Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 9 juli 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 9 juli 2008.

Beroep tot schadevergoeding - Voorwerp - Schadevordering tegen Gemeenschap krachtens artikel 288, tweede alinea, EG - Uitsluitende bevoegdheid van Hof - Toetsing van aard van beroep - Vordering tot terugbetaling van antidumpingrechten die zijn betaald krachtens beweerdelijk onwettige gemeenschapsregeling - Bevoegdheid van nationale rechter (Art. 234, eerste alinea, sub b, EG, 235 EG en 288, tweede alinea, EG; verordening nr. 2913/92 van de Raad, art. 243 tot en met 246) (cf. punten 43, 45, 47-48, 51, 54, 56, 63, 66, 70-73, 114-115)

2. Niet-contractuele aansprakelijkheid - Voorwaarden - Causaal verband - Bewijslast - Doorbreking van causaal verband door foutief gedrag van verzoekende partij (Art. 235 EG en 288 EG) (cf. punten 100-103, 113-117, 121-124, 126-134)

Voorwerp

Beroep krachtens artikel 288 EG tot vergoeding van de beweerdelijk geleden schade als gevolg van de vaststelling van verordening (EG) nr. 2320/97 van de Raad van 17 november 1997 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, van oorsprong uit Hongarije, Polen, Rusland, de Tsjechische Republiek, Roemenië en de Slowaakse Republiek, tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1189/93 en tot beëindiging van de procedure met betrekking tot dergelijke invoer van oorsprong uit de Republiek Kroatië (PB L 322, blz. 1)

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Trubowest Handel GmbH en Victor Makarov worden behalve in hun eigen kosten in de door de Raad en de Commissie gemaakte kosten verwezen.