Home

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 juni 2001. - CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, voorheen VOBIS Microcomputer AG tegen Hauptzollamt Aachen. - Verzoek om een prejudiciële beslissing: Finanzgericht Düsseldorf - Duitsland. - Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefposten - Tariefindeling van geluidskaarten voor computers - Indeling in de gecombineerde nomenclatuur - Geldigheid van de verordeningen (EG) nrs. 1153/97 en 2086/97. - Zaak C-479/99.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 juni 2001. - CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, voorheen VOBIS Microcomputer AG tegen Hauptzollamt Aachen. - Verzoek om een prejudiciële beslissing: Finanzgericht Düsseldorf - Duitsland. - Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefposten - Tariefindeling van geluidskaarten voor computers - Indeling in de gecombineerde nomenclatuur - Geldigheid van de verordeningen (EG) nrs. 1153/97 en 2086/97. - Zaak C-479/99.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 juni 2001. - CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, voorheen VOBIS Microcomputer AG tegen Hauptzollamt Aachen. - Verzoek om een prejudiciële beslissing: Finanzgericht Düsseldorf - Duitsland. - Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefposten - Tariefindeling van geluidskaarten voor computers - Indeling in de gecombineerde nomenclatuur - Geldigheid van de verordeningen (EG) nrs. 1153/97 en 2086/97. - Zaak C-479/99.

Jurisprudentie 2001 bladzijde I-04391


Samenvatting
Partijen
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum


Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefposten - .Geluidskaarten" voor computers - Kaarten die geen eigen functie vervullen in zin van aantekening 5 E bij hoofdstuk 84 van gecombineerde nomenclatuur - Indeling onder post 8471 van gecombineerde nomenclatuur


$$Elektronische assemblages waarmee automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor geluidssignalen kunnen bewerken (geluidskaarten), die geen eigen functie in de zin van aantekening 5 E bij hoofdstuk 84 van de gecombineerde nomenclatuur vervullen, moeten worden ingedeeld onder post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur in de versie van verordening nr. 1153/97 tot wijziging van bijlage I bij verordening nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief.

( cf. punten 27-28 en dictum )


In zaak C-479/99,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland), in het aldaar aanhangige geding tussen

CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, voorheen VOBIS Microcomputer AG,

en

Hauptzollamt Aachen,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de posten 8471, 8473 en 8543 van de gecombineerde nomenclatuur, opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1153/97 van de Commissie van 24 juni 1997 (PB L 168, blz. 35), en over de geldigheid van verordening nr. 1153/97 en verordening (EG) nr. 2086/97 van de Commissie van 4 november 1997 tot wijziging van bijlage I bij verordening nr. 2658/87 (PB L 312, blz. 1),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: A. La Pergola, kamerpresident, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann, L. Sevón en C. W. A. Timmermans, rechters,

advocaat-generaal: A. Tizzano,

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, vertegenwoordigd door H. Brüning-Sudhoff, Steuerberater,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door J.-C. Schieferer als gemachtigde, bijgestaan door M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, vertegenwoordigd door J. Metzner, Steuerberater, en de Commissie, vertegenwoordigd door J.-C. Schieferer, bijgestaan door M. Núñez Müller, ter terechtzitting van 11 januari 2001,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 22 februari 2001,

het navolgende

Arrest


1 Bij beschikking van 8 december 1999, ingekomen bij het Hof op 16 december daaraanvolgend, heeft het Finanzgericht Düsseldorf krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de posten 8471, 8473 en 8543 van de gecombineerde nomenclatuur, opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1153/97 van de Commissie van 24 juni 1997 (PB L 168, blz. 35), en over de geldigheid van verordening nr. 1153/97 en verordening (EG) nr. 2086/97 van de Commissie van 4 november 1997 tot wijziging van bijlage I bij verordening nr. 2658/87 (PB L 312, blz. 1).

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, voorheen VOBIS Microcomputer AG (hierna: CBA Computer"), en het Hauptzollamt Aachen (hierna: Hauptzollamt") inzake de tariefindeling van geluidskaarten" voor computers.

3 Uit het dossier blijkt, dat geluidskaarten printplaten met actieve en passieve componenten zijn, die met hun connector in de daartoe voorziene bus op de moederkaart van personal computers worden gemonteerd. Zij dienen vooral om de in bepaalde software als digitale gegevens bewaarde geluiden in analoge signalen om te zetten en daardoor hoorbaar te maken. Verder dienen de geluidskaarten ertoe, analoge signalen in digitale gegevens om te zetten en zo de verwerking en opslag ervan mogelijk te maken.

Het gemeenschapsrecht

4 Bij verordening nr. 2658/87 is een goederennomenclatuur vastgesteld, de gecombineerde nomenclatuur, zowel ten behoeve van het gemeenschappelijk douanetarief als ten behoeve van de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap.

5 Post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur luidt als volgt:

Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen."

6 In de ten tijde van de feiten van het hoofdgeding geldende versie van de gecombineerde nomenclatuur, vastgesteld bij verordening nr. 1153/97 en op 1 juli 1997 in werking getreden, omvatte post 8471 met name de onderverdeling 8471 80, andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines", met als verdere onderverdelingen 8471 80 10, randeenheden", en 8471 80 90, andere".

7 Aantekening 5 bij hoofdstuk 84, in het tweede deel, afdeling XVI, van de gecombineerde nomenclatuur als geldend ten tijde van de feiten van het hoofdgeding, luidt als volgt:

A. [...]

B. Automatische gegevensverwerkende machines kunnen voorkomen in de vorm van systemen bestaande uit een variabel aantal afzonderlijke eenheden. Met inachtneming van het bepaalde in letter E hierna, wordt een eenheid als een deel van een compleet systeem aangemerkt, indien zij aan alle hierna omschreven voorwaarden voldoet, te weten:

a) zij moet van de soort zijn die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem;

b) zij moet, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenschakeling van een of meer andere eenheden, op de centrale verwerkingseenheid kunnen worden aangesloten

en

c) zij moet in staat zijn gegevens te ontvangen of te leveren in een vorm - codes of signalen - die bruikbaar is voor het systeem.

C. Afzonderlijk aangeboden eenheden van een automatische gegevensverwerkende machine worden onder post 8471 ingedeeld.

D. [...]

E. Machines die een eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking, vervullen en die een automatische gegevensverwerkende machine bevatten of daarmede in samenhang worden gebruikt, worden ingedeeld onder de post die overeenkomstig hun functie in aanmerking komt of, bij ontbreken daarvan, onder een sluitpost."

8 Post 8473 van de gecombineerde nomenclatuur luidt:

Delen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en dergelijke), waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen bedoeld bij de posten 8469 tot en met 8472."

9 In de gecombineerde nomenclatuur als geldend ten tijde van de feiten van het hoofdgeding, omvatte post 8473 onder meer onderverdeling 8473 30, delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8471", met als verdere onderverdeling 8473 30 10, elektronische assemblages".

10 Post 8543 van de gecombineerde nomenclatuur luidt:

Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk."

11 Bij verordening nr. 1153/97 is hieraan onder andere onderverdeling 8543 89 79 toegevoegd, luidend als volgt:

Uitbreidingssets (zogenaamde upgrade kits) voor automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor, gereedgemaakt voor de verkoop in het klein, ten minste bestaande uit een elektronische assemblage waarmee de automatische gegevensverwerkende machine en de eenheden daarvoor geluidssignalen kunnen bewerken (geluidskaarten), luidsprekers en/of een microfoon."

12 Deze onderverdeling is gewijzigd bij verordening nr. 2086/97, waardoor het aantal eronder begrepen producten is uitgebreid. Vanaf 1 januari 1998 luidt de genoemde onderverdeling als volgt:

Apparaten waarmee de automatische gegevensverwerkende machine en eenheden daarvoor geluidssignalen kunnen bewerken (geluidskaarten); uitbreidingssets (zogenaamde upgrade kits) voor automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor, gereedgemaakt voor de verkoop in het klein, ten minste bestaande uit een elektronische assemblage waarmee de automatische gegevensverwerkende machine en de eenheden daarvoor geluidssignalen kunnen bewerken (geluidskaarten), luidsprekers en/of een microfoon."

13 Door deze wijziging dekt deze onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur zowel geluidskaarten als zodanig als geluidskaarten in een set.

Het hoofdgeding

14 Op 31 juli 1997 heeft CBA Computer voor de maand juli 1997 de invoer van geluidskaarten uit Taiwan aangegeven voor het vrije verkeer. Daarbij vermeldde zij, dat die geluidskaarten onder postonderverdeling 8543 90 60 van de gecombineerde nomenclatuur moesten worden ingedeeld. Dienovereenkomstig paste CBA Computer een douanerecht van 3,8 % toe. Op 11 augustus 1997 boekte het Hauptzollamt de douanerechten op basis van de door CBA Computer verstrekte gegevens.

15 Later diende CBA Computer een bezwaarschrift in, waarin zij naar voren bracht, dat de geluidskaarten onder postonderverdeling 8473 30 10 van de gecombineerde nomenclatuur hadden moeten worden ingedeeld, zodat zij slechts een douanerecht van 2,5 % had moeten betalen. In dit verband betoogde zij, dat de overwegingen van het Hof in zijn arrest van 18 december 1997, Techex (C-382/95, Jurispr. blz. I-7363), betreffende videokaarten, van overeenkomstige toepassing waren op de geluidskaarten die in het hoofdgeding aan de orde zijn, en dat dan ook moest worden aanvaard, dat genoemde kaarten geen eigen functie" hebben in de zin van aantekening 5 E bij hoofdstuk 84 van de gecombineerde nomenclatuur als luidend ten tijde van de feiten van het hoofdgeding. Bovendien had naar haar zeggen ook de Deense douane geluidskaarten onder postonderverdeling 8473 30 10 van de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld.

16 Bij beschikking van 20 mei 1998 verwierp het Hauptzollamt dit bezwaarschrift en legde CBA bovendien een naheffing van 111,29 DEM op. Op grond van verordening nr. 2086/97, die inmiddels in werking was getreden, moesten geluidskaarten zijns inziens onder postonderverdeling 8543 89 90 van de gecombineerde nomenclatuur worden ingedeeld en was een recht van 5 % daarop van toepassing. Hoewel deze verordening pas op 1 januari 1998, dus na de feiten van het hoofdgeding, in werking was getreden, was deze volgens het Hauptzollamt ook van toepassing op goederen die vóór die datum waren ingevoerd, aangezien verordening nr. 2658/87 niet was gewijzigd, maar enkel de tekst van post 8543 van de gecombineerde nomenclatuur was verduidelijkt.

17 Op 4 juni 1998 is CBA Computer tegen deze beschikking in beroep gekomen bij het Finanzgericht Düsseldorf, ditmaal stellende dat de ingevoerde geluidskaarten onder postonderverdeling 8471 80 90 van de gecombineerde nomenclatuur moeten worden ingedeeld. Bij de goedkeuring van verordening nr. 2086/97 heeft de Commissie de posten 8471 en 8543 van de gecombineerde nomenclatuur volgens haar kennelijk onjuist uitgelegd.

18 Het Finanzgericht Düsseldorf overweegt, dat hetgeen het Hof in het reeds aangehaalde arrest Techex met betrekking tot videokaarten heeft beslist, eveneens voor geluidskaarten geldt en dat deze kaarten dan ook onder post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur vallen. Aangezien geluidskaarten echter onder post 8543 van de gecombineerde nomenclatuur zijn ingedeeld bij de verordeningen nrs. 1153/97 en 2086/97, verkeert het in twijfel over de juiste indeling van deze kaarten.

19 In die omstandigheden heeft het Finanzgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

1) Moet de gecombineerde nomenclatuur in de versie van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1153/97 van de Commissie van 24 juni 1997 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, aldus worden uitgelegd, dat elektronische assemblages waarmee automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor geluidssignalen kunnen bewerken (geluidskaarten), onder post 8471, post 8473 of post 8543 worden ingedeeld?

2) Zijn de verordeningen (EG) nr. 1153/97 van de Commissie van 24 juni 1997 en (EG) nr. 2086/97 van de Commissie van 4 november 1997 tot wijziging van bijlage I van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, geldig voorzover volgens die verordeningen post 8543 van de gecombineerde nomenclatuur de sub 1 beschreven geluidskaarten omvat?"

De eerste vraag

20 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of elektronische assemblages waarmee automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor geluidssignalen kunnen bewerken (geluidskaarten), moeten worden ingedeeld onder post 8471, post 8473 of post 8543 van de gecombineerde nomenclatuur in de redactie van verordening nr. 1153/97.

21 Zoals het Hof herhaaldelijk heeft beslist, moet het doorslaggevende criterium voor de tariefindeling van goederen in beginsel worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen zoals omschreven in de tekst van de post van het gemeenschappelijk douanetarief en in de aantekeningen bij de afdelingen of hoofdstukken (zie met name arrest van 19 mei 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Jurispr. blz. I-1945, punt 11).

22 Post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur omvat, blijkens de omschrijving ervan, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor. Volgens aantekening 5 B van hoofdstuk 84 van de gecombineerde nomenclatuur als luidend ten tijde van de feiten van het hoofdgeding moet een eenheid van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem, op de centrale eenheid van een gegevensverwerkend systeem kan worden aangesloten en in staat is gegevens te ontvangen of te leveren in een vorm - code of signalen - die bruikbaar is voor het systeem, worden geacht deel uit te maken van het complete systeem van een automatische gegevensverwerkende machine en daarom onder post 8471 worden ingedeeld.

23 Volgens aantekening 5 E van hoofdstuk 84 van de gecombineerde nomenclatuur als luidend ten tijde van de feiten van het hoofdgeding moeten echter machines die een eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking, vervullen en die een automatische gegevensverwerkende machine bevatten of daarmede in samenhang worden gebruikt, worden ingedeeld onder de post die overeenkomstig hun functie in aanmerking komt of, bij ontbreken daarvan, onder een sluitpost.

24 Met betrekking tot het begrip eigen functie" heeft het Hof in het eerder aangehaalde arrest Techex verklaard, dat beeldverwerking, zoals die kan worden uitgevoerd met een eenheid van een automatische gegevensverwerkende machine die onder meer een analoog-digitaalomvormer, een grafische processor met vergrote capaciteit en een digitaal-analoogomvormer omvat, niet is te beschouwen als een eigen functie" als bedoeld in aantekening 5 B, laatste alinea, van hoofdstuk 84 van de gecombineerde nomenclatuur als luidend ten tijde van de feiten van die zaak.

25 De inhoud van de laatste alinea van aantekening 5 B van hoofdstuk 84 van de gecombineerde nomenclatuur als luidend ten tijde van de feiten van de eerder aangehaalde zaak Techex is nadien in grote lijnen overgenomen in aantekening 5 E van hoofdstuk 84 van de gecombineerde nomenclatuur in de versie die ten tijde van de feiten van het hoofdgeding van toepassing was.

26 Het staat vast, dat geluidskaarten net als de videokaarten die in de eerder aangehaalde zaak Techex aan de orde waren, ertoe dienen om enerzijds externe analoge signalen in digitale gegevens om te zetten en zo de verwerking door de machine mogelijk te maken, en anderzijds de door bepaalde programmatuur gebruikte digitale gegevens in analoge signalen om te zetten. Hoewel de Commissie tegenstander was van het indelen van geluidskaarten onder post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur, heeft zij tijdens de zitting toegegeven dat de twee soorten kaarten - voorzover het de indeling in de gecombineerde nomenclatuur betreft - vanuit het oogpunt van gebruik en werking niet wezenlijk van elkaar verschillen.

27 Geluiden en beelden zijn gegevens, zij het met een verschillende verschijningsvorm, en de verwerking van beide valt onder het begrip informatieverwerking. Om deze reden en om de redenen die door de advocaat-generaal in de punten 31 tot en met 39 van zijn conclusie zijn uiteengezet, vervullen de geluidskaarten die in deze zaak aan de orde zijn, evenmin als de videokaarten in de eerder aangehaalde Techex-zaak een eigen functie in de zin van aantekening 5 E bij hoofdstuk 84 van de gecombineerde nomenclatuur als luidend ten tijde van de feiten van het hoofdgeding en moeten daarom onder post 8471 worden ingedeeld.

28 Op de eerste vraag moet dan ook worden geantwoord, dat elektronische assemblages waarmee automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor geluidssignalen kunnen bewerken (geluidskaarten), moeten worden ingedeeld onder post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur in de redactie van verordening nr. 1153/97.

De tweede vraag

29 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of de verordeningen nrs. 1153/97 en 2086/97 geldig zijn voorzover de betrokken geluidskaarten hierin worden ingedeeld onder post 8543 van de gecombineerde nomenclatuur.

30 De bij verordening nr. 1153/97 verrichte tariefindeling betreft, zoals blijkt uit de formulering van postonderverdeling 8543 89 79 van de gecombineerde nomenclatuur in de versie van deze verordening, niet geluidskaarten als zodanig, maar alleen geluidskaarten die deel uitmaken van uitbreidingssets voor automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor. Aangezien het hoofdgeding evenwel niet op de tariefindeling van dergelijke sets betrekking heeft en verdere informatie van de nationale rechter ontbreekt, lijkt de geldigheid van verordening nr. 1153/97 in casu niet aan de orde.

31 Verordening nr. 2086/97 heeft daarentegen wel betrekking op de indeling van geluidskaarten als zodanig. Het staat echter vast, dat deze verordening pas na de feiten van het hoofdgeding in werking is getreden en geen terugwerkende kracht heeft. Ook indien verordening nr. 2086/97 slechts zou zijn bedoeld om de tariefindeling van geluidskaarten te verduidelijken zonder de inhoud te wijzigen, zoals het Hauptzollamt betoogt, dit neemt niet weg, dat een verordening waarin de voorwaarden voor de indeling onder een post of een postonderverdeling worden vastgesteld, constitutief van aard is en geen terugwerkende kracht kan hebben (zie arrest van 28 maart 1979, Biegi, 158/78, Jurispr. blz. 1103, punt 11). Derhalve is ook de geldigheid van verordening nr. 2086/97 irrelevant voor het hoofdgeding.

32 De tweede vraag behoeft dan ook niet te worden beantwoord.


Kosten

33 De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.


HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

uitspraak doende op de door het Finanzgericht Düsseldorf bij beschikking van 8 december 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht:

Elektronische assemblages waarmee automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor geluidssignalen kunnen bewerken (geluidskaarten), moeten worden ingedeeld onder post 8471 van de gecombineerde nomenclatuur in de redactie van verordening (EG) nr. 1153/97 van de Commissie van 24 juni 1997 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief.