Home

Zaak T-257/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2009 - Polen/Commissie (Landbouw - Gemeenschappelijke ordening van markten - Overgangsmaatregelen die moeten worden vastgesteld wegens toetreding van nieuwe lidstaten - Verordening (EG) nr. 1972/2003 tot vaststelling van maatregelen voor handelsverkeer van landbouwproducten - Beroep tot nietigverklaring - Beroepstermijn - Aanvang - Te late indiening - Wijziging van verordeningsbepaling - Heropening van beroep tegen deze bepaling en alle bepalingen die daarmee een geheel vormen - Gedeeltelijke ontvankelijkheid - Evenredigheid - Discriminatieverbod - Gewettigd vertrouwen - Motivering)

Zaak T-257/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2009 - Polen/Commissie (Landbouw - Gemeenschappelijke ordening van markten - Overgangsmaatregelen die moeten worden vastgesteld wegens toetreding van nieuwe lidstaten - Verordening (EG) nr. 1972/2003 tot vaststelling van maatregelen voor handelsverkeer van landbouwproducten - Beroep tot nietigverklaring - Beroepstermijn - Aanvang - Te late indiening - Wijziging van verordeningsbepaling - Heropening van beroep tegen deze bepaling en alle bepalingen die daarmee een geheel vormen - Gedeeltelijke ontvankelijkheid - Evenredigheid - Discriminatieverbod - Gewettigd vertrouwen - Motivering)

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 juni 2009 - Polen/Commissie

(Zaak T-257/04) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Republiek Polen (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Pietras, vervolgens E. Osniecka-Tamecka, T. Nowakowski, M. Dowgielewicz en B. Majczyna, als gemachtigden, bijgestaan door M. Szpunar, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Stobiecka-Kuik, L. Visaggio en T. van Rijn, vervolgens T. van Rijn, H. Tserepa-Lacombe en A. Szmytkowska, als gemachtigden,)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van de artikelen 3 en 4, leden 3 en 5, achtste streepje, van verordening (EG) nr. 1972/2003 van de Commissie van 10 november 2003 betreffende de overgangsmaatregelen die voor het handelsverkeer van landbouwproducten moeten worden vastgesteld wegens de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (PB L 293, blz. 3), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 230/2004 van de Commissie van 10 februari 2004 (PB L 39, blz. 13) en bij verordening (EG) nr. 735/2004 van de Commissie van 20 april 2004 (PB L 114, blz. 13)

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) De Republiek Polen wordt veroordeeld in haar eigen kosten alsook in die van de Commissie.

[1] PB C 251 van 9.10.2004.

--------------------------------------------------