Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 juni 1988.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 juni 1988.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 7 JULI 1987, INGEKOMEN TEN HOVE OP 20 AUGUSTUS 1987, HEEFT HET BUNDESFINANZHOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TWEE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( HIERNA : GDT ).

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN EEN BIJ DEZE RECHTERLIJKE INSTANTIE AANHANGIG GEDING TUSSEN SPORTEX GMBH & CO, DIE STELT DAT EEN ALS "KOOLSTOFVEZEL-PREPREGS" AANGEDUID PRODUKT ONDER POST 68.16 VAN HET GDT MOET WORDEN INGEDEELD, EN DE OBERFINANZDIREKTION HAMBURG, VOLGENS WELKE DE PRODUKTEN ONDER TARIEFPOST 39.01 VAN HET GDT VALLEN .

3 VOOR EEN NADERE UITEENZETTING VAN DE VOORGESCHIEDENIS VAN HET GEDING EN VAN DE OPMERKINGEN VAN PARTIJEN WORDT VERWEZEN NAAR HET RAPPORT TER TERECHTZITTING . DEZE ELEMENTEN VAN HET DOSSIER WORDEN HIERONDER SLECHTS WEERGEGEVEN, VOOR ZOVER DAT VOOR DE REDENERING VAN HET HOF NOODZAKELIJK IS .

4 MET DE EERSTE VRAAG WENST HET BUNDESFINANZHOF IN HOOFDZAAK TE VERNEMEN, OF HET GDT ALDUS MOET WORDEN UITGELEGD, DAT HET OMSTREDEN PRODUKT ONDER POST 39.01 VALT .

5 TER BEANTWOORDING VAN DEZE VRAAG ZIJ EROP GEWEZEN, DAT HET PRODUKT IN HET HOOFDGEDING IS OMSCHREVEN ALS "EEN HALFFABRIKAAT IN FOLIEVORM, BESTAANDE UIT 36 GEWICHTSPROCENT EPOXYHARS, 42 GEWICHTSPROCENT KOOLSTOFVEZELS EN 22 GEWICHTSPROCENT GLASVEZELWEEFSEL, DAT BESTEMD IS VOOR DE VERVAARDIGING VAN BUIZEN"; BLIJKENS HET DOSSIER ZIJN DE KOOLSTOF - EN GLASWEEFSELS VOLLEDIG IN HET HARS INGEBED .

6 OP GROND VAN DEZE OMSCHRIJVING KOMEN VOOR DE TARIEFINDELING VAN HET PRODUKT SLECHTS TWEE TARIEFPOSTEN IN AANMERKING : POST 39.01 ( CONDENSATIEPRODUKTEN, POLYCONDENSATIEPRODUKTEN EN POLYADDITIEPRODUKTEN, OOK INDIEN CHEMISCH GEWIJZIGD, GEPOLYMERISEERD OF LINEAIR ...), WAARVAN POSTONDERVERDELING C VII OOK NOG NA DE ONDERVERDELING VAN VERORDENING NR . 750/87 VAN DE RAAD VAN 16 MAART 1987 ( PB 1987, L 76, BLZ . 1 ) ALLE "OVERIGE" KUNSTSTOFFEN OMVAT, EN POST 68.16 ( WERKEN VAN STEEN OF VAN ANDERE MINERALE STOFFEN, WERKEN VAN TURF DAARONDER BEGREPEN ), ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN, WAARVAN POSTONDERVERDELING B ALLE ANDERE DERGELIJKE WERKEN OMVAT, BEHOUDENS NIET GEBAKKEN STENEN VAN CHROMIET .

7 DAAR HET OMSTREDEN PRODUKT UIT VERSCHEIDENE STOFFEN BESTAAT EN BEIDE HIERVOOR GENOEMDE POSTEN EEN ALGEMENE PRODUKTOMSCHRIJVING BEVATTEN, MOET VOOR DE TARIEFINDELING EEN BEROEP WORDEN GEDAAN OP DE ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GDT SUB 3 B, VOLGENS WELKE "MENGSELS, WERKEN WELKE ZIJN SAMENGESTELD UIT OF MET VERSCHILLENDE STOFFEN DAN WEL ZIJN VERVAARDIGD DOOR SAMENVOEGING VAN VERSCHILLENDE GOEDEREN, ZOMEDE GOEDEREN OPGEMAAKT IN STELLEN OF ASSORTIMENTEN, WAARVAN DE INDELING NIET MOGELIJK IS AAN DE HAND VAN HET BEPAALDE ONDER 3 A, WORDEN INGEDEELD NAAR DE STOF OF NAAR HET GOED, WAARAAN DE MENGSELS, DE WERKEN, DE STELLEN OF DE ASSORTIMENTEN HUN WEZENLIJK KARAKTER ONTLENEN, INDIEN DIT KAN WORDEN BEPAALD ".

8 VOLGENS DEZE ALGEMENE BEPALING MOET VOOR DE TARIEFINDELING VAN EEN PRODUKT WORDEN VASTGESTELD, AAN WELKE VAN DE STOFFEN WAARUIT HET IS SAMENGESTELD, HET ZIJN WEZENLIJK KARAKTER ONTLEENT; DAARTOE MOET WORDEN NAGEGAAN, OF HET PRODUKT OOK ZONDER HET EEN OF ANDERE BESTANDDEEL ZIJN KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN BEHOUDT .

9 IN CASU STAAT VAST, DAT BUIZEN UIT KOOLSTOFVEZELS OF GLASVEZELWEEFSEL ZONDER EPOXYHARS DE VOOR HET ONDERHAVIGE PRODUKT KENMERKENDE EIGENSCHAP, TE WETEN BUIGZAAMHEID, ZOUDEN MISSEN .

10 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN EN MEDE IN AANMERKING GENOMEN, DAT VOLGENS DE TOELICHTINGEN BIJ DE IDR-NOMENCLATUUR EEN VERSTERKING VAN DE KUNSTSTOFFOLIEN OF -PLATEN MET EEN ARMATUUR OF EEN NETWERK VAN METAALDRAAD OF GLASVEZELS NIET IN DE WEG STAAT AAN INDELING ONDER HOOFDSTUK 39, MOET OP DE EERSTE VRAAG VAN HET BUNDESFINANZHOF WORDEN GEANTWOORD DAT HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ALDUS MOET WORDEN UITGELEGD, DAT EEN HALFFABRIKAAT IN FOLIEVORM, BESTAANDE UIT EPOXYHARS, KOOLSTOFVEZELS EN GLASVEZELWEEFSEL EN BESTEMD VOOR DE VERVAARDIGING VAN BUIZEN, ALS KUNSTSTOFPRODUKT ONDER POST 39.01 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VALT .

11 GELET OP HET ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG, BEHOEFT NIET TE WORDEN INGEGAAN OP DE TWEEDE VRAAG, DIE ENKEL IS GESTELD VOOR HET GEVAL DAT HET ONDERHAVIGE PRODUKT NIET ONDER HOOFDSTUK 39 VAN HET GDT ZOU MOETEN WORDEN INGEDEELD .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET BUNDESFINANZHOF BIJ BESCHIKKING VAN 7 JULI 1987 GESTELDE VRAGEN, VERKLAART VOOR RECHT :

HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD, DAT EEN HALFFABRIKAAT IN FOLIEVORM, BESTAANDE UIT EPOXYHARS, KOOLSTOFVEZELS EN GLASVEZELWEEFSEL EN BESTEMD VOOR DE VERVAARDIGING VAN BUIZEN, ALS KUNSTSTOFPRODUKT ONDER POST 39.01 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VALT .

1 . WANNEER VOOR DE TARIEFINDELING VAN MENGSELS, WERKEN WELKE ZIJN SAMENGESTELD UIT OF MET VERSCHILLENDE STOFFEN DAN WEL ZIJN VERVAARDIGD DOOR SAMENVOEGING VAN VERSCHILLENDE GOEDEREN, ZOMEDE GOEDEREN OPGEMAAKT IN STELLEN OF ASSORTIMENTEN, EEN BEROEP MOET WORDEN GEDAAN OP DE ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GDT SUB 3 B, VOLGENS WELKE DE INDELING MOET PLAATSVINDEN NAAR DE STOF OF NAAR HET GOED, WAARAAN HET PRODUKT ZIJN WEZENLIJK KARAKTER ONTLEENT, KAN DIE STOF WORDEN BEPAALD DOOR NA TE GAAN, OF HET PRODUKT OOK ZONDER HET EEN OF ANDERE BESTANDDEEL ZIJN KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN BEHOUDT .

2 . KOOLSTOFVEZEL-PREPREGS, EEN HALFFABRIKAAT IN FOLIEVORM, BESTAANDE UIT EPOXYHARS, KOOLSTOFVEZELS EN GLASVEZELWEEFSEL EN BESTEMD VOOR DE VERVAARDIGING VAN BUIZEN, VALT ALS KUNSTSTOFPRODUKT ONDER POST 39.01 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF .

++++

1 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - TARIEFPOSTEN - INDELING VAN GOEDEREN - STOF WAARAAN SAMENGESTELD PRODUKT ZIJN "WEZENLIJK KARAKTER" ONTLEENT IN DE ZIN VAN ALGEMENE TOEPASSINGSBEPALING 3 B - IDENTIFICATIEMETHODE

2 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - TARIEFPOSTEN - HALFFABRIKAAT IN FOLIEVORM, BESTAANDE UIT EPOXYHARS, KOOLSTOFVEZELS EN GLASVEZELWEEFSEL, BESTEMD VOOR VERVAARDIGING VAN BUIZEN - INDELING ONDER POST 39.01

KOSTEN

12 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT, KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN, ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 253/87,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET BUNDESFINANZHOF, IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

SPORTEX GMBH & CO, TE NEU-ULM ( BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ),

EN

OBERFINANZDIREKTION HAMBURG,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF,

WIJST

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

SAMENGESTELD ALS VOLGT : G . BOSCO, KAMERPRESIDENT, R . JOLIET EN F . SCHOCKWEILER, RECHTERS,

ADVOCAAT-GENERAAL : C . O . LENZ

GRIFFIER : H . A . ROEHL, HOOFDADMINISTRATEUR

GELET OP DE OPMERKINGEN INGEDIEND DOOR

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR J . SACK, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST,

GEZIEN HET RAPPORT TER TERECHTZITTING EN TEN VERVOLGE OP DE MONDELINGE BEHANDELING OP 4 MEI 1988,

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL TER TERECHTZITTING VAN 4 MEI 1988,

HET NAVOLGENDE

ARREST