Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 12 december 2007.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Derde kamer) van 12 december 2007.

Beroep tot nietigverklaring - Arrest houdende nietigverklaring - Gevolgen - Verplichting maatregelen ter uitvoering vast te stellen - Geen rechtsweg op basis van de artikelen 220 EG en 233 EG - Mogelijkheid voor justitiabelen om hun rechten op basis van artikelen 230 EG en 232 EG te doen gelden (Art. 220 EG, 230 EG, 232 EG en 233 EG) (cf. punten 22-23)

2. Niet-contractuele aansprakelijkheid - Voorwaarden - Onwettigheid - Schade - Causaal verband - Begrip - Kosten van bankgarantie die voortvloeien uit keuze van onderneming om door Commissie opgelegde geldboete niet te betalen - Ontbreken van rechtstreeks causaal verband [art. 185 en 192, eerste alinea, EG-Verdrag (thans art. 242 EG en 256, eerste alinea, EG); art. 288, tweede alinea, EG] (cf. punten 31-40)

3. Beroep tot nietigverklaring - Arrest houdende nietigverklaring - Gevolgen - Arrest waarbij aan onderneming wegens inbreuk op mededingingsregels opgelegde geldboete nietig verklaard of verlaagd is - Verplichting maatregelen ter uitvoering vast te stellen - Omvang - Terugbetaling van onverschuldigd betaald bedrag en betaling van vertragingsrente - Daaronder begrepen - Kosten voor bankwaarborg - Daarvan uitgesloten (Art. 233 EG) (cf. punten 58-65)

Voorwerp

Enerzijds, beroep tot nietigverklaring van de brief van de Commissie van 6 januari 2004 houdende weigering van vergoeding van de kosten voor bankgaranties die verzoeksters hebben gemaakt naar aanleiding van geldboeten die zijn vastgesteld bij beschikking 1999/243/EG van de Commissie van 16 september 1998 inzake een procedure op grond van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag [thans artikelen 81 EG en 82 EG] (Zaak nr. IV/35.134 - Trans-Atlantic Conference Agreement) (PB 1999, L 95, blz. 1), die bij arrest van het Gerecht van 30 september 2003, Atlantic Container Line e.a./Commissie (T-191/98 en T-212/98 tot en met T-214/98, Jurispr. blz. II-3275) nietig is verklaard, en, anderzijds, beroep strekkende tot vergoeding van deze kosten voor bankgaranties

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekende partijen worden verwezen in de kosten.