Home

Zaak T-312/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 oktober 2008 — Di Bucci/Commissie ( Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding — Ambtenaren — Bevordering — Toekenning van gratificatiepunten )

Zaak T-312/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 oktober 2008 — Di Bucci/Commissie ( Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding — Ambtenaren — Bevordering — Toekenning van gratificatiepunten )

6.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/24


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 oktober 2008 — Di Bucci/Commissie

(Zaak T-312/04)(1)

(„Beroep tot nietigverklaring - Beroep tot schadevergoeding - Ambtenaren - Bevordering - Toekenning van gratificatiepunten’)

(2008/C 313/43)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Vittorio Di Bucci (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. van der Woude en V. Landes, vervolgens M. van der Woude, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: aanvankelijk H. Tserepa-Lacombe en V. Joris, vervolgens V. Joris en G. Berscheid, gemachtigden, bijgestaan door D. Waelbroeck, advocaat)

Voorwerp

Vordering tot nietigverklaring van:

het besluit van de directeur-generaal van de juridische dienst van de Commissie om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2003 1 gratificatiepunt van het directoraat-generaal toe te kennen, welk besluit op 2 juli 2003 is meegedeeld en is bevestigd bij een op 16 december 2003 bekendgemaakt besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag;

het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2003 geen bijzonder gratificatiepunt toe te kennen voor extra werkzaamheden in het belang van de instelling, dat op 16 december 2003 via het Sysper 2-systeem is bekendgemaakt;

de volgende besluiten: het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2003 in totaal 20 punten toe te kennen; de lijst van verdienstelijke ambtenaren van de rang A 5 in het jaar 2003, welke is bekendgemaakt in Mededelingen van de administratie nr. 69-2003 van 13 november 2003; de lijst van ambtenaren die in 2003 tot de rang A 4 zijn bevorderd, welke is bekendgemaakt in Mededelingen van de administratie nr. 73-2003 van 27 november 2003; in elk geval, het besluit om verzoekers naam niet op die lijsten op te nemen;

voor zover nodig, het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 15 juni 2004 houdende afwijzing van de klacht die verzoeker op 12 februari 2004 heeft ingediend;

het op 16 april 2007 bekendgemaakte besluit van het TABG van 11 april 2007 om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2003 voor een totaal van 2 gratificatiepunten en een totaal aantal punten van 21, 1 extra gratificatiepunt toe te kennen;

en tot non-existent verklaring van alle gedurende de bevorderingsronde 2003 genomen besluiten die in het kader van dit beroep worden betwist en in 2007 niet zijn vervangen, en met name de lijst van verdienstelijke ambtenaren van de rang A 5 in het jaar 2003, welke is bekendgemaakt in Mededelingen van de administratie nr. 69-2003 van 13 november 2003 en de lijst van ambtenaren die in 2003 tot de rang A 4 zijn bevorderd, welke is bekendgemaakt in Mededelingen van de administratie nr. 73-2003 van 27 november 2003 alsmede tot verkrijging van een schadevergoeding van 5 000 EUR.

Dictum

1)

De besluiten van de Commissie om het totale aantal bevorderingspunten van verzoeker op 21 punten vast te stellen en om hem niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2003 tot de rang A 4 zijn bevorderd, worden nietig verklaard.

2)

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

3)

De Commissie wordt verwezen in de kosten.