Home

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 19 september 2006.

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 19 september 2006.

Beroep tot nietigverklaring

-

Natuurlijke of rechtspersonen

-

Handelingen die hen rechtstreeks en individueel raken (Art. 230, vierde alinea, EG; richtlijn 92/43 van de Raad; beschikking 2004/813 van de Commissie) (cf. punten 33-41)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking 2004/813/EG van de Commissie van 7 december 2004 tot vaststelling, op grond van richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PB L 387, blz. 1)

Dictum

1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2) Verzoekster wordt verwezen in haar eigen kosten en in de kosten van de Commissie.