Home

Conclusie van advocaat-generaal Cruz Vilaça van 25 mei 1988.

Conclusie van advocaat-generaal Cruz Vilaça van 25 mei 1988.

++++

Mijnheer de President,

mijne heren Rechters,

1 . Bij richtlijn 84/414/EEG van de Commissie van 18 juli 1984 ( 1 ) werd aan de vooruitgang van de techniek aangepast richtlijn 76/764/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake glazen koortsthermometers met kwikvulling en maximuminrichting ( 2 ), zoals gewijzigd bij richtlijn 83/128/EEG van de Raad van 28 maart 1983 . ( 3 )

2 . Artikel 2 van de nieuwe richtlijn bepaalde, dat de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen invoeren om uiterlijk op 1 januari 1986 aan het in de richtlijn bepaalde te voldoen, en dat zij de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis stellen .

3 . Daar de Commissie van de Italiaanse Republiek hieromtrent geen inlichtingen ontving, heeft zij op 9 juli 1986 de procedure van artikel 169 EEG-Verdrag ingeleid .

4 . De Italiaanse autoriteiten hebben zich in de administratieve procedure van een reactie onthouden; de Commissie heeft derhalve het onderhavige beroep wegens niet-nakoming ingesteld . Zij concludeert dat het den Hove behage te verklaren, dat de Italiaanse Republiek de krachtens het EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen, doordat zij heeft verzuimd mee te delen door middel van welke bepalingen zij aan haar verplichtingen krachtens genoemde richtlijn heeft voldaan, dan wel heeft verzuimd dergelijke bepalingen vast te stellen .

5 . In haar verweerschrift heeft de Italiaanse regering erkend, dat zij de verplichting haar wetgeving aan de richtlijn aan te passen, niet is nagekomen; zij heeft slechts bepaalde moeilijkheden aangevoerd als reden waarom die aanpassing niet tijdig is geschied . Voorts heeft zij verklaard, alles in het werk te stellen om de aanpassing zo spoedig mogelijk te verwezenlijken .

6 . Ter terechtzitting heeft de Commissie bevestigd, dat zij haar beroep uiteraard beperkte tot de grief, dat de noodzakelijke bepalingen om de in geding zijnde richtlijn binnen de gestelde termijn uit te voeren, niet zijn vastgesteld .

7 . Vaste rechtspraak van het Hof volgend, blijft ons derhalve niets anders over dan u in overweging te geven, voor recht te verklaren dat de Italiaanse Republiek in gebreke is gebleven, en haar in de kosten te verwijzen .

(*) Vertaald uit het Portugees .

( 1 ) PB 1984, L 228, blz . 25 .

( 2 ) PB 1976, L 262, blz . 139 .

( 3 ) PB 1983, L 91, blz . 29 .