Home

Conclusie van advocaat-generaal Tizzano van 20 juni 2002.

Conclusie van advocaat-generaal Tizzano van 20 juni 2002.

1. Bij verzoekschrift, neergelegd op 30 augustus 2001, heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen verzocht vast te stellen dat Ierland, door niet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om te voldoen aan richtlijn 1999/28/EG van de Commissie van 21 april 1999 tot wijziging van de bijlage bij richtlijn 92/14/EEG van de Raad betreffende de beperking van de exploitatie van de vliegtuigen van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, boekdeel 1, deel 2, hoofdstuk 2, tweede uitgave (PB L 118, blz. 53), of althans door deze bepalingen niet ter kennis van de Commissie te brengen, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

2. Volgens artikel 2, lid 1, van richtlijn 1999/28/EG doen de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 september 1999 aan deze richtlijn te voldoen, en stellen zij de Commissie hiervan onverwijld in kennis. In repliek heeft Ierland toegegeven de uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen nog niet te zijn nagekomen en alleen gesteld dat de nodige uitvoeringsbepalingen op het punt staan te worden vastgesteld.

3. Aangezien de door de Commissie gestelde niet-nakoming bij de afloop van de termijn van het met redenen omkleed advies nog steeds bestond, moet het beroep mijns inziens gegrond worden verklaard en Ierland overeenkomstig verzoeksters vordering in de kosten worden verwezen.

Conclusie

4. Mitsdien geef ik het Hof in overweging:

1) vast te stellen dat Ierland, door niet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om te voldoen aan richtlijn 1999/28/EG van de Commissie van 21 april 1999 tot wijziging van de bijlage bij richtlijn 92/14/EEG van de Raad betreffende de beperking van de exploitatie van de vliegtuigen van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, boekdeel 1, deel 2, hoofdstuk 2, tweede uitgave, of althans door deze bepalingen niet ter kennis van de Commissie te brengen, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

2) Ierland te verwijzen in de kosten.