Home

Arrest van het Hof van 21 juni 1988.

Arrest van het Hof van 21 juni 1988.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 3 FEBRUARI 1987 ( ZAAK 32/87 ), HEEFT DE ONDERNEMERSVERENIGING INDUSTRIE SIDERURGICHE ASSOCIATE - ISA ( HIERNA : ISA ) KRACHTENS ARTIKEL 33, TWEEDE ALINEA, EGKS-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR . 3746/86/EGKS VAN DE COMMISSIE VAN 5 DECEMBER 1986 TOT WIJZIGING VAN BESCHIKKING NR . 3485/85/EGKS VAN 27 NOVEMBER 1985 TOT VERLENGING VAN HET STELSEL VOOR TOEZICHT EN PRODUKTIEQUOTA VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN ONDERNEMINGEN VAN DE IJZER - EN STAALINDUSTRIE ( PB 1986, L 348, BLZ . 1 ).

2 BIJ DE BESTREDEN BESCHIKKING, DIE IS GEBASEERD OP ARTIKEL 58, LID 1, EGKS-VERDRAG, ZIJN CATEGORIE IC ( VERZINKTE PLAAT ) EN DE VOORPRODUKTEN ERVAN MET INGANG VAN 1 JANUARI 1987 UITGEZONDERD VAN HET QUOTASTELSEL, NADAT DE COMMISSIE DIENAANGAANDE DE INSTEMMING VAN DE RAAD HAD VERKREGEN . DEZE BESCHIKKING HEEFT GEEN WIJZIGING GEBRACHT IN HET QUOTASTELSEL VOOR BEPAALDE ANDERE PRODUKTEN, TE WETEN DIE VAN DE CATEGORIEEN IV ( WALSDRAAD ), VI ( STAAFSTAAL ) EN ZWARE PROFIELEN VAN CATEGORIE III, DIE DE COMMISSIE IN HAAR MEDEDELING AAN DE RAAD VAN 2 OKTOBER 1986 HAD VOORGESTELD TE LIBERALISEREN, DAAR VOOR DIE PRODUKTEN GEEN UITGESPROKEN CRISIS MEER BESTOND; HIERMEE STEMDE DE RAAD EVENWEL NIET IN .

3 BIJ VERZOEKSCHRIFTEN, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF RESPECTIEVELIJK OP 20 EN 25 FEBRUARI 1987, HEBBEN ALFA ACCIAI SPA ( ZAAK 52/87 ) ENERZIJDS EN FINCAMUNA SPA EN NUOVA SIDERCAMUNA SPA ( ZAAK 57/87 ), ONDERNEMINGEN DIE ZIJN GECONCENTREERD IN DE ZIN VAN ARTIKEL 66 EEG-VERDRAG, ANDERZIJDS BEROEP INGESTELD :

- EERSTGENOEMDE TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING SG(86)D/15838 VAN 23 DECEMBER 1986, WAARBIJ DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 4, LID 1, VAN BESCHIKKING 3485/85, ZOALS GEWIJZIGD BIJ BESCHIKKING 3746/86, VOOR DEZE ONDERNEMING DE PRODUKTIE - EN LEVERINGSQUOTA VOOR DE PRODUKTEN VAN CATEGORIE IV VOOR HET EERSTE KWARTAAL VAN 1987 HEEFT VASTGESTELD, EN

- LAATSTGENOEMDEN TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING SG(86)D/15853 VAN 23 DECEMBER 1986, WAARBIJ DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 4, LID 1, VAN BESCHIKKING 3485/85, ZOALS GEWIJZIGD BIJ BESCHIKKING 3746/86, VOOR DEZE ONDERNEMINGEN DE PRODUKTIE - EN LEVERINGSQUOTA VOOR DE PRODUKTEN VAN CATEGORIE VI VOOR HET EERSTE KWARTAAL VAN 1987 HEEFT VASTGESTELD .

4 BIJ BESCHIKKING VAN 8 MEI 1987 HEEFT HET HOF ALLE HIERVOOR GENOEMDE ZAKEN VOOR DE BEHANDELING EN HET ARREST GEVOEGD .

5 VOOR EEN NADERE UITEENZETTING VAN DE FEITEN EN DE MIDDELEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERNA SLECHTS WEERGEGEVEN VOOR ZOVER DAT NOODZAKELIJK IS VOOR DE REDENERING VAN HET HOF .

DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP VAN ISA

6 DE COMMISSIE HEEFT TWIJFEL GEUIT AAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP VAN ISA . VOLGENS HAAR HAD DE VERENIGING MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID TEN OPZICHTE VAN EEN OF MEER VAN DE BIJ HAAR AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN MOETEN STELLEN EN OP OVERTUIGENDE WIJZE DE GRONDEN MOETEN AANGEVEN, WAARUIT NAAR HAAR MENING DIT MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID VOORTVLOEIT . IN DIT VERBAND MEENT DE COMMISSIE, DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING VERZOEKSTER, DIE GEEN ONDER CATEGORIE IC VALLENDE PRODUKTEN VERVAARDIGT, NIET RAAKT EN DAT DE TOEPASSING VAN EEN ANDERE DAN DE GEVOLGDE PROCEDURE NIET NOODZAKELIJKERWIJS TOT EEN ANDER, VOOR DE LEDEN VAN VERZOEKSTER GUNSTIG RESULTAAT ZOU HEBBEN GELEID .

7 DIENAANGAANDE ZIJ ERAAN HERINNERD, DAT VOLGENS ARTIKEL 33, TWEEDE ALINEA, EGKS-VERDRAG, VERENIGINGEN OF VERENIGINGEN VAN ONDERNEMINGEN BEROEP KUNNEN INSTELLEN TEGEN ALGEMENE BESCHIKKINGEN DIE NAAR HUN MENING TE HUNNEN OPZICHTE MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID INHOUDEN . VOLGENS DIE BEPALING IS VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP VOLDOENDE, DAT DE VERZOEKENDE PARTIJ FORMEEL MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID TE HAREN OPZICHTE STELT EN DE GRONDEN AANGEEFT WAARUIT DIT MISBRUIK VOORTVLOEIT . HET VERDRAG BEVAT NOCH VERLANGT ENIGE BIJKOMENDE VOORWAARDE VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP . HET BEWIJS VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID IS NODIG OM HET BEROEP GEGROND TE DOEN ZIJN; DEZE VRAAG BEHOORT EVENWEL TOT HET ONDERZOEK TEN GRONDE EN BETREFT NIET DE ONTVANKELIJKHEID ( ZIE IN DEZE ZIN DE ARRESTEN VAN 11 FEBRUARI 1955, 3/54, ASSIDER EN 4/55, ISA, JURISPR . 1955, BLZ . 133 RESP . BLZ . 193; 16 JULI 1956, ZAAK 8/55, BELGISCHE STEENKOOLFEDERATIE, JURISPR . 1956, BLZ . 211; 29 NOVEMBER 1956, ZAAK 9/55, KOLENMIJNEN, JURISPR . 1956, BLZ . 345; 9 JUNI 1965, GEVOEGDE ZAKEN 55-59 EN 61-63/63, MODENA, JURISPR . 1964, BLZ . 441; 8 JULI 1965, GEVOEGDE ZAKEN 3 EN 4/64, CHAMBRE SYNDICALE, JURISPR . 1965, BLZ . 667; EN LAATSTELIJK HET ARREST VAN 21 FEBRUARI 1984, WALZSTAHL, GEVOEGDE ZAKEN 140, 146, 221 EN 226/82, JURISPR . 1984, BLZ . 951 ).

8 IN CASU BETOOGT VERZOEKSTER GEMOTIVEERD, DAT DE COMMISSIE MISBRUIK VAN PROCEDURE HEEFT GEMAAKT, DOORDAT ZIJ BIJ DE VASTSTELLING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING MET MISKENNING VAN HAAR BEVOEGDHEDEN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 58, LID 1, IN PLAATS VAN DIE VAN LID 3 HEEFT TOEGEPAST . MISBRUIK VAN PROCEDURE WORDT VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK BESCHOUWD ALS EEN VORM VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID ( ARREST VAN 13 JUNI 1958, ZAAK 2/57, HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE, JURISPR . 1958, BLZ . 137; ARREST WALZSTAHL, REEDS AANGEHAALD ). VERZOEKSTER HEEFT EVENEENS ARGUMENTEN AANGEVOERD TEN BETOGE DAT DIT MISBRUIK VAN PROCEDURE TE HAREN OPZICHTE IS BEGAAN : DOOR DE DOOR DE LEDEN VAN DE ISA GEPRODUCEERDE PRODUKTEN NIET TE LIBERALISEREN, ZOUDEN HUN BELANGEN RECHTSTREEKS ZIJN GESCHAAD .

9 GELET OP HET VORENOVERWOGENE MOET HET BEROEP VAN ISA ONTVANKELIJK WORDEN VERKLAARD .

HET BEROEP VAN ISA TEN GRONDE

10 VOORAF ZIJ MET BETREKKING TOT HET VOORWERP VAN GESCHIL OPGEMERKT, DAT DE CONCLUSIES IN DEZE ZAAK ZIJN GERICHT OP NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR . 3746/86, DOCH NIET IN HAAR GEHEEL, MAAR ENKEL VOOR ZOVER DEZE BESCHIKKING DE CATEGORIEEN IV EN VI EN DE ZWARE PROFIELEN VAN CATEGORIE III NIET HEEFT GELIBERALISEERD . HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE IN HAAR MEDEDELING AAN DE RAAD VAN 2 OKTOBER 1986 HAD IMMERS ENKEL BETREKKING OP BOVENGENOEMDE CATEGORIEEN ALSMEDE OP CATEGORIE IC, EN ENKEL VOOR DEZE PRODUKTEN RIJST DUS DE VRAAG, OF DE COMMISSIE HAAR BEVOEGDHEID HEEFT MISBRUIKT; VOOR DE ANDERE CATEGORIEEN PRODUKTEN IS DE GELDIGHEID VAN DE BESCHIKKING NIET IN GEDING . HOEWEL ISA IN HAAR CONCLUSIES ZONDER NADERE PRECISERING OM NIETIGVERKLARING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING VERZOEKT, BLIJKT UIT HETGEEN ZIJ IN HAAR CONCLUSIES EN TER TERECHTZITTING HEEFT GESTELD DUIDELIJK, DAT ZIJ IN WERKELIJKHEID ENKEL OM NIETIGVERKLARING VAN DEZE BESCHIKKING VERZOEKT, VOOR ZOVER DEZE DE VOORMELDE CATEGORIEEN PRODUKTEN NIET LIBERALISEERT .

11 ISA BETOOGT, DAT DE COMMISSIE HAAR BEVOEGDHEID HEEFT MISBRUIKT DOOR DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 58, LID 1, TE GEBRUIKEN VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN WAARVOOR ZIJ IS BEDOELD, EN DOOR DEZE PROCEDURE TOE TE PASSEN IN PLAATS VAN DIE VAN ARTIKEL 58, LID 3, DIE IN CASU BIJ UITSLUITING TOEPASSELIJK WAS .

12 DE COMMISSIE DAARENTEGEN BETOOGT, DAT ZIJ IN CASU DE KEUZE HAD TUSSEN LID 1 EN LID 3 EN DAT HET FEIT, DAT ZIJ HET EERSTE LID HEEFT TOEGEPAST, GEENSZINS MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID OPLEVERT .

13 TER VERHELDERING VAN DIT PUNT, DAT BESLISSEND IS VOOR DE BESLECHTING VAN HET GESCHIL, DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT OP WELKE WIJZE ARTIKEL 58 DE INVOERING EN OPHEFFING VAN EEN QUOTASTELSEL HEEFT GEREGELD . IN LID 1 VAN DIT ARTIKEL WORDT BEPAALD :

" INDIEN DE HOGE AUTORITEIT, BIJ HET AFNEMEN VAN DE VRAAG, MEENT, DAT DE GEMEENSCHAP ZICH IN EEN UITGESPROKEN CRISISPERIODE BEVINDT EN DAT DE MAATREGELEN, VOORZIEN IN ARTIKEL 57, NIET VOLDOENDE ZIJN OM AAN DEZE TOESTAND HET HOOFD TE BIEDEN, MOET DE HOGE AUTORITEIT NA RAADPLEGING VAN HET RAADGEVEND COMITE EN MET INSTEMMING VAN DE RAAD EEN STELSEL VAN PRODUKTIEQUOTA INVOEREN, VERGEZELD VOOR ZOVER NODIG VAN DE MAATREGELEN, BEDOELD IN ARTIKEL 74 ."

LID 3 VAN DIT ARTIKEL LUIDT :

" HET QUOTASTELSEL WORDT OPGEHEVEN OP VOORSTEL VAN DE HOGE AUTORITEIT NA RAADPLEGING VAN HET RAADGEVEND COMITE AAN DE RAAD GEDAAN, BEHOUDENS TEGENGESTELDE BESLISSING BIJ EENSTEMMIGHEID DOOR DE RAAD GENOMEN, OF OP VOORSTEL VAN DE REGERING VAN EEN DER DEELNEMENDE STATEN, BEHOUDENS TEGENGESTELDE BESLISSING VAN DE RAAD BIJ EENVOUDIGE MEERDERHEID GENOMEN . DE OPHEFFING VAN HET QUOTASTELSEL WORDT OPENBAAR GEMAAKT DOOR DE ZORG VAN DE HOGE AUTORITEIT ."

14 VOLGENS DE COMMISSIE KAN DE UITDRUKKING "OPHEFFING VAN HET QUOTASTELSEL" NIET ANDERS WORDEN OPGEVAT DAN BETREKKING HEBBEND OP DE BEEINDIGING VAN HET QUOTASTELSEL IN ZIJN GEHEEL . EEN GEDEELTELIJKE BEEINDIGING VAN HET QUOTASTELSEL ZOU DAN OOK NIET DOOR DEZE BEPALING WORDEN GEREGELD, ZODAT ZIJ INGEVOLGE HET ACTUS CONTRARIUS-BEGINSEL DE KEUZE ZOU BEHOUDEN TUSSEN LID 3 EN LID 1 .

15 ALLEREERST ZIJ OPGEMERKT, DAT ARTIKEL 58, LID 1, DAT NIET BEPAALT DAT HET QUOTASTELSEL NOODZAKELIJKERWIJS ALLE PRODUKTEN VAN DE IJZER - EN STAALINDUSTRIE OMVAT, OOK VAN TOEPASSING IS, INDIEN EEN DERGELIJK STELSEL AANVANKELIJK SLECHTS VOOR BEPAALDE CATEGORIEEN PRODUKTEN WORDT INGESTELD EN LATER TOT ANDERE CATEGORIEEN WORDT UITGEBREID . EVENZO IS NIET UIT TE SLUITEN, DAT ARTIKEL 58, LID 3, OOK GELDT VOOR HET GEVAL, DAT HET QUOTASTELSEL ENKEL VOOR BEPAALDE ERONDER GEBRACHTE PRODUKTEN WORDT OPGEHEVEN .

16 VOOR DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG, OF DE COMMISSIE DEZE PROCEDURE OOK MET BETREKKING TOT HAAR VOORSTEL VAN 2 OKTOBER 1986 MOEST VOLGEN, MOET IN AANMERKING WORDEN GENOMEN, DAT ARTIKEL 58, LID 1, VOOR DE INVOERING VAN EEN QUOTASTELSEL ALS UITZONDERING OP HET BEGINSEL VAN DE VRIJE MARKT EEN ZWARE PROCEDURE VOORSCHRIJFT, VOLGENS WELKE DE HOGE AUTORITEIT NIET ZONDER DE INSTEMMING VAN DE RAAD KAN HANDELEN, TERWIJL ARTIKEL 58, LID 3, VOOR DE OPHEFFING VAN HET QUOTASTELSEL EN DUS VOOR HET HERSTEL VAN DE VRIJE MARKT IN EEN SOEPELER PROCEDURE VOORZIET, IN HET KADER WAARVAN DE HOGE AUTORITEIT UITGEBREIDERE BEVOEGDHEDEN HEEFT, DAAR HAAR VOORSTELLEN ENKEL BIJ EEN EENSTEMMIGE TEGENGESTELDE BESLISSING VAN DE RAAD KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN .

17 DE BEVOEGDHEDEN DIE ALDUS AAN DE HOGE AUTORITEIT ZIJN TOEGEKEND OM HET QUOTASTELSEL OP TE HEFFEN EN ZO DE VRIJE MARKT TE HERSTELLEN, VINDEN OVERIGENS HUN GRONDSLAG IN DE ROL DIE DEZE INSTELLING SPEELT BIJ DE UITVOERING VAN HET EGKS-VERDRAG, WAARVAN ARTIKEL 8 HAAR DE TAAK OPDRAAGT DE IN DIT VERDRAG VERVATTE DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN; ARTIKEL 5 EGKS-VERDRAG NOEMT ALS EEN VAN DEZE DOELSTELLINGEN DE VESTIGING, HANDHAVING EN INACHTNEMING VAN NORMALE CONCURRENTIEVERHOUDINGEN TUSSEN ONDERNEMINGEN IN DE GEMEENSCHAP .

18 BIJGEVOLG MOEST VOOR DE OP 2 OKTOBER 1986 DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE GEDEELTELIJKE BEEINDIGING VAN HET QUOTASTELSEL, WELKE PASTE IN HET KADER VAN HET GELEIDELIJKE HERSTEL VAN DE NORMALE CONCURRENTIEVERHOUDINGEN, DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 58, LID 3, EGKS-VERDRAG WORDEN GEVOLGD .

19 UIT HET VOORGAANDE VOLGT, DAT DE COMMISSIE TEN ONRECHTE DE IN LID 1 VOORGESCHREVEN PROCEDURE IN PLAATS VAN DIE VAN LID 3 HEEFT AANGEWEND, EN ALDUS HAAR BEVOEGDHEID HEEFT MISBRUIKT . DIT MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID TROF DE STAALONDERNEMINGEN DIE LID ZIJN VAN ISA, VOOR WIER PRODUKTEN DE - LATER WERKELIJKHEID GEWORDEN - MOGELIJKHEID BESTOND, BUITEN DE LIBERALISATIEMAATREGELEN TE VALLEN, TOEN DE COMMISSIE BESLOOT DE PROCEDURE VAN LID 1 TOE TE PASSEN .

20 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN MOET BESCHIKKING 3746/86/EGKS VAN DE COMMISSIE VAN 5 DECEMBER 1986 DERHALVE WORDEN NIETIG VERKLAARD VOOR ZOVER BETREKKING HEBBEND OP DE CATEGORIEEN PRODUKTEN BEDOELD IN HET DOOR DE COMMISSIE OP 2 OKTOBER 1986 BIJ DE RAAD INGEDIENDE LIBERALISATIEVOORSTEL .

DE BEROEPEN VAN ALFA ACCIAI SPA EN VAN FINCAMUNA SPA EN SIDERCAMUNA SPA

21 AANGAANDE DE DOOR ALFA ACCIAI SPA EN DOOR FINCAMUNA SPA EN SIDERCAMUNA SPA INGESTELDE BEROEPEN MOET WORDEN VASTGESTELD, DAT VERZOEKSTERS DE NIETIGVERKLARING VORDEREN VAN DE INDIVIDUELE BESCHIKKINGEN WAARBIJ HUN PRODUKTIEQUOTA VOOR HET EERSTE KWARTAAL VAN 1987 WERDEN VASTGESTELD, OP GROND DAT DEZE BESCHIKKINGEN ZIJN GEGEVEN KRACHTENS EEN BEPALING VAN EEN ONGELDIGE ALGEMENE BESCHIKKING, TE WETEN ARTIKEL 4, LID 1, VAN BESCHIKKING NR . 3485/85, ZOALS GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 1 VAN BESCHIKKING NR . 3746/86 .

22 DE GEDEELTELIJKE NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR . 3746/86 HEEFT TOT GEVOLG, DAT - BINNEN DE GRENZEN VAN DEZE NIETIGVERKLARING EN TOT AAN DE EVENTUELE VASTSTELLING DOOR DE COMMISSIE VAN EEN NIEUWE, VANAF 1 JANUARI 1987 WERKENDE WIJZIGINGSBESCHIKKING - ARTIKEL 4, LID 1, VAN BESCHIKKING 3485/85 ZOALS HET LUIDDE VOOR DE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE NIETIGVERKLAARDE BESCHIKKING AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN, OPNIEUW VAN TOEPASSING WORDT .

23 BLIJKENS DE TEKST VAN ARTIKEL 4, LID 1, VAN BESCHIKKING NR . 3485/85 IN ZIJN OORSPRONKELIJKE VERSIE GELDT HET QUOTASTELSEL VOOR ALLE CATEGORIEEN PRODUKTEN, WAAROP DE DOOR VERZOEKSTERS BESTREDEN INDIVIDUELE BESCHIKKINGEN BETREKKING HEBBEN . DE INDIVIDUELE BESCHIKKINGEN BLIJKEN DUS TE BERUSTEN OP EEN BEPALING WAARVAN DE GELDIGHEID THANS NIET WORDT BESTREDEN .

24 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN ZIJN DE BEROEPEN ONGEGROND EN MOETEN DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 ) VERKLAART NIETIG BESCHIKKING NR . 3746/86 VAN DE COMMISSIE VAN 5 DECEMBER 1986 VOOR ZOVER BETREKKING HEBBEND OP DE CATEGORIEEN PRODUKTEN BEDOELD IN HET DOOR DE COMMISSIE OP 2 OKTOBER 1986 BIJ DE RAAD INGEDIENDE LIBERALISATIEVOORSTEL .

2 ) VERWERPT DE BEROEPEN IN DE ZAKEN 52/87 EN 57/87 .

3 ) VERWIJST DE COMMISSIE IN DE KOSTEN IN ZAAK 32/87 .

4 ) VERWIJST ALFA ACCIAI SPA, VERZOEKSTER IN ZAAK 52/87, EN FINCAMUNA SPA EN SIDERCAMUNA SPA, VERZOEKSTERS IN ZAAK 57/87, IN DE OP DIE ZAKEN GEVALLEN KOSTEN .

ARTIKEL 58, LID 1, EGKS-VERDRAG SCHRIJFT VOOR DE INVOERING VAN EEN QUOTASTELSEL, ALS UITZONDERING OP HET BEGINSEL VAN DE VRIJE MARKT, EEN ZWARE PROCEDURE VOOR, VOLGENS WELKE DE COMMISSIE NIET ZONDER DE INSTEMMING VAN DE RAAD KAN HANDELEN, TERWIJL ARTIKEL 58, LID 3, VOOR DE OPHEFFING VAN HET QUOTASTELSEL EN DUS VOOR HET HERSTEL VAN DE VRIJE MARKT IN EEN SOEPELER PROCEDURE VOORZIET, IN HET KADER WAARVAN DE COMMISSIE UITGEBREIDERE BEVOEGDHEDEN HEEFT, DAAR HAAR VOORSTELLEN ENKEL BIJ EEN EENSTEMMIGE TEGENGESTELDE BESLISSING VAN DE RAAD KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN .

VOOR DE GEDEELTELIJKE BEEINDIGING VAN HET QUOTASTELSEL MOET, OMDAT ZIJ PAST IN HET KADER VAN HET GELEIDELIJKE HERSTEL VAN DE NORMALE CONCURRENTIEVERHOUDINGEN, DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 58, LID 3, EGKS-VERDRAG WORDEN GEVOLGD . BIJGEVOLG HEEFT DE COMMISSIE HAAR BEVOEGDHEID MISBRUIKT DOOR, TER VERWEZENLIJKING VAN HAAR VOORSTEL VAN 2 OKTOBER 1986 TOT GEDEELTELIJKE BEEINDIGING VAN HET QUOTASTELSEL, DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 58, LID 1, TE VOLGEN EN MOET HAAR ALGEMENE BESCHIKKING 3746/86/EGKS WORDEN NIETIG VERKLAARD VOOR ZOVER BETREKKING HEBBEND OP DE CATEGORIEEN PRODUKTEN BEDOELD IN VOORMELD VOORSTEL .

++++

EGKS - PRODUKTIE - STELSEL VAN PRODUKTIE - EN LEVERINGSQUOTA VOOR STAAL - LIBERALISATIE VAN BEPAALDE CATEGORIEEN PRODUKTEN - PROCEDURE - PROCEDURE VOORZIEN VOOR AFSCHAFFING VAN STELSEL - TOEPASSING DOOR COMMISSIE VAN PROCEDURE VOORZIEN VOOR INVOERING VAN QUOTA - MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID

( EGKS-VERDRAG, ARTIKELEN 33 EN 58, LEDEN 1 EN 3; ALGEMENE BESCHIKKING NR . 3746/86 )

KOSTEN

25 INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

26 DAAR DE COMMISSIE IN ZAAK 32/87 IN HET ONGELIJK IS GESTELD, MOET ZIJ IN DEZE ZAAK IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

27 DAAR ZOWEL ALFA ACCIAI SPA ALS FINCAMUNA SPA EN SIDERCAMUNA SPA IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD, MOETEN ZIJ IN RESPECTIEVELIJK DE ZAKEN 52/87 EN 57/87 IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 32, 52 EN 57/87,

INDUSTRIE SIDERURGICHE ASSOCIATE - ISA, TE MILAAN,

ALFA ACCIAI SPA, TE SAN POLO ( BRESCIA ),

FINCAMUNA SPA EN NUOVA SIDERCAMUNA SPA, TE BERRO INFERIORE ( BRESCIA ),

ALLE VERTEGENWOORDIGD DOOR M . WAELBROECK EN A . VANDENCASTEELE, ADVOCATEN TE BRUSSEL, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E . ARENDT, ADVOCAAT ALDAAR, 4, AVENUE MARIE-THERESE,

VERZOEKSTERS,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR R . WAEGENBAUR ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G . KREMLIS, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE

- IN ZAAK 32/87, EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR . 3746/86/EGKS VAN DE COMMISSIE VAN 5 DECEMBER 1986,

- IN ZAAK 52/87, EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING SG(86)D/15838 VAN DE COMMISSIE VAN 23 DECEMBER 1986 TOT VASTSTELLING VAN DE PRODUKTIEQUOTA VAN ALFA ACCIAI VOOR HET EERSTE KWARTAAL 1987,

- IN ZAAK 57/87, EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING SG(86)D/15853 VAN DE COMMISSIE VAN 23 DECEMBER 1986 TOT VASTSTELLING VAN DE PRODUKTIEQUOTA VAN FINCAMUNA SPA - NUOVA SIDERCAMUNA SPA VOOR HET EERSTE KWARTAAL 1987,

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE,

SAMENGESTELD ALS VOLGT : MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA EN G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, KAMERPRESIDENTEN, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS EN F . SCHOCKWEILER, RECHTERS,

ADVOCAAT-GENERAAL : C . O . LENZ

GRFFIER : H . A . ROEHL, HOOFDADMINISTRATEUR

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING ZOALS AANGEVULD TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 3 FEBRUARI 1988,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 2 MAART 1988,

HET NAVOLGENDE

ARREST