Home

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 1 juli 2008.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 1 juli 2008.

Beroep tot nietigverklaring - Natuurlijke of rechtspersonen - Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken (Art. 230, vierde alinea, EG; verordening nr. 1954/2003 van de Raad) (cf. punten 33-38)

2. Beroep tot nietigverklaring - Natuurlijke of rechtspersonen - Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken (Art. 230, vierde alinea, EG en 299, lid 2, EG; verordening nr. 1954/2003 van de Raad) (cf. punten 53-56)

3. Europese Gemeenschappen - Rechterlijk toezicht op rechtmatigheid van handelingen van instellingen - Handelingen van algemene strekking - Noodzaak voor natuurlijke of rechtspersonen om via exceptie van onwettigheid of prejudiciële verwijzing geldigheid te laten beoordelen (Art. 230, vierde alinea, EG, 234 EG en 241 EG; verordening nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad; verordening nr. 1954/2003 van de Raad) (cf. punten 92-93)

Voorwerp

Vordering tot gedeeltelijke nietigverklaring van verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad van 4 november 2003 betreffende het beheer van de visserijinspanning voor bepaalde vangstgebieden en visbestanden van de Gemeenschap, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 685/95 en (EG) nr. 2027/95 (PB L 289, blz. 1)

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Região autónoma dos Açores zal haar eigen kosten dragen, alsmede die van de Raad, met inbegrip van de kosten van de kortgedingprocedure.

3) Het Koninkrijk Spanje en de Commissie zullen hun eigen kosten dragen, met inbegrip van de kosten van de kortgedingprocedure.

4) Seas at Risk VZW en WWF - World Wide Fund for Nature zullen hun eigen kosten dragen, met inbegrip van de kosten van de kortgedingprocedure.

5) Stichting Greenpeace Council zal haar eigen kosten van de onderhavige procedure dragen.

6) Porto de Abrigo - Organização de Produtores da Pesca CRL en GÊ-Questa - Associação de Defesa do Ambiente zullen hun eigen kosten van de kortgedingprocedure dragen.