Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer - uitgebreid) van 3 juni 1997.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer - uitgebreid) van 3 juni 1997.

4 Een tot een Lid-Staat gerichte beschikking van de Commissie en waarbij wordt geweigerd hem machtiging te verlenen om overeenkomstig artikel 379 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek vrijwaringsmaatregelen te nemen waarbij de invoer in die staat van uit Spanje afkomstige farmaceutische producten wordt geweigerd, is voor de betrokken ondernemingen een normatieve handeling.

Ondernemingen die houder zijn van een in een Lid-Staat gedeponeerd octrooi voor een farmaceutisch product dat in Spanje na diens toetreding tot de Gemeenschap in het verkeer is gebracht, doch op een tijdstip waarop het product in deze staat niet door een octrooi kon worden beschermd, kunnen niet worden geacht individueel door dergelijke beschikkingen te worden geraakt in de zin van artikel 173, vierde alinea, van het Verdrag.

Immers, het feit dat de beëindiging van de situatie die voortvloeide uit de overgangsperiode als bedoeld in artikel 47 van de Toetredingsakte - volgens hetwelk de octrooihouder voor een farmaceutisch product tot het einde van het derde jaar na de invoering in de nieuwe Lid-Staten van de octrooieerbaarheid van dit soort producten een beroep kon doen op het aan dat octrooi verbonden recht teneinde de invoer van en de handel in farmaceutische producten die door hemzelf of met zijn toestemming in Spanje of Portugal in de handel waren gebracht, te verhinderen - nadelige gevolgen heeft voor de economische situatie van die ondernemingen, is niet een element dat hen, wat de bestreden beschikkingen betreft, ten opzichte van alle andere marktdeelnemers individualiseert.

Voorts volstaat de door één van de betrokken ondernemingen ingeroepen hoedanigheid van partij bij een aan prejudicieel arrest van het Hof ten grondslag liggende nationale procedure in de loop waarvan vragen zijn opgeworpen die verband houden met die betreffende de geldigheid van een voor de gemeenschapsrechter aangevochten handeling, op zichzelf niet om die onderneming, wat die handeling betreft, te individualiseren, aangezien elke marktdeelnemer die tot dezelfde categorie als zij behoort, bij een nationale rechterlijke instantie een beroep kan instellen waarin dezelfde vragen worden opgeworpen.

5 Marktdeelnemers die farmaceutische producten verkopen in Spanje en in andere Lid-Staten, en wier in Spanje afgezette producten in andere Lid-Staten octrooibescherming genieten, maken geen deel uit van een beperkte kring van marktdeelnemers die in de zin van artikel 173, vierde alinea, van het Verdrag individueel worden geraakt door tot Lid-Staten gerichte beschikkingen van de Commissie waarbij wordt geweigerd aan die Lid-Staten machtiging te verlenen om overeenkomstig artikel 379 van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot de betrokken producten te nemen.

Het bestaan van een beperkte kring van marktdeelnemers kan immers slechts relevant zijn als element waardoor de betrokken marktdeelnemers, wat de bestreden handeling betreft, worden geïndividualiseerd, indien aan drie voorwaarden is voldaan. Ten eerste moeten de marktdeelnemers zich in een situatie bevinden die hen karakteriseert ten opzichte van alle overige marktdeelnemers die door de bestreden handeling worden geraakt. Ten tweede moet de wijziging van hun situatie - het element dat hen definitief karakteriseert, doordat het genoemde beperkte kring sluit - een gevolg zijn van de vaststelling van de bestreden handeling. Ten derde moet de instelling waarvan de bestreden handeling afkomstig is, verplicht zijn geweest bij de vaststelling van die handeling rekening te houden met de bijzondere situatie van die marktdeelnemers.

Aan deze drie voorwaarden is in casu niet voldaan. Wat de eerste voorwaarde betreft, moet worden vastgesteld, dat het deel uitmaken van een afgebakende categorie van fabrikanten van farmaceutische producten op zichzelf niet een situatie oplevert waardoor de betrokken marktdeelnemers ten opzichte van alle andere fabrikanten van farmaceutische producten van dezelfde categorie worden gekarakteriseerd.

Met betrekking tot de tweede voorwaarde moet worden vastgesteld, dat de wijziging van de feitelijke situatie waarin de betrokken marktdeelnemers zich tot het einde van de in artikel 47 van de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal bepaalde overgangsperiode bevonden, niet een gevolg is van de vaststelling van de bestreden beschikkingen, doch van het verstrijken van genoemde overgangsperiode en van de daaropvolgende toepassing van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag.

Wat ten slotte de derde voorwaarde betreft, moet worden vastgesteld, dat de Commissie niet verplicht is rekening te houden met de bijzondere situatie van die marktdeelnemers, aangezien de vaststelling van een beschikking waarbij machtiging voor het nemen van vrijwaringsmaatregelen wordt geweigerd, geen plotselinge wijziging van de marktsituatie tot gevolg heeft en niet de marktverstorende effecten heeft die inherent zijn aan elke vrijwaringsmaatregel.

6 De zowel rechtstreekse als onrechtstreekse contacten met de Commissie van marktdeelnemers die farmaceutische producten verkopen in Spanje en in andere Lid-Staten, en wier in Spanje afgezette producten in andere Lid-Staten octrooibescherming genieten, alsmede het feit dat die marktdeelnemers hebben deelgenomen aan de procedure die heeft geleid tot de vaststelling van beschikkingen van de Commissie waarbij wordt geweigerd machtiging te verlenen voor het nemen van vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig artikel 379 van de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal, zijn niet een element waardoor die marktdeelnemers, wat genoemde beschikkingen betreft, ten opzichte van alle overige marktdeelnemers worden geïndividualiseerd.

De omstandigheid dat een persoon op enigerlei wijze betrokken is geweest bij het proces dat tot de vaststelling van een gemeenschapshandeling heeft geleid, is immers alleen dan een element waardoor die persoon, wat de betrokken handeling betreft, wordt geïndividualiseerd, indien de toepasselijke gemeenschapsregeling voorziet in bepaalde procedurele waarborgen voor die persoon.

De relevante artikelen van de Toetredingsakte bevatten geen bepaling volgens welke de Commissie vóór de vaststelling van de in geding zijnde beschikkingen een procedure zou moeten volgen in het kader waarvan personen van de categorie waartoe de betrokken marktdeelnemers behoren, het recht zouden hebben om eventuele aanspraken geldend te maken of om zelfs maar te worden gehoord.

1 Beroep tot nietigverklaring - Natuurlijke of rechtspersonen - Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken - Tot Lid-Staat gerichte beschikking van Commissie waarbij wordt geweigerd machtiging te verlenen om overeenkomstig artikel 379 van Toetredingsakte Spanje en Portugal vrijwaringsmaatregelen te nemen - Rechtskarakter - Onderneming die houder is van in Lid-Staat gedeponeerd octrooi voor farmaceutisch product dat in Spanje in handel is gebracht - Niet-ontvankelijkheid

(EG-Verdrag, art. 173, vierde alinea; Toetredingsakte Spanje en Portugal, art. 47 en 379)

2 Beroep tot nietigverklaring - Natuurlijke of rechtspersonen - Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken - Tot Lid-Staat gerichte beschikking van Commissie waarbij wordt geweigerd machtiging te verlenen om overeenkomstig artikel 379 van Toetredingsakte Spanje en Portugal vrijwaringsmaatregelen te nemen - Onderneming die houder is van in Lid-Staat gedeponeerd octrooi voor farmaceutisch product dat in Spanje in handel is gebracht - Behoren tot beperkte kring van individueel geraakte marktdeelnemers - Ontbreken - Niet-ontvankelijkheid

(EG-Verdrag, art. 30, 36 en 173, vierde alinea; Toetredingsakte Spanje en Portugal, art. 47 en 379)

3 Beroep tot nietigverklaring - Natuurlijke of rechtspersonen - Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken - Tot Lid-Staat gerichte beschikking van Commissie waarbij wordt geweigerd machtiging te verlenen om overeenkomstig artikel 379 van Toetredingsakte Spanje en Portugal vrijwaringsmaatregelen te nemen - Onderneming die houder is van in Lid-Staat gedeponeerd octrooi voor farmaceutisch product dat in Spanje in handel is gebracht - Verplichting voor Commissie om betrokken ondernemingen vóór vaststelling van beschikking te horen - Geen - Niet-ontvankelijkheid

(EG-Verdrag, art. 173, vierde alinea; Toetredingsakte Spanje en Portugal, art. 379)