Home

Conclusie van advocaat-generaal Darmon van 16 mei 1990.

Conclusie van advocaat-generaal Darmon van 16 mei 1990.

++++

Advocaat-generaal M . Darmon heeft op 16 mei 1990 conclusie genomen . (*) Hij heeft het Hof in overweging gegeven, vast te stellen dat het Koninkrijk België de krachtens het EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen door, voor zover het het Brusselse gewest betreft, niet binnen de voorgeschreven termijn de verslagen in te dienen bedoeld in artikel 16 van richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie, artikel 12 van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, artikel 10 van richtlijn 76/403/EEG van de Raad van 6 april 1976 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen, en artikel 16 van richtlijn 78/319/EEG van de Raad van 20 maart 1978 betreffende toxische en gevaarlijke afvalstoffen, met verwijzing van de verwerende Lid-Staat in de kosten van de procedure .

(*) Oorspronkelijke taal : Frans .