Home

Zaak T-42/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 september 2008 - Williams/Commissie ( Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Documenten betreffende totstandkoming van richtlijn 2001/18/EG inzake GGO's - Gedeeltelijke weigering van toegang - Impliciete weigering van toegang - Uitzonderingen betreffende bescherming van commerciële belangen, bescherming van internationale betrekkingen en bescherming van besluitvorming - Motiveringsplicht )

Zaak T-42/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 september 2008 - Williams/Commissie ( Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Documenten betreffende totstandkoming van richtlijn 2001/18/EG inzake GGO's - Gedeeltelijke weigering van toegang - Impliciete weigering van toegang - Uitzonderingen betreffende bescherming van commerciële belangen, bescherming van internationale betrekkingen en bescherming van besluitvorming - Motiveringsplicht )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 september 2008 - Williams/Commissie

(Zaak T-42/05) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Rhiannon Williams (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Crosby, C. Bryant, solicitors, en R. Lang, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Docksey en P. Costa de Oliveira, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 19 november 2004 waarbij verzoekster gedeeltelijk toegang wordt geweigerd tot bepaalde documenten betreffende de totstandkoming van de wetgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen

Dictum

1) Er hoeft geen uitspraak meer te worden gedaan over de wettigheid van de beschikking van de Commissie van 19 november 2004 waarbij Rhiannon Williams gedeeltelijk toegang wordt geweigerd tot bepaalde documenten betreffende de totstandkoming van de wetgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen, voor zover zij een impliciete weigering inhoudt om toegang te verlenen tot de documenten van het directoraat-generaal (DG) "Handel" van de Commissie betreffende de totstandkoming van richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG van de Raad.

2) De beschikking van de Commissie van 19 november 2004 wordt nietig verklaard, voor zover hierbij impliciet toegang wordt geweigerd tot andere documenten betreffende de totstandkoming van richtlijn 2001/18/EG dan die van het DG "Handel".

3) Het beroep wordt voor het overige verworpen.

4) De Commissie zal haar eigen kosten dragen en de helft van de kosten van Williams.

[1] PB C 93 van 16.4.2005.

--------------------------------------------------