Home

Zaak C-101/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 december 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Regeringsrätten — Zweden) — Skatteverket/A (Vrij verkeer van kapitaal — Beperking van kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde landen — Belasting op kapitaalopbrengsten — Dividenden ontvangen van in lidstaat van EER gevestigde vennootschap — Vrijstelling — Dividenden ontvangen van in derde land gevestigde vennootschap — Vrijstelling afhankelijk van bestaan van belastingverdrag dat voorziet in informatie-uitwisseling — Doeltreffendheid van fiscale controles)

Zaak C-101/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 december 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Regeringsrätten — Zweden) — Skatteverket/A (Vrij verkeer van kapitaal — Beperking van kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde landen — Belasting op kapitaalopbrengsten — Dividenden ontvangen van in lidstaat van EER gevestigde vennootschap — Vrijstelling — Dividenden ontvangen van in derde land gevestigde vennootschap — Vrijstelling afhankelijk van bestaan van belastingverdrag dat voorziet in informatie-uitwisseling — Doeltreffendheid van fiscale controles)

23.2.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 51/6


Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 december 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Regeringsrätten — Zweden) — Skatteverket/A

(Zaak C-101/05)(1)

(Vrij verkeer van kapitaal - Beperking van kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde landen - Belasting op kapitaalopbrengsten - Dividenden ontvangen van in lidstaat van EER gevestigde vennootschap - Vrijstelling - Dividenden ontvangen van in derde land gevestigde vennootschap - Vrijstelling afhankelijk van bestaan van belastingverdrag dat voorziet in informatie-uitwisseling - Doeltreffendheid van fiscale controles)

(2008/C 51/09)

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Regeringsrätten

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Skatteverket

Verwerende partij: A

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Regeringsrätten — Uitlegging van artikelen 56 EG en 58 EG — Van in lidstaat woonachtige belastingplichtige geheven belasting over dividenden die door in derde land gevestigde vennootschap zijn uitgekeerd — Nationale regeling die vrijstelling van dergelijke dividenden afhankelijk stelt van met derde land gesloten belastingverdrag dat bepaling over informatie-uitwisseling bevat

Dictum

De artikelen 56 EG en 58 EG moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen de wettelijke regeling van een lidstaat krachtens welke de vrijstelling van inkomstenbelasting over dividenden die worden uitgekeerd in de vorm van aandelen in een dochteronderneming, enkel kan worden verleend indien de uitkerende vennootschap is gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een staat waarmee de lidstaat van belastingheffing een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in de uitwisseling van informatie, wanneer voor deze vrijstelling voorwaarden gelden waarvan de naleving door de bevoegde autoriteiten van deze lidstaat enkel kan worden gecontroleerd middels het verkrijgen van inlichtingen van de staat van vestiging van de uitkerende vennootschap.