Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer - uitgebreid) van 30 oktober 1998.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer - uitgebreid) van 30 oktober 1998.

1 Aangezien een tariefregeling in het gemeenschapsrecht ontbreekt, moet de gemeenschapsrechter de gegevens van de zaak vrijelijk beoordelen, daarbij rekening houdend met het onderwerp en de aard van het geschil, het belang ervan voor het gemeenschapsrecht, de moeilijkheid van de zaak, de hoeveelheid werk die de gemachtigden of de raadslieden aan de contentieuze procedure kunnen hebben gehad, en het economisch belang van het geschil voor de partijen.

De mogelijkheid voor de gemeenschapsrechter om de waarde van het door een advocaat verrichte werk te beoordelen hangt af van de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

2 Ofschoon in beginsel slechts de bezoldiging van één advocaat als "invorderbare kosten" in de zin van artikel 91, sub b, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht kan worden aangemerkt, moet vooral rekening worden gehouden met het totale aantal arbeidsuren dat objectief gezien nodig lijkt voor de procedure voor het Gerecht, ongeacht het aantal advocaten die de betrokken diensten onderling hebben verdeeld.

1 Procedure - Kosten - Begroting - In aanmerking te nemen factoren

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 92, lid 1)

2 Procedure - Kosten - Begroting - Invorderbare kosten - Begrip - Bijstand van meerdere advocaten

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 91, sub b)