Home

Zaak T-66/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 december 2007 - Sack/Commissie ( Openbare dienst - Ambtenaar - Beroep tot nietigverklaring - Functievergoeding - Functie van hoofd van eenheid - Gelijke behandeling - Motiveringsplicht - Taalregeling )

Zaak T-66/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 december 2007 - Sack/Commissie ( Openbare dienst - Ambtenaar - Beroep tot nietigverklaring - Functievergoeding - Functie van hoofd van eenheid - Gelijke behandeling - Motiveringsplicht - Taalregeling )

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 december 2007 - Sack/Commissie

(Zaak T-66/05) [1]

Partijen

Verzoekende partij: Jörn Sack (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: U. Lehmann-Brauns en D. Mahlo, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Joris en H. Krämer, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Vordering tot nietigverklaring van de besluiten tot vaststelling van verzoekers maandsalaris over de maanden mei 2004 tot en met februari 2005, vordering om dat salaris opnieuw te berekenen en vordering tot nietigverklaring van het uitdrukkelijke besluit tot afwijzing van verzoekers klacht, dat hem op 26 november 2004 is betekend

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Elke partij zal de eigen kosten dragen.

[1] PB C 106 van 30.4.2005.

--------------------------------------------------