Home

Beschikking van de president van het Hof van 16 februari 1987.

Beschikking van de president van het Hof van 16 februari 1987.

1 DE DUNDALK URBAN DISTRICT COUNCIL LEIDT EEN DRINKWATERVOORZIENINGSPROJECT GENAAMD DUNDALK WATER SUPPLY AUGMENTATION SCHEME . OVEREENKOMST NR.*4 VAN DIT PROJECT HEEFT BETREKKING OP DE AANLEG VAN EEN HOOFDLEIDING DIE HET WATER VAN DE RIVIER DE FANE NAAR EEN ZUIVERINGSINSTALLATIE TE CAVAN HILL LEIDT EN VANDAAR NAAR HET BESTAANDE STEDELIJKE WATERLEIDINGNET . VOOR DIE OVEREENKOMST IS DE OPROEP TOT INSCHRIJVING BIJ OPENBARE PROCEDURE BEKENDGEMAAKT IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN NR.*S*50, BLZ.*13, VAN 13*MAART 1986 . DE BEKENDMAKING VERMELDT IN PUNT*13 :

"DE OPDRACHT ZAL WORDEN GEGUND AAN DE AANNEMER DIE EEN AAN DE AANBESTEDINGSSTUKKEN BEANTWOORDENDE INSCHRIJVING INDIENT, WELKE QUA PRIJS, UITVOERINGSTERMIJN, TECHNISCHE WAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN DOOR DE COUNCIL UIT ECONOMISCH OOGPUNT HET VOORDELIGST WORDT GEACHT, MITS HIJ NAAR HET OORDEEL VAN DE DUNDALK URBAN DISTRICT COUNCIL OVER DE NODIGE MIDDELEN BESCHIKT OM HET WERK UIT TE VOEREN .

DE COUNCIL IS NIET GEHOUDEN DE LAAGSTE OF ENIGE ANDERE AANBIEDING TE AANVAARDEN ."

2 DE COMMISSIE BEREIKTEN KLACHTEN, DAT EEN VAN DE INGEDIENDE OFFERTES NIET NAAR BEHOREN IN OVERWEGING WAS GENOMEN . EEN VAN DE TWEE KLAGERS IS EEN IERSE INSCHRIJVER, P.*J.*WALLS ( CIVIL ) LTD ( HIERNA : WALLS ), DE ANDERE DE SPAANSE MAATSCHAPPIJ URALITA SA ( HIERNA : URALITA ), DIE VOOR DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT DE LEVERING VAN LEIDINGEN VAN ASBESTCEMENT HAD AANGEBODEN .

3 WALLS REAGEERDE OP DE OPROEP TOT INSCHRIJVING MET DRIE OFFERTES, WAARVAN ER EEN, GEBASEERD OP HET GEBRUIK VAN DE LEIDINGEN VAN HET SPAANSE BEDRIJF URALITA, DE LAAGSTE WAS . VOLGENS DE RAADGEVEND INGENIEURS VAN HET PROJECT WAS DEZE OFFERTE ECHTER NIET IN OVEREENSTEMMING MET CLAUSULE*4.29 VAN HET BIJ DE OPDRACHT GEVOEGDE BESTEK, DIE LUIDT ALS VOLGT :

"DRUKLEIDINGEN VAN ASBESTCEMENT MOETEN OVEREENKOMSTIG HET IRISH STANDARD MARK LICENSING SCHEME VAN HET INSTITUTE FOR INDUSTRIAL RESEARCH AND STANDARDS ZIJN VOORZIEN VAN EEN CERTIFICAAT, DAT ZIJ VOLDOEN AAN DE IRISH STANDARD SPECIFICATION 188-1975 . HOOFDWATERLEIDINGEN VAN ASBESTCEMENT MOETEN AAN DE BINNEN - EN BUITENZIJDE VAN EEN BITUMINEUZE BEKLEDING ZIJN VOORZIEN . DEZE BEKLEDING MOET IN DE FABRIEK WORDEN AANGEBRACHT DOOR ONDERDOMPELING ."

MOMENTEEL IS EEN DERGELIJK CERTIFICAAT ALLEEN AFGEGEVEN VOOR LEIDINGEN DIE DOOR TEGRAL PIPES*LTD, DROGHEDA ( IERLAND ), WORDEN VERVAARDIGD .

4 NA DIVERSE DISCUSSIES LEIDDE DE COMMISSIE OP 20*OKTOBER 1986 EEN PROCEDURE IN KRACHTENS ARTIKEL*169 EEG-VERDRAG, WAARBIJ ZIJ ZICH OP HET STANDPUNT STELDE DAT BOVENSTAANDE CLAUSULE VAN HET BESTEK IN STRIJD WAS MET DE ARTIKELEN*30 TOT EN MET 36 EEG-VERDRAG EN MET ARTIKEL*10 VAN RICHTLIJN NR.*71/305/EEG VAN DE RAAD VAN 26*JULI 1971 BETREFFENDE DE COOERDINATIE VAN DE PROCEDURES VOOR HET PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN ( PB*1971, L*185, BLZ.*5 ). DE IERSE REGERING ANTWOORDDE OP 14*NOVEMBER 1986 . DAAR DIT ANTWOORD DE COMMISSIE NIET BEVREDIGDE, ZOND ZIJ DE IERSE REGERING OP 13*JANUARI 1987 EEN MET REDENEN OMKLEED ADVIES . OP 3*FEBRUARI 1987 ANTWOORDDE DE IERSE REGERING HIEROP MET DE TOEZEGGING, DAT ZIJ DE OVEREENKOMST NIET VOOR 20*FEBRUARI 1987 ZOU GUNNEN .

5 BIJ VERZOEKSCHRIFT, NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 13*FEBRUARI 1987, HEEFT DE COMMISSIE HET HOF VERZOCHT VAST TE STELLEN DAT IERLAND DE KRACHTENS ARTIKEL*30 EEG-VERDRAG EN ARTIKEL*10 VAN RICHTLIJN NR.*71/305/EEG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN, DOOR CLAUSULE 4.29 IN DE OVEREENKOMST OP TE NEMEN EN DOOR TE WEIGEREN OM HET GEBRUIK VAN LEIDINGEN VAN ASBESTCEMENT, DIE VOLGENS GELIJKWAARDIGE NORMEN ZIJN GEPRODUCEERD, TE AANVAARDEN .

6 BIJ EVENEENS OP 13*FEBRUARI 1987 TER GRIFFIE VAN HET HOF NEERGELEGD VERZOEKSCHRIFT HEEFT DE COMMISSIE HET HOF KRACHTENS ARTIKEL*186 EEG-VERDRAG EN ARTIKEL*83 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VERZOCHT, IERLAND TE GELASTEN OM ALLE MAATREGELEN TE TREFFEN DIE NOODZAKELIJK KUNNEN BLIJKEN OM TE VERHINDEREN DAT DE OPDRACHT VOOR DE ONDERHAVIGE WERKZAAMHEDEN WORDT GEGUND VOORDAT HET HOF IN DEZE ZAAK ZIJN EINDARREST ZAL HEBBEN GEWEZEN OF DE COMMISSIE EN IERLAND TOT EEN VERGELIJK ZIJN GEKOMEN, OF, ZO DE OPDRACHT REEDS MOCHT ZIJN GEGUND, OM IERLAND TE GELASTEN ALLE VOOR DE ONTBINDING VAN DIE OVEREENKOMST VEREISTE MAATREGELEN TE TREFFEN .

7 INGEVOLGE ARTIKEL*84, PARAGRAAF*2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING KAN DE PRESIDENT EEN VERZOEK OM VOORLOPIGE MAATREGELEN TOESTAAN, NOG VOOR DE WEDERPARTIJ HAAR OPMERKINGEN HEEFT VOORGEDRAGEN . DEZE MAATREGEL KAN NADIEN, OOK AMBTSHALVE, WORDEN GEWIJZIGD OF INGETROKKEN .

8 HET KOMT DE PRESIDENT NOODZAKELIJK VOOR, IN CASU VAN DEZE BEVOEGDHEID GEBRUIK TE MAKEN TEN EINDE TE VOORKOMEN, DAT EEN EVENTUEEL WELSLAGEN VAN HET VERZOEK OM VOORLOPIGE MAATREGELEN DOOR EEN FAIT ACCOMPLI IN GEVAAR WORDT GEBRACHT . ZOU DE BETROKKEN OVEREENKOMST WORDEN GEGUND VOORDAT OP HET VERZOEK OM VOORLOPIGE MAATREGELEN IS BESLIST, DAN ZOUDEN ER MET BETREKKING TOT EEN MOGELIJKE LATERE ONTBINDING PROBLEMEN KUNNEN RIJZEN . BOVENDIEN BEVINDEN ANDERE ONDERDELEN VAN HET PROJECT ( BIJ VOORBEELD HET POMPSTATION ) ZICH VOLGENS DE COMMISSIE NOG IN EEN ONTWERP-FASE EN IS HET DUS NIET AANNEMELIJK, DAT EEN VERTRAGING BIJ DE GUNNING VAN DE OVEREENKOMST ZAL LEIDEN TOT EEN VERTRAGING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN HET EINDDOEL, DE VERBETERING VAN DE WATERVOORZIENING IN DE REGIO DUNDALK . HET IS DAN OOK IN HET BELANG VAN EEN GOEDE RECHTSBEDELING EN IN HET BELANG VAN ALLE BETROKKEN PARTIJEN, DAT DE HANDHAVING VAN DE STATUS QUO WORDT GELAST TOTDAT PARTIJEN KUNNEN WORDEN GEHOORD EN OP HET VERZOEK OM VOORLOPIGE MAATREGELEN EEN WELOVERWOGEN BESLISSING KAN WORDEN GEGEVEN .

DE PRESIDENT VAN HET HOF,

UITSPRAAK DOENDE BIJ VOORRAAD,

BESCHIKT :

1 ) IERLAND ZAL ALLE MAATREGELEN TREFFEN DIE NOODZAKELIJK KUNNEN BLIJKEN OM TE VERHINDEREN DAT, ZOLANG ER NIET IS BESLIST OP HET VERZOEK VAN DE COMMISSIE OM VOORLOPIGE MAATREGELEN OF ZOLANG ER NIET EEN ANDERE BESCHIKKING IS GEGEVEN, DE DUNDALK URBAN DISTRICT COUNCIL OVEREENKOMST NR.*4 VAN HET DUNDALK WATER SUPPLY AUGMENTATION SCHEME GUNT .

2 ) DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

LUXEMBURG, 16 FEBRUARI 1987

++++

KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - BEVOEGDHEDEN VAN PRESIDENT KRACHTENS ARTIKEL 84, PARAGRAAF 2, REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 186; REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, ARTIKEL*84, PARAGRAAF*2 )

IN ZAAK 45/87 R,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, VERTEGENWOORDIGD DOOR E.L.*WHITE, LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST, ALS GEMACHTIGDE, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G.*KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

VERZOEKSTER,

TEGEN

IERLAND, VERTEGENWOORDIGD DOOR J.*L.*DOCKERY, CHIEF STATE SOLICITOR, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG, TER IERSE AMBASSADE, 28, ROUTE D' ARLON,

VERWEERDER,

BETREFFENDE EEN VERZOEK OM VOORLOPIGE MAATREGELEN OM TE VERHINDEREN DAT DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN IN VERBAND MET DE DUNDALK WATER SUPPLY ZAL WORDEN GEGUND ZOLANG ER IN DE HOOFDZAAK NIET DEFINITIEF IS BESLIST,

GEEFT

DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

DE NAVOLGENDE

BESCHIKKING