Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 15 september 1998.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 15 september 1998.

Het beroep tot nietigverklaring dat door in Griekenland gevestigde tabakbewerkende ondernemingen wordt ingesteld tegen de artikelen 5, 6, eerste streepje, en 7, tweede alinea, van verordening nr. 3477/93 betreffende de in de sector tabak toe te passen landbouwomrekeningskoersen, voor zover daarin is bepaald dat voor tabak van oogsten vóór de oogst 1993 die op of na 1 juli 1993 de plaats verlaat waar hij onder controle is geplaatst, de koers die moet worden toegepast voor de omrekening in nationale valuta van de premie voor tabaksbladeren, die is welke op genoemde datum geldt, is niet-ontvankelijk.

Die verordening is immers een maatregel van algemene strekking in de zin van artikel 189 van het Verdrag. Zij is van toepassing op objectief bepaalde situaties en heeft rechtsgevolgen voor algemeen en abstract aangewezen categorieën van personen, te weten alle in de sector tabak actieve marktdeelnemers die binnen de Gemeenschap tabak van oogsten vóór de oogst 1993 onder controle hebben geplaatst, welke tabak de controle niet vóór 1 juli 1993 heeft verlaten.

Weliswaar kan in bepaalde omstandigheden ook een normatieve handeling die op alle betrokken marktdeelnemers van toepassing is, sommige van die marktdeelnemers individueel raken, namelijk voor zover zij door de handeling worden getroffen uit hoofde van zekere bijzondere hoedanigheden of van een feitelijke situatie, welke hen ten opzichte van ieder ander karakteriseert, maar dit is in casu niet het geval.

Meer in het bijzonder volstaat de mogelijkheid om het aantal of zelfs de identiteit der rechtssubjecten waarop een handeling op een bepaald moment van toepassing is, in meer of mindere mate nauwkeurig te bepalen, niet om de algemene strekking en derhalve het normatief karakter van die handeling in geding te brengen, en houdt zij geenszins in, dat die subjecten moeten worden geacht door de handeling individueel te worden geraakt, zolang maar vaststaat dat die toepassing geschiedt uit hoofde van een in de handeling omschreven objectieve situatie - feitelijk of rechtens - en in verband met het doel van de handeling.

In casu vormen de geraakte marktdeelnemers een heterogene groep, die is samengesteld uit kopers en telers van tabak die gevestigd zijn in zeven lidstaten, met zeven verschillende verhoudingen tussen ecu en nationale valuta, en de omstandigheid dat de bestreden bepalingen voor de verschillende rechtssubjecten waarop zij van toepassing zijn, te weten marktdeelnemers die gevestigd zijn in een land met een "zwevende munt", zoals Griekenland, dan wel in een land met een "sterke munt", in concreto tot uiteenlopende gevolgen kunnen leiden, doet op zichzelf niet aan het verordenend karakter van die bepalingen af, zolang van een objectief bepaalde situatie sprake is.

Beroep tot nietigverklaring - Natuurlijke of rechtspersonen - Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken - Verordening waarbij vaste datum voor bepaling van koers voor omrekening in nationale valuta van premie voor tabak van oogsten vóór 1993 wordt ingevoerd

(EG-Verdrag, art 173, vierde alinea, en 189; verordening nr. 3477/93 van de Commissie, art 5, 6, eerste streepje, en 7, tweede alinea)