DE BIJZONDERE VOORWAARDEN WAARAAN DE WERKNEMERS MOETEN VOLDOEN OM DAARAAN TE KUNNEN DEELNEMEN, AAN DE TOEPASSING VAN DE VERORDENING ONTSNAPPEN .

18 DE DOSZ EN DE BELGISCHE REGERING VOEREN VERDER AAN, DAT EEN VERZEKERDE OF DIENS RECHTHEBBENDE, DIE OP HET TIJDSTIP WAAROP DE UITKERING WORDT AANGEVRAAGD, NIET MEER AL DAN NIET IN LOONDIENST WERKZAAM IS, NIET AAN DE VOORWAARDE VAN HET EERSTE STREEPJE VAN GENOEMDE BEPALING KAN VOLDOEN .

19 DIT ARGUMENT KAN EVENMIN WORDEN AANVAARD . VERORDENING NR.*1408/71 IS VOLGENS ARTIKEL*2, LID*1, VAN TOEPASSING OP WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGEN OP WIE DE WETGEVING VAN EEN OF MEER LID-STATEN VAN TOEPASSING IS OF GEWEEST IS, ALSMEDE OP HUN NAGELATEN BETREKKINGEN . DAARUIT VOLGT, DAT DE HOEDANIGHEID VAN WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE MOET WORDEN BEOORDEELD AAN DE HAND VAN HET TIJDVAK GEDURENDE HETWELK DE VERZEKERDE BIJ HET BETROKKEN SOCIALE-ZEKERHEIDSSTELSEL WAS AANGESLOTEN . DIT KAN NIET ANDERS ZIJN VOOR DE ONDERHAVIGE SOORTEN VERZEKERING, DAAR EEN OVERLEVINGSPENSIOEN UITERAARD PAS NA DE BEEINDIGING VAN DE ARBEID DIE ER RECHT OP GEEFT, KAN WORDEN UITGEKEERD, EN EEN OUDERDOMSPENSIOEN BESTEMD IS OM COMPENSATIE TE BIEDEN VOOR DE BEEINDIGING VAN DE BEROEPSARBEID, DIE GEWOONLIJK OP EEN BEPAALDE LEEFTIJD PLAATS HEEFT .

20 MITSDIEN MOET AAN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES WORDEN GEANTWOORD, DAT IEMAND DIE UIT HOOFDE VAN EEN VRIJWILLIGE VERZEKERING, ALS GEREGELD BIJ DE BELGISCHE WET VAN 17*JULI 1963, VERZEKERD IS EN DIE GEDURENDE HET TIJDVAK DAT HIJ BIJ DIE VERZEKERING WAS AANGESLOTEN, AL DAN NIET IN LOONDIENST WERKZAAM IS GEWEEST, VOOR DE TOEPASSING VAN VERORDENING NR.*1408/71 IS TE BESCHOUWEN ALS "WERKNEMER" OF "ZELFSTANDIGE" EN ZIJN NAGELATEN BETREKKING ALS NAGELATEN BETREKKING VAN EEN WERKNEMER OF EEN ZELFSTANDIGE .

DE WERKINGSSFEER VAN DE VERORDENING EN HET BEGRIP "WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT"

21 DE DOSZ EN DE BELGISCHE REGERING BEKLEMTONEN, DAT HET BIJ DE WET VAN 17*JULI 1963 INGEVOERDE STELSEL UITSLUITEND IN DERDE LANDEN VERVULDE TIJDVAKKEN VAN ARBEID BETREFT, EN ZIJ STELLEN, DAT EEN DERGELIJK STELSEL DAARDOOR NIET ALS "WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT" KAN VALLEN ONDER VERORDENING NR.*1408/71, DIE BLIJKENS HAAR TITEL WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN BETREFT DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN, EN DAT DEZE VERORDENING NIET EEN RUIMER TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED KAN HEBBEN DAN DAT VAN HET EEG-VERDRAG, WAARVAN DE TOEPASSING VOLGENS ARTIKEL*227 IS BEPERKT TOT HET GRONDGEBIED DER LID-STATEN .

22 DIENAANGAANDE ZIJ OM TE BEGINNEN OPGEMERKT, DAT IN ARTIKEL*1, SUB*J, VAN VERORDENING NR.*1408/71 ONDER DE TERM "WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING" WORDT VERSTAAN:*"DE BESTAANDE OF TOEKOMSTIGE WETTEN, REGELINGEN, STATUTAIRE BEPALINGEN EN ALLE ANDERE UITVOERINGSMAATREGELEN, WELKE BETREKKING HEBBEN OP DE IN ARTIKEL*4, LEDEN 1 EN 2, BEDOELDE TAKKEN EN STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID ".

23 ZOALS HET HOF HEEFT VASTGESTELD IN ZIJN ARREST VAN 31*MAART 1977 ( ZAAK*87/76, BOZZONE, JURISPR.*1977, BLZ.*687 ) OMVAT DEZE RUIME DEFINITIE VAN "WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING" ALLE SOORTEN WETGEVENDE EN BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGELEN DER LID-STATEN EN MOETEN DE GEZAMENLIJKE TE DEZEN TOEPASSELIJKE NATIONALE MAATREGELEN ER ONDER BEGREPEN WORDEN GEACHT .

24 GELET OP DEZE OVERWEGING IS VOOR DE BEPALING VAN DE DRAAGWIJDTE VAN DE TERM "WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING" HET BELANGRIJKSTE CRITERIUM NIET DE PLAATS WAAR DE BEROEPSWERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEOEFEND, DOCH DE VERHOUDING TUSSEN DE WERKNEMER -*OM HET EVEN WAAR HIJ ZIJN BEROEPSWERKZAAMHEDEN HEEFT VERRICHT OF VERRICHT *- EN EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID VAN EEN LID-STAAT, IN HET KADER WAARVAN HIJ VERZEKERINGSTIJDVAKKEN HEEFT VERVULD (( ALDUS HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 23*OKTOBER 1986 ( ZAAK*300/84, VAN*ROOSMALEN, JURISPR.*1986, BLZ.*3116 )*)).

25 VOOR DE TOEPASSELIJKHEID VAN VERORDENING NR.*1408/71 IS DUS HET DOORSLAGGEVENDE CRITERIUM DE BAND TUSSEN EEN VERZEKERDE EN EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID VAN EEN LID-STAAT, ZODAT HET NIET VAN BELANG IS DAT DE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN IN HET KADER VAN DIT STELSEL IN DERDE LANDEN ZIJN VERVULD .

26 HIERUIT VOLGT, DAT EEN NATIONALE REGELING, ALS DE BELGISCHE WET VAN 17*JULI 1963 DIE EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID INVOERT, DAT, ONDER TOEZICHT VAN DE BELGISCHE STAAT, WORDT BEHEERD DOOR EEN OPENBARE INSTELLING NAAR BELGISCH RECHT, IS AAN TE MERKEN ALS EEN "WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING" IN DE ZIN VAN ARTIKEL*1, SUB*J, VAN VERORDENING NR.*1408/71, EN DAT EEN DERGELIJKE REGELING ZICH NIET, ENKEL OMDAT DE VOORZIENE UITKERINGEN SLECHTS KUNNEN WORDEN GEBASEERD OP BUITEN DE GEMEENSCHAP VERVULDE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN, AAN DE BEPALINGEN VAN DIE VERORDENING ONTTREKT EN MET NAME NIET AAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING, ZOALS NEERGELEGD IN ARTIKEL*3, LID*1, VAN DIE VERORDENING .

27 DEZE CONCLUSIE DRUIST IN GEEN ENKEL OPZICHT IN TEGEN DE BEPALINGEN DIE HET TERRITORIALE TOEPASSINGSGEBIED VAN HET EEG-VERDRAG AFBAKENEN . VERORDENING NR.*1408/71 STELT AAN GENOEMD STELSEL IMMERS SLECHTS EISEN, VOOR ZOVER DIT STELSEL BINNEN DE GEMEENSCHAP GEVOLGEN HEEFT .

28 MITSDIEN MOET AAN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES WORDEN GEANTWOORD, DAT EEN NATIONALE REGELING, ALS DIE VAN DE WET VAN 17*JULI 1963, ALS WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT, ONDER VERORDENING NR.*1408/71 VALT, OOK INDIEN DE DAARIN VOORZIENE UITKERINGEN ENKEL GEBASEERD KUNNEN WORDEN OP IN DERDE LANDEN VERVULDE TIJDVAKKEN VAN WERKZAAMHEID; DE BEPALINGEN VAN DIE VERORDENING, MET NAME ARTIKEL*3, LID*1, ZIJN VAN TOEPASSING OP WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGEN DIE AAN EEN DERGELIJKE REGELING ONDERWORPEN ZIJN OF ZIJN GEWEEST .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL EN HET ARBEIDSHOF VAN BERGEN BIJ VONNIS VAN 3*MAART 1986 EN ARREST VAN 25*APRIL 1986 GESTELDE VRAGEN, VERKLAART VOOR RECHT :

1 ) IEMAND DIE UIT HOOFDE VAN EEN VRIJWILLIGE VERZEKERING, ALS GEREGELD BIJ DE BELGISCHE WET VAN 17*JULI 1963, VERZEKERD IS EN DIE GEDURENDE HET TIJDVAK DAT HIJ BIJ DIE VERZEKERING WAS AANGESLOTEN, AL DAN NIET IN LOONDIENST WERKZAAM IS GEWEEST, IS VOOR DE TOEPASSING VAN VERORDENING NR.*1408/71 TE BESCHOUWEN ALS "WERKNEMER" OF "ZELFSTANDIGE" EN ZIJN NAGELATEN BETREKKING ALS NAGELATEN BETREKKING VAN EEN WERKNEMER OF EEN ZELFSTANDIGE .

2 ) EEN NATIONALE REGELING, ALS DIE VAN DE WET VAN 17*JULI 1963, VALT, ALS WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT, ONDER VERORDENING NR.*1408/71, OOK INDIEN DE DAARIN VOORZIENE UITKERINGEN ENKEL GEBASEERD KUNNEN WORDEN OP IN DERDE LANDEN VERVULDE TIJDVAKKEN VAN WERKZAAMHEID; DE BEPALINGEN VAN DIE VERORDENING, MET NAME ARTIKEL*3, LID*1, ZIJN VAN TOEPASSING OP WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGEN DIE AAN EEN DERGELIJKE REGELING ONDERWORPEN ZIJN OF ZIJN GEWEEST .

1 . IEMAND DIE VERZEKERD IS UIT HOOFDE VAN EEN VRIJWILLIGE VERZEKERING, ZOALS DIE WELKE BIJ DE BELGISCHE WET VAN 17*JULI 1963 IS INGEVOERD VOOR PERSONEN DIE ARBEID VERRICHTEN IN EEN STAAT DIE GEEN LID IS VAN DE GEMEENSCHAP, EN DIE GEDURENDE HET TIJDVAK DAT HIJ BIJ DIE VERZEKERING WAS AANGESLOTEN, AL DAN NIET IN LOONDIENST WERKZAAM IS GEWEEST, IS VOOR DE TOEPASSING VAN VERORDENING NR.*1408/71 TE BESCHOUWEN ALS "WERKNEMER" OF "ZELFSTANDIGE" EN ZIJN NAGELATEN BETREKKING ALS NAGELATEN BETREKKING VAN EEN WERKNEMER OF EEN ZELFSTANDIGE .

2 . VOOR DE BEPALING VAN DE DRAAGWIJDTE VAN DE TERM "WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT" IN DE ZIN VAN ARTIKEL*1, SUB*J, VAN VERORDENING NR.*1408/71, IS HET BELANGRIJKSTE CRITERIUM NIET DE PLAATS WAAR DE BEROEPSWERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEOEFEND, DOCH DE VERHOUDING TUSSEN DE WERKNEMER -*OM HET EVEN WAAR HIJ ZIJN BEROEPSWERKZAAMHEDEN HEEFT VERRICHT OF VERRICHT *- EN EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID VAN EEN LID-STAAT, IN HET KADER WAARVAN HIJ VERZEKERINGSTIJDVAKKEN HEEFT VERVULD .

WAAR HET DOORSLAGGEVENDE CRITERIUM DE BAND TUSSEN EEN VERZEKERDE EN EEN STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID VAN EEN LID-STAAT IS, IS HET NIET VAN BELANG DAT DE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN IN HET KADER VAN DIT STELSEL IN DERDE LANDEN ZIJN VERVULD .

HIERUIT VOLGT, DAT EEN NATIONALE REGELING, ALS DIE VAN DE WET VAN 17*JULI*1963, DIE EEN FACULTATIEF VERZEKERINGSSTELSEL INVOERT VOOR PERSONEN DIE ARBEID VERRICHTEN IN EEN STAAT DIE GEEN LID IS VAN DE GEMEENSCHAP, ALS WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT, ONDER VERORDENING NR.*1408/71 VALT, OOK INDIEN DE DAARIN VOORZIENE UITKERINGEN ENKEL GEBASEERD KUNNEN WORDEN OP IN DERDE LANDEN VERVULDE TIJDVAKKEN VAN WERKZAAMHEID EN DE BEPALINGEN VAN DIE VERORDENING, MET NAME ARTIKEL*3, LID*1, VAN TOEPASSING ZIJN OP WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGEN DIE AAN EEN DERGELIJKE REGELING ONDERWORPEN ZIJN OF ZIJN GEWEEST .

++++

1 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE - BEGRIP - IEMAND DIE GEDURENDE HET TIJDVAK DAT HIJ BIJ VRIJWILLIGE VERZEKERING WAS AANGESLOTEN, AL DAN NIET IN LOONDIENST WERKZAAM IS GEWEEST - DAARONDER BEGREPEN

( VERORDENING VAN DE RAAD NR.*1408/71, ARTIKELEN*1, SUB*A, EN*2, LID*1 )

2 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING VAN LID-STAAT IN ZIN VAN ARTIKEL*1, SUB*J, VAN VERORDENING NR.*1408/71 - BEPALING - CRITERIUM - BAND MET STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID VAN LID-STAAT - VERVULLING VAN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN IN DERDE LAND - GEEN RELEVANTIE

( VERORDENING VAN DE RAAD NR.*1408/71, ARTIKELEN*1, SUB*J, EN*3, LID*1 )

KOSTEN

29 DE KOSTEN DOOR DE BELGISCHE REGERING, DE ITALIAANSE REGERING EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT, KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN DE HOOFDGEDINGEN IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN, ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES OVER DE KOSTEN HEBBEN TE BESLISSEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 82 EN 103/86,

BETREFFENDE VERZOEKEN AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL*177 EEG-VERDRAG VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL EN HET ARBEIDSHOF TE BERGEN, IN DE ALDAAR AANHANGIGE GEDINGEN TUSSEN ENERZIJDS

GIANCARLO LABORERO, VERZOEKER VOOR DE ARBEIDSRECHTBANK TE BRUSSEL ( ZAAK*82/86 )

EN

FRANCESCA*SABATO, APPELLANTE VOOR HET ARBEIDSHOF TE BERGEN, ( ZAAK*103/86 )

EN, ANDERZIJDS,

DIENST VOOR OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID ( DOSZ ), VERWEERDER RESPECTIEVELIJK GEINTIMEERDE,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR.*1408/71 VAN DE RAAD VAN 14*JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN, DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB*1971, L*149, BLZ.*2 ), ZOALS MET NAME GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR.*1390/81 VAN DE RAAD VAN 12*MEI 1981, HOUDENDE UITBREIDING VAN VERORDENING NR.*1408/71 TOT ZELFSTANDIGEN EN HUN GEZINSLEDEN ( PB*1981, L*143, BLZ.*1 ),

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

ADVOCAAT-GENERAAL : J.*MISCHO

GRIFFIER : H.*A.*RUEHL, HOOFDADMINISTRATEUR

GELET OP DE OPMERKINGEN, INGEDIEND DOOR :

- GIANCARLO*LABORERO EN FRANCESCA*SABATO, VERZOEKERS IN HET HOOFDGEDING, RESPECTIEVELIJK IN ZAAK*82/86 EN ZAAK*103/86, VERTEGENWOORDIGD DOOR D.*ROSSINI, VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER,

- DE DIENST VOOR OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID, VERWEERDER IN HET HOOFDGEDING, VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN RAADSLIEDEN WAELBROECK EN VAN DER HAEGEN, ADVOCATEN TE BRUSSEL,

- DE BELGISCHE REGERING, VERTEGENWOORDIGD DOOR R.*HOEBAER, DIRECTEUR BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

- DE ITALIAANSE REGERING, VERTEGENWOORDIGD DOOR L.*FERRARI*BRAVO, HOOFD VAN DE DIENST DIPLOMATIEKE GESCHILLEN EN WETGEVINGSZAKEN BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, EN DOOR P.*FERRI, AVVOCATO DELLO STATO, ALS GEMACHTIGDE,

- DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR M.*WOLFCARIUS, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST,

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 19*MAART 1987,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 4*JUNI 1987,

HET NAVOLGENDE

ARREST